Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont i przebudowę trzech świetlic wiejskich w miejscowościach Kłęby, Dębica oraz Grędziec gm. Warnice wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Kłęby oraz Grędziec

Warnice, dnia 19.01.2016 r.

Znak sprawy: IB.271.3.2.2016.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę trzech świetlic wiejskich w miejscowościach Kłęby, Dębica oraz Grędziec gm. Warnice wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Kłęby oraz Grędziec.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 - 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Nazwa zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę trzech świetlic wiejskich w miejscowościach Kłęby, Dębica oraz Grędziec
gm. Warnice wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Kłęby oraz Grędziec.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje sporządzenie trzech dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla remontu i przebudowy trzech świetlic wiejskich w miejscowościach Kłęby, Dębica oraz Grędziec, gm. Warnice wraz z odrębną dokumentacją projektowo-kosztorysową na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Kłęby oraz Grędziec.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia trzech odrębnych kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych dla przedmiotowych świetlic przeznaczonych do remontu oraz przebudowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji pozwolenie na budowę odrębnej dla każdego z obiektów. Przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie trzech odrębnych dokumentacji kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót każdego z obiektów. Dodatkowo przy świetlicach w miejscowości Kłęby oraz Grędziec należy zaprojektować siłownie zewnętrzne (jako dwie odrębne dokumentacje) wraz z uzyskaniem zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych i wykonaniem dokumentacji kosztorysowych.

Szczegółowy opis zakresu remontu i przebudowy świetlic w miejscowościach Kłęby, Dębica oraz Grędziec oraz wielkości planowanych siłowni zewnętrznych został opisany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - programie funkcjonalno - użytkowym.

 1. Termin realizacji zadania:

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z pozwoleniami na budowę lub zaświadczeniami o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 1 września 2016 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 5 zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat dokumentacji projektowych obejmujących remont, budowę lub przebudowę obiektów użyteczności publicznej.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 2. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

Cena ofertowa - K - waga 100%

 1. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K

gdzie:

Px - ilość punktów przyznanych ofercie

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto

Co - cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 5. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

  Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego - formularza ofertowego z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:

O F E R T A C E N O W A

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont
i przebudowę trzech świetlic wiejskich w miejscowościach Kłęby, Dębica oraz Grędziec gm. Warnice wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach
Kłęby oraz Grędziec.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

29 stycznia 2016 r. godz. 10:15

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godziny 10:00.

Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

Honorata Siry - Jabłońska - inspektor Urzędu Gminy Warnice -   tel. 91 561 28 90.

 

WÓJT
/-/
mgr Anna Hackiewicz-Gębska

 

Zapytanie ofertowe i załączniki oraz wynik postępowania dostępne są poniżej w pliku formatu pdf.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 22-01-2016 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 19-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Honorata Siry-Jabłońska 03-02-2016 14:33