Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2004 rok


GMINA WARNICE

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004

...„Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w środowisku zabezpieczonym przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i powinny być chronione przed promowaniem napojów alkoholowych”.

Działając w zgodzie z intencją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zdając sobie sprawę z powagi sytuacji wynikającej z nadmiernego i szkodliwego nadużywania alkoholu dla społeczeństwa, rodziny, strat ekonomicznych przy współudziale zadań sektorowych, w celu urzeczywistnienia zasad etycznych, aby zmniejszyć szkody wynikające z nadużywania alkoholu i ich dotkliwość, po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi i uwzględniając warunki lokalne wprowadza się gminny program na rok 2004 .

ROZDZIAŁ I

Cele i zadania oraz zasady koordynacji i finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§1.

1. Głównymi celami Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, adresowanej do całej społeczności lokalnej są:

- promocja zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia,

- zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów związanych z uzależnieniem alkoholowym,

- zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych dotyczących w szczególności dzieci i młodzieży.

Tak sformułowane cele główne osiągane będą poprzez realizację celów szczegółowych:

- stworzenie lokalnej koalicji osób i instytucji zajmujących się problemami uzależnień, patologii społecznej oraz przemocą w rodzinie,

- stworzenie warunków wpływających na zmianę stylu i struktury spożycia alkoholu oraz kontrola lokalnego rynku sprzedaży napojów alkoholowych,

- podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej.

2. Podstawowe kierunki działań przewidzianych do realizacji w programie odpowiadają określonym w znowelizowanej Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadaniom nałożonym na Gminy, obejmującym:

1) zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom w których istnieje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej i zapobiegawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4) współdziałanie z instytucjami i osobami fizycznymi służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5) ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami (zasady przyznawania zezwoleń na handel napojami alkoholowymi),

6) wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

7) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących art. 13 pkt 1 - dotyczy zakazu reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa , którego reklama i promocja nie jest skierowana do małoletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z :

- atrakcyjnością seksualną,

- relaksem , wypoczynkiem,

- sportem,

- nauką, pracą lub sukcesem zawodowym,

- zdrowiem lub sukcesem życiowym.

Podejmowania interwencji w związku z naruszeniem art. 15 - zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, oraz na kredyt i pod zastaw.

3. Funkcję koordynującą a zarazem inspirującą realizację Gminnego Programu w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełnić będzie Koordynator, który odpowiedzialny jest również za formalną i merytoryczną prawidłowość wydatkowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz za wykonanie określonych w Gminnym Programie przepisów w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Wykorzystanie środków z budżetu Gminy pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się wyłącznie na wykonanie zadań własnych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Rozdział II

Pomoc psychospołeczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, zagrożonych jego nadużywaniem i ich rodzin.

§1.

Podejmowanie czynności przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych poprzez:

1) Udostępnianie rzetelnych informacji o możliwościach korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej w poradniach specjalistycznych oraz placówkach osobom uzależnionym i zagrożonym nadużywaniem, partycypowanie środków finansowych na działalność poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

2) Przeprowadzanie i finansowanie dokładnych wywiadów środowiskowych o rodzinach i osobach zagrożonych nadużywaniem alkoholu.

3) Motywowanie osób uzależnionych i ich rodzin do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia i współuzależnienia . Podejmowanie rozmów z współuzależnionymi, uzależnionymi i zagrożonymi nadużywaniem środków uzależniających. Zachęcanie do korzystania z pomocy poradni, psychoterapeuty tam zatrudnionego. Zachęcanie do podejmowania leczenia dobrowolnego w placówkach lecznictwa stacjonarnych i poradni odwykowej.

4) Interwencje w instytucjach pomocnych w przypadkach, gdy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym występuje przemoc lub inne zjawiska patologiczne , uruchomienie „niebieskie linii”- pracownicy socjalni, policja, członkowie komisji.

5) Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe i kierowanie kompletnych wniosków wraz z wywiadem środowiskowym i opinią biegłego psychiatry do Sądu Rejonowego.

6) Ustala się dla Gminy Warnice limit 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

7) Ustala się limit punktów sprzedaży ze spożyciem na miejscu 10 punktów.

§ 2.

Pomoc psychospołeczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, zagrożonych jego nadużywaniem i ich rodzin.

§ 3.

Utrzymywanie stałego punktu konsultacyjnego dla społeczności lokalnej.

§ 4.

l. Opracowanie szczegółowej mapy problemów alkoholowych w naszej Gminie.

l) Ogólna diagnoza stanu problemów i zasobów:

Gmina liczy 3600 mieszkańców.

Stan problemów alkoholowych w Gminie: liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu wynosi - 20 punktów.

Zwiększa się spożycie napojów niskoprocentowych w stosunku do napojów wysokoprocentowych. Wyniki badań wskazują, że nadużywanie alkoholu powoduje skracanie życia ludności.

U osób uzależnionych i członków ich rodzin występują schorzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne spowodowane chronicznym stresem i demoralizacją, ubóstwem i obniżeniem szansy kariery życiowej. Większość dzieci pochodzących z rodzin alkoholiczych wymaga specjalnej pomocy, niektóre znajdują się w skrajnych warunkach życiowych, ma miejsce demoralizacja i rozpijanie nieletnich. Z roku na rok znacznie obniża się wiek dzieci, które spożywają napoje alkoholowe.

Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i miejsca zamieszkania obejmuje przede wszystkim absencję, wypadki oraz obniżenie wydajności pracy, brak motywacji do podejmowania poszukiwania pracy. Spożycie alkoholu w miejscach pracy sukcesywnie ulega zmniejszeniu, natomiast obserwuje się coraz większą alkoholową patologizację populacji osób bezrobotnych. Z rozeznania policyjnego wynika, że wzrasta lista osób będących pod wpływem alkoholu podejrzanych o popełnianie przestępstw.

Naruszanie prawa i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe: przestępczość, recydywa, przemoc w rodzinach, zaburzenia w zachowaniu w miejscach publicznych i w środowisku rodzinnym, prowadzenie w stanie nietrzeźwym pojazdów.

Mapa problemów alkoholowych w Gminie Warnice. Obszarem szczególnie zagrożonym zjawiskami związanymi ze spożyciem alkoholu w poszczególnych miejscowościach są miejsca gdzie sprzedaje się napoje nisko i wysokoprocentowe. W tych miejscach szczególnie występuje nasilone zjawisko zakłócania porządku publicznego. Ponadto w wielu domach w Gminie Warnice ma miejsce przemoc związana z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych.

Rozdział III

Działalność profilaktyczna, szkoleniowa, informacyjna, zapobiegawcza.

Picie alkoholu jest przyczyną wielu ryzykownych zachowań, jakie podejmują młodzi ludzie, mający bezpośredni wpływ na stan ich zdrowia oraz jakość życia. Zaburza zdolność uczenia się, zapamiętywania i logicznego rozumowania, a w konsekwencji prowadzi do kontynuacji i powielania zachowań rodzinnych „nietrzeźwego życia”, przemocy w rodzinie itp.

§ 5.

l. W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej przewiduje się:

l) Kontynuowanie i wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych i ogólnorozwojowych, uczenie postaw i kształcenie umiejętności służących zdrowemu, wolnemu od uzależnień życiu dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach leżących na terenie Gminy. Dofinansowanie imprez o charakterze rekreacyjne - sportowym, dofinansowanie klubów zainteresowań, klubów sportowych mających na celu promowanie zdrowego stylu życia.

2) Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego i podczas wakacji. Finansowanie: wypoczynku letniego, działalności dwóch świetlic środowiskowych w miejscowościach, które posiadają zasoby lokalizacyjne spełniające warunki Sanepidu. Organizowanie wycieczek dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic środowiskowych oraz dzieci i młodzieży szkolnej.

3) Dofinansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych.

4) Wprowadzanie do szkół i placówek spektakli teatralnych, muzycznych o tematyce szkodliwości nadużywania środków uzależniających w tym alkoholu.

5) Kontynuowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, umiejętności realizatorów programów profilaktycznych, grup zawodowych: policja, pracownicy socjalni, nauczyciele, przedstawiciele samorządu.

2. Realizacja poszczególnych programów będzie poprzedzona szkoleniem nauczycieli, pedagogów osób zainteresowanych pracą w tym zakresie i zatrudnieniem profesjonalistów.

§ 6.

Upowszechnianie informacji na temat uzależnień od alkoholu i innych środków chemicznych oraz zakazie sprzedaży napojów alkoholowych młodzieży i dzieciom, zakup ulotek, plakatów i innych materiałów szkoleniowo-informacyjnych, oraz o treści edukacyjne - informacyjnej.

§ 7.

Eliminowanie możliwości dokonywania zakupów napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie. Przeprowadzanie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych dot. Przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży niepełnoletniej.

§ 8.

W celu realizacji zadań wynikających z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w celu realizacji zadań z niej wynikających ustala się:

Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi 62,50 zł (brutto) za:

- udział w pracach Komisji,

- za sporządzanie wywiadów środowiskowych zlecanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- za kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych

§ 9.

Sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, kontroli przestrzegania obrotu tymi napojami oraz liczby i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych regulują stosowne Uchwały w tym zakresie nr XXVII/58/2001 z dnia 20 grudnia 2001 roku.

1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

2. Kontrolę przeprowadzają:

a/ upoważnieni przez Wójta Gminy Warnice pracownicy Urzędu Gminy,

b/ członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warnice,

c/ funkcjonariusze Policji w zakresie:

- przestrzegania porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

- przestrzegania ustawowego zakazu nie sprzedawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,

-przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych.

3. Zakres kontroli:

a/ zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem (zezwoleniami),

b/ przestrzeganie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w Ustawie i w Uchwałach Rady Gminy.

4. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, których zakres określono w punkcie 3 przeprowadzane są przez co najmniej 2 osoby, bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego.

5. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo do:

a/ wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu, lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w takich dniach i godzinach, w jakich prowadzona jest działalność.

6. Czynności kontrolnych w przypadkach o których mowa w punkcie 3 dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego upoważnionej.

7. Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się do organu wydającego zezwolenie.

9. Na podstawie wyników kontroli organ wydający zezwolenie wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do cofnięcia wydania zezwolenia, lub wszczyna postępowanie o cofnięcie zezwolenia lub podejmuje inne działania zgodne z prawem i zgodne z Ustawą.

10. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenie, informację o wykonaniu zaleceń.

11. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

12. Rada Gminy Warnice otrzymuje coroczną informację o wynikach kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

§10.

Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać:

a/ określenie podmiotu gospodarczego ubiegającego się o zezwolenie tj.:

- nazwę i siedzibę firmy w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną,

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej,

- imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wszystkich wspólników, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna.

b/ adres punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego,

c/ określenie rodzajów napojów o sprzedaż których podmiot się ubiega,

d/ przewidywane godziny sprzedaży napojów alkoholowych,

e/ podpis osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

2. Podmioty gospodarcze pierwszy raz ubiegające się ubiegające się o otrzymanie zezwolenia zobowiązane są dołączyć do wniosku kserokopie (oryginały przedstawić do wglądu nw. dokumentów),

a/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dokonano go w innym urzędzie) lub aktualny odpis właściwego rejestru,

b/ tytuł prawny lokalu (jeśli lokal nie jest wynajmowany od Urzędu Gminy),

c/ zgodę właściciela lub zarządcy lokalu na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu, bądź nie wynajmuje go od Zarządu Gmin,

d/ postanowienie o dopuszczenie do użytkowania obiektu wydane przez Państwowy Terenowy Inspektorat Sanitarny.

3. Załączniki do wniosku:

- oświadczenie o aktualności wszystkich danych zawartych w dokumentach o których mowa w pkt. 2.

- oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku ważności poprzedniego zezwolenia.

4. Do podania o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu imprezy organizowanej na wolnym powietrzu, należy dołączyć:

- opinię G K Ds. PiRPM oraz Sołtysa,

- zgodę właściciela terenu lub obiektu oraz przedstawić do wglądu posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli ubiegającym się jest podmiot gospodarczy.

5. Podanie o jednorazowe zezwolenie powinno być złożone co najmniej 7 dni prze datą rozpoczęcia imprezy.

6. W oparciu o złożony wniosek przeprowadza się oględziny wskazanego miejsca sprzedaży, pod kątem zgodności usytuowania punktu i warunków sprzedaży napojów alkoholowych z warunkami określonymi w Uchwale Rady Gminy.

Oględziny przeprowadza się w obecności podmiotu ubiegającego się o zezwolenie bądź osoby upoważnionej do jego reprezentowania, a dokumentuje się protokołem.

7. W przypadku ponownego ubiegania się o zezwolenie oględziny dotyczyć będą wyłącznie warunków sprzedaży napojów alkoholowych . Oględziny nie wymagają obecności podmiotu, a protokół może być podpisany przez zatrudniony personel.

8. Podmioty posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ubiegające się o zezwolenie zobowiązane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu profilaktyki alkoholowej.

9. Szkolenie jest odpłatne, a jego koszty ponoszą podmioty.

§ 11.

Zasady cofania zezwoleń.

l. Zezwolenie cofa się, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 ust. 6 pkt 1-7 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i zostały potwierdzone jednym z niżej wymienionych dokumentów:

a/ protokołem Policji,

b/ protokołem kontroli dokonanej przez Urząd Gminy,

c/ protokołem z kontroli dokonanej przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

d/ protokołem (orzeczeniem właściwego organu kontroli państwowej),

e/ zeznaniami co najmniej 2 świadków złożonymi w postępowaniu administracyjnym.

2.W postępowaniu administracyjnym przy cofaniu zezwolenia należy uwzględnić:

a/ wyniki przeprowadzonej kontroli,

b/ co najmniej dwukrotne udokumentowanie przypadków, o których mowa w art. 18 ust.6 pkt 2 i 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia, w przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt l i 2 Ustawy, zasięga się opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

1. Środki finansowe na realizację Programu będą zapewnione w planach budżetowych gminy Warnice z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

2. Z analizy działań wynikających z realizacji gminnego programu w 2004 roku, zapewnienia ciągłości lub kontynuacji ważniejszych przedsięwzięć oraz po analizie potrzeb na terenie gminy przyjmuje się, że główne kierunki wydatków powinny być skierowane na sfinansowanie zadań wyszczególnionych w poniższym ramowym preliminarzu kosztów:

Ramowy preliminarz wydatków do wykonania gminnego programu w 2004 r.

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)

2.500

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.500

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

§ 4300

Zakup pozostałych

20.000

§ 4410

Podróże

500

§ 4240

Zakup pomocy naukowych

2.500

Razem

37.000

Opracowała - Teresa Mamos

Koordynator GKRPA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 13-04-2004 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2004 14:34