Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawę i montaż pomostu pływającego mocowanego do dna jeziora oraz do istniejącego drewnianego molo zlokalizowanego nad jeziorem Miedwie w miejscowości Wierzbno, gm. Warnice

Warnice, dnia 08.02.2016 r.

 

Znak sprawy: IB.271.6.2.2016.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: Dostawę i montaż pomostu pływającego mocowanego do dna jeziora oraz do istniejącego drewnianego molo zlokalizowanego nad jeziorem Miedwie w miejscowości Wierzbno, gm. Warnice.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 - 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Nazwa zamówienia

Dostawa i montaż pomostu pływającego mocowanego do dna jeziora oraz do istniejącego drewnianego molo zlokalizowanego nad jeziorem Miedwie
w miejscowości Wierzbno, gm. Warnice.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy dostawy i montażu pomostu pływającego mocowanego do dna jeziora oraz do istniejącego drewnianego molo zlokalizowanego nad jeziorem Miedwie w miejscowości Wierzbno, gm. Warnice.

Dodatkowo należy dostarczyć i zamontować drabinkę do istniejącego drewnianego molo. Drabinka ma być niezwiązana z pomostem pływającym i umożliwiać łatwe zejście do wody i wejście z wody na molo. Parametry przedmiotowej drabinki (długość, rodzaj zamocowania) należy dostosować do załączonego projektu konstrukcyjnego istniejącego molo.

Zamawiający określa poniżej wymagane parametry pomostu rekreacyjnego:

 • Pomost rekreacyjny na pływakach z tworzywa sztucznego,

 • Kształt pomostu - prostopadłościan o szerokości 2,4 - 3,0 m i długości 6,0 m
  (w zależności od stosowanych modułów pływaków),

 • Części metalowe: stal cynkowana ogniowo,

 • Poszycie pomostu z konstrukcja drewniana: drzewo iglaste impregnowane ciśnieniowo, deski frezowane antypoślizgowo,

 • Kotwiczenie pomostu za pomocą balastów betonowych zamocowanych na łańcuchach. Ilość i masa balastów dostosowywana jest do wielkości i sposobu ustawienia pomostu,

 • Pomost należy wyposażyć w dwie drabinki ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Jedną zapewniającą użytkownikom łatwe wejście i zejście z istniejącego molo na dostarczany pomost oraz drugą zapewniającą użytkownikom łatwe wejście
  i wyjście z wody.

Rzędne dna - 13,10 - 13,20 m n.p.m.

Rzędne niskiej wody - 13,80 m n.p.m.

Rzędne średniej wody - 14,0 m n.p.m.

Rzędne wysokiej wody - 14,20 m n.p.m.

Dojazd do miejsca montażu zapewniony jest z drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej (dz. nr geod. 352 obr. Wierzbno) następnie drogą wewnętrzną
o szerokości min. 5,0 m o nawierzchni tłuczniowej (dz. 501/4 obr. Wierzbno). Nad sam brzeg plaży poprowadzi ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej
(dz. 489 obr. Wierzbno).

Zamawiający dopuszcza możliwość zejścia z molo na pomost w postaci trapu. Proszę jednak mieć na uwadze, że pomost pływający ma być usytuowany równolegle do odcinka poprzecznego istniejącego drewnianego molo. W przypadku rozwiązania zejścia w postaci trapu należy przewidzieć lokalizację trapu na krótszym odcinku pomostu, zgodnie z załączonym rysunkiem schematycznym.

Zamawiający przewiduje możliwość demontażu pomostu na zimę. Dostawca będzie musiał określić w ofercie czy oferuje pomost z obowiązkowym demontażem na zimę, czy demontaż może być opcjonalny w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał świadectwo uznania wyrobu wydane przez Polski Rejestr Statków lub deklarację zgodności wyrobu.

 1. Lokalizacja miejsca dostawy:

Działka 501 w obrębie geodezyjnym Wierzbno, gm. Warnice, pow. pyrzycki,
woj. Zachodniopomorskie.

Pomost należy dowiązać do istniejącego molo drewnianego zlokalizowanego nad jeziorem Miedwie w miejscowości Wierzbno (działki 489 i 501 w obr. Wierzbno).

 1. Gwarancja i rękojmia - 36 miesięcy od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 1. Termin realizacji zadania:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować do dnia 16.05.2016 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 5 zrealizowanych dostaw pomostów pływających na wody śródlądowe, wraz z załączeniem dokumentów należytego wykonania tych dostaw.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. W celu potwierdzenia, że oferowany pomost spełnia wymagania określone przez Zamawiającego należy załączyć do zapytania ofertowego świadectwo uznania wyrobu wydane przez Polski Rejestr Statków lub deklarację zgodności wyrobu a także, co najmniej dwie ilustracje kolorowe w formacie minimum 13 x 18 cm przedstawiające proponowane urządzenie i kartę techniczna urządzenia wraz z rysunkiem technicznym i opisem technicznym wymiarów i parametrów.

 1. Kryterium wyboru oferty:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

Cena ofertowa - K1 - waga 85

Estetyka - K2 - waga 15

 1. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K1 + K2

gdzie:

Px - ilość punktów przyznanych ofercie

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto

Co - cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 1. W kryterium estetyka Zamawiający przydzieli ofercie w zależności od oceny własnej liczbę punktów K2 = 0, 5, 10, 15.

 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (koszt wyrobu, dodatkowego wyposażenia, mocowania, kotwienia itp., koszt dostarczenia i montażu - mocowania).

 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przedmiotu zamówienia.

 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres wykonania zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego - formularza ofertowego
  1. z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:

 • Wykaz, co najmniej 5 zrealizowanych dostaw pomostów pływających.
 • Poświadczenia należytego wykonania, co najmniej 5 zrealizowanych dostaw pomostów pływających.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 • Świadectwo uznania wyrobu wydane przez Polski Rejestr Statków lub deklaracja zgodności wyrobu,
 • Co najmniej dwie ilustracje w formacie minimum 13 x 18 cm wydrukowane na papierze w kolorze, przedstawiające proponowane urządzenie,
 • Kartę techniczną wyrobu wraz z rysunkiem technicznym i opisem technicznym wymiarów i parametrów.
 1. W przypadku złożenia oferty niekompletnej zamawiający może odrzucić ofertę.
 2. Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I i opisana w sposób następujący:

O F E R T A C E N O W A

Dostawa i montaż pomostu pływającego mocowanego do dna jeziora oraz
do istniejącego drewnianego molo zlokalizowanego nad jeziorem Miedwie
w miejscowości Wierzbno, gm. Warnice.

Nie otwierać przed dniem 17 lutego 2016 r. godz. 12:00

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia 17 lutego 2016 r. do godziny 12:00.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

Honorata Siry - Jabłońska - inspektor Urzędu Gminy Warnice -   tel. 91 561 28 90,
adres e-mail: inwestycje@warnice.pl

 1. Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Rysunek z lokalizacją pomostu
  3. Projekt umowy
  4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

 

WÓJT
/-/
mgr Anna Hackiewicz-Gębska

Treść zapytania ofertowego oraz wynik postępowania dostępne są w załączniku - pliki w formacie pdf.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 09-02-2016 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 09-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Honorata Siry-Jabłońska 18-02-2016 10:26