Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

Uchwała Nr XXXVII/249/2013

Rady Gminy Warnice

 z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie                          -         11.253.577 zł
z tego:

1)   dochody bieżące                                                                                               -         10.373.927 zł

2)   dochody majątkowe                                                                                         -              879.650 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie                           -         10.976.877 zł
z tego:

1)   wydatki bieżące                                                                                                -         10.043.920 zł

2)   wydatki majątkowe                                                                                          -              932.957 zł

§ 3. Ustala się planowana nadwyżkę budżetu w kwocie                                 -              276.700 zł

który zostanie przeznaczona na:

1)   wykup papierów wartościowych                                                                      -              276.700 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załączniki Nr 3 i  Nr 4)
w kwotach:

1)   przychody                                                                                                         -              590.350 zł

2)   rozchody                                                                                                           -              867.050 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w kwocie                                                                                              -                14.000 zł

2)   celowe w kwocie                                                                                              -                26.000 zł

z przeznaczeniem na:

a.    realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                  -                26.000 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1)   zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9)
w kwocie                                                                                                               -              175.318 zł

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie                                                                -                48.000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie                                                                       -                40.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie                                                                       -                  8.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu  

terytorialnego, do kwoty                                                                                       -              300.000 zł

                                                                                                                          

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych kredytów i pożyczek , do kwoty                                                    -              263.300 zł

3)   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty                                                                                                               -              327.050 zł

 

§ 10.Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1)   dla jednostek sektora finansów publicznych:

a.    celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie                                -                56.200 zł

§ 12.Upoważnia się Wójta do:

1)   dokonywania zmian w planie wydat­ków:

a.       na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b.      majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3)   do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bak prowadzący obsługę budżetu gminy,

6)   udzielania:

a. zaliczek doraźnych pracownikom na koszty podróży służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków oraz sołtysom na pokrycie drobnych wydatków,

b. zaliczek stałych na cały rok budżetowy dla pracowników, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki – do wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty miesięcznych wydatków. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności..

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Madej 21-02-2014 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ligocki 21-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2014 14:26