Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik


Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

§1 1. Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, zwana dalej Komisją, jest organem doradczym Wójta Gminy Warnice, w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

2. Komisja powołana jest do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - na etapie koncepcji, projektu planu oraz innych opracowań studialno-projektowych w obrębie planu przestrzennego. Komisja ponadto opiniuje oceny zmian zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice.

3. Za udział w posiedzeniach Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze, którego wysokość określa corocznie Minister właściwy ds. pracy w drodze rozporządzenia.

§2. 1. Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji wybierają przewodniczącego oraz sekretarza z członków Komisji.

2. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Wójta Gminy Warnice. Opinie Komisji, po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Warnice, są ostateczne.

3. Przewodniczący Komisji odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń.

4. Sekretarz Komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń.

§3. 1. Na posiedzenia Komisji mogą być zaproszeni przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych, oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.

2. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

§4. 1. Tematykę i terminy posiedzeń - uwzględniając zgłoszone problemy, w szczególności tematy wynikające z bieżącej pracy Urzędu oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala Przewodniczący Komisji, informując o tym Wójta Gminy Warnice.

2. Zawiadomienie członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia osób przewidzianych do udziału w posiedzeniach Komisji należy wysyłać co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia.

§5. 1. Przewodniczący Komisji proponuje specjalistów do wykonania stosownych opinii lub

ekspertyz, jeśli zachodzi taka potrzeba.

2. Przewodniczący Komisji może wskazać do opracowania opinii lub ekspertyz specjalistów spośród członków Komisji, jak i spoza Komisji.

3. Umowę na opracowanie opinii bądź ekspertyz, ze specjalistą proponowanym przez Przewodniczącego Komisji, zawiera Wójt Gminy Warnice.

4. Opracowane na piśmie opinie lub ekspertyzy powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Warnice.

§6. 1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

§7. 1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności.

2. Kworum Komisji stanowi połowa jej składu osobowego plus jedna osoba.

3. W przypadku rozpatrywania tego samego tematu na dwóch lub więcej posiedzeniach do kworum, z zastrzeżeniem ust. 2, zaliczeni zostaną członkowie Komisji, którzy brali udział we wszystkich posiedzeniach dotyczących danego tematu.

§8. 1. Komisja w toku dyskusji winna opracować istotne elementy opinii.

2. Przewodniczący Komisji upoważniony jest do przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji oraz zredagowania opinii w oparciu o ustalenia wynikające z przeprowadzonej dyskusji. Opinia prezentowana jest członkom Komisji na tym samym albo kolejnym posiedzeniu. Członkowie Komisji mogą zgłaszać uwagi do przedstawionej opinii, które zostaną odzwierciedlone w protokole.

3. W przypadku, gdy członek jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.

Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.

4. W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, protokół sporządza się dla każdego z nich oddzielnie.

§9. 1. Wójt Gminy Warnice informuje Komisję o sposobie wykorzystania tej opinii.

2. Publicznie dostępne roczne raporty Komisji poza opiniami sformułowanymi przez Komisję powinny ponadto zawierać omówienie dyskutowanych opracowań i koreferaty oraz oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

§10. 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeby, po godzinach urzędowania urzędu.

Wójt

Ireneusz Szymański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 17-05-2004 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 11:44