herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Zakres działania Gminy


 

Do zakresu działania gminy, według ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa, należy do gminy.

 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1.  

  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 2.  

  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

 3.  

  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

 4.  

  lokalnego transportu zbiorowego,

 5.  

  ochrony zdrowia,

 6.  

  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 7.  

  gminnego budownictwa mieszkaniowego,

 8.  

  edukacji publicznej,

 9.  

  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

 10.  

  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

 11.  

  targowisk i hal targowych,

 12.  

  zieleni gminnej i zadrzewień,

 13.  

  cmentarzy gminnych,

 14.  

  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

 15.  

  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 16.  

  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

 17.  

  wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

 18.  

  promocji gminy,

 19.  

  współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 20.  

  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

 

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

 

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa, rozpatruje sąd powszechny.

 

Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa.

 

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

 

W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

 

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

 

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

 

Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

 

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

 

Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 19-02-2009 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2009 11:25