Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Reńsku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na dz. nr geod. 17/5 obr. Reńsko, gm. Warnice.

Warnice, dnia 27.06.2016 r.

Znak sprawy: IB.271.24.2.2016.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

                Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę
i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Reńsku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na dz. nr geod. 17/5 obr. Reńsko, gm. Warnice.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 – 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Nazwa zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego
w Reńsku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na dz. nr geod. 17/5 obr. Reńsko, gm. Warnice.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Reńsku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odrębnymi dokumentacjami projektowo – kosztorysowymi obejmującymi budowę siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na dz. nr geod. 17/5 obr. Reńsko, gm. Warnice.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia trzech odrębnych kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych dla:

 • rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr geod. 17/5 w obrębie Reńsko, gm. Warnice na świetlicę wiejską wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu ,
 • budowy siłowni zewnętrznej na dz. nr geod. 17/5 w obrębie Reńsko, gm. Warnice,
 • budowy placu zabaw na dz. nr geod. 17/5 w obrębie Reńsko, gm. Warnice,

wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień branżowych, w tym decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych badań i opinii geologicznej, wykonanie mapy do celów projektowych, sporządzenie trzech odrębnych dokumentacji kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót każdego z obiektów.

Szczegółowy opis zakresu został opisany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – programie funkcjonalno – użytkowym.

 1. Termin realizacji zadania:

Kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z pozwoleniem na budowę oraz zaświadczeniami o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2017 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 3 zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat dokumentacje projektowe obejmujące remont, budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektów użyteczności publicznej.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej,  elektrycznej, drogowej.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:   

                        Cena ofertowa                       – K - waga 100%

                        Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K

gdzie:        

Px           –          ilość punktów przyznanych ofercie

Cn        –          najniższa zaoferowana cena brutto

Co        –          cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.
 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego
   z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:
  2. Wykaz, co najmniej 3 zrealizowanych dokumentacji projektowych obejmujących remont, budowę lub przebudowę obiektów użyteczności publicznej wraz z poświadczeniami, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
  3. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej.
  5. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania do ich uzupełnienia.
  6. Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
  7. Koperta powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I i opisana w sposób następujący:

O  F  E  R  T  A   C E N O W A

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Reńsku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na dz. nr geod. 17/5 obr. Reńsko, gm. Warnice.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

8 lipca 2016 r. godz. 10:15

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. do godziny 10:00.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

Honorata Siry – Jabłońska – inspektor Urzędu Gminy Warnice –   tel. 91 561 28 90.

 1. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Program funkcjonalno - użytkowy
  3. Wykaz wykonanych usług
  4. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
  5. Projekt umowy

WÓJT
/-/
mgr Anna Hackiewicz - Gębska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 30-06-2016 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 30-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Honorata Siry-Jabłońska 30-06-2016 10:38