Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usunięcie usterek wynikających z dokonanych przeglądów okresowych kontroli przewodów kominowych na obiektach należących do gminy Warnice

Warnice, dnia 31.08.2016r.

Znak sprawy: PP.271.17.02.2016.AS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/2016
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

 

                Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: „Usunięcie usterek wynikających z dokonanych przeglądów okresowych kontroli przewodów kominowych na obiektach należących do gminy Warnice”.

 

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 – 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Nazwa zamówienia:

Usunięcie usterek wynikających z dokonanych przeglądów okresowych kontroli przewodów kominowych na obiektach należących do gminy Warnice”.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90915000-4 Roboty budowlane w zakresie usług na piecach i kominach.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie usterek wynikających z dokonanych przeglądów okresowych kontroli przewodów kominowych na obiektach należących do gminy Warnice.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usterek wynikających z dokonanych przeglądów okresowych kontroli przewodów kominowych na obiektach należących do gminy Warnice. 

Szczegółowy opis zakresu robót został opisany w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego – programie funkcjonalno – użytkowym.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do obowiązkowej wizji lokalnej
w budynkach, na których zlokalizowane są wymagające remontów kominy.

 1. Termin realizacji zadania:

Roboty budowlane należy zakończyć najpóźniej do dnia 10 października 2016r. (termin podyktowany jest zbliżającym się okresem grzewczym, w związku z czym nie ma możliwości przedłużenia terminu).

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez Zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 3 zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie dachów lub kominów.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą kierownika budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:   

                  

                     Cena ofertowa                         – K - waga 100%

                      

 1. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

 

Px = (Cn : Co) x K

gdzie:       

Px           –          ilość punktów przyznanych ofercie

Cn       –          najniższa zaoferowana cena brutto

Co        –          cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej
  w budynkach, na których zlokalizowane są wymagające remontów kominy.

Jeżeli Wykonawca zauważy, że do zakresu robót wchodzić mogą roboty nieopisane     w programie funkcjonalno-użytkowym, należy zadać Zamawiającemu pisemnie pytanie w tej sprawie przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający odpowie pisemnie poprzez umieszczenie odpowiedzi w miejscach, w których zostało umieszczone zapytanie ofertowe oraz przekaże odpowiedź pozostałym wykonawcom zainteresowanym złożeniem oferty przedmiotowym postępowaniu.

 1. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
 2. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.
 3. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień dodatkowych wyłącznie na zakres, który nie został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym załączonym do zapytania ofertowego oraz który nie mógł być przewidziany do wykonania podczas wizji pomieszczeń przez Wykonawcę przed złożeniem oferty cenowej.
 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego
  z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:

-  Wykaz, co najmniej 3 zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie dachów lub kominów.

 • Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej.
 • Kosztorys ofertowy szczegółowy.
 • Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania do ich uzupełnienia.
 • Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 • Koperta powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I i opisana w sposób następujący:

 

O  F  E  R  T  A   C E N O W A

Usunięcie usterek wynikających z dokonanych przeglądów

okresowych kontroli przewodów kominowych na obiektach

należących do gminy Warnice”.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

08 września 2016r. godz. 12:00

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia  08 września 2016r. do godziny 12:00.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

Andżelika Sewerynek – inspektor Urzędu Gminy Warnice –   tel. 91 561 28 90 wew. 19.

 1. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Program funkcjonalno - użytkowy
  3. Wykaz wykonanych usług
  4. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
  5. Projekt umowy

 

WÓJT
/-/
mgr Anna Hackiewicz-Gębska

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andżelika Sewerynek 31-08-2016 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andżelika Sewerynek 31-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Andżelika Sewerynek 14-09-2016 12:12