Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/161/2006 Rady Gminy w Warnicach z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice"


Uchwała Nr XXXII/161/2006

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 23 luty 2006

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7117, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz 1441) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy w Warnicach uchwala „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice”, zwany dalej Regulaminem, w następującej treści:

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice .

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Warnice.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);

 2. nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

 3. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

 4. na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;

 5. na przystankach komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej;

 6. na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu, należą do zarządcy drogi;

 7. na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy,

 8. najemcach/właścicielach lokalu - należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych;

 9. umowach - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 w/w ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali;

 10. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003 r.;

 11. poziomach selekcji - należy przez to rozumieć, zgodnie z docelowymi zapisami KPGO , że w kolejnych latach gmina powinna od jednej osoby odbierać selektywnie następujące ilości odpadów:

a. kuchennych ulegających biodegradacji:

w roku 2006 - 2kg, w 2007 - 4kg, 2008 - 7kg, 2009 - 10kg, 20010 - 13kg;

b. opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami:

w roku 2006 - 23kg, w roku 2007 - 36kg;

c. odpadów wielkogabarytowych:

w roku 2006 - 4kg, w roku 2007 - 5kg, w roku 2008 - 6kg, w roku 2009 -

8kg, w roku 2010 - 10kg, w roku 2011 - 11 kg, w roku 2012 - 12kg, w roku

2013 - 13kg, w roku 2014 - 14kg;

d. odpadów budowlanych:

w roku 2006 - 9kg, w roku 2007 - 14kg, w roku 2008 - 20kg, w roku

2009 - 26kg, w roku 2010 - 32kg, w roku 2011 - 39 kg, w roku 2012 -

46kg, w roku 2013 - 54kg, w roku 2014 - 62kg;

e. odpadów niebezpiecznych:

w roku 2006 - 0,3kg, w roku 2007 - 0,8kg, w roku 2008 - 1,3kg, w roku

2009 - 1,8kg, w roku 2010 - 2,4kg

 1. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

 2. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

 3. odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniową, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

 4. odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

 5. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

 6. odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

 7. odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a wiec np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki. Zgodnie z KPGO, jednostkami wdrażającymi system gospodarki przeterminowanymi środkami farmaceutycznymi są gminy;

 8. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

 9. zbiornikach bezodpływowych - rozumnie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

 10. stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

 11. podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

a. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych,

c. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

 1. zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;

 2. zabudowie jednorodzinnej - należy prze to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;

 3. chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

 4. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;

 5. zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

 6. zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

 7. posiadaczach odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

 8. wywożących odpady - należy rozumieć gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie Wójta Gminy na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Rozdział II

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 4. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/lokatorzy zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

 1. wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

 2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

 3. przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

 4. gromadzenie nieczystości ciekłych z zbiornikach bezodpływowych;

 5. oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;

 6. prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:

a. odpady kuchenne mogą być, po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy lub zarządzającemu systemem, kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach są odbierane od mieszkańców przez podmiot uprawniony w cyklu tygodniowym;

b. odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami odbierane są:

- w cyklu ustalonym z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów,

właściciele nieruchomości mają obowiązek, przed umieszczeniem opakowań w worku, pojemniku, umyć je tak by nie pozostały na nich resztki zawartości;

c. odpady niebezpieczne odbierane są:

- w cyklu ustalonym z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów

d. odpady wielkogabarytowe odbierane są :

- od mieszkańców w cyklu ustalonym z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów

e. odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;

f. odpady nieselekcjonowane odbierane są:

- od mieszkańców w cyklu miesięcznym;

 1. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych przez podmiot uprawniony do odbioru;

 2. uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji lub przedmiotu należącej do jednej kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) tj.:

Q1 Pozostałości z produkcji lub konsumpcji, niewymienione w pozostałych kategoriach

Q2 Produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Q3 Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął

Q4 Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone w skutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej

Q5 Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowanych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań - odpady opakowaniowe, pojemniki, itp.)

Q6 Przedmioty lub ich części nienadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory, itp.)

Q7 Substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze, itp.)

Q8 Pozostałości z procesów przemysłowych (np. Żużle, pozostałości podestylacyjne, itp.)

Q9 Pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry, itp.)

Q10 Pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary, itp.)

Q11 Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze, itp.)

Q12Podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB, itp.)

Q13 Wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB, itp.)

Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów, itp.)

Q15 Zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleby i ziemi

Q16 Wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu;

 1. usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

 2. usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

 3. usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp. zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

 4. pielęgnację i utrzymanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;

 5. utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady;

 6. uprzątanie przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy, niezwłocznie po opadach, błota, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika;

 7. uprzątnięcie piasku z chodnika;

 8. usuwanie nawiasów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

 9. likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa:

 10. usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, itp. umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;

 11. oznaczenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;

 12. utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;

 13. utrzymywanie odłogowych nieruchomości rolnych w stanie tzw. czarnego ugoru;

 14. utrzymywanie lasów w stanie zgodnym ich planami urządzania;

 15. utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach w stanie drożności i wykoszenia;

 16. utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie drożności;

 17. niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;

 18. naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

 19. gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

 20. stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 27;

 21. umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

 22. selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenie działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.);

 23. stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VI i VII niniejszego Regulaminu;

§ 5. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

 1. postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, chodnikach i placach, poza miejscami dozwolonymi;

 2. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierających odpadów niebezpiecznych;

 3. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

 4. niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności;

 5. umieszczania za pomocą gwoździ na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń, itp.;

 6. malowania, np. grafitti, poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

 7. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

 8. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

 9. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;

 10. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

 11. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

 12. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;

 13. zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)

 14. dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Rozdział III

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH

§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

 1. właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie porządku i czystości na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady kuchenne ulegające biodegradacji dostarczane są właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez podmiot uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne są właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony, nieodpłatnie;

 2. właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie porządku i czystości na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczania do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;

 3. urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a. kosze uliczne;

b. pojemniki na odpady;

c. worki;

d. pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła,

tworzyw sztucznych, papieru i tektury;

e. kontenery przeznaczone na odpady budowlane;

 1. odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

a. jedno- i pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość

w jeden kubeł o pojemności 110 l;

b. szecio- i ośmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość

w dwa kubły o pojemności 110 l każdy;

c. dziewięcio- dziesięcio- i jedenastoosobowa rodzina zobowiązana jest

wyposażyć nieruchomość w trzy kubły o pojemności 110 l każdy;

d. zarządcy nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność

pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu;

e. prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty,

zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych

indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy:

- dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika;

- dla lokali handlowych - 50l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co

najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

- dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz

lokalu;

- dla zakładów usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń

biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10

pracowników;

- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia

czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co

najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;

f. do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych,

oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być

używane odpowiednio oznaczone worki, z którymi właściciel

nieruchomości,z którymi właściciel zawarł umowę na odbiór odpadów

komunalnych;

 1. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

a. odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą oraz odpady niebezpieczne:

- składowane są do worków, odrębnych na opakowania i odrębnych na

odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony. Odpady

niebezpieczne muszą być zbierane do worków w orginalnych

opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi

przed ich oddziaływaniem;

- mieszkańcy posiadający zużyte baterie mogą zwrócić je do sklepów, które

będą dysponowały odpowiednimi pojemnikami;

b. odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do

zbierania, należy wystawiać je na miejsce wyznaczone do tego celu, z

którego odbierane są przez podmiot uprawniony;

c. odpady budowlane i zielone są składowane do kontenera dostarczonego

przez podmiot uprawniony i w nim odbierane;

d. odpady kuchenne ulegające biodegradacji:

- po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapianiu tego faktu w umowie,

właściciel nieruchomości może składać je w przydomowym

kompostowniku; w sytuacji gdy właściciel nie zdeklarował składania tych

odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć

nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu kubeł i tam składa;

- w zabudowie wielorodzinnej najemca/właściciel, przekazuje je w

worku/wiaderku do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości je wyposażył;

§ 7. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

 1. gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami, itp., pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów i metali, uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów; pojemniki do selektywnej zbiórki, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc:

- biały: na opakowania szklane kolorowe

- niebieski: na papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe

- żółty: na opakowania z tworzyw sztucznych (PET);

 1. miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne;

 2. organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy - liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie:

§ 8. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

 1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

 2. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

 3. szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

 4. pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

 5. właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony;

 6. wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie ustalonym z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów;

 7. wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;

§ 9. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

 1. zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;

 2. zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady,jakichkolwiek odpadów;

 3. do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać
  - opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,

- kalkę techniczną,

- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;

 1. do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

- lustra,

- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami

zawartości,

- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),

- szyby samochodowe;

 1. do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,

- mokre folie,

- opakowania i butelki po olejach i smarach,

- puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

- opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;

 1. zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

Rozdział IV

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓWKOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 10. Obowiązki w zakresie podpisywania umów:

 1. właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;

 2. właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania w terminie dwóch tygodni od wejścia w życie niniejszego Regulaminu, z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej;

 3. wymieniona wyżej umowa może być podpisana z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), jeżeli posiada ono stosowne zezwolenie;

 4. opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak licznika, w oparciu o zapisane w § 5 pkt. 2 normy, które wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70);

 5. rolnicy, zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nie odprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni zainstalować odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy;

 6. dokumentem upoważniającym do podpisana umowy z właścicielem nowowybudowanych nieruchomości przez podmiot upoważniony jest pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

 7. organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o opinię do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 108, poz. 909);

§ 11. Konsekwencje nierealizowania obowiązków:

 1. wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnie ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia nie wykonywania tych obowiązków Wójt, wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2005 r. Nr 229, poz. 1954);

 2. Wójt dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego powodu opłat;

 3. w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w ust. 2, Wójt, wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżniania; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy ni ż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymienionych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);

 4. dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;

 5. w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie dwu tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy;

 6. w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to za niego gmina i obciąży kosztami.

§ 12. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

 1. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w cyklu miesięcznym:

a. właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są

zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie

do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się,

że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie

częściej niż raz w tygodniu;

b. właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanymi poza

budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie:

c. organizatorzy imprez masowych są zobowiązani usuwać odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 13. Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

 1. właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

 2. odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie ustalonym z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów;

 3. odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości, lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;

 4. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;

 5. częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

 6. do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych;

 7. do odbierania odpadów budowlanych i zielonych można używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

 8. do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

 9. zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek usunąć;

 10. podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

 11. podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

Rozdział V

MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADCJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW ORAZ ILOŚCI ODPADÓW WYSELEKCJONOWANYCH, DO KTÓRYCH ZOBOWIĄZANE SĄ PODMIOTY UPRAWNIONE

§ 14. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

 2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

 3. do 31 grudnia 2020 roku nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995; obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

§ 15. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów podane w § 3 ust. 11.

Rozdział VI

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHEONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPOPÓLNEGO UŻYTKU

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dl;a ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 17. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

 1. w odniesieniu do psów:

- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,

- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

- opłacanie podatków od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada gminy,

- systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

- uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

 1. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

- stały i skuteczny dozór,

- niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,

- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem,; nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

- natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, terenach zielonych, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów-przewodników,

- niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

 1. hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy;

 2. postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych;

 3. zakazuje się postępowania ze zwierzętami w sposób niehumanitarny, jak bicie, głodzenie, okaleczanie, porzucanie, itp.

Rozdział VII

WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§18.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego jako takie.

 1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.

 2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,

spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej

skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest

prowadzona.

 1. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1-3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz Wójt.

 2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 5 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w

sposób przewidziany dla ścieków,

3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej

drogi publiczne, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać

się na teren sąsiednich nieruchomości,

4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest

hodowla zwierząt, dwa razy do roku, wiosną i jesienią,

5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od

granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące

pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości

sąsiednich.

Rozdział VIII

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§19. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§20. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

§21. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§22. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążą właścicieli nieruchomości.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt.

 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, podlega karze grzywny.

 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001r. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.)

§24. Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień powyższego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice powierza się pracownikowi gminy posiadającemu stosowne upoważnienie Wójta.

§25. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc Uchwała Nr XXX/119/97 Rady Gminy w Warnicach z dnia 13 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz Uchwała Nr XI/56/99 Rady Gminy w Warnicach z dnia 28 października 1999 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 17-03-2006 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2006 09:56