Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na usunięcie usterek wynikających z dokonanych protokołów z kontroli przeglądów budowlanych wraz z konserwacją Placów Zabaw na terenie Gminy Warnice

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2016
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

                  Na podstawie zarządzenia Nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: „Usunięcie usterek wynikających z dokonanych protokołów z kontroli przeglądów budowlanych wraz z konserwacją Placów Zabaw na terenie Gminy Warnice.”

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66

74 – 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Nazwa zamówienia:

„Usunięcie usterek wynikających z dokonanych protokołów z kontroli przeglądów okresowych budowlanych wraz z konserwacją Placów Zabaw na terenie Gminy Warnice.”  

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje: „Usunięcie usterek wynikających z dokonanych protokołów      z kontroli przeglądów okresowych budowlanych wraz z konserwacją Placów Zabaw na terenie Gminy Warnice” i stanowi załącznik Nr 2 (szczegółowy zakres robót) oraz załącznik Nr 3 (Specyfikacja Techniczna) do w/w zapytania ofertowego.

      UWAGA:  1.   Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do obowiązkowej wizji

                           lokalnej na wszystkich Placach Zabaw przed złożeniem oferty.

                      2.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do                                                    żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

                          3.   Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszystkie koszty związane z

                                realizacją zadania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania

                                wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,          

                                a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących

                                mieć wpływ na koszty.

 1.    Termin realizacji zadania:

    Roboty budowlane należy zakończyć najpóźniej do dnia 12 maja 2016r.

 1.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny          

   spełnienia warunków:

 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia:

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:   

                        Cena ofertowa                       – K - waga 100%

                       

 1. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K

gdzie:        

Px           –          ilość punktów przyznanych ofercie

Cn        –          najniższa zaoferowana cena brutto

Co        –          cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
 1.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji na wszystkich placach zabaw na terenie Gminy Warnice. Jeżeli Wykonawca zauważy, że do zakresu robót wchodzić mogą roboty nieopisane w załączniku Nr 2 (Szczegółowy Zakres Robót) oraz w załączniku Nr 3 (Specyfikacji Technicznej), należy zadać Zamawiającemu pisemnie pytanie w tej sprawie przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający odpowie pisemnie poprzez umieszczenie odpowiedzi w miejscach,          w których zostało umieszczone zapytanie ofertowe oraz przekaże odpowiedź pozostałym wykonawcom zainteresowanym złożeniem oferty
  w przedmiotowym postępowaniu.
 5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
 6. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.
 1.  Sposób przygotowania oferty:
 1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego
  z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej.
 3. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania do ich uzupełnienia.
 4. Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 5. Koperta powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I i opisana w sposób następujący:

 

O  F  E  R  T  A   C E N O W A

„Usunięcie usterek wynikających z dokonanych protokołów

z kontroli przeglądów okresowych budowlanych wraz

z konserwacją Placów Zabaw na terenie Gminy Warnice.”

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

11 marca 2016r. godz. 10:15

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia 11 marca 2016r. do godziny 10:00.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

Andżelika Sewerynek – inspektor Urzędu Gminy Warnice –   tel. 91 561 28 90 wew. 14.

 1. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Zakres robót do wykonania
  3. Specyfikacja Techniczna
  4. Dokumentacja fotograficzna
  5. Projekt umowy

                                                                                                      (-) Wójt Gminy Warnice

                                                                                                     Anna Hackiewicz-Gębska

 

====================================================================================

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usunięcie usterek wynikających z dokonanych protokołów z kontroli przeglądów budowlanych wraz z konserwacją Placów Zabaw na terenie Gminy Warnice.”

         

 1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 23.02.2016r. na kwotę 26.017,00, zł netto,  co stanowi równowartość 6.231,77 euro (1 euro = 4,1749 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015r., poz. 2254).

 

 1. W dniu 23.02.2016r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu zamieszczono zapytanie ofertowe a także zwrócono się bezpośrednio do niżej wymienionych wykonawców:

 

Lp.

Wykonawca

Adres meilowy

1.

Usługi Ogólnobudowlane

Robert Bańburski

Bralęcin 19, 73-115 Dolice

osobiście

2.

Zakład Budownictwa Ogólnego

Leszek Gołębiowski

ul. Staromiejska 89, 74-200 Pyrzyce

legobud@wp.pl

3.

CRABBY Bartosz Kolasiński

ul. Czarnieckiego 14/3, 73-110 Stargard

biuro@znakizachodniopomorskie.pl

4.

Saternus Service Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów

serwis@saternus.pl

5.

Playtima Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 1 lok.7

05-082 Stare Babice

biuro@playtime.pl

6.

MBA Sport Sp. z o.o.

ul. Kwitnąca 10, Rusiec

05-830 Nadarzyn

biuro@mbasport.pl

7.

AKT Kazimierz Tomala

ul. Kruczkowskiego 8d, 73-110 Stargard

kaz-tom2@wp.pl

 

Zapytanie skierowane pisemnie, osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, telefonicznie (właściwe podkreślić).

 1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty):

 

Numer oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena ofertowa (brutto)

Punktacja

Nr 1

„CRABBY”

Bartosz Kolasiński

ul. Czarnieckiego 14/3

73-110 Stargard

34.694,61

81,54

Nr 2

Usługi Ogólnobudowlane

Robert Bańburski

Bralęcin 19

73-115 Dolice

28.290,00

100,00

 

          

 1. W wyniku analizy ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Usługi Ogólnobudowlane

Robert Bańburski

Bralęcin 19

73-115 Dolice

 

 1. Propozycja wyboru Wykonawcy wraz z uzasadnieniem:

                       W wyniku przeprowadzonego postępowania najbardziej korzystną ofertę przedstawiła firma  Usługi Ogólnobudowlane Robert Bańburski, Bralęcin 19, 73-115 Dolice. Oferta uzyskała  najwyższą punktację w przeprowadzonym postępowaniu.

 1. Postępowanie prowadziła: Inspektor Andżelika Sewerynek.

                                                                                                  (-) Wójt Gminy Warnice

                                                                                                 Anna Hackiewicz-Gębska

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andżelika Sewerynek 23-02-2016 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andżelika Sewerynek 23-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Andżelika Sewerynek 14-03-2016 11:32