Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje organów Gminy


Organy gminy:

 1. Rada Gminy,

 2. Wójt Gminy (Burmistrz, Prezydent Miasta).

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,

 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 6. uchwalanie programów gospodarczych,

 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Kompetencje wójta

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,

 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,

 4. wykonywanie budżetu,

 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

- Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

- Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

- Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

- W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

- Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,

 2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,

 3. dokonywania wydatków budżetowych,

 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,

 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 05-09-2003 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2003 10:40