Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/150/2005 Rady Gminy w Warnicach z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku


Uchwała nr XXX/150/2005

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 01 grudnia 2005

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr116,poz.1203; z 2005r. NR 172 poz.1441) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(tekst jednolity: DZ.U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84, Nr 200, poz.1683; z 2003 r. Nr 96 , poz. 874 , Nr 110,poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203 , poz. 1966;z 2004r. Nr 92,poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr123,poz.1291; z 2005r. Nr 130,poz.1087, Nr 164, poz.1366, Nr 167,poz.1399, Nr 169 poz.1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484 ),

Rada Gminy w Warnicach ustala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 od 1m2 powierzchni użytkowej

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,40 zł od 1 ha powierzchni ,

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,14 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 3,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,15 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 1. od budowli

 1. związanych z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 0,01% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust 1 pkt. 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 2. pozostałych budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości pozostałe budynki stanowiące własność emerytów i rencistów w wysokości 50 % określonych w § 1 pkt. 2 lit. e.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność albo będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych .

4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 2 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX/101/2004 Rady Gminy w Warnicach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 12.1992)

  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 09-01-2006 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 14:44