Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres działania Gminy


 

Do zakresu działania gminy, według ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa, należy do gminy.

 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1.  

  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 2.  

  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

 3.  

  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

 4.  

  lokalnego transportu zbiorowego,

 5.  

  ochrony zdrowia,

 6.  

  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 7.  

  gminnego budownictwa mieszkaniowego,

 8.  

  edukacji publicznej,

 9.  

  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

 10.  

  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

 11.  

  targowisk i hal targowych,

 12.  

  zieleni gminnej i zadrzewień,

 13.  

  cmentarzy gminnych,

 14.  

  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

 15.  

  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 16.  

  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

 17.  

  wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

 18.  

  promocji gminy,

 19.  

  współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 20.  

  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

 

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

 

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa, rozpatruje sąd powszechny.

 

Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa.

 

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

 

W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

 

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

 

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

 

Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

 

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

 

Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 19-02-2009 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2009 11:25