Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/183/2021 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2022.

Uchwała Nr XXXII/183/2021
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2021 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 17 513 887,00 zł
z tego:
1) dochody bieżące - 13 901 429,00 zł
2) dochody majątkowe - 3 612 458,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 20 738 270,60 zł
z tego:
1) wydatki bieżące - 13 901 429,00 zł
2) wydatki majątkowe - 6 836 841,60 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 224 383,60 zł
który zostanie pokryty:
1) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 224 383,60 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie:
1) przychody - 3 453 523,60 zł
2) rozchody - 229 140,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 65 000,00 zł
2) celowe w kwocie - 50 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,00 zł
§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5

§ 7.1 Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 294 311,59 zł
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 294 311,59 zł

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie - 80 126,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 7)
2. Ustala się wydatki w kwocie - 69 126,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 11 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie (Załącznik nr 8) w kwocie:
a. dochody - 6 000,00 zł
b. wydatki - 6 000,00 zł

§ 9. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 8 500,00 zł
b. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 180 000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 103 000,00 zł
b. podmiotowe (Załącznik nr 12) - 60 235,00 zł

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 13) w kwocie:
- dochody - 10 000,00 zł
- wydatki - 10 000,00 zł

§ 11. Ustala się plan finansowy rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków Funduszu COVID-19 , zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 600 000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b.majątkowych;
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Brodowski

Do pobrania:

Uchwała oraz załączniki do uchwały (plik PDF) - do pobrania poniżej

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 26-01-2022 07:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Morgner 30-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 24-02-2022 14:14