Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Warnice o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WARNICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianą] oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami]

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

- zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Barnim w zakresie wyznaczenia nowych terenów cmentarzy komunalnych w miejscowości Barnim i Warnice wraz ze związaną z nimi strefą sanitarną, opracowywanej w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2017 r.

- prognozy oddziaływania na środowisko

wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany Studium,

 

w dniach od 16 sierpnia 2018 r. do dnia 07 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Warnice, 74-201 Warnice 66 w godz. od 700 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 06 września 2018 r. o godz. 12.00 w sali USC.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
do projektu zmiany Studium.

Zgodnie z art. 42 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami], organem właściwym do rozpatrzenia uwag do opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Warnice.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, ustnie do protokołu z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia 01 października 2018 r. Dopuszcza się również składanie uwag za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne [Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późniejszymi zmianami].

W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składana uwaga, należy podać tytuł prawny.

 

mgr Anna Hackiewicz-Gębska

Wójt Gminy Warnice

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Paciorek 08-08-2018 07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Paciorek 08-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2018 07:53