herb BIP - Urząd Gminy Warnice

www.warnice.pl

Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Warnice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2019

UCHWAŁA NR V/24/2019
RADY GMINY WARNICE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 14.474.566,41 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 13.780.166,41 zł
2) dochody majątkowe - 694.400,00 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 14.643.095,81 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 13.652.724,58 zł,
2) wydatki majątkowe - 990.371,23 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 168.529,40 zł,
– który zostanie pokryty przychodami z pożyczek w wysokości - 168.529,40 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody - 197.581,00 zł,
2) rozchody - 29.051,60 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 19.800,00 zł,
2) celowe w kwocie - 38.200,00 zł,
– z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 38.200,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 249.108,00 zł,
– z tego:
a) w ramach funduszu sołeckiego - 249.108,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 50.000,00 zł,
– z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 7 )
2. Ustala się wydatki w kwocie - 39.000,00 zł,
– na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 11.000,00 zł
– na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie (załącznik nr 8) w kwocie
a) dochody 6.000,00 zł
b) wydatki 6.000,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 187.581,00 zł,
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 168.529,40 zł, w tym:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty 10.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie 5.514,00 zł
podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 211.239,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 113.000,00 zł,
b) podmiotowe (Załącznik nr 11) - 46.500,00 zł

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialneg (Załącznik nr 13)
– w kwocie: - dochody 22.500,00 zł -wydatki 22.500,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy.
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bak prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Brodowski

Do pobrania:

Uchwała oraz załączniki do uchwały do pobrania poniżej (plik PDF)

Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Warnice z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Warnice na 2019 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - link

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 07-03-2019 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 07-03-2019 09:04