Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Warnice

 Warnice, dnia 12.07.2016 r.

Znak sprawy: IB.271.27.2.2016.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

                Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Warnice – II ZAPYTANIE OFERTOWE.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 – 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Nazwa zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Warnice.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje sporządzenie ośmiu odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy siłowni zewnętrznych na terenie gminy Warnice.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia ośmiu odrębnych kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych dla siłowni zewnętrznych w miejscowościach:

 1. Warnice
 2. Warnice Przysiółek
 3. Barnim
 4. Obryta
 5. Dębica
 6. Nowy Przylep
 7. Cieszysław
 8. Zaborsko

wraz z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie ośmiu odrębnych dokumentacji kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót każdego z obiektów.

Szczegółowy opis planowanych siłowni zewnętrznych został opisany w załączniku
nr 2 do zapytania ofertowego – programie funkcjonalno – użytkowym.

 1. Termin realizacji zadania:

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z pozwoleniami na budowę należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 4 listopada 2016 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 3 zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat dokumentacji projektowych obejmujących budowę siłowni zewnętrznych.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:   

                        Cena ofertowa                       – K - waga 100%

                        Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K

gdzie:        

Px           –          ilość punktów przyznanych ofercie

Cn        –          najniższa zaoferowana cena brutto

Co        –          cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.

UWAGA

W przypadku, gdy łączna kwota za sporządzenie dokumentacji projektowych przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na to zadanie w 2016 r. zakres przedmiotu zamówienia może ulec zmianie poprzez ograniczenie liczby siłowni. W takim przypadku modyfikacji ulegnie treść wzoru umowy poprzez wyłączenie z zakresu siłowni w danej miejscowości.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego
   z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:
  2. Wykaz, co najmniej 3 zrealizowanych dokumentacji projektowych obejmujących budowę siłowni zewnętrznych wraz z poświadczeniami, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
  3. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej.
  5. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania do ich uzupełnienia.
  6. Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
  7. Koperta powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I i opisana w sposób następujący:

O  F  E  R  T  A   C E N O W A

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Warnice
– II ZAPYTANIE OFERTOWE.

Nie otwierać przed dniem 20 lipca 2016 r. godz. 12:15

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia 20 lipca 2016 r. do godziny 12:00.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

Honorata Siry – Jabłońska – inspektor Urzędu Gminy Warnice –   tel. 91 561 28 90.

 1. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Program funkcjonalno - użytkowy
  3. Wykaz wykonanych usług
  4. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
  5. Projekt umowy

WÓJT
/-/
mgr Anna Hackiewicz-Gębska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 12-07-2016 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 12-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Honorata Siry-Jabłońska 14-07-2016 12:57