Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno.

Warnice, dnia 28.01.2016 r.

 

Znak sprawy: IB.271.5.2.2016.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 - 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Nazwa zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji projektowo-wykonawczej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień branżowych a także decyzji celu publicznego dla działek nr geod. 352/1 (sieć wodociągowa) i działce nr geod. 362 w Wierzbnie (sieć kanalizacji sanitarnej) oraz zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

Działka 501/4 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Warnice nr XX/124/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice dotyczącej wyznaczenia terenów zaplecza komunikacyjnego, na obszarze położonym w obrębie geodezyjnym Wierzbno - część dz. Nr 501/4.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

 • uzyskanie mapy do celów opiniodawczych,
 • uzyskanie decyzji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr geod.362, oraz dla sieci wodociągowej na dz. 352/1,
 • uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,
 • sporządzenie dokumentacji kosztorysowej dla zaprojektowanej inwestycji - oddzielnie dla sieci wodociągowej i oddzielnie dla sieci kanalizacji sanitarnej,
 • sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Odcinek sieci wodociągowej z przyłączem zlokalizować należy na działce 501/4
w Wierzbnie. Sieć wodociągową należy zaprojektować w celu przyłączenia istniejącego budynku zlokalizowanego na działce nr geod. 489 w Wierzbnie do sieci zlokalizowanej w drodze powiatowej na działce nr geod. 352/1 lub sieci na działce 501/4 (na wysokości budynku przy ul. Jeziornej) w zależności od uzyskanych warunków technicznych z Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami należy zlokalizować na działce nr 501/4 oraz działce 362 w Wierzbnie przyłączając do sieci kanalizacyjnej działki geodezyjne nr 464/4, 464/5, 513/1, 469/3, 343. Miejsce włączenia sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnić ze spółką Wodociągi Zachodniopomorskie.

Zamawiający uzyska prawo do dysponowana nieruchomością na cele budowlane dla działek nr geod. 464/4, 464/5, 513/1, 469/3, 343 we własnym zakresie.

 1. Termin realizacji zadania:

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych prac należy złożyć Zamawiającemu do dnia 4 maja 2016 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 3 zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat dokumentacje projektowe obejmujące budowę sieci lub instalacji wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 2. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena ofertowa - K - waga 100

 1. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K

gdzie:

Px - ilość punktów przyznanych ofercie

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto

Co - cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 5. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

    1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego - formularza ofertowego
     z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:

  • O F E R T A C E N O W A

   Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
   na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno.

   Nie otwierać przed dniem 5 lutego 2016 r. godz. 12:00

   Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
   w terminie do dnia 5 lutego 2016 r. do godziny 12:00.

   Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

   Honorata Siry - Jabłońska - inspektor Urzędu Gminy Warnice -   tel. 91 561 28 90.

   z up. WÓJTA

   /-/
   Waldemar Lubiński
   Zastępca Wójta

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 29-01-2016 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 28-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Honorata Siry-Jabłońska 02-02-2016 08:54