Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Warnicach.

Warnice, dnia 18.01.2016 r.

 

Znak sprawy: IB.271.2.2.2016.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na przebudowę i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Warnicach.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66, 74 - 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Nazwa zamówienia

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych
w Szkole Podstawowej w Warnicach.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Warnicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego dla przedmiotowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wraz
z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o uzyskaniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji pozwolenie na budowę.

Szczegółowy opis zakresu przebudowy został opisany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - programie funkcjonalno - użytkowym.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do obowiązkowej wizji lokalnej
w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy na terenie budynku Szkoły Podstawowej w Warnicach.

 1. Termin realizacji zadania:

Roboty budowlane należy zakończyć najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2016 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 5 zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 2. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą kierownika budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

Cena ofertowa - K - waga 100%

 1. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K

gdzie:

Px - ilość punktów przyznanych ofercie

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto

Co - cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 5. Zamawiający informuje, że posiada już część wyposażenia pomieszczeń takich jak urządzenia sanitarne. Wykonawca wyceniając swoją ofertę powinien w przypadku tych urządzeń policzyć jedynie koszy montażu.

 6. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy. Jeżeli Wykonawca zauważy, że do zakresu robót wchodzić mogą roboty nieopisane w programie funkcjonalno-użytkowym, należy zadać Zamawiającemu pisemnie pytanie w tej sprawie przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający odpowie pisemnie poprzez umieszczenie odpowiedzi w miejscach, w których zostało umieszczone zapytanie ofertowe oraz przekaże odpowiedź pozostałym wykonawcom zainteresowanym złożeniem oferty
  w przedmiotowym postępowaniu.

 7. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 8. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.

 9. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień dodatkowych wyłącznie na zakres, który nie został opisany w programie funkcjonalno - użytkowym załączonym do zapytania ofertowego oraz który nie mógł być przewidziany do wykonania podczas wizji pomieszczeń przez Wykonawcę przed złożeniem oferty cenowej.

 10. Sposób przygotowania oferty:

    1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego - formularza ofertowego
     z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:

  • O F E R T A C E N O W A

   Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych
   w Szkole Podstawowej w Warnicach.

   Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

   29 stycznia 2016 r. godz. 10:15

   Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
   w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godziny 10:00.

   Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

   Honorata Siry - Jabłońska - inspektor Urzędu Gminy Warnice -   tel. 91 561 28 90.

   WÓJT
   /-/
   mgr Anna Hackiewicz-Gębska

 

 

Treść zapytania oraz wynik postępowania dostępne są w załączeniu - pliki w formacie pdf.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 18-01-2016 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 18-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Honorata Siry-Jabłońska 03-02-2016 13:35