Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe dot. opracowania "Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warnice na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej"

Zapytanie ofertowe dot. opracowania „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warnice na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej”

 

Warnice dnia, 10.03.2021 r.

Wójt Gminy Warnice, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą „Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warnice na lata 2021-2032  wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej.”

 

Zamawiający

Gmina Warnice

Adres: Warnice 66, 74-201 Warnice

NIP: 853-145-73-92

telefon: 91 5612890

e-mail: sekretariat@warnice.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Etap I

Opracowanie dokumentacji (oferty) niezbędnej do otrzymania dotacji w ramach konkursu i przesłanie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Etap II

wykonanie gruntownej inwentaryzacji (aktualizacji danych) wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Warnice  poprzez ich spis z natury w terenie z uwzględnieniem numerów ewidencyjnych działek i ich obrębu ewidencyjnego wraz z określeniem szacunkowej ilości tych odpadów w m2 oraz stopnia pilności ich usunięcia;

opracowanie warstwy obrysów obiektów, w których stwierdzono wykorzystywanie wyrobów azbestowych, z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego, umożliwiających eksport wyników inwentaryzacji do warstw w formacie *shp, *pdf zasilających Bazę Azbestową, wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi;

aktualizacja Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.pl : wprowadzenie danych, weryfikacja pod kątem zgodności z aktualną inwentaryzacją;

opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Warnice na lata 2021 – 2032;

Etap III

Opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na realizację zadań wynikających z przedmiotu zapytania.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

- termin wykonania usługi do 30.09.2021.,

 

 1. Kryterium wyboru i odpłatności:

Kryterium wyboru i odpłatności jest najniższa cena za wykonanie zamówienia.

Wykonawca w ofercie powinien podać  cenę jednostkową netto i cenę jednostkową brutto za wykonane zamówienie wyszczególniając osobno koszty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w części zamówienia objętej regulaminem konkursu na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz osobno   koszty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w części zamówienia nie objętej regulaminem ww. konkursu.

Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zawierająca najniższą cenę (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za wykonane w całości zamówienie)

kryterium – 100% cena

Cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w związku z przygotowaniem opracowania.

 Zamawiający uzależnia realizację zamówienia od uzyskania dotacji z Ministerstwa Rozwoju. W przypadku nieprzyznania środków w ramach Konkursu-Azbest ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji etapu II i III niniejszego zadania. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli  Zamawiający otrzyma informację o nieprzyznaniu dotacji z Ministerstwa.

 

Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

 

 1. Główne  warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące :

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez dostarczenie aktualnego (nie starszego niż 6 m-cy od daty składania ofert) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) .

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 

 1. Płatność za przedmiot zamówienia:

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzonego złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

 1. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Termin składania ofert

 

Oferty należy złożyć do dnia 19 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Warnicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na „Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warnice na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej” , dopuszczalne jest również złożenie oferty w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: sekretariat@warnice.pl

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.
 3. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę jednostkową brutto.

 

 1. Osoby do kontaktu:

Kamila Pioch tel. 91 5612890 wew. 27

email: rolnictwo@warnice.pl

 

 1. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
  2. zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
  3. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Warnice

/ - / Alina Werstak

Do pobrania w załącznikach:

1. Formularz ofertowy (plik MS Word lub PDF)

2. Treść ogłoszenia (plik PDF)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 10-03-2021 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pioch 10-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 30-03-2021 12:22