Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/174/2006 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli


UCHWAŁA NR XXXVII/174/2006

Rady Gminy Warnice

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze ze środków specjalnego funduszu nagród utworzonego w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, ustalanej corocznie w uchwale budżetowej.

Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkolę albo zespół szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina Warnice;

2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli jednostek, o których mowa w pkt 1;

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1.

§ 3. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół;

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

2. Wysokość nagrody Wójta wynosi co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi co najmniej 35% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym i nie może być wyższa od nagrody Wójta Gminy Warnice.

Tryb przyznawania nagród

§ 4. Nagrody Wójta Gminy Warnice i nagrody dyrektora przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 5. 1. Nagrodę nauczycielowi przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej lub na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.

2. Nagrodę Wójta dla dyrektora przyznaje Wójt z własnej inicjatywy. Nagrodę Wójta dla nauczycieli z danej szkoły przyznaje Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły.

§ 6. 1. Nauczyciel/dyrektor, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.

2. Wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej składane są do 20 września każdego roku.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora powinny być wypełnione na drukach stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu.

Kryteria przyznawania nagród

§ 7. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

§ 8. 1. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

2. Nagrodę może otrzymać dyrektor, który sprawuje funkcję dyrektora przez co najmniej rok w danej szkole.

§ 9. Nagrodę może otrzymać nauczyciel/dyrektor, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy.

§ 10. 1. Nagrody dyrektora przyznawane są nauczycielom po spełnieniu co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1) wzorcowe wypełnianie zadań związanych z realizacją procesu dydaktyczno- wychowawczego;

2) przejawianie inicjatywy i realizacja zadań mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły;

3) znaczne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej mierzone wynikami i możliwościami uczniów;

4) podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy estetyki klasopracowni;

5) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

6) inspirowanie i motywowanie uczniów oraz stwarzanie im sprzyjających warunków do osiągania sukcesów i sławienia dobrego imienia szkoły;

7) tworzenie dobrego klimatu i właściwych stosunków między uczniem, nauczycielem i rodzicami oraz umiejętne rozwiązywanie procesów wychowawczych;

8) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dla uczniów;

9) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.

2. Nagrody Wójta przyznawane są nauczycielom spełniającym kryteria nagrody dyrektora i ponadto 3 z następujących kryteriów:

1) osiąganie wysokich wyników w nauczaniu potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

2) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowanie i realizacja autorskich programów i publikacji;

3) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzonych zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, centralnym, zajęciem przez uczniów I - V miejsca w konkursach przedmiotowych i innych, zawodach, przeglądach, festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich;

4) przygotowanie i organizowanie znaczących uroczystości szkolnych lub środowiskowych;

5) współpraca z pedagogiem szkolnym i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zapewnienia pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych.

3. Nagrody Wójta przyznawane są dyrektorom po spełnieniu co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1) wzorcowe organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz kierowanie nim zgodnie z wymogami reformy edukacji, potrzebami społecznymi i regionalnymi;

2) zapewnienie uczniom i pracownikom pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) prawidłowe gospodarowanie środkami i mieniem placówki, przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

4) prowadzenie polityki kadrowej zgodnej z potrzebami placówki w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy;

5) realizowanie zaleceń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

6) zaangażowanie i przejawianie inicjatywy w pracy mającej na celu rozwój kierowanej placówki;

7) osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej;

8) podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy i rozwoju bazy placówki;

9) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

10) inspirowanie nauczycieli i stwarzanie im sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji;

11) tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów.

Postanowienia końcowe

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Brodowski

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 11-07-2006 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2006 13:47