Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/132/2005 Rady Gminy w Warnicach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora


UCHWAŁA NR XXVII/132/2005

RADY GMINY W WARNICACH

z dnia 30 czerwca 2005 roku

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie”.

Na podstawie art. 18 ust l i 2 pkt 9 lit. e, art. 58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 roku nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 roku nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 roku nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) - Rada Gminy Warnice uchwala, co następuje:

§1. l. Gmina Warnice przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” planowanego do wdrożenia przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w ramach projektu grupowego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

2. W ramach powyższego przedsięwzięcia na terenie Gminy Warnice realizowane będą zadania:

a) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Warnice, Wierzbno, Grędziec, Nowy Przylep, Wójcin, Kłęby i modernizacja oczyszczalni ścieków Barnim,

b) likwidacja oczyszczalni ścieków w Wójcinie.

§2. Akceptuje się Studium Wykonalności projektu, opracowanego przez PROEKO Sp. z.o.o. w Warszawie.

§3. Upoważnia się Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie do:

1. złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności.

2. pełnienia Funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację (ZOZR) projektu.

3. do koordynacji i monitoringu realizacji zadań na terenie Gminy, a w szczególności:

-przygotowania, prowadzenia i rozstrzygania przetargów,

-koordynacja i nadzoru robót i usług.

-płatności za roboty i usługi,

-rozliczeń finansowo-rzeczowych,

-promocji i organizacji audytów projektu.

§4. Gmina deklaruje wolę współdziałania z innymi gminami uczestniczącymi w przedsięwzięciu, a w przypadku przyznania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Gmina oświadcza, że;

l. Zabezpieczy w budżecie odpowiednie środki finansowe na pokrycie udziału własnego i poręczeń pożyczek, zawartych w Studium Wykonalności,

2. Nie będzie zmieniać zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego w dokumentach wymienionych w §2.

3. W przypadku utraty dofinansowania ze środków Funduszu Spójności z przyczyn leżących po stronie Gminy inne Gminy uczestniczące w przedsięwzięciu oraz Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

§5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Warnice do współdziałania ze Związkiem Gmin Zlewni Jeziora Miedwie celem podjęcia czynności niezbędnych do realizowania przedsięwzięcia.

§6. Gmina Warnice zobowiązuje się do dotowania ceny ścieków.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 11-07-2005 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2005 09:34