Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa i montaż czterech lamp solarnych wzdłuż ścieżki spacerowej na cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Przylep

 Warnice, dnia 28.09.2016 r.

Znak sprawy: IB.271.30.3.2016.ZB

ZAPYTANIE OFERTOWE II
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

 

                Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na Dostawę i montaż czterech lamp solarnych wzdłuż alejki spacerowej na cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Przylep gmina Warnice.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 – 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Nazwa zamówienia

Dostawa i montaż czterech lamp solarnych  wzdłuż alejki spacerowej na cmentarzu komunalnym działka Nr 268 obręb Stary Przylep gmina Warnice.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Lokalizację lamp na działce należy uzgodnić z Inwestorem.

Parametry techniczne:

- wysokość do 5 m

- oprawy LED min. 20W

- strumień świetlny min. 2200lm

- czas pracy lampy min. 8h

- pojemność akumulatora min. 2x80Ah

- moc paneli min 2 x 150W

- akumulator żelowy

- czujnik zmierzchu

 1. Termin realizacji zadania:

Do 20 października 2016 roku

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 3 referencje  dostawy i montażu lamp solarnych.

 1. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Cena 100%.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowania cen.
 5. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego
   z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:
  2. Wykaz, co najmniej 3 zrealizowanych zadań wraz
   z poświadczeniami, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty

(Uwaga: protokół odbioru nie stanowi poświadczenia należytego wykonania).

 • Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej.
 • Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania do ich uzupełnienia.
 • Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 • Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I
  i opisana w sposób następujący:

 

 

O  F  E  R  T  A   C E N O W A

 

Dostawa i montaż czterech lamp solarnych wzdłuż alejki spacerowej na cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Przylep.

 

Nie otwierać przed dniem 04 października 2016 r.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia 04 października 2016 r.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

Zdzisław Badora – inspektor Urzędu Gminy Warnice –   tel. 91 561 28 90 w. 19.

 1. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Wykaz wykonanych zadań

z up. WÓJTA
/-/
Waldemar Lubiński
Zastępca Wójta

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zdzisław Badora 28-09-2016 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Badora 28-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Zdzisław Badora 05-10-2016 14:43