Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Warnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Warnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku

Wójt Gminy Warnice ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2015.
W otwartym konkursie projektów mogą brać udział kluby sportowe działające na obszarze Gminy Warnice, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków.
Konkurs projektów o udzielenie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu, dotyczy zadania, które w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia przez Gminę Warnice, co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
1) poprawianiu warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Warnice,
2) osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
3) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Warnice do działalności sportowej,
4) promocji sportu i aktywnego stylu życia,
5) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Warnice poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji.
1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2015 w ramach niniejszego konkursu projektów przeznacza się kwotę – 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania wyłonionego w konkursie projektów zostanie przekazana po podpisaniu umowy z beneficjentem. Płatność nastąpi w 4 transzach po 15 000 zł (słownie : piętnaście tysięcy złotych).
3. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy Gminą Warnice a beneficjentem.
4. Rozliczenie dotacji dokonywane będzie po przedłożeniu przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519).
5. Złożenie projektu/oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w projekcie.
 
§ 3. Termin realizacji przedsięwzięć z projektów.
Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Warnice w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek i objęte nim zadania.
1. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Warnice a klubem sportowym, którego wniosek/projekt  zostanie wybrany.
2. Podmiot składający ofertę:
1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.
3. Udzielana dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego,
3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Warnice lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Warnice, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu, zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,
4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,
6) stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
7) kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,
8) kosztów obsługi administracyjnej projektu,
9) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Warnice.
4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłata kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,
4) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,
5) poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.
5. Prawidłowo złożony wniosek/oferta złożona jest na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519). Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Warnice, pok. 14 lub na stronie internetowej Gminy: www.warnice.pl .
6. Do wniosku należy załączyć:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
2) Aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).
7. Kserokopie załączonych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest złożenie w terminie do dnia 13 marca 2015 r. do godz. 15.00 kompletnego wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy Warnice lub pocztą na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Warnice w 2015 roku.”
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Warnice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 6. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Warnice w formie zarządzenia.
2. Wójt Gminy Warnice zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
3. Wójt Gminy Warnice w formie zarządzenia ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice informując o projektach wybranych i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem:
a) nazwy wnioskodawcy i nazwy projektu,
b) opisu przedsięwzięcia objętego projektem,
c) łącznych kosztów projektu,
d) kwoty dotacji przyznanej na projekt.
 
4. Do zarządzenia Wójta Gminy Warnice w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji nie stosuje się odwołania.

Warnice, 20 luty 2015 r.

Wójt Gminy Warnice

/ - / Anna Hackiewicz-Gębska

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY

SPRAWOZDANIE

UCHWAŁA RADY GMINY WARNICE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 20-02-2015 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Rożuk 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2015 13:50