Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warnice

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Warnice zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warnice.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
1. Zamawiający:
Gmina Warnice Warnice 66
74-201 Warnice
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warnice" obejmująca następujący zakres:
1) Stworzenie baz danych informacji nt gospodarki energią w gminie w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych;
2) Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warnice, na lata 2016-
2021;
3) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych nt planu gospodarki niskoemisyjnej;
4) Działania informacyjno-promocyjne dotyczące udziału dofinansowania w stworzeniu Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy na lata 2016-2021 wraz z upublicznieniem informacji o opracowaniu dokumentu;
5) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy na lata 2016-2021.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do dnia 6 miesięcy.
4.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
W  niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Ostrowska, tel. 91 561 28 90 email: srodowisko@warnice.pl

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 10 (Sekretariat) w terminie do dnia 12.02.2016 r.
6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Cena= 70%
Referencje = 30%

Wójt Gminy

/-/ Anna Hackiewicz-Gębska


Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warnice na lata 2016-2021. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie spójnej strategii, której celem nadrzędnym będzie zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych na poziomie gminy. Działania objęte planem spowodują redukcję zużycia energii finalnej oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
1. Stworzenie baz danych informacji nt gospodarki energią w gminie w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych.

Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł emisji gazów cieplarnianych jest niezbędne do stworzenia baz danych informacji nt. gospodarki energią w gminie. Celem inwentaryzacji emisji jest wyliczenie ilości C02 wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie gminy. Taki spis pozwoli zidentyfikować główne źródła emisji C02 i zaplanować jej redukcję. Zakres danych będzie obejmował m.in. informacje dot. sposobu ogrzewania, oświetlenia, przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Inwentaryzacja umożliwi ponadto pomiar efektów zrealizowanych działań związanych z ochroną klimatu. Zebrane i usystematyzowane dane zostaną wykorzystane do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warnice na lata 2016-2021.

Niezbędne jest dokładne udokumentowanie sposobu gromadzenia danych i sporządzania inwentaryzacji. Dane powinny być możliwie jak najdokładniejsze. Proces pozyskiwania i gromadzenia danych oparty winien być na metodologii opracowanej przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii i Biurem Porozumienia Burmistrzów (Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)".

Bazę danych Wykonawca wykona na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z założeniami, wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami oraz wersji tradycyjnej (papierowej) w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji C02 z obszaru Gminy Warnice (w formie tabeli) oraz w formie graficznej (mapa 1:10 000, w kolorze, format Al).
2. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warnice na lata 2016-2021.
Projekt Planu należy opracować zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POMŚ/9.3/2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warnice, powinien zostać przygotowany na lata 2016-2021, z uwzględnieniem lat 2022-2023.

Pliki do pobrania:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 (plik MS Word lub PDF)

2. Zapytanie ofertowe - skan (plik PDF)

Dodane w dniu 25.01.2016 r.

3. Opracowanie PGN - przykładowe pytania i odpowiedzi (plik PDF)


Warnice, dnia 17.02.2016 r.

 

Znak sprawy: OŚ.602.1.3.2016.MO

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warnice.

 

  1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 22.01.2016 r. na kwotę 18.700 zł netto, co stanowi równowartość 4.479,15 euro (1 euro = 4,1749 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

 

  1. W dniu 22.01.2016 r. zwrócono się bezpośrednio do 4 niżej wymienionych wykonawców:

1.

WESTMOR CONSULTING

ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek

2.

Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o.

ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok

3.

ATRIUM GRUPA DORADCZA

ul. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań

4.

Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.
ul. Wasilewskiego 20/1, 30-305 Kraków

 

 

Zapytanie skierowane pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną, telefonicznie (właściwe  podkreślić). Dodatkowo w dniu 22.01.2016 r. zapytanie umieszczono na stronie internetowej www.bip.warnice.pl

 

  1. Do dnia upływu terminu składania wpłynęło 38 ofert.

 

  1. Zapytanie z dnia 22.01.2016 r. należy unieważnić, gdyż zmienił się zakres przedmiotu zamówienia, którego Zamawiający nie przewidział w chwili ogłaszania zapytania ofertowego w dniu 22.01.2016 r.

 

  1. Postępowanie prowadziła: Monika Ostrowska

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy

/ - / Anna Hackiewicz-Gębska

Do pobrania w załącznikach: skan protokołu zamówienia (PDF)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 22-01-2016 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Ostrowska 22-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 17-02-2016 11:52