Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji w miejscowości Wierzbno.

Warnice, dnia 17.03.2016 r.

Znak sprawy: IB.271.7.2.2016.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji w miejscowości Wierzbno.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 – 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Nazwa zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji w miejscowości Wierzbno.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71322200-3    Usługi projektowania rurociągów

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji projektowo-wykonawczej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji
w miejscowości Wierzbno wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych
i uzgodnień branżowych  a także decyzji celu publicznego dla budowy sieci oraz zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

Działka nr 501/4, na której zlokalizowany będzie odcinek sieci objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Warnice nr XX/124/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice dotyczącej wyznaczenia terenów zaplecza komunikacyjnego, na obszarze położonym w obrębie geodezyjnym Wierzbno – część dz. Nr 501/4. Dla przedmiotowej działki zamiast celu publicznego należy uzyskać wypis i wyrys z planu miejscowego.

Działki nr 362, na której zlokalizowany będzie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zasilającej działkę nr geod. 343 zlokalizowane są w obszarze Natura 2000 – Jezioro Miedwie i okolice PLB320005 oraz Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006. Dla tych dwóch działek należy przewidzieć opracowanie odrębnej dokumentacji jako odrębnego etapu inwestycji w przypadku gdy wystąpi konieczność uzyskania odrębnych uzgodnień z RDOŚ w Szczecinie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • uzyskanie map do celów opiniodawczych,
 • uzyskanie decyzji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej poza działką 501/4,
 • uzyskanie wypisu i wyrysu dla działki 501/4
 • uzyskanie warunków technicznych od eksploatatora sieci,
 • sporządzenie dokumentów dotyczących oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla sieci i przyłącza na działkach nr 362 i 343 (z wyjątkiem raportu)
 • uzyskanie aktualnych map do celów projektowych,
 • sporządzenia dokumentacji projektowo – wykonawczej,
 • sporządzenie dokumentacji kosztorysowej dla zaprojektowanej inwestycji
  w całości a także w rozbiciu na poszczególne przyłącza i sieć,
 • sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami należy zaprojektować w celu przyłączenia do kanalizacji sanitarnej dziełek niezabudowanych nr geod. 343, 464/4, 464/5, 469/3, 513/1. Miejsce włączenia sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnić ze spółką Wodociągi Zachodniopomorskie.

Dodatkowo zaprojektować przyłącza oraz zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia zabudowań na działkach nr geod. 376 (przez działkę 377), 390,433, 391, 412/2, 412/3, 438/4, 451/3 oraz przyłącza do działek niezabudowanych nr 83, 460 i 465/1.

Zamawiający uzyska prawo do dysponowana nieruchomością na cele budowlane we własnym zakresie.

W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o prace projektowe z poszczególnych przyłączy, Zamawiający z Wykonawcą uzgodnią w formie aneksu do umowy kwotę, o jaką zostanie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy. 

 1. Termin realizacji zadania:

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z zaświadczeniami o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych prac należy złożyć Zamawiającemu do dnia 19.08.2016 r.
(nie dotyczy odcinka sieci z przyłączem na działkach 362 i 343 zlokalizowanych
w obszarze NATURA, w przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień środowiskowych).

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 3 zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat dokumentacje projektowe obejmujące budowę sieci lub instalacji kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej.

 1. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena ofertowa                       – K - waga 100 %

 1. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K

gdzie:        

Px           –          ilość punktów przyznanych ofercie

Cn        –          najniższa zaoferowana cena brutto

Co        –          cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 3. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 4. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
 7. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.
 8. Sposób przygotowania oferty:
  1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego
   z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:
  2. Wykaz, co najmniej 3 zrealizowanych dokumentacji projektowych obejmujących budowę instalacji lub sieci kanalizacji sanitarnej bądź wodociągowej wraz
   z poświadczeniami, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty

(Uwaga: protokół odbioru nie stanowi poświadczenia należytego wykonania).

 • Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej.
 • Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania do ich uzupełnienia.
 • Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 • Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I
  i opisana w sposób następujący:

O  F  E  R  T  A   C E N O W A

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji w miejscowości Wierzbno.

Nie otwierać przed dniem 29 marca 2016 r.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia 25 marca 2016 r.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

Honorata Siry – Jabłońska – inspektor Urzędu Gminy Warnice –   tel. 91 561 28 90.

 1. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Wykaz wykonanych usług
  3. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
  4. Projekt umowy
  5. Mapa z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją.

z up. WÓJTA
/-/
Waldemar Lubiński
Zastępca Wójta

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 17-03-2016 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2016 14:12