Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2012/519/akt.pdf

Uchwała Nr XIV/77/2011

Rady Gminy Warnice

z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151 poz. 1014; z 2011r., Nr 171, poz. 1016 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 ,poz.984, 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1.Gmina Warnice wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2.Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:

1)poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2)osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3)poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia ;

4)promocję sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Gminy;

5)umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Warnice.

 

§ 2. 1.Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie:

1)dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej;

2)stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach     określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Warnice.

2.Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej gminy Warnice. Każdorazowa wielkość środków będzie wynikała z określonego budżetu Gminy Warnice na dany rok budżetowy .

 

§ 3. 1.Dotacje celowe mogą  uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy Warnice niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  realizujące cel publiczny z zakresu sportu , o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

2.Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na:

1)realizację programów szkolenia sportowego,

2)zakup sprzętu sportowego,

3)pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4)pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5)sfinansowanie stypendiów sportowych klubów  i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

6) koszty administracyjne związane z realizacją zadania .

3.Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1)realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2)angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Gminy przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców gminy Warnice;

3)promuje wizerunekgminy Warnice jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;

4)zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

4.Kwota dofinansowania ze strony gminy Warnice nie może przekroczyć
80 %całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

5.Dotacje udzielanesą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie  niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

 

§ 4. 1.Wójt Gminy Warnice ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując:

1)rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na  wsparcie zadania;

2)termin i warunki realizacji zadania;

3)termin składania ofert;

4)termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

2.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3.Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków gminy Warnice składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy. 

4.W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania , którego wzór określa załącznik nr 1,   umowy o wsparcie realizacji zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 2, sprawozdania z wykonania zadania , którego wzór określa załącznik nr 3.

 

§ 5.Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Warnice w składzie co najmniej 3 osobowym.

 

§ 6.Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1)znaczenie zadania dla gminy Warnice;

2)zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3)wysokość środków budżetowych  przeznaczonych na realizację danego zadania;

4)wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;

5)ocenę przedstawionej w ofercie  kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

6)ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;

7)analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

 

§ 7.1.Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

2.Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy.

 

§ 8.Oferta winna być rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.

 

§ 9.Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Warnice.

 

§ 10.Oferenci przyjmując dotacje zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na  zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 11. 1.Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.

2.Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1)oznaczenie stron umowy;

2)szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji);

3)wysokość dotacji;

4)termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

5)sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;

6)sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;

7)postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

8)zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji  umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

9)termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

 

§ 12.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.

 

§ 13.Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu,  na warunkach określonych w umowie.

 

§ 14.1.Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania  z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2.Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

a)informację o przebiegu realizacji zadania,

b)szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty,

c)inne istotne informacje dot.  realizacji zadania,

d)zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.

 

§ 15.W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 16.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji  wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 17.Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz odpowiedz organizacji (klubu na doręczone wystąpienie pokontrolne) złożona w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia – za potwierdzeniem odbioru.

 

§ 18.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

 

§ 19.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 18-01-2012 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Mroczek 30-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Urszula Kacperska 28-03-2012 11:55