Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Gminy Warnice - 2021 rok

REJESTR UCHWAŁ VIII KADENCJI RADY GMINY WARNICE

 

(2018-2023)

ROK 2021

 

Lp.

Data

Numer uchwały

Treść

122

12.02.2021

XXIII/122/2021

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Warnice na 2021 rok.
123 12.02.2021 XXIII/123/2021   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Warnice na lata 2021-2025.
124 12.02.2021 XXIII/124/2021   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Warnice na rok 2021.
125 12.02.2021 XXIII/125/2021   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Warnice.
126 12.02.2021 XXIII/126/2021   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Obryta.
127 12.02.2021 XXIII/127/2021   w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
128 12.02.2021 XXIII/128/2021   w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
129 12.02.2021 XXIII/129/2021   w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
130 12.02.2021 XXIII/130/2021   w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Gminy Warnice.
131 12.02.2021 XXIII/131/2021   w sprawie rozpatrzenia petycji.
132 12.02.2021 XXIII/132/2021   w sprawie rozpatrzenia petycji.
133 12.02.2021 XXIII/133/2021   w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na rok 2021.
134 12.02.2021 XXIII/134/2021   w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2021 -2032.
135 12.02.2021 XXIII/135/2021   w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego.
136 31.03.2021 XXIV/136/2021   w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warnice w 2021 r.
137 31.03.2021 XXIV/137/2021   w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice.
138 31.03.2021 XXIV/138/2021   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Kłęby.
139 31.03.2021 XXIV/139/2021   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zaborsko.
140 31.03.2021 XXIV/140/2021   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Przylep.
141 31.03.2021 XXIV/141/2021   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wójcin.

142

31.03.2021 XXIV/142/2021   w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletu w miejscowości Wierzbno.
143 31.03.2021 XXIV/143/2021

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok.

144 30.04.2021 XXV/144/2021   o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Warnice dla uczniów za szczególnie wybitne osiągnięcia w nauce.
145 30.04.2021 XXV/145/2021   w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na rok 2021.
146 28.05.2021 XXVI/146/2021   w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
147 28.05.2021 XXVI/147/2021   w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
148 28.05.2021 XXVI/148/2021   w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego.
149 28.05.2021 XXVI/149/2021   w sprawie rozpatrzenia petycji
150 28.05.2021 XXVI/150/2021   w sprawie odmowy wyrażenia zgody na używanie Herbu Gminy Warnice.
151 28.05.2021 XXVI/151/2021   w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2021 rok.
152 25.06.2021 XXVII/152/2021   w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice wotum zaufania.
153 25.06.2021 XXVII/153/2021   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2020 rok.
154 25.06.2021 XXVII/154/2021   w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
155 25.06.2021 XXVII/155/2021   w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Warnice.
156 25.06.2021 XXVII/156/2021   w sprawie rozpatrzenia wezwania o usunięcie naruszenia prawa w uchwale nr XVII/80/04 Rady Gminy w Warnicach z dnia 30.06.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obejmującego teren pod cmentarz wraz z obsługą komunikacyjną na działce nr 172 obrębu geodezyjnego Wierzbno – Gmina Warnice.
157 25.06.2021 XXVII/157/2021   w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice.
158 25.06.2021 XXVII/158/2021   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Warnice.
159 25.06.2021 XXVII/159/2021   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowy Przylep.
160 25.06.2021 XXVII/160/2021   w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2021 rok.
161 25.06.2021 XXVII/161/2021   w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewidencyjny 522 obręb Warnice, gmina Warnice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej.
162 30.09.2021 XXVIII/162/2021   w sprawie skargi na działalność Komendanta Straży Gminnej w Warnicach.
163 30.09.2021 XXVIII/163/2021   w sprawie skargi na działalność Komendanta Straży Gminnej w Warnicach.
164 30.09.2021 XXVIII/164/2021    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
165 30.09.2021 XXVIII/165/2021   w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok.
166 10.11.2021 XXIX/166/2021   w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022
167 10.11.2021 XXIX/167/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.
168 10.11.2021 XXIX/168/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Warnice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wójcin.
169 10.11.2021 XXIX/169/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok .
170 10.11.2021 XXIX/170/2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Warnice.
171 30.11.2021 XXX/171/2021 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
172 30.11.2021 XXX/172/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok
173 16.12.2021 XXXI/173/2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
174 16.12.2021 XXXI/174/2021 w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
175 16.12.2021 XXXI/175/2021 w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
176 16.12.2021 XXXI/176/2021 w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Warnice.
177 16.12.2021 XXXI/177/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok.
178 30.12.2021 XXXII/178/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Warnice na rok 2022.
179 30.12.2021 XXXII/179/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Warnice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2022
180 30.12.2021 XXXII/180/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2021 rok
181 30.12.2021 XXXII/181/2021 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku.
182 30.12.2021 XXXII/182/2021 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warnice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
183 30.12.2021 XXXII/183/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2022.
184 30.12.2021 XXXII/184/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2022 -2032.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 17-01-2022 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 17-01-2022 14:51