Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy dwóch zatok parkingowych wzdłuż drogi gminnej, budowy siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy plaży w Wierzbnie.

Warnice, dnia 27.04.2016 r.

 

Znak sprawy: IB.271.11.2.2016.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

 

Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy dwóch zatok parkingowych wzdłuż drogi gminnej, budowy siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy plaży w Wierzbnie.

 

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 - 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Nazwa zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy dwóch zatok parkingowych wzdłuż drogi gminnej, budowy siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy plaży w Wierzbnie.

 

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje sporządzenie trzech odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy dwóch zatok parkingowych wzdłuż drogi gminnej, budowy siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy plaży w Wierzbnie.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia trzech odrębnych kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych dla:

 1. budowy dwóch zatok parkingowych,

 2. budowy siłowni zewnętrznej,

 3. budowy placu zabaw.

Zakres prac obejmować będzie:

   1. uzyskanie aktualnych map do celów projektowych,

   2. sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych dla każdego z obiektów,

   3. uzyskanie zaświadczeń o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszonych prac
    w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach,

   4. sporządzenie dokumentacji kosztorysowej dla zaprojektowanej inwestycji,

   5. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

 

 

Charakterystyka zatok parkingowych:

Zaprojektowanie dwóch zatok parkingowych (11 + 25 miejsc parkingowych) zgodnie z zatwierdzonym pozwoleniem na budowę projektem zagospodarowania terenu dla działki 501/4 w Wierzbnie. Rysunek zagospodarowania, o którym mowa powyżej został załączony do zapytania.

 

Charakterystyka siłowni zewnętrznej:

Zaprojektowanie siłowni zewnętrznej o nawierzchni trawiastej liczącej 5-7 urządzeń wraz z elementami takimi jak ławki, śmietniki, tablica z regulaminem.

 

Charakterystyka placu zabaw:

Zaprojektowanie placu zabaw o nawierzchni piaskowo - trawiastej zawierającego:

   1. jeden duży zestaw zabawowy (o bryle nawiązującej do kształtu statku, plaży, plam, ryby lub innej zaproponowanej przez Wykonawcę lub Zamawiającego),

   2. kilka mniejszych pojedynczych urządzeń zabawowych takich jak huśtawka
    z siedziskiem płaskim oraz siedziskiem kubełkowym, huśtawka z siedziskiem „bocianie gniazdo”, domek, walec niski, ścianki wspinaczkowe,

   3. ławki, śmietniki, tablicę z regulaminem.

 

Lokalizacja obiektów:

 1. zatoki parkingowe - działka geod. nr 501/4 obr. Wierzbno

 2. siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw - działka geod. nr 489 obr. Wierzbno

 

Dla działki nr geod. 489 obr. Wierzbno obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Warnice Nr XX/124/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. natomiast dla działki nr geod. 501/4 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Warnice Nr XX/125/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

Wymagania zamawiającego:

 1. Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

 2. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane rozwiązania architektoniczne a także materiałowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy.

 3. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów

 • odbiór częściowy - odbiór kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego z trzech obiektów przed złożeniem zgłoszenia robót budowlanych,

 • odbiór końcowy - odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz
  zaświadczeniami o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszonych prac.

 

Podczas odbiorów częściowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1 egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego obiektu
w celu sprawdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań z programem funkcjonalno - użytkowym.

 

Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

 1. trzy odrębne dokumentacje projektowe zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach wraz z zaświadczeniami o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych prac w 2 egzemplarzach tradycyjnych każda oraz w wersji elektronicznej (zapisany w 1 egzemplarzu płyty CD każda z możliwością kopiowania zawierający oryginalny format plików jak i format .pdf).

 2. trzy odrębne dokumentacje kosztorysowe i specyfikacje techniczne wykonania
  i odbioru robót 2 egzemplarzach tradycyjnych oraz w wersji elektronicznej (zapisany w 1 egzemplarzu płyty CD z możliwością kopiowania zawierający oryginalny format plików jak i format .pdf) - nie należy kosztorysować prac związanych z rozbiórką budynku mieszkalnego na działce w Warnicach.

 

 1. Termin realizacji zadania:

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z pozwoleniami na budowę należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 1 września 2016 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 3 zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat dokumentacje projektowe obejmujące budowę siłowni zewnętrznej lub placu zabaw w miejscu użyteczności publicznej.

 1. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności drogowej.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

 

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

Cena ofertowa - K - waga 100%

 

 1. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K

gdzie:

Px - ilość punktów przyznanych ofercie

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto

Co - cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 5. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

    1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego - formularza ofertowego
     z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:

  •  

    

   O F E R T A C E N O W A

   Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy dwóch zatok parkingowych wzdłuż drogi gminnej, budowy siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy plaży w Wierzbnie.

   Nie otwierać przed dniem 9 maja 2016 r.

    

    

    

   Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
   w terminie do dnia 9 maja 2016 r.

   Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

    

   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

   Honorata Siry - Jabłońska - inspektor Urzędu Gminy Warnice -   tel. 91 561 28 90.

    

   WÓJT
   /-/
   mgr Anna Hackiewicz-Gębska

 

Wyniki zapytania ofertowego dostępne w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 28-04-2016 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 27-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Honorata Siry-Jabłońska 12-05-2016 11:36