Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program Ochrony Środowiska


Gmina Warnice

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY WARNICE NA LATA 2004-2007

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011

Zespół autorski:

dr inż. Jolanta Kamińska-Borak

inż. Sylwia Smoleń

inż. Waldemar Jackiewicz

Warnice, czerwiec 2004r.

SPIS TREŚCI

 1. WSTĘP 4

  1. Podstawa prawna opracowania 4

  2. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania 4

  3. Koncepcja konstrukcji „Programu...” 6

  4. Metodyka prac 6

  5. Zawartość dokumentu „Programu...” 7

 1. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 8

  1. Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z polityki ekologicznej państwa 8

2.1.1. Zasady polityki ekologicznej 8

2.1.2. Podstawowe założenia polityki ekologicznej 8

2.1.3. Krajowe, wojewódzkie i powiatowe limity racjonalnego wykorzystania

zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska 9

  1. Uwarunkowania wynikające z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pyrzyckiego 10

  2. Uwarunkowania wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice 20

 1. SYNTETYCZNA OCENA STANU ŚRODOWISKA 20

  1. Zasoby przyrodnicze 21

3.1.1. Charakterystyka szaty roślinnej i fauny 21

3.1.2. Obszary i obiekty przyrodnicze chronione 22

  1. Zasoby wodne 23

   1. Wody podziemne 23

   2. Wody powierzchniowe 23

   3. Gospodarka wodno-ściekowa 24

  2. Powietrze atmosferyczne 26

  3. Powierzchnia ziemi 27

   1. Surowce mineralne 27

   2. Rzeźba terenu 28

   3. Gleby użytków rolnych 28

   4. Zanieczyszczenie powierzchni ziemi 28

  4. Gospodarka odpadami 29

  5. Hałas i pola elektromagnetyczne 29

  6. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poważne awarie) 30

 1. CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU 31

  1. Wprowadzenie 31

  2. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 32

   1. Jakość wód i stosunki wodne 32

   2. Gospodarowanie odpadami 33

   3. Powietrze atmosferyczne 33

   4. Hałas i pola elektromagnetyczne 34

   5. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poważne awarie) 35

  1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów

przyrody 35

4.3.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 35

   1. Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 37

   2. Ochrona gleb użytkowanych rolniczo 37

   3. Ochrona zasobów kopalin 38

  1. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii 38

  2. Zagadnienia o charakterze systemowym 38

 1. PLAN OPERACYJNY NA LATA 2004-2007 39

  1. Priorytety ekologiczne 39

  2. Plan operacyjny na lata 2004-2007 40

 1. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM 43

  1. Wprowadzenie 43

  2. Instrumenty zarządzania środowiskiem 44

  3. Zarządzanie środowiskiem i programem 44

   1. Monitoring wdrażania ”Programu...” 45

   2. Wskaźniki wdrażania „Programu...” 46

 1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU 46

 1. STRESZCZENIE 47

Wykaz literatury 48

Spis tabel, wykresów i schematów 50

 1. WSTĘP

  1. Podstawa prawna opracowania

Program Ochrony Środowiska Gminy Warnice na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011 został opracowany na podstawie umowy z dnia 01.04.2004r., zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Warnice i Zespołem, dotyczącej wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Warnice.

Obowiązek opracowania Programu Ochrony Środowiska nałożony jest na organ wykonawczy gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z 2001 Nr 62 Poz. 627 z późn. zm.)

  1. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania

Gmina Warnice położona jest w północno-wschodniej części powiatu pyrzyckiego. Sąsiaduje z 5 gminami: od północy z gminą wiejską Stargard Szczeciński, od wschodu z gminą Dolice, od południa z gminami Przelewice i Pyrzyce, a od zachodu z gminą Stare Czarnowo. Gmina Warnice jest typową gminą rolniczą, zajmującą powierzchnię 86 km2 i liczącą 3607 mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się 13 miejscowości: Warnice, Barnim, Cieszysław, Dębica, Grędziec, Kłęby, Nowy Przylep, Stary Przylep, Obryta, Reńsko, Wierzbno, Wójcin, Zaborsko. Największe zakłady to: PPUH Warmet, W&M Pomotor, Bard, Warplon, Impex, wszystkie o uregulowanym stanie prawnym względem środowiska.

Wg rejonizacji klimatycznej Cz. Koźmińskiego, gmina Warnice zalicza się do VII Krainy Goleniowsko-Pyrzyckiej. Warunki klimatyczne przedstawiają się następująco:

 • średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,0-7,5o C,

    • roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 500 mm,

    • średnie roczne zaleganie pokrywy śniegu: 36-48 dni,

    • średnia roczna wilgotność względna powietrza osiąga 81%,

    • okres wegetacyjny trwa 224-227 dni.

Przeważająca część gminy, poza doliną Płoni i obniżeniem terenu wokół jeziora Miedwie, charakteryzuje się korzystnymi, z punktu widzenia stałego przebywania ludzi, warunkami topoklimatycznymi. Kraina charakteryzuje się częstym występowaniem zjawisk atmosferycznych, niekorzystnych dla rolnictwa, niedostatecznymi lub nadmiernymi opadami, długotrwałymi przymrozkami, gradobiciem. Problemem jest również niedosyt wilgotności powietrza oraz intensywne wiatry, prowadzące do wietrznej erozji gleb.

Ogólną strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy przedstawia poniższy wykres wraz z tabelą.

WYKRES Nr 1 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Warnice.

0x01 graphic

TABELA Nr 1 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Warnice.

Struktura użytkowania

Powierzchnia

[ha]

Udział w ogólnej powierzchni [%]

Powierzchnia ogółem

8586

100

Użytki rolne,

w tym:

grunty orne

sady

łąki trwałe

pastwiska trwałe

grunty rolne zabudowane

grunty pod rowami

7144

5989

17

655

276

163

44

83,20

Grunty leśne,

w tym:

lasy

grunty zadrzewione i zakrzewione

82

69

13

0,96

Grunty zabudowane

i zurbanizowane,

w tym:

tereny mieszkalne

tereny przemysłowe

tereny rekreacyjne i wypoczynkowe

tereny komunikacyjne

279

1

1

11

266

3,25

Wody

915

10,66

Tereny inne

(użytki ekologiczne, nieużytki i in.)

166

1,93

*na podst. danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Większość powierzchni gminy zajmują użytki rolne, z których 83,83% to grunty orne (udział gleb bardzo dobrych i dobrych stanowi 95% powierzchni) i 13% to użytki zielone (łąki i pastwiska dobrej i wysokiej jakości). Jak widać ze struktury użytkowania gruntów, podstawową funkcją obszaru jest rolnictwo, co bezpośrednio daje wszelkie atuty do funkcjonowania jako podstawowy ekosystem żywicielski województwa. Gleby od II do VI klasy bonifikacyjnej. Gmina Warnice charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem jeziorności wynoszącym 10%, przy czym naturalne i sztuczne zbiorniki wody zajmują około 11% powierzchni. Jednocześnie gmina Warnice należy do najbardziej bezleśnych obszarów województwa.

  1. Koncepcja konstrukcji „Programu...”

„Program...” powstał w oparciu o ogólne wymagania zawarte w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (art. 14, 17, 18) i jest dopasowany do wymagań ustawowych oraz „Polityki ekologicznej państwa” z uwzględnieniem wytycznych wynikających z planów wyższego szczebla. Wykorzystano również wytyczne Ministerstwa Środowiska do sporządzania planów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym. Na podstawie aktualnego stanu środowiska w gminie i po uwzględnieniu planów zagospodarowania przestrzennego gminy, „Program ...” określa cele ochrony środowiska, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych wraz ze środkami niezbędnymi do osiągnięcia celów oraz zarządzanie programem. Układ „Programu...” pozwala na łatwą weryfikację zagadnień w nim zawartych w przypadku zmiany wymagań prawnych, aktualizacji lub nie wykonania zadań z planu operacyjnego.

  1. Metodyka prac

Planowanie polityki ochrony środowiska oparto o:

    • aktualny stan środowiska

    • wytyczne do sporządzenia gminnych programów ochrony środowiska zawarte w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2004-2011

    • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice

    • wieloletni program inwestycji gminy Warnice na lata 2004-2008.

W tworzenie „Programu...” włączono wszystkie właściwe ze względu na zasięg swojej działalności instytucje, związane z ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym oraz firmy oddziałujące na środowisko. Projekt poddano konsultacjom społecznym, skierowano do zaopiniowania przez zarząd województwa i zarząd powiatu. Końcowym etapem prac nad „Programem...” będzie jego przyjęcie w formie uchwały przez Radę Gminy.

  1. Zawartość dokumentu „Programu...”

Niniejszy program składa się z zagadnień wprowadzających w postaci wstępu, części właściwej tj.: założeń wyjściowych, oceny stanu środowiska, celów ekologicznych do 2011 r. i kierunków działań, zadań operacyjnych z kosztami realizacji oraz zarządzania programem wg przedstawionego poniżej schematu.

SCHEMAT Nr 1 Układ „Programu...”

Rozdział 1

Wstęp

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Rozdział 2

Założenia wyjściowe Programu

Rozdział 3

Syntetyczna ocena stanu środowiska

Rozdział 4

Cele i kierunki ochrony środowiska

do 2011r.

0x08 graphic

Rozdział 5

Plan operacyjny na lata 2004-2007

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
Rozdział 6

Zarządzanie Programem

Rozdział 7

Koszty realizacji Programu w latach 2004-2007

„Program...” ma stać się podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska w gminie.

 1. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU

Założenia wyjściowe do opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Warnice przyjęto, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne wynikające z polityki ekologicznej państwa, zamierzeń rozwojowych województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Pyrzyckiego i gminy. Założenia te determinują przyszły kształt planowania rozwoju gospodarczego i społecznego w szczególności w aspekcie środowiskowo-przestrzennym gminy.

  1. Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z polityki ekologicznej państwa

Jako podstawa niniejszego Programu przyjęto cele i zadania ujęte w następujących dokumentach:

    • II Polityka Ekologiczna Państwa

    • Program wykonawczy do II PEP na lata 2002-2010

    • Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska

   1. Zasady polityki ekologicznej

Nadrzędną zasadą polityki ekologicznej państwa jest - zasada zrównoważonego rozwoju. Oprócz niej jest szereg zasad pomocniczych i konkretyzujących m.in.:

    • zasadę prewencji

    • zasadę - „zanieczyszczający płaci”

    • zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi

    • zasadę regionalizacji

    • zasadę subsydiarności

    • zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej.

   1. Podstawowe założenia polityki ekologicznej

Cele polityki ekologicznej państwa, województwa i powiatu konkretyzują wyzwania i obszary zainteresowań dla Programu Ochrony Środowiska Gminy Warnice.

Są to:

 • Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

 • Poprawa jakości wód i stosunki wodne

 • Gospodarowanie odpadami

 • Poprawa stanu powietrza atmosferycznego

 • Minimalizowanie hałasu i pola elektromagnetycznego

 • Zapobieganie awariom przemysłowym

 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

 • Ochrona przyrody i krajobrazu

 • Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów

 • Ochrona gleb użytkowanych rolniczo

 • Ochrona zasobów kopalin

 • Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii

 • Zagadnienia o charakterze systemowym

 • Edukacja ekologiczna

 • Zarządzanie środowiskowe

 • Aspekty ekologiczne w politykach sektorowych

 • Aktywizacja do działań na rzecz ochrony środowiska

Większość wskazanych celów jest ze sobą powiązana, dlatego wymaga równoległej realizacji. Poprawa jednego z elementów środowiska niewątpliwie będzie skutkowała poprawą innych.

   1. Krajowe, wojewódzkie i powiatowe limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska

TABELA Nr 2 Powiatowe limity

Obszar

Zakres

Krajowy

Powiatowy na poziomie Wojewódzkiego

1

Zasoby wodne

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990r. (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle)

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 20% w stosunku do 1990r. (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle)

2

Materiałochłonność

- zmniejszenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990r. (by uzyskać śr. wskaźniki państw OECD w przeliczeniu na PKB)

- zmniejszenie materiałochłonności produkcji o 30% w stosunku do 1990r. (by uzyskać śr. wskaźniki państw OECD w przeliczeniu na PKB)

3

Energia

-zmniejszenie zużycia energii o 25% w stosunku do 2000r. (w przeliczeniu na jednostkę produkcyjna lub PKB)

-zwiększenie udziału ilości energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych do 7,5% w 2010r.

-zmniejszenie zużycia energii o 25% w stosunku do 2000r. (w przeliczeniu na jednostkę produkcyjna lub PKB)

4

Odpady przemysłowe

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu do 1990r.

Zwiększenie do poziomu 90% udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu do 1990r.

5

Surowce wtórne

-zwiększenie odzysku i ponownego wykorzystania co najmniej do poziomu 50% papieru, szkła oraz odpadów komunalnych

-zwiększenie odzysku i ponownego wykorzystania co najmniej do poziomu 60%papieru, szkła oraz odpadów komunalnych

-objęcie selektywna zbiórką 80% gospodarstw domowych

6

Ładunki zanieczyszczeń do wód

-zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych w stosunku do 1990 z gosp. komunalnej o 30% i ze spływów powierzchniowych o 30%

-zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych w stosunku do 1990 z gosp. komunalnej o 30% i ze spływów powierzchniowych o 30%

-w gosp. komunalnej zmniejszenie ładunku o 80%, w tym 75% redukcji ładunku azotu og. i fosforu og. w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków komunalnych.-ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych w wyniku upowszechnienia stosowania kodeksu dobrej praktyki rolniczej

7

Emisja substancji do powietrza

- ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 50%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do 1990

- ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 30%, tlenków azotu o 20%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do 1990

8

Paliwa

-wycofanie z użytkowania etyliny i przejście na benzyny bezołowiowe do końca 2005r.

-wycofanie z użytkowania etyliny i przejście na benzyny bezołowiowe do końca 2005r. ,

-wprowadzenie ograniczenia użytkowania etyliny bezołowiowej na rzecz biopaliw,

odchodzenie od instalacji na paliwa stałe na rzecz biopaliw (zrębki, olej opałowy)

Gminnych limitów nie ustala się.

  1. Uwarunkowania wynikające z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pyrzyckiego. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone w powiatowym programie ochrony środowiska.

W powiatowym Programie ochrony środowiska ustalono główne zasady polityki ekologicznej wyznaczając:

  • cele ekologiczne

  • kierunki działań

  • zadania ekologiczne

Polityka ekologiczna dla powiatu pyrzyckiego oparta została na II Polityce Ekologicznej Państwa, Programie Ochrony Środowiska dla województwa Zachodniopomorskiego oraz istniejących uwarunkowaniach prawnych z uwzględnieniem dostosowania polskiego prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pyrzyckiego wyznaczył następujące cele i zadania:

Cel 1. Rozwój gospodarczy regionu z minimalizowaniem wpływu przemysłu na zdrowie ludzi i środowisko.

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia wynikające z rozwoju przemysłu:

 • rozwój sektorów przyjaznych środowisku

 • rozwój energetyki odnawialnej

 • wprowadzenie systemów zarządzania środowiskiem

 • wprowadzenie technologii mało- i bezodpadowych

 • właściwe gospodarowanie terenami przemysłowymi

 • przeprowadzenie na terenie powiatu pomiarów zanieczyszczeń powietrza

 • dokonanie oceny stanu powietrza na terenie powiatu

 • ograniczenie i likwidacja emisji niskiej

Cel 2. Dostosowanie rolnictwa do warunków integracji z UE z zachowaniem walorów środowiska i różnorodności przyrodniczej regionu oraz ochrona i właściwe wykorzystanie gleb na terenie powiatu

Kierunki działań:

 • rozwój rolnictwa ekologicznego i zachowanie tradycyjnych metod gospodarowania

 • poprawa struktury jakościowej i wartości przyrodniczej użytków rolnych

 • działania na rzecz edukacji rolników

 • racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów

 • ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych

 • ochrona gleb o wysokiej wartości rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze

 • właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo (kl. V)

 • właściwe utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych

 • podejmowanie zabiegów agroekologicznych w celu ograniczania erozji wietrznej i wodnej

 • kontrola przestrzegania pozwoleń wodno-prawnych

 • poprawa struktury jakościowej i wartości przyrodniczej użytków rolnych

Cel 3. Zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód

Cele szczegółowe :

     1. zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia

     2. ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, szczególnie płytko zalegających zbiorników czwartorzędowych

     3. ochrona przed powodzią

Kierunki działań:

 • rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej

 • modernizacja i rozbudowa ujęć wody i sieci wodociągowej w poszczególnych gminach

 • modernizacja ujęć wody oraz modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania w celu dostosowania jakości wody pitnej do standardów unijnych

 • likwidacja nieczynnych ujęć wody

 • budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacyjnej

 • budowa sytemu oczyszczania ścieków deszczowych

 • budowa i modernizacja gminnych oczyszczalni ścieków

 • optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków

 • budowa oczyszczalni przydomowych w miejscach wskazanych w koncepcji gospodarki wodno-ściekowej

 • wspieranie zakładów przemysłowych w realizowaniu programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej

 • minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody wodociągowej do celów przemysłowych

 • budowa systemów podczyszczających wzdłuż modernizowanych i nowo powstających dróg

 • ograniczenie wpływu zanieczyszczeń z rolnictwa na jakość wód

 • ochrona wód przed eutrofizacją

 • utrzymywanie drożności, bieżąca konserwacja i modernizacja cieków wodnych

 • odbudowa i utrzymanie właściwego stanu systemu melioracji szczegółowej i podstawowej

 • realizacja zadań z zakresu małej retencji

Cel 4. Rozwój i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w tym niebezpiecznymi w celu zmniejszenia zagrożenia dla mieszkańców i środowiska

Kierunki działań:

 • uchwalenie gminnych planów gospodarki odpadami

 • objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska

 • podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej

 • przygotowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej

 • podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpieczne

 • wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych - olejów, baterii, pozostałości po środkach ochrony roślin

 • wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

 • wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych

 • podjęcie oraz zintensyfikowanie działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych oraz budowa składowisk regionalnych wg standardów UE

 • budowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów

 • budowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwiania osadów ściekowych

 • organizacja i wspomaganie inicjatyw z zakresu selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów medycznych w miejscu ich powstawania

 • wspomaganie i koordynacja działań poprawiających funkcjonowanie systemów zbiórki, przechowywania i transportu niebezpiecznych odpadów medycznych do firm zajmujących się ich końcowym unieszkodliwianiem

 • wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym metod termicznego przekształcania tych odpadów

 • prowadzenie ciągłego nadzoru nad zakładami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów medycznych oraz prowadzenie monitoringu tych odpadów i instalacji przeznaczonych do ich unieszkodliwiania, celem zwiększenia stopnia kontroli obrotu tymi odpadami

 • rozbudowa i doskonalenie systemów zbiórki, przechowywania i transportu odpadowych olejów, który powinien objąć także małe rozproszone źródła wytwarzające odpady, w tym w szczególności gospodarstwa domowe, rolne i małe firmy

 • prowadzenie i wspomaganie edukacji ekologicznej oraz akcji propagujących prawidłowe metody postępowania ze zużytymi olejami mineralnymi

 • ciągle doskonalenie systemu monitoringu odpadów z grupy 13 pod kątem badania zawartości pochodnych PCB, w szczególności w tych strumieniach odpadów, które kierowane są do spalania

 • wspieranie działań zmierzających do minimalizacji ilości odpadów z grupy 12 01

 • podjęcie działań zmierzających do budowy sprawnego systemu zbiórki, przechowywania i transportu odpadów z procesów kształtowania i obróbki powierzchniowej metali, realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa

 • doskonalenie systemu ewidencji, monitoringu i kontroli drobnych i średnich wytwórców odpadów powstających w trakcie procesów kształtowania i obróbki powierzchniowej metali

 • wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia systemu zbiórki, przechowywania i transportu zużytych i wycofanych z eksploatacji akumulatorów ołowiowo-kwasowych

 • wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do budowy efektywnego systemu zbiórki, przechowywania i transportu zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych

 • prowadzenie i wspomaganie akcji edukacyjnej oraz szkoleń propagujących selektywną zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów

Kierunki działań w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych:

  • edukacja społeczna prowadzona w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczania wytwarzanych odpadów

  • edukacja społeczna prowadzona w celu zachęcania społeczeństwa do selektywnego gromadzenia odpadów

  • kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

  • zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do ograniczania ilości odpadów

  • opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów komunalnych w postaci zmieszanej

  • opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów surowcowych występujących w odpadach zmieszanych

  • opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach zmieszanych

  • opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów wielkogabarytowych

  • opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki i transportu odpadów budowlanych

Cel 5. Realizacja celów w zakresie zachowania walorów i zasobów przyrodniczych.

Cele ekologiczne:

  • ochrona istniejących zasobów leśnych oraz odtwarzanie ich różnorodności biologicznej

  • zrównoważona pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym gospodarka leśna

  • ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych

  • ochrona struktury i rozwój systemu zieleni terenów zurbanizowanych

  • ochrona walorów przyrodniczych krajobrazu rolniczego i rekreacyjnego

Kierunki działań:

  • zalesianie terenów nieprzydatnych rolniczo

  • racjonalne przeznaczanie obszarów leśnych na cele nieleśne

  • tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych i wododziałów

  • lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, w tym kształtowanie granicy rolno-leśnej

  • ochrona zieleni dolin rzecznych, terenów torfowiskowych i źródliskowych

  • stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe)

  • rozszerzenie usług doradczych, informacji i szkoleń dla właścicieli lasów

  • zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych przyrodniczo

  • rozwój rolnictwa ekologicznego

  • wdrażanie programów rolno-środowiskowych

  • utrzymanie tradycyjnych rozłogów pól, zadrzewień śródpolnych i małych zagłębień wraz z występującą florą

  • upowszechnienie i wprowadzenie form indywidualnej ochrony przyrody w postaci pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk przyrody nieożywionej

  • rozwój prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagrożeń różnorodności biologicznej

  • ochrona i renaturalizacja ciągów i połączeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych: Płoni i jej dopływów

  • bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych

  • budowa przejść dla zwierząt przez trasy komunikacyjne i przepławek dla organizmów wodnych

  • ochrona zwierząt poprzez wyznaczenie przejść przez trasy komunikacyjne

Cel 6. Rozwój turystyki i rekreacji poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych zgodnie z zasadami ochrony środowiska z zachowaniem stanu środowiska naturalnego

Kierunki działań:

  • przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do nowo powstających obiektów turystycznych i rekreacyjnych

  • dbałość o architekturę nowo powstających obiektów

  • selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo, w tym ochrona cennych terenów przed przeinwestowaniem

  • rozwój ścieżek rowerowych, szlaków wodnych, pieszych i konnych

  • rozwój turystyki szkolnej wraz z edukacją ekologiczną

  • odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego eliminujące dzikie zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo

  • edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów

  • rozbudowa bazy turystycznej przy zachowaniu naturalnych walorów środowiska

  • zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie

  • poprawa infrastruktury

Cel 7. Racjonalny rozwój systemu transportowego uwzględniający rozwiązania zmniejszające lub eliminujące wpływ transportu na środowisko

Kierunki działań:

  • poprawa standardów technicznych sieci drogowej

  • zwiększenie przepustowości i płynności ruchu drogowego

  • zwiększenie roli transportu kolejowego

  • usprawnienie transportu tranzytowego w tym budowa obwodnicy Pyrzyc

  • modernizacja drogi krajowej nr 3 - budowa ekranów hałasowych

  • budowa nowoczesnej autostrady A-3

  • budowa ekranów akustycznych na uciążliwych dla mieszkańców odcinkach tras komunikacyjnych

  • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

Cel 8. Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych oraz kształtowanie polityki względem zakładów poprzez decyzje administracyjne.

Kierunki działań:

  • monitoring hałasu drogowego w wyznaczonych punktach pomiarowych

  • opracowanie map akustycznych i programów naprawczych dla obszarów położonych wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych

  • wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem z wyznaczeniem obszarów ograniczonego użytkowania wokół głównych dróg i linii kolejowych tam, gdzie przekroczony jest równoważny poziom hałasu w porze nocnej 55dB

  • kształtowanie polityki

  • kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej

Cel 9. Ograniczenie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska w związku z możliwością powstania awarii przemysłowej w zakładach lub awarii powstałej w transporcie materiałów niebezpiecznych

Kierunki działań:

  • inwentaryzacja zakładów posiadających substancje niebezpieczne i rodzaje substancji niebezpiecznych

  • działania szkoleniowe dla zakładów posiadających na swoim terenie substancje niebezpieczne

  • działania szkoleniowe dla przewoźników transportujących substancje niebezpieczne

  • kontrola przestrzegania przepisów w zakładach na terenie których składowane są substancje niebezpieczne

  • kontrola przestrzegania przepisów przez firmy transportowe przewożące substancje niebezpieczne

  • edukacja ekologiczna społeczeństwa i kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych

  • aktywny udział przy opiniowaniu planów zagospodarowania czy bezpośredniej lokalizacji obiektów mogących powodować powstawanie awarii przemysłowych czy przebiegu autostrad

Cel 10. Kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego

Kierunki działań:

  • inwentaryzacja lokalizacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne (np. stacje telefonii komórkowej, transformatory, linie wysokiego napięcia, inne stacje przekaźnikowe)

  • prowadzenie badań pól elektromagnetycznych

  • uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji obiektów w zależności od występowania ewentualnych pól elektromagnetycznych

Cel 11. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów surowcowych.

Kierunki działań:

  • rekultywacja nielegalnych wyrobisk i zapobieganie ich powstawaniu

  • rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

  • uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich znanych złóż w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich obszarów przed trwałym zainwestowaniem

Cel 12. Kształcenie u mieszkańców nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska

Kierunki działań:

  • utworzenie w urzędach gmin elektronicznych baz danych o stanie środowiska

  • edukacja w lokalnych mediach i internecie

  • edukacja ekologiczna w szkole

  • organizowanie wystaw, konkursów, przedstawień, wycieczek, festynów

  • promowanie alternatywnej komunikacji w stosunku do samochodu osobowego (rower, komunikacja zbiorowa)

  • organizowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; selektywnej zbiórki odpadów; ochrony gatunków, wód powierzchniowych i podziemnych; nawożenia i ochrony roślin

  • wydawanie broszur informacyjnych np. na temat prawidłowej gospodarki wodą

  • zwiększenie udziału problematyki ekologicznej w szkolnych programach nauczania

  • aktywna edukacja ekologiczna młodzieży w formalnym systemie kształcenia

  • wspieranie działań edukacji szkolnej prze instytucje samorządowe i państwowe

  • współpraca w zakresie propagowania edukacji ekologicznej poprzez media, która powinna być realizowana we współpracy z innymi powiatami i gminami

  1. Uwarunkowania wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice

Naczelnym celem polityki zagospodarowania przestrzennego prowadzonej przez gminę jest:

(Cel 1.) kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno - przestrzennej sprzyjającej rozwojowi i umocnieniu głównej funkcji gospodarczej gminy, jaką jest rolnictwo.

Jednocześnie celem jest:

(Cel 2.) zwiększenie poziomu efektywności wykorzystania ziemi użytkowanej rolniczo

(Cel 3.) uporządkowanie infrastruktury technicznej

(Cel 4.) uporządkowanie gospodarki odpadami

(Cel 5.)modernizacja dróg

(Cel 6.) ochrona gruntów rolnych przed zmianą ich przeznaczenia na cele nierolnicze

(Cel 7.) intensyfikacja i rozwój małych zakładów przemysłu rolno-spożywczego

(Cel 8.) poprawa jakości życia mieszkańców

 1. SYNTETYCZNA OCENA STANU ŚRODOWISKA

Na obecny i przyszły stan środowiska w gminie zasadniczy wpływ mają charakterystyczne cechy przyrodniczo-geograficznej omawianego obszaru, do których należą:

 • położenie na obszarze o najwyższym w województwie wskaźniku jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

 • położenie w obrębie Regionu Pyrzyckiego, w którym wiodącą funkcją jest produkcja żywności;

 • położenie zachodniej części gminy nad jeziorem Miedwie, jednym z największych jezior w Polsce, będącym wielofunkcyjnym akwenem, m.in. rezerwuarem wody pitnej dla ujęcia komunalnego zaopatrującego Szczecin;

 • położenie prawie całej gminy w obszarze strefy ochrony pośredniej „B” ujęcia wody z jez. Miedwie i ok. 18% powierzchni gminy w strefie „A”, w granicach których obowiązują zaostrzone rygory korzystania ze środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenów;

 • położenie południowo-zachodniej części gminy w dolinie Płoni, jednej z największych rzek przepływających przez woj. Zachodniopomorskie, której dolina jest korytarzem ekologicznym o międzyregionalnym znaczeniu;

 • występowanie rozległych łąk w południowej części gminy wraz z unikalną fauną i florą.

  1. Zasoby przyrodnicze

   1. Charakterystyka szaty roślinnej i fauny

Flora gminy jest bogata i zróżnicowana. Najcenniejszym zbiorowiskiem wodnym są łąki ramienicowe w strefie przybrzeżnej jez. Miedwie. W jeziorach Miedwie i Zaborsko wytworzyły się fragmenty makrofitów wodnych. W oczkach na terenie całej gminy występują zbiorowiska z klasy Lamneteae oraz nitrofilne zbiorowiska z klasy Bidenteteae Tripartitae. Zbiorowiska szuwarowe występują nad jez. Miedwie i Zaborsko w dolinach Płoni i Gowienicy oraz przy oczkach wodnych na terenie całej gminy. Zbiorowiska torfowisk niskich występują głównie w dolinach rzeki Płoni i Gowienicy. Przeważają kwaśne torfowice niskie z dominacją turzycy. Zbiorowiska roślinności łąk i pastwisk występują na dużych powierzchniach, przede wszystkim w dolinie Płoni, a także wzdłuż Gowienicy i brzegów jez. Miedwie. Roślinność kserotermiczna i stepowa występuje przede wszystkim na skarpie nad doliną Płoni. Unikalnym zespołem z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin jest zespół ostnicy włosowatej. Innym interesującym zespołem są murawy kserotermiczne występujące w Starym Przylepie i Grędźcu.

Gmina Warnice należy do najbardziej bezleśnych obszarów województwa. Tereny zalesione występują w kilku niewielkich enklawach:

 • nad jez. Zaborsko Płońskie, w strefie nadbrzeżnej jez. Miedwie, na północ od Dębicy - drzewostany liściaste;

 • na północ od Warnic C - drzewostan mieszany z przewagą liściastego;

 • na wschód od Wójcina (Lipia Góra) - drzewostan mieszany z przewagą iglastego.

Ze względu na położenie w korytarzu ekologicznym doliny Płoni i Gowienicy Miedwiańskiej, lasy znajdujące się nad jez. Miedwie i Zaborsko Płońskie oraz koło Dębicy powinny uzyskać status lasów chronionych. Na obszarze gminy nie jest celowe zwiększanie lesistości ze względu na bardzo urodzajne gleby. Natomiast ze względu na zagrożenie osuwiskami należy zalesić niektóre tereny na zboczu skarpy doliny Płoni, w okolicy kol. Stary Przylep.

Na terenie gminy występuje fauna typowa siedliskowo. Obszarami cennymi ze względu na występujące na nich gatunki zwierząt są dolina Płoni wraz z jez. Miedwie. Są to tereny siedlisk wilgotnych i podmokłych (łąki, torfowiska, szuwary) i jednocześnie jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych regionu, będący ponadregionalnym korytarzem ekologicznym. Występują tu cenne gatunki płazów, gadów, ryb oraz ostoje ptaków o randze europejskiej. Dolina Gowienicy to teren wilgotnych łąk pociętych rowami. Również lokalny korytarz ekologiczny oraz miejsce rozrodu płazów. Dodatkowo należy zauważyć rolę śródpolnych oczek wodnych, które są miejscem rozrodu płazów oraz lęgów niektórych gatunków ptaków. Podobnie lasy i zadrzewienia są terenami stanowiącymi ostoje dla ssaków, niektórych płazów oraz miejsca lęgów ptaków.

   1. Obszary i obiekty przyrodnicze chronione

Na obszarze gminy Warnice zarejestrowane są dwa rezerwaty oraz pomnik przyrody.

Rezerwat roślinności stepowej „Brodogóry” położony jest na granicy gmin Pyrzyce-Warnice, nr działek 7, 32/1, 32/4 o powierzchni chronionej 5,24 ha obejmuje murawy na skarpie doliny Płoni, na odcinku Wierzbno - Grędziec (działka geodezyjna nr 32/1, 32/4). Rezerwat założono w 1975 roku. Najcenniejszymi gatunkami są: gorsz siny, czyściec kosmaty i prosty, fiołek pagórkowaty, dzwonek boloński i syberyjski oraz pierwiosnek lekarski.

Rezerwat florystyczny „Stary Przylep” to rezerwat stepowy o powierzchni 2,13 ha, obejmuje wąwóz w skarpie doliny Płoni przy kol. Stary Przylep (działka geodezyjna nr 100). Roślinność rezerwatu stanowi murawa stepu ostnicy włosowatej. Jest to pozostałość ze szlaków migracji tej flory z czasów wczesnego glacjału i optimum klimatycznego.

Pomnik przyrody to topola kanadyjska o obwodzie pnia w pierśnicy 4,20 m, w Warnicach przy drodze wylotowej do Stargardu, przed budynkiem mieszkalnym nr 41. Z uwagi na zły stan drzewa (grozi zawaleniem wskutek wypalenia wnętrza po podpaleniu) złożono wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego o wyrażenie zgody na wycięcie.

  1. Zasoby wodne

3.2.1. Wody podziemne.

Gmina Warnice znajduje się w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: tarasu zastoiska Pyrzyckiego oraz doliny rzeki Płoni wraz z jeziorem Miedwie. Na terenie gminy występuje czwartorzędowy poziom wodonośny należący do poziomów średniozasobowych (na głębokości od 4 do 20 m p.p.t). Głębsza warstwa wodonośna (97-100 m p.p.t.) ujęta jest studniami w Wójcinie i Barnimiu. Miąższość od kilku (Kłęby, Przylep) do ponad 30 m (Warnice, Cieszysław).

3.2.2. Wody powierzchniowe.

Wody powierzchniowe w gminie Warnice obejmują:

 • fragment jeziora Miedwie

 • jezioro Zaborsko Płońskie

 • odcinki rzek Płoni i Gowienicy Miedwiańskiej

 • rowy melioracyjne w dolinie Płoni, nad jeziorem Miedwie, oraz w rejonie Zaborsko-Nowy Przylep oraz Reńsko

Obszar gminy należący do zlewni Płoni obejmuje następujące podzlewnie:

 • bezpośrednia zlewnia jeziora Miedwie

 • bezpośrednia zlewnia rzeki Płoni

 • zlewnia Gowienicy Miedwiańskiej

Wody jeziora Miedwie wykorzystywane są jako źródło zaopatrzenia miasta Szczecina w wodę pitną, dlatego rzeka Płonia, Kanał Młyński i Gowienica Miedwiańska podlegają ochronie ze względu na wykorzystanie ich jako źródła wody pitnej oraz są objęte monitoringiem.

Na terenie gminy Warnice dla Ujęcia Wody „Miedwie” Żelewo w obrębie strefy ochrony pośredniej ustanowiono następujące strefy ochronne:

 • podstrefę „A” - obejmującą tereny przyległe do linii brzegowej jeziora Miedwie, Kanału Młyńskiego i Gowienicy Miedwiańskiej

 • podstrefę „B” - obejmującą obszary położone między granicą terenów podstrefy „A”, a granicą zlewni jeziora Miedwie.

Do lokalnych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych należą głównie niesprawne bezodpływowe zbiorniki ścieków.

3.2.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Ujęcia wód podziemnych funkcjonują w miejscowościach: Warnice (Warnice+Dębica), Cieszysław (dla wodociągu grupowego Cieszysław-Zaborsko-Stary Przylep-Obryta), i Wójcin (zaopatrujące Barnim, Wójcin, Kłęby, Nowy Przylep), Wierzbno oraz Reńsko (wykorzystywane są dla indywidualnego zaopatrzenia tych miejscowości w wodę). Poza ujęciami komunalnymi na terenie gminy eksploatowanych jest szereg ujęć zakładowych (Warnice, Barnim „B”, Wójcin, Kłęby, Stary Przylep)

TABELA nr 3 Ujęcia wody w gminie Warnice.

Nazwa

ujęcia wody

Decyzja ważna do

Ilość wody

[m3/h]

Ilość wody

[m3/d]

Cieszysław

30.09.2004

20

290

Warnice

30.09.2013

-

Śr. dob. 145

Wierzbno

30.09.2013

-

Śr. dob. 90

Wójcin

30.09.2004

16

240

Wszystkie z tych ujęć posiadają wyznaczone i odpowiednio utrzymane sanitarne tereny ochrony bezpośredniej, natomiast żadne ujęcie nie ma wyznaczonego trenu ochrony pośredniej.

Niewielka część gospodarstw zaopatrywana jest w wodę ze studni przyzagrodowych.

TABELA nr 4 Struktura zaopatrzenia w wodę gospodarstw.

Gospodarstwa indywidualne według źródła zaopatrzenia w wodę

Gmina

Własne ujęcie wody ze studni

Dowożenie wody spoza gospodarstwa

kopanej

wierconej

Warnice

63

25

9

Dane: GUS - Powszechny Spis Rolny 2002 r

W gminie Warnice eksploatowane są następujące oczyszczalnie ścieków:

 1. Barnim (pozwolenie wodnoprawne OŚiL-Kr/6623/7/2003) - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna (dwa rowy cyrkulacyjne oraz bioblok MU-200 - eksploatowany jedynie bioblok), obsługująca Barnim, Warnice, Obrytą i Dębicę, odbiornikiem ścieków jest rzeka Gowienica.

 2. Reńsko - oczyszczalnia (zakładowa) mechaniczno-biologiczna o przepustowości 200 m3/d, obsługująca Reńsko;

 3. Wójcin (pozwolenie wodnoprawne OŚiL-KA/6223/97/2001) - oczyszczalnia mechaniczna, osadnik Imhoffa o pojemności 60 m3/d, nieekspolatowany, odbiornikiem ścieków jest rzeka Gowienica. Cała wieś Wójcin jest skanalizowana.

 4. Miejscowości: Stary Przylep, Cieszysław i Zaborsko są skanalizowane i podłączone do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubiatowie, gmina - Przelewice (pozwolenie wodnoprawne OŚiL-Ka/6223/114/2001). Ścieki oczyszczane są w dwóch reaktorach typu „ELA”, a dodatkowo doczyszczane w dwóch stawach oczyszczających. Technologia jest w pełni automatyczna. Odbiornikiem ścieków jest Jezioro Miedwie przez kanał Lubiatowski.

Pozostałe miejscowości (Wierzbno, Grędziec) nie posiadają kanalizacji ani jakichkolwiek urządzeń oczyszczających. Ścieki gromadzone w sposób indywidualny (Wierzbno, Grędziec, Nowy Przylep, Kłęby) i prowadzą do bezpośredniego zanieczyszczenia jez. Miedwie.

TABELA Nr 5 Charakterystyka ścieków surowych

Oczyszczalnia

Wskaźniki zanieczyszczeń

Barnim

ChZT

BZT5

Zawiesina ogólna

Chlorki

Fosfor ogólny

604,5-1210 mg O2/dm3

333,3-460,0 mg O2/dm3

476-2060 mg/dm3

49,5-153,4 mg/dm3

32-58 mg/dm3

Wójcin

ChZT

BZT5

Zawiesina ogólna

Chlorki

Fosfor ogólny

1410,0 mg O2/dm3

920,0 mg O2/dm3

2459,0 mg/dm3

229,5 mg/dm3

65,0 mg/dm3

Lubiatowo

ChZT

BZT5

Zawiesina ogólna

Chlorki

Fosfor ogólny

960,0 mg O2/dm3

360,0 mg O2/dm3

571,0 mg/dm3

207,9 mg/dm3

41,0 mg/dm3

Dane: 2003r.

TABELA Nr 6 Charakterystyka odprowadzanych ścieków z oczyszczalni komunalnej w Barnimiu

Przeciętny dobowy odpływ ścieków [m3/d]

Przeciętne dobowe ładunki zanieczyszczeń [kg/d]

100

BZT5

ChZT

Zawiesina ogólna

Azot ogólny

Fosfor ogólny

2,51

7,55

1,92

2,61

0,63

Dane: WIOŚ

TABELA Nr 7 Charakterystyka odprowadzanych ścieków z oczyszczalni komunalnej w Lubiatowie

Przeciętny dobowy odpływ ścieków [m3/d]

Przeciętne dobowe ładunki zanieczyszczeń [kg/d]

197

BZT5

ChZT

Zawiesina ogólna

Azot ogólny

Fosfor ogólny

2,36

7,88

3,55

3,15

0,26

Dane: WIOŚ

  1. Powietrze atmosferyczne

Na terenie gminy Warnice rozpoczęta została budowa przewodowej sieci gazowej. Aktualnie zbudowany jest gazociąg do miejscowości Barnim. W większości miejscowości do celów bytowych używany jest gaz płynny w butlach. Zgodnie z „Koncepcją programową gazyfikacji gminy Warnice i południowej części gminy Stargard Szczeciński” przewidywana jest budowa sieci gazowej i wprowadzenie gazu przewodowego na terenie gminy. Przewiduje się gazyfikację średnim ciśnieniem wszystkich miejscowości w gminie. Gmina Warnice zasilana będzie gazem ziemnym wysokometanowym średniego ciśnienia z istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia, relacji Odolanów-Police. Docelowo przyjmuje się zgazyfikowanie 100% odbiorców zużywających gaz do celów komunalno-bytowych. Mieszkania w istniejącej i projektowanej zabudowie wyposażone będą w 100% w kuchnie gazowe, grzejniki wody przepływowej oraz piece centralnego ogrzewania po uzyskaniu przez indywidualnego odbiorcę zapewnienia dostawy gazu do celów grzewczych.

Na terenie gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza - dominuje system lokalnych źródeł ciepła ogrzewający obiekty, w które są wbudowane lub obiekty sąsiadujące. Do ogrzewania stosuje się zarówno paliwa stałe jak i paliwa płynne. Jest to podstawowe źródło emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery powstają w wyniku spalania różnego rodzaju paliw. Zatem na stan powietrza atmosferycznego, obok emisji ze spalania paliw w celach grzewczych, ma również wpływ emisja niezorganizowana pochodząca z transportu drogowego.

Na terenie gminy Warnice istnieje dość dobrze rozbudowana sieć dróg w układzie komunikacyjnym. Jednakże ich stan techniczny nie jest zadowalający. Przez obszar gminy przechodzi droga krajowa Nr 144, relacji Nowogard-Warnice-Barnim-Obryta-Okunica-Pyrzyce. Droga jest w dobrym stanie technicznym, ale o niskich parametrach technicznych. Przebudowa drogi na odcinkach przebiegających przez miejscowości jest niemożliwa. Rozważana jest zmiana przebiegu drogi przez budowę nowego odcinka.

Uzupełnieniem drogi krajowej są odcinki dróg wojewódzkich i gminnych. Część dróg wojewódzkich i drogi gminne wymagają zmiany nawierzchni.

  1. Powierzchnia ziemi

3.4.1. Surowce mineralne.

Na terenie gminy Warnice występują dwa udokumentowane złoża surowców.

TABELA Nr 8 Złoża surowców w gminie Warnice.

Surowce mineralne

Złoże surowców ilastych

Złoże kredy jeziornej „Wierzbno”

Lokalizacja złoża

pomiędzy Reńskiem i Warnicami

pomiędzy Wierzbnem-Grędźcem, a Ryszewem

Zasoby

543,88 tys. m3

3061,5 tys. Mg

Charakterystyka

Surowiec średniej jakości z możliwością wykorzystania dla potrzeb lokalnych

Możliwe wykorzystanie dla celów rolniczych. Ze względu jednak na położenie, ochronę zasobów wodnych jez. Miedwie i projektowane obszary chronione nie kwalifikuje się wstępnie rozpoznanego złoża do eksploatacji.

W wielu miejscach gminy stwierdzono okresową dziką eksploatacją złóż: piasków i piasków ze żwirem dla potrzeb lokalnych. Wydobycie okresowe prowadzone jest w wyrobiskach na wschód od Wójcina (Lipia Góra), na południe od Kłębów, a także na północ od Wierzbna i w Reńsku.

3.4.2. Rzeźba terenu.

Gmina Warnice znajduje się w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych:

    • taras zastoiska Pyrzyckiego,

    • dolina rzeki Płoni wraz z jez. Miedwie.

Taras zastoiska zajmuje ok. 80% powierzchni gminy. Jest to wysoczyzna o stosunkowo płaskiej powierzchni, urozmaicona niewielkimi kulminacjami, do 10 m nad poziom zastoiska (pagórki kemowe w okolicach Reńska, Kłębów oraz wały ozów „Lipia Góra”).

Centralną część gminy zajmuje płaskodenna niecka rzeki Gowienicy. Natomiast rozległa dolina Płoni, ograniczona wysokimi stromymi skarpami, łagodnie opada ku misie jez. Miedwie.

3.4.3. Gleby użytków rolnych

Wśród gruntów rolnych 95% powierzchni stanowią gleby bardzo dobre i dobre, w tym ponad połowę zajmują gleby II klasy bonitacyjnej. Wśród użytków zielonych największy udział (76%) stanowią użytki średnie .

W celu określenia wpływu użytkowania rolniczego na jakość gleb prowadzi się badania stanu żyzności gleb w 4 punktach (94-97 SChR): Barnim, Dębica, Kłęby, Warnice w zakresie pH, NN-H4, N-NO3.

3.4.4. Zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Do zdegradowanych obszarów gminy zaliczamy głównie wyrobiska i dzikie składowiska.

Na terenie gminy Warnice znane są cztery miejsca gromadzenia odpadów, które nie zostały wyznaczone decyzją właściwego organu.

TABELA Nr 9 Dzikie składowiska odpadów na terenie gminy Warnice.

Lp

Lokalizacja

Współrzędne geograficzne

Zajmowana pow. [ha]

Rodzaj składowanych odpadów

Położenie w stosunku do ujęć wody pitnej

Położenie w stosunku do wód powierzchniowych

1

Obryta

960o80`szer

365o30` dł

0,66 ha

Szkło, gruz budowlany, opakowania metalowe oraz z tworzyw sztucznych

Od hydroforni 5,0 km

Ok. 5 km

2

Reńsko

963o00` szer

364o08` dł

0,60 ha

Gruz, odpady z produkcji roślinnej

Od hydroforni 2,5 km

Ok. 3 km

3

Warnice

963o80` szer

367o00` dł

0,64 ha

Szkło, gruz budowlany, opakowania metalowe oraz z tworzyw sztucznych

Od hydroforni 1,5 km

Ok. 2,5 km

4

Zaborsko

958o30` szer

369o50` dł

0,42 ha

Szkło, gruz budowlany, opakowania metalowe oraz z tworzyw sztucznych

Od hydroforni 3,0 km

Ok. 3,5 km

Dane: UG Warnice

  1. Gospodarka odpadami

Szczegółową analizę stanu gospodarki odpadami zawiera opracowanie: „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Warnice”.

3.6. Hałas i pola elektromagnetyczne

Obecnie na terenie gminy połączenia kolejowe nie są realizowane; jednotorowa linia kolejowa relacji Pyrzyce-Stargard została zamknięta. Głównym źródłem hałasu jest komunikacja samochodowa. Badania hałasu komunikacyjnego nie były jednak prowadzone. Funkcjonujące zakłady (W&M POMOTOR Sp. z o. o. i PPHU WARMET) , po kontrolach WIOŚ w 2001r. podjęły działania mające na celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska.

Potencjalnym źródłem pól elektromagnetycznych w gminie są: linie i sieci elektroenergetyczne ze stacjami transformatorowymi. Na razie na terenie gminy jest jedna stacja bazowa telefonii komórkowej, zlokalizowana w Warnicach, która również jest potencjalnym źródłem pól elektromagnetycznych. Gmina Warnice zasilana jest z krajowej sieci elektroenergetycznej liniami napowietrznymi średniego napięcia. Zasilanie gminy odbywa się z linii magistralnych 15 kV, z dwóch kierunków: od północy oraz z południa. Przez wschodnią część gminy przechodzi linia elektroenergetyczna o znaczeniu ponadgminnym. Jest to linia wysokiego napięcia (110 kV) łącząca GPZ Stargard-Zachód z GPZ Pyrzyce. Linie 15 kV na tereni gminy Warnice mają długości większe od optymalnych, co kwalifikuje obszar gminy do obszarów o słabych warunkach zasilania. Część tych linii ma powiązania z liniami w gminach sąsiednich, co stwarza możliwość dwustronnego zasilania. Część linii funkcjonuje w niekorzystnym układzie promieniowym, który nie zapewnia ciągłości dostaw energii w przypadku awarii.

TABELA Nr 10 Gospodarstwa indywidualne według wyposażenia w sieć elektryczną

Gospodarstwa indywidualne według wyposażenia w sieć elektryczną

Gmina

Wyposażenie w sieć elektryczną

Brak sieci

380V

220V

Warnice

287

73

69

Dane: Spis rolny GUS 2002r.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 31 stacji transformatorowych 15/04, kV. Rozmieszczenie stacji w miejscowościach jest zbyt małe i wykorzystywane są w maksymalnym stopniu.

TABELA Nr 11 Gospodarstwa indywidualne według dostępności do usług telefonicznych

Gospodarstwa indywidualne według dostępności do usług telefonicznych

Gmina

Gospodarstwa

Potrzeba dostępu do telefonu

Brak potrzeby dostępu do telefonu

posiadające telefon

nie posiadające telefonu

Warnice

293

136

29

107

Dane: GUS - Powszechny Spis Rolny 2002 r

  1. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poważne awarie)

Poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Zatem poważne awarie to następujące rodzaje zdarzeń:

 • zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska w wyniku awarii i katastrof w zakładach przemysłowych, transporcie, rozładunku i przeładunku materiałów niebezpiecznych i innych substancji;

 • pożary na rozległych obszarach lub długotrwające, a także towarzyszące awariom z udziałem materiałów niebezpiecznych, powodujące zniszczenie lub zanieczyszczenie środowiska;

 • zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku katastrof budowli hydrotechnicznych;

 • zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku klęsk żywiołowych: huraganów, powodzi, suszy, trzęsienia ziemi.

Z powyższego opisu wynika, że na terenie gminy Warnice nie występują zakłady z zagrożeniem wystąpienia poważnej awarii. Głównym zagrożeniem mogącym wystąpić na terenie gminy jest transport drogowy materiałów niebezpiecznych oraz nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem stacji paliw płynnych w Obrytej. Transportem drogowym przewozi się głównie substancje ropopochodne i gaz płynny, amoniak, kwas siarkowy i kwas fluorowodorowy. Stacja paliw w Obrytej jest stosunkowo nowym obiektem budowlanym, wyposażonym w nowoczesne urządzenia chroniące środowisko. Z uwagi na brak na terenie gminy czynnych składowisk odpadów nie występuje zagrożenie samozapłonami i niekontrolowanymi pożarami odpadów. Osobnym zagadnieniem jest rozprzestrzenianie się ognia w wyniku wypalania traw, co zawsze może być źródłem potencjalnego zagrożenia.

Ponadto zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi stanowią ewentualne klęski żywiołowe, które w gminie najczęściej mogą być spowodowane pożarami łąk i lasów bądź powodzią.

 1. CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU

  1. Wprowadzenie

Cele i kierunki ochrony środowiska w gminie Warnice zostały wyznaczone w oparciu o następujące dokumenty:

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice

 • Program Ochrony Środowiska powiatu pyrzyckiego

 • Program Ochrony Środowiska województwa zachodniopomorskiego.

Przez cel ochrony środowiska rozumie się tu ostateczny efekt uzyskany w wyniku podejmowanych kierunków działań.

Wyznaczone kierunki służą osiągnięciu zakładanych celów, a realizowane są w wyniku realizacji konkretnych zadań (przedsięwzięć) ekologicznych. Mając na uwadze okres dochodzenia do uzyskania celu, wyznacza się priorytety ekologiczne, które realizowane są w pierwszej kolejności w planie operacyjnym.

Jako cel nadrzędny Programu Ochrony Środowiska przyjęto:

Zrównoważony rozwój gminy, w którym zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa będzie traktowane równoprawnie z troską o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz doprowadzi do podniesienia jakości życia w regionie i osiągnięcia stanu środowiska na poziomie Unii Europejskiej.

Cele główne:

 • Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 • Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

 • Zagadnienia o charakterze systemowym.

4.2. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

Zadania z zakresu poprawy jakości środowiska należą do najistotniejszych, a przy tym wymagają dużych nakładów finansowych. Muszą być realizowane z uwagi na zobowiązania międzynarodowe Polski, wynikające z konieczności harmonizacji i implementacji prawa do poziomu wymaganego przez Unię Europejską i podpisanych konwencji.

   1. Jakość wód i stosunki wodne

Kierunki działań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych to:

 • zachowanie i odpowiednie utrzymanie sanitarne zasobów wodnych ujęć wody:

- niezbędne jest wyznaczenie terenów ochrony pośredniej (zasobowej),

 • racjonalna gospodarka zasobami wodnymi przez :

 • ograniczenie ilości istniejących ujęć wody na rzecz rozbudowanych układów wodociągowych;

 • modernizację sieci wodociągowych i stacji uzdatniania

 • likwidację nieczynnych ujęć wody.

 • prowadzenie inwestycji w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków przez:

 • rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków;

 • budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych

 • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 • ochrona naturalnej retencji

 • ochrona wód przed zanieczyszczeniami chemicznymi przez:

 • ograniczenie wpływu zanieczyszczeń z rolnictwa na jakość wód

 • zapobieganie eutrofizacji wód

 • regulacja stosunków wodnych przez:

 • zapewnienie właściwego stanu melioracji

 • wprowadzenie małej retencji

   1. Gospodarowanie odpadami

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami zostały szczegółowo omówione w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Warnice.

   1. Powietrze atmosferyczne

Zakres działań, które powinny zapewnić jak najlepszą jakość powietrza i doprowadzić do obniżenia stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Warnice powinien skoncentrować się na:

0x01 graphic
Poprawie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej, w tym:

 • opracowanie i wdrożenie programu likwidacji niskiej emisji wynikającej z gminnego planu polepszania jakości powietrza;

 • prowadzenie gazyfikacji gminy;

 • egzekwowanie zakazu wypalania traw i rżysk;

 • systematyczne prowadzenie kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania zasad ochrony atmosfery;

 • prowadzenie edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w aspekcie oddziaływania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na zdrowie ze wskazaniem kosztów społecznych i ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery.

0x01 graphic
Poprawie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pochodzącej z transportu drogowego, w tym:

 • poprawa stanu technicznego dróg;

 • budowa ścieżek rowerowych.

0x01 graphic
Działania koordynowane w ramach opracowanie złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997roku Nr 54 Poz. 348), w tym:

 • współpraca międzygminna w zakresie poszczególnych systemów energetycznych;

 • racjonalizacja użytkowania energii.

   1. Hałas i pola elektromagnetyczne

Ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem hałasu na terenie gminy Warnice powinna skoncentrować się na:

0x01 graphic
obniżeniu uciążliwości powodowanych przez transport drogowy przez poprawie stanu technicznego dróg;

0x01 graphic
opracowaniu przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania klimatu akustycznego;

0x01 graphic
przeprowadzeniu kontroli emisji hałasu w zakładach, mogących powodować emisje hałasu do środowiska.

Ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych na terenie gminy Warnice powinna skoncentrować się na:

0x01 graphic
przeprowadzeniu pomiarów pól elektroenergetycznych w miejscach przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym U"110 kV przez tereny przewidziane pod zabudowę, oraz w bezpośrednim otoczeniu stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym U"110 kV;

0x01 graphic
egzekwowaniu od właścicieli linii i stacji elektroenergetycznych obowiązku przedłożenia wyników pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych w przypadku istotnych zmian technicznych w liniach lub stacjach, mających wpływ na środowisko;

0x01 graphic
egzekwowaniu od administratorów obiektów radiokomunikacyjnych obowiązku przedłożenia wyników pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności, bezpośrednio po ich oddaniu do eksploatacji oraz po dokonywaniu zmian technicznych;

0x01 graphic
opracowaniu przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych promieniowaniem niejonizującym.

   1. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poważne awarie)

Zakres działań powinien obejmować:

 • zwiększenie bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych i innych substancji oraz ich rozładunku i przeładunku;

 • egzekwowaniu od właścicieli stacji paliw przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

 • akcje informacyjne w zakresie szkodliwości wypalania traw;

 • akcje informacyjno-szkoleniowe w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych na wypadek zanieczyszczenie chemicznego lub biologicznego środowiska w wyniku klęsk żywiołowych: huraganów, powodzi, suszy.

  1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

   1. Ochrona przyrody i krajobrazu

Celem działań jest zachowanie ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych cennego ekosystemu na terenach bagiennych i podmokłych z charakterystyczną roślinnością oraz będącego miejscem bytowania i rozrodu ptactwa wodnego i innych gatunków zwierząt. Zapewnienie podlegającym ochronie gatunkom zwierząt, optymalnych i niezakłóconych warunków życia w okresie rozrodu oraz prowadzenie takiej gospodarki rolnej i leśnej, która pozwoli na ochronę siedlisk zwierząt. Ochrona obiektów przyrodniczych przed przekształceniami antropogenicznymi oraz zachowanie i utrwalania ich walorów.

Działania zmierzające do ochrony przyrody i krajobrazu to:

 • Ochrona i rozwój obszarów chronionych przez:

  • bieżącą ochronę istniejących obiektów i obszarów prawnie chronionych

  • podjęcie działań w celu objęcia ochroną następujących form przyrodniczych: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody, głazy narzutowe oraz stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej.

Na obszarze gminy proponuje się objąć ochroną w postaci rezerwatu przyrody pod nazwą „Miedwiański Brzeg” obszar o powierzchni 55ha wzdłuż południowego brzegu jez. Miedwie, na zachód od Grędźca.

Proponuje się utworzenie jednego obszaru chronionego krajobrazu wzdłuż południowo-zachodniej granicy gminy, obejmującego dolinę rzeki Płoni wraz ze skarpą jez. Miedwie oraz tarasy miedwiańskie.

Ponadto proponuje się objąć ochroną użytki ekologiczne, w których przedmiotem ochrony jest:

 • kompleks zbiorników wodnych pomiędzy miejscowościami Reńsko i Warnice B pod nazwą „Reńskie Stawy” w celu zachowania obecnego sposobu użytkowania oraz ochrony lęgów płazów i ptaków;

 • użytek ekologiczny w wąwozie, na skrzyżowaniu dróg Pyrzyce-Stargard, pokryty murawami kserotermicznymi w celu ochrony przed ekspansją roślin drzewiastych i krzewiastych;

 • brzeg jez. Miedwie od rezerwatu „Miedwiański Brzeg” w kierunku północnym pod nazwą „Szuwar Miedwiański” w celu zachowania obecnych stosunków wodnych i ochrony trzcinowisk;

 • obszar pomiędzy ozem Góra Sybir a drogą Warnice-Stargard pod nazwą „Oczko wodne przy Górze Sybir”;

 • dwa oczka wodne na południe i południowy wschód od Warnic w celu zachowania obecnych stosunków;

 • oczka wodne w okolicach Reńska, Barnimia, Wójcina, Cieszysławia, Obrytej w celu zachowania obecnych stosunków;

 • bagno w dolinie Płoni na zachód od jez. Zaborsko jako siedliska różnych gatunków fauny i roślinności bagiennej.

W gminie Warnice proponuje się objąć formą ochrony w postaci zespołu przyrodniczo -krajobrazowego obszar pod nazwą „Lipia Góra” - oz położony 2 km na wschód od wsi Wójcin.

Proponuje się objąć też ochroną jako pomniki przyrody pojedyncze drzewa (dąb szypułkowy, platan klonolistny, lipa drobnolistna, kasztanowiec biały, wiąz szypułkowy i jesion wyniosły) oraz aleje dwustronne drzew przy drogach: Warnice-Dębica (dęby szypułkowe), Barnim-Wójcin (klony), Wójcin-Kłęby (dęby szypułkowe), Wierzbno-Obryta (lipy drobnolistne) .

Proponuje się objąć ochroną głazy narzutowe: czerwony granit na Górze Sybir oraz kilkanaście głazów na płyciźnie jez. Miedwie w Wierzbnie.

Do rzadziej spotykanych zaliczyć należy i objąć ochroną stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej w postaci profilu glin zwałowych i piasków lodowcowych odsłonięte na ścianie skarpy doliny Płoni w pobliżu południowej granicy rezerwatu „Stary Przylep”.

Na obszarze gminy znajdują się dobrze zachowane zespoły zadrzewień parkowych i parkowo-dworskich, przykościelnych i cmentarnych, stanowiące cenny element ekosystemu z uwagi na bardzo małą lesistość, również powinny być objęte ochroną.

 • Ochrona gatunkowa zwierząt i ich siedlisk m.in. przez podjęcie działań w celu ochrony stanowisk bociana białego

 • Edukacja społeczeństwa realizowana przez:

 • szeroko zakrojone akcje szkoleniowo-informacyjne z zakresu ochrony przyrody

 • ośrodki edukacji ekologicznej i ścieżki dydaktyczne.

   1. Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów

Podjęcie działań zmierzających do zachowania istniejących zasobów leśnych oraz zwiększania powierzchni lasów przez:

 • ochronę istniejących zasobów,

 • racjonalne przeznaczanie obszarów leśnych na cele nieleśne,

 • zalesianie gruntów zdegradowanych.

   1. Ochrona gleb użytkowanych rolniczo

Z uwagi na dużą przydatność rolniczą gleb oraz perspektywę osiągnięcia przez rolnictwo gminy wysokiego statusu w województwie jako ekosystemu żywicielskiego należy podjąć działania służące:

 • Zachowaniu wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych przez:

  • zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin;

  • zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wysokiej przydatności rolniczej wyłączanej z produkcji lub przeznaczanej na inne cele;

  • utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych, prowadzenie nadzoru nad melioracją;

  • wprowadzanie zasad dobrej praktyki rolniczej;

  • specjalizację gospodarstw i rozwój rolnictwa ekologicznego.

   1. Ochrona zasobów kopalin

Działania w tym obszarze zmierzały będą do:

 • rozpoznania zasobów kopalin;

 • racjonalnego wykorzystania zasobów;

 • przeciwdziałania zanieczyszczeniu oraz prowadzenie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

  1. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii

Dzięki zmniejszeniu zużycia wody, materiałów i energii zmniejsza się presja na środowisko. Skutkiem racjonalnego wykorzystanie materiałów, wody i energii będzie również możliwość osiągnięcia limitów wyznaczonych na poziomie powiatowym. Proponuje się podjęcie następujących działań:

 • Służących wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przez:

  • rozpoznanie możliwości wykorzystania terenów gminy pod lokalizację farm wiatrowych

  • budowę farm wiatrowych

 • Wykorzystanie do celów energetycznych paliw niskoemisyjnych w szczególności biomasy (zrębki, drewno, słoma);

 • Ograniczenie ilości lokalnych ujęć wody na rzecz tworzenia rozbudowanych układów wodociągowych;

 • Wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych służących zmniejszeniu zużycia wody, materiałów i energii.

  1. Zagadnienia o charakterze systemowym

Do zadań o charakterze systemowym zaliczyć należy:

 • Edukację ekologiczną, realizowaną przez:

  • aktywne formy edukacji szkolnej i pozaszkolnej dzieci i młodzieży;

  • zapewnienie informacji z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska ogółowi społeczeństwa w szczególności nt. stanu środowiska, zagrożeń środowiska i działań proekologicznych;

  • organizowanie specjalistycznych szkoleń

  • powołanie Gminnego Punktu Edukacji Ekologicznej (GPEE)

 • Zarządzanie środowiskowe, tj. system zapewniający funkcjonowanie przedsiębiorstw w zgodzie z zobowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska, realizowane przez wszystkie organy administracji i kontroli oraz przedsiębiorców przez promowanie i wprowadzanie systemów.

 • Aspekty ekologiczne w politykach sektorowych należy realizować przez wprowadzenie do wszystkich strategii i planów zadań z ochrony środowiska.

 • Aktywizacja do działań na rzecz ochrony środowiska przez wspieranie działań w zakresie tworzenia miejsc pracy w rolnictwie ekologicznym, agroturystyce, unieszkodliwianiu odpadów, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii itp.

 1. PLAN OPERACYJNY NA LATA 2004-2007

Plan operacyjny jest zestawieniem zadań (konkretnych przedsięwzięć) planowanych do realizacji w latach 2004-2007, wytypowanych w oparciu o przedstawione w 4 rozdziale cele ekologiczne i kierunki ich realizacji z uwzględnieniem priorytetów.

  1. Priorytety ekologiczne

Program Ochrony Środowiska Powiatu Pyrzyckiego wskazuje następujące priorytety wskazujące hierarchie potrzeb w zakresie poszczególnych komponentów środowiska i przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu aktualnego.

TABELA Nr 12 Powiatowe priorytety programu ochrony środowiska

Cel

Priorytet

1

2

1. Zaopatrzenie w wodę

-Budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć wody, stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowych

2. Gospodarka ściekowa

-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach, w których to nie zostało uporządkowane

3. Gospodarka odpadami

-Kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami

-Utylizacja i przerób osadów ściekowych oraz osadów wydobywanych podczas rekultywacji zbiorników i cieków wodnych

-Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów oraz tzw. dzikich wysypisk

4. Poprawa jakości środowiska atmosferycznego i ochrona przed hałasem i promieniowaniem

-Utworzenie bazy danych emisji zanieczyszczeń do powietrza

-Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu ograniczenie emisji

-Przeprowadzenie gazyfikacji we wszystkich miejscowościach powyżej 300 osób

-Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie zużycia energii

-Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie hałasu, w tym komunikacyjnego

5. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych

-Zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej

-Utworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach dotyczących waloryzacji przyrodniczej gmin

-Ochrona i powiększanie zasobów leśnych

-Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych kruszyw mineralnych i torfu

-Ochrona i realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości wód powierzchniowych

-Ochrona ziemi, między innymi poprzez nie przeznaczanie pod budownictwo gruntów I, II i III klasy bonitacyjnej

-Zakładanie lasów ochronno-izolacyjnych w miejscach o dużej uciążliwości dla środowiska (hałas, odory, emisja zanieczyszczeń do atmosfery)

-Ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesieniem oraz niekontrolowaną eksploatacją

-Ochrona zwierząt oraz roślin

6. Rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii

-Uprawa roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne

-Wykorzystanie energii wiatru

-Wykorzystanie w przyszłości energii geotermalnej

-Wykorzystanie energii otoczenia, zwłaszcza energii zawartej w jeziorach poprzez stosowanie pomp ciepła

-Wykorzystanie energii powstającej w wyniku kojarzenia źródeł energii odnawialnej

-Wykorzystanie gazu wysypiskowego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej

7. Edukacja ekologiczna

-Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej

-Utworzenie w Starostwie Powiatowym i w urzędach poszczególnych gmin systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku

-Organizowanie cyklicznych szkoleń i akcji informacyjnych o stanie środowiska w powiecie

-Stworzenie strony internetowej, na której zamieszczone będą informacje dotyczące ochrony środowiska w powiecie

-Realizowanie idei partnerstwa dla ekorozwoju

-Prowadzenie stałej akcji informacyjno-reklamowej poprzez współpracę z lokalnymi mediami

5.2. Plan operacyjny na lata 2004-2007

TABELA Nr 13 Plan operacyjny na lata 2004-2007

Zadanie

Jednostka realizująca

Lata realizacji

Szacunkowy koszt [PLN]

Źródła finansowania

1

2

3

4

5

Jakość wód i stosunki wodne

Opracowanie programu zaopatrzenia w wodę w gminie

Gmina

2004-2005

Brak danych kosztowych

Budżet gminy

Likwidacja nieczynnych ujęć wody

Gmina

2004-2007

Brak danych kosztowych

Srodki jednostek realizujących

Inwentaryzacja miejsc zrzutu nieoczyszczonych ścieków

Gmina

2005-2006

Koszty administracyjne

Budżet gminy

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej „BARNIM”

Gmina

2004-2008

8500000

Środki funduszy strukturalnych UE, środki własne gminy

Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie ze względów ekonomicznych nie będzie realizowana sieć kanalizacyjna

Gmina, indywidualni właściciele

Zadanie ciągłe

Koszt jednej oczyszczalni do 10000-30000

Środki jednostek realizujących

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych

Gmina

2004-2005

3000

Budżet gminy, GFOŚ i GW

Inwentaryzacja i odbudowa systemów melioracyjnych

Gmina, RZGW

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, dotacje

Ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych

Gmina

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Budżet gminy

Powietrze atmosferyczne

Gazyfikacja gminy

Gmina, Zakład Gazowniczy, inwestorzy i użytkownicy prywatni

2004-2006

2668000

Zakład Gazowniczy, inwestorzy i użytkownicy prywatni

Przekazywanie informacji o energii odnawialnej, emisji ze spalania paliw stałych oraz szkodliwości spalania odpadów

Gmina,

GPEE

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, fundusze celowe

Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach na rzecz paliw niskoemisyjnych (drewno, zrębki, gaz, olej opałowy, en. el.)- świetlice wiejskie

Gmina

2004

236000

Budżet gminy

Poprawa jakości dróg gminnych

Gmina

2004-2008

117000

Budżet gminy

Prowadzenie kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania zasad ochrony atmosfery

Gmina

Zadanie ciągłe

Koszty administra-cyjne

Gmina

Budowa ścieżek rowerowych

Gmina

2004-2008

136000

Budżet gminy, środki pomocowe

Gospodarowanie odpadami

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami wraz z Harmonogram działań krótkoterminowych 2004-2007 zostały szczegółowo omówione w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Warnice.

Hałas i pola elektromagnetyczne

Poprawa jakości dróg gminnych (modernizacje i naprawy)

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Budżet gminy, Fundusze pomocowe UE

Uwzględnianie w planach realizacyjnych linii przesyłowych, trafostacji i stacji bazowych telefonii komórkowej wymagań lokalizacyjnych dla ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego

Gmina

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

Kontrola obiektów w zakresie emisji hałasu i pola elektromagnetycznego (zinwentaryzowanie obiektów)

WIOŚ

Zadanie ciągłe (2006)

Brak danych kosztowych

WIOŚ

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poważne awarie)

Opracowanie planów działania oraz współdziałania na wypadek wystąpienia nzś (poważnej awarii)

Gmina

2006

Brak danych kosztowych

Powiat, gmina

Ochrona przyrody i krajobrazu

Opracowanie-aktualizacja inwentaryzacji (waloryzacji) zasobów przyrody gminy

Gmina

2005

Brak danych kosztowych

Gmina

Przygotowanie wniosków o wyznaczenie terenów chronionych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym

Gmina, Urząd Wojewódzki

2006-2011

Brak danych kosztowych

Gmina, WFOŚ i GW

Opracowanie programu ochrony jezior i jego realizacja przy udostępnianiu jezior dla celów rozwoju turystyki

Gmina, Województwo, RZGW

2004-2008

Brak danych kosztowych

Gmina, fundusze pomocowe UE, WFOS i GW

Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów

Zalesianie gleb zdegradowanych

Gmina, MRiRW, Lasy Państwowe

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Budżet gminy, państwa, Lasów Państwowych i funduszy pomocowych

Opracowanie programów zagospodarowania i udostępniania lasów do celów rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku

Gmina, Lasy Państwowe

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Budżet gminy i Lasów Państwowych

Ochrona gleb użytkowanych rolniczo

Współpraca w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej (zasady dobrej praktyki rolniczej)

RCDRR i OW, Gmina, Właściciele gruntów

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

Współpraca w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu wód gruntowych, prowadzenie nadzoru nad melioracją

Gmina, RZGW, ZZM i UW

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

Specjalizacja gospodarstw i rozwój rolnictwa ekologicznego

Gmina, Rolnicy, Właściciele gruntów rolnych

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, WFOŚ i GW

Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii

Termomodernizacja budynków

Gmina, właściciele budynków

Zadanie ciągłe dla inwestorów prywatnych oraz do 2006 w ramach remontów świetlic wiejskich i budynku UG

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

Wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych służących zmniejszeniu zużycia wody, materiałów i energii

Gmina, Powiat

Zadanie ciągłe

Zależnie od posiada-nych środków

Gmina, Powiat

Rozpoznanie możliwości wykorzystania terenów gminy pod lokalizację farm wiatrowych

Gmina, Inwestor prywatny

2004 (2005)

Brak danych kosztowych

Inwestor prywatny

Edukacja ekologiczna

Powołanie i funkcjonowanie Gminnego Punktu Edukacji Ekologicznej (GPEE)

Gmina

Zadanie ciągłe

15000

(na rok)

Gmina

Tworzenie i rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych

Powiat, Gmina, Nadleśnictwo

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

WFOŚ i GW, GFOŚ i GW, Nadleśnictwa

Szeroko pojęta edukacja ekologiczna: propagowanie optymalnego zużycia wody i prawidłowej gospodarki wodnej;

 • w zakresie promieniowania elektro-magnetycznego i jego skutków;

 • w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z planem

 • w zakresie racjonalnego wykorzysty-wania energii i odnawialnych źródeł energii oraz korzyści płynących z ich zastosowania;

 • w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, i in.

Gmina, GPEE, Szkoły, RCDRRiOW

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

Utworzenie w urzędzie gminy systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku

Gmina,

Zadanie ciągłe

Koszty administra- cyjne

Gmina

 1. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I PROGRAMEM

  1. Wprowadzenie

W rozdziale zawarte są opisy instrumentów zarządzania środowiskiem oraz zasady zarządzania środowiskiem na szczeblu gminy. Szczególną rolę pełni tu „Program ochrony środowiska” jako podstawa realizacji, koordynacji i weryfikacji wszystkich działań z zakresu ochrony środowiska. Istotne jest, by jasno zostały przedstawione procedury wdrażania, weryfikacji i zarządzania programem.

  1. Instrumenty zarządzania środowiskiem

Zarządzanie programem opiera się o zasadę zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zasad zawartych w prawie ochrony środowiska, ustawie o odpadach, zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz w prawie geologicznym i górniczym, budowlanym i wodnym z użyciem instrumentów w nich zawartych. Instrumenty zarządzania środowiskiem można ująć w 4 grupy. Są to: - instrumenty prawne, finansowe, społeczne i strukturalne.

TABELA 14 Instrumenty zarządzania środowiskiem

Grupa instrumentów zarządzania środowiskiem

Zakres

Instrumenty prawne

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,

- decyzje zatwierdzające plan gospodarki odpadami

- koncesje geologiczne na rozpoznanie i eksploatację kruszyw

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- oceny oddziaływania na środowisko

- ewidencje

- prawo miejscowe - uchwały Rady Gminy

Instrumenty finansowe

- opłaty za korzystanie ze środowiska

- kary pieniężne

- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna

- środki własne

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska

- pomoc publiczna na ochronę środowiska

Instrumenty społeczne

- edukacja ekologiczna

- upowszechnianie informacji o środowisku

- szkolenia

- udział organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony środowiska

Instrumenty strukturalne

- strategia rozwoju województwa, powiatu, gminy

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- plany przestrzennego zagospodarowania

- programy sektorowe: rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, turystyki, itp.

Istotną rolę w zarządzaniu środowiskiem pełni „Program Ochrony Środowiska” jako instrument koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska.

  1. Zarządzanie środowiskiem i programem

W celu sprawnej realizacji „Programu...” należy ustalić system zarządzania tym programem. Głównym zarządzającym i realizatorem „Programu...” jest wójt gminy, który powinien włączyć do działań również inne podmioty, uczestniczące z uwagi na rolą jaką pełnią. I tak w realizację „Programu ...” powinny być włączone zgodnie z kompetencjami i obowiązkami:

  • podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem;

  • podmioty realizujące zadania programu;

  • podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu;

  • społeczeństwo.

Wójt powinien powołać osobę odpowiedzialną za wdrażanie „Programu...”. Osoba ta pełniłaby rolę koordynatora wszystkich działań związanych z realizacją oraz pomiędzy wszystkimi uczestnikami programu. Do zadań tej osoby należałoby też monitorowanie wdrażania „Programu..” oraz przygotowywanie wniosków o wprowadzenie korekt.

Szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem i programem przypada Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska zwłaszcza w zakresie zbieranych w czasie kontroli i w ramach prowadzonego monitoringu środowiska informacji. Działalność kontrolna dodatkowo mobilizuje do działań na rzecz poprawy środowiska, a informacje uzyskane z WIOŚ mogą służyć wskaźnikowej ocenie realizacji „Programu...”.

Podmioty gospodarcze realizujące „Program...” uczestniczą w zarządzaniu środowiskiem poprzez dostosowanie swojego funkcjonowania do wymagań stawianych przez przepisy prawa ochrony środowiska w zakresie uzyskiwania stosownych decyzji, stosowanych technologii oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń i wytwarzania odpadów.

   1. Monitoring wdrażania ”Programu...”

Monitoring to badanie i ocena stanu:

  • wykonania ”Programu...”

  • realizacji przyjętych celów

  • rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i zadaniami, a ich wykonaniem

oraz analizowanie przyczyn rozbieżności.

Co dwa lata należy ocenić stopień wdrożenia „Programu...” i co dwa lata przygotować raport z wykonania programu. Na bieżąco należy kontrolować postęp w wykonywaniu zadań z planu operacyjnego, a pod koniec 2005 roku ocenić stopień realizacji planu. Na podstawie wyników oceny należy zweryfikować plan operacyjny. Wyniki należy uwzględnić w raporcie z realizacji „Programu...”. Cele i kierunki ochrony środowiska do 2011 roku powinny być weryfikowane co 4 lata, pierwsza weryfikacja pod koniec 2007 roku. Zweryfikowany „Program...” powinien obejmować okres do 2015 roku. Procedura ta jest dostosowana do wymagań Prawa ochrony środowiska i zbieżna z Powiatowym Planem Ochrony Środowiska.

   1. Wskaźniki wdrażania „Programu ...”

Na podstawie zebranych informacji własnych oraz z udostępnionych przez państwowy monitoring środowiska można określić wskaźniki efektywności „Programu ...” w zakresie stanu środowiska i zmian presji na środowisko. Natomiast na podstawie informacji uzyskanych w wyniku badań społeczeństwa można określić wskaźniki świadomości społecznej. Porównanie skwantyfikowanych wskaźników daje obraz realizacji programu.

Badania społeczeństwa powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej, gdyż tylko takie będą miarodajne dla oceny udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Poniżej w tabeli zebrano wskaźniki efektywności „Programu...”, przy czym nie jest to lista obligatoryjna ani wyczerpująca i może być sukcesywnie modyfikowana.

TABELA Nr 15 Wskaźniki efektywności „Programu...”

Wskaźniki

stanu środowiska i zmian presji na środowisko

Długość sieci kanalizacyjnej

Długość sieci wodociągowej

% ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków

Ilość ścieków komunalnych wymagających oczyszczenia w tys. m3, w tym oczyszczonych

Redukcja zanieczyszczeń w ściekach

Ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku w tys. ton, w tym niebezpiecznych

Ilość wykorzystywanych odpadów

% powierzchni zagospodarowanych rolniczo

Ilość gospodarstw agroturystycznych i prowadzących produkcja ekologiczną

Emisja zanieczyszczeń pyłowych w tys. ton

Emisja zanieczyszczeń gazowych w tys. ton

Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej

% lesistości

Powierzchnia terenów objęta formami prawnej ochrony obszarowej

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska

Wskaźniki

świadomości społecznej

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży

Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców

Kampanie i programy edukacyjne

 1. Koszty realizacji programu

Rzeczywiste, całkowite koszty realizacji „Programu ...” są trudne do oszacowania z uwagi na brak danych kosztowych dla wielu zadań. Obecny poziom dochodów budżetu gminy nie gwarantuje też zdecydowanego postępu w realizacji zadań. Dlatego niezwykle istotne jest stworzenie dobrych warunków pozyskania środków pomocowych.

Zestawienie ustalonych danych kosztowych zawiera tabela Planu Operacyjnego ze wskazaniem źródeł pozyskania środków.

 1. STRESZCZENIE

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Warnice został sporządzony w sposób zgodny z zaleceniami II Polityki Ekologicznej Państwa, zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego i Powiatu Pyrzyckiego oraz na podstawie wytycznych dotyczących zawartości programów ochrony środowiska.

Program zawiera syntetyczną analizę stanu środowiska w gminie, cele ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie 8-letniej, priorytetowe kierunki działań, a także szczegółowe zestawienia zadań do realizacji w perspektywie 4-letniej.

W programie uwzględniono wszystkie aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego użytkowania jego zasobów - od ochrony przyrody i wszystkich elementów środowiska do edukacji ekologicznej.

Uwarunkowania regionalne i lokalne powodują, że najistotniejsze zadania do rozwiązania w najbliższych latach koncentrują się na poprawie jakości środowiska w szczególności w zakresie jakości wód i gospodarowania odpadami oraz aspektów środowiskowych związanych z rolnictwem. Równolegle należy podejmować działania w zakresie edukacji ekologicznej podnoszącej świadomość mieszkańców gminy, bez czego spełnieni celów „Programu...” nie będzie możliwe.

Głównym celem zadaniem programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy, nadających się do finansowania ze środków zewnętrznych.

W planie operacyjnym wskazano potencjalne źródła finansowania zadań oraz wskazano podmioty współrealizujące.

Program Ochrony Środowiska wymaga okresowej aktualizacji, zgodnie z wymogami prawa - co 2 lata.

Wykaz literatury

 • II Polityka Ekologiczna Państwa, Warszawa, 2001

 • Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010

 • Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2002-2006, Ministerstwo Środowiska, 2000

 • Krajowy plan gospodarki odpadami

 • Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego, Zespół autorski Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Szczecin 2002;

 • Program Ochrony Środowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2004-2011, AOS Agencja Ochrony Środowiska Sp. z o. o., Koszalin 2003

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice; RBGP Szczecin 1998,

 • Dane z Powszechnego Spisu Rolnego dla gminy Warnice, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2003

 • Raport o stanie środowiska w 2000 roku na obszarze województwa zachodniopomorskiego, WIOŚ w Szczecinie 2000 r;

 • Raport o stanie środowiska w latach 1997 - 1998 roku na obszarze województwa zachodniopomorskiego, WIOŚ w Szczecinie 1999 r;

 • Raport z kontroli i informacja o źródłach zanieczyszczeń środowiska w powiatach województwa zachodniopomorskiego w roku 2001 WIOŚ w Szczecinie 2002 r;

 • Rocznik statystyczny ochrony środowiska 1999 r;

 • Rocznik statystyczny ochrony środowiska 2000 r;

 • Rocznik statystyczny ochrony środowiska 2001 r;

 • Rocznik statystyczny ochrony środowiska 2002 r;

 • Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa zachodniopomorskiego w 2002 roku, Urząd Statystyczny w Poznaniu 2002 r;

 • Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2002 r.

 • Prawo ochrony środowiska Dz.U.01.62.627

 • Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dz.U.02.122.1055

 • Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz.U.02.179.1490

 • Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów Dz.U.03.192.1883

 • Standardy jakości gleby oraz standardy jakości ziemi Dz.U.02.165.1359

 • Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji Dz.U.02.87.796

 • Ocena poziomów substancji w powietrzu Dz.U.02.87.798

 • Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Dz.U.98.66.436

 • Utrzymanie czystości i porządku w gminach Dz.U.96.132.622

 • Ochrona gruntów rolnych i leśnych Dz.U.95.16.78

 • Prawo wodne Dz.U.01.115.1229

 • Określenie rodzaju siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, Dz. U. 01.92.1029

 • Lista gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą, częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów, Dz. U. 01.106.1167

 • Materiały i informacje uzyskane w Urzędzie Gminy w Warnicach oraz z firm działających na omawianym terenie

 • Materiały i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej terenu.

Spis tabel, wykresów i schematów

WYKRES Nr 1 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Warnice.

TABELA Nr 1 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Warnice.

SCHEMAT Nr 1 Układ „Programu...”

TABELA Nr 2 Powiatowe limity

TABELA Nr 3 Ujęcia wody w gminie Warnice.

TABELA Nr 4 Struktura zaopatrzenia w wodę gospodarstw.

TABELA Nr 5 Charakterystyka ścieków surowych

TABELA Nr 6 Charakterystyka odprowadzanych ścieków z oczyszczalni komunalnej w Barnimiu

TABELA Nr 7 Charakterystyka odprowadzanych ścieków z oczyszczalni komunalnej w Lubiatowie

TABELA Nr 8 Złoża surowców w gminie Warnice.

TABELA Nr 9 Dzikie składowiska odpadów na terenie gminy Warnice.

TABELA Nr 10 Gospodarstwa indywidualne według wyposażenia w sieć elektryczną

TABELA Nr 11 Gospodarstwa indywidualne według dostępności do usług

telefonicznych

TABELA Nr 12 Powiatowe priorytety programu ochrony środowiska

TABELA Nr 13 Plan operacyjny na lata 2004-2007

TABELA Nr 14 Instrumenty zarządzania środowiskiem

TABELA Nr 15 Wskaźniki efektywności „Programu...”

Program ochrony środowiska dla gminy Warnice na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 21-02-2005 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2005 12:31