Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa kruszywa na drogi gminne.

 Warnice, dnia 31.03.2016 r.

Znak sprawy: IB.271.12.2.2016.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

                Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę kruszywa na drogi gminne.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 – 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:

      1. Nazwa zamówienia

Dostawa kruszywa na drogi gminne.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

14212000-0     Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gruzobetonu lub innej mieszanki kruszywa o frakcji 0-31,5 na drogi gminne zgodnie z zestawieniem poniżej:

Lp.

Miejscowość, lokalizacja

Ilość
[t]

1

Barnim 42

25

2

Barnim 49F i 49G

50

3

Nowy Przylep 4D

25

4

Obryta 38B

50

5

Warnice park - przed boiskiem

50

6

Kłęby - Nowy Przylep

100

7

Wierzbno kolonia

50

8

Grędziec od DW106

50

9

Warnice boisko - 5 domków

50

10

Warnice za cmentarzem

50

11

Warnice dz. 258

50

12

Dębica – przejazd kolejowy

 50

RAZEM

600 ton

 

Rodzaj kruszywa innego niż gruzobeton należy uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiału na wyznaczone powyżej drogi z wyładunkiem w miejscach na bieżąco wskazywanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

Jeżeli łączna wartość oferowanych dostaw przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie tego zamówienia, możliwe będzie zrealizowanie tylko części dostaw w wybrane lokalizacje.

 1. Termin realizacji zadania:

Dostawy należy zrealizować w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

                       Cena ofertowa                       – K - waga 100

           Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K

gdzie:        

Px           –          ilość punktów przyznanych ofercie

Cn        –          najniższa zaoferowana cena brutto

Co        –          cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.
 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej.
  2. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania do ich uzupełnienia.
  3. Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
  4. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I
   i opisana w sposób następujący:

O  F  E  R  T  A   C E N O W A

Dostawa kruszywa na drogi gminne.

Nie otwierać przed dniem 13 kwietnia 2016 r.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

Honorata Siry – Jabłońska – inspektor Urzędu Gminy Warnice –   tel. 91 561 28 90.

 1. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy

z up. WÓJTA
/-/
Waldemar Lubiński
Zastępca Wójta

UWAGA: W zapytaniu ofettowym błędnie podsumowano całkowitą ilość kruszywa przeznaczoną na drogi gminne. W załączeniu zmieniony formularz ofertowy i projekt umowy zawierający właściwe podsumowanie tj. 600 ton.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 01-04-2016 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 31-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Honorata Siry-Jabłońska 04-04-2016 12:20