Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLII/237/2022 Rady Gminy Warnice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2023

Uchwała Nr XLII/237/2022
Rady Gminy Warnice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 111    ustawy z dnia 12 marca 20222 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Warnice, zgodnie z załącznik nr 1 w kwocie 25 561 630,12 zł, z tego:
1) dochody bieżące  - 12 497 404,00 zł,
2) dochody majątkowe – 13 064 226,12 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Warnice, zgodnie z załącznikiem nr 2
w  kwocie 31 482 704,37 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 15 608 423,66 zł,
2) wydatki majątkowe – 15 874 280,71 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5 921 074,25 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w kwocie 1 321 074,25 zł,
2) przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 600 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Warnice, zgodnie z załącznikiem nr 3:
1) przychody  w kwocie 6 350 214,25 zł,
2) rozchody w kwocie 429 140,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną  w kwocie 73 000,00 zł,
2) celowe w kwocie 42 0000 zł, z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 42 000, 00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5.

§ 7.1 Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 317 864 ,69 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 6, z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego  - 317 864,69 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 80 126,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie 63 920,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 w  kwocie:
a. dochody - 6 000,00 zł,
b. wydatki - 6 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. celowe na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 21300,00 zł,
b. podmiotowe zgodnie, z załącznikiem nr 10 w kwocie 233 247,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. celowe na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie 123 000,00 zł,
b. podmiotowe zgodnie załącznikiem nr  12 w kwocie 71 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13 w kwocie:
a. dochody – 20 500,00 zł,
b. wydatki – 20 500,00 zł.

§ 11. Ustala się przychody, dochody i wydatki rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 600 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Warnice do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Warnice do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych;
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) dokonywania zmian w budżecie Gminy Warnice w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
a. zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
b. zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;  3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Warnice;
4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których  wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z  tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Brodowski

Do pobrania:

Uchwała oraz załączniki do uchwały (plik PDF)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 20-01-2023 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Samson 29-12-2022
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2023 09:36