Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wstęp do budżetu


BUDŻET GMINY WARNICE NA 2004 ROK

 1. WSTĘP

Budżet Gminy Warnice na 2004 rok opracowany został zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Gminy oraz z uwzględnieniem zmian, które wniosła ustawa z dnia 3 października 2003 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003.

Z mocy tej ustawy przesunięciu uległy terminy przekazania informacji o projektowanych kwotach subwencji i dotacji, termin przedłożenia projektu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jak również terminy dotyczące poinformowania i sporządzania projektów planów finansowych podległych jednostek. Termin przekazania przez Ministra Finansów informacji niezbędnych do opracowania uchwał budżetowych został przedłużony o półtora miesiąca, tj. z 15 października do 1 grudnia 2003 roku, a termin przekazania przez dysponentów części budżetowych informacji dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej został przedłużony z 25 października do 1 grudnia 2003 r. Dla jednostek samorządu terytorialnego terminy opracowania projektów zostały przedłużone odpowiednio: do 15 grudnia - na opracowanie projektów uchwał budżetowych i do 31 grudnia 2003 r. - na opracowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych samorządów.

Rok 2004 będzie pierwszym rokiem reformy finansów publicznych, która, z mocy ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 2003, poz. 1966), będzie wdrażana do 2006 roku.

Reforma finansów publicznych będzie przebiegać w dwóch etapach:

 • I etap, obejmujący lata 2004-2005, to tzw. model przejściowy, w którym wprowadzone zostaną rozwiązania o charakterze systemowym.

 • II etap - od roku 2006 - to wprowadzenie docelowego systemu finansów samorządowych.

Najważniejsze zmiany w grupie dochodów realizowanych przez gminy to:

 1. ograniczenie dotacji na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych oraz niektórych zadań zleconych (zrekompensowane zwiększonymi udziałami gmin w podatku dochodowym),

 2. likwidacja subwencji rekompensującej,

 3. dodatkowe subwencje wyrównawcze dla gmin „słabszych” finansowo,

 4. subwencja równoważąca na wyrównanie różnic w dochodach w okresie przejściowym,

 5. likwidacja niektórych dotacji z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy (będą finansowane z dochodów własnych).

Z początkiem 2004 roku zostaną przekazane gminą jako zadania własne, a dotychczas realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej, następujące zagadnienia:

 1. finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą,

 2. ewidencja pól biwakowych oraz ewidencja obiektów hotelarskich, spełniających minimalne wymagania co do wyposażenia.

Z dochodów własnych od 2004 roku finansowane będą również zadania, na które dotychczas otrzymywana była dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy. W przypadku gminy są to wypłaty dodatków mieszkaniowych z opieki społecznej.

Docelowo nowy model finansowania zadań gminy nastąpi w 2006 roku. Wtedy to gminy finansować będą z dochodów własnych całość zadań z zakresu opieki społecznej (zasiłki, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zapewnienie pomocy w domach pomocy społecznej) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i nauczycieli.

 1. PLAN DOCHODÓW

Projekt planu dochodów Gminy Warnice na 2004 rok ustalony został na podstawie:

   1. informacji Ministra Finansów przekazanej gminie pismem znak: ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

   2. informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazanej pismem znak: FB.1-3010/22/2003 z dnia 26.11.2003 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych, przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień;

   3. informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, przekazanej pismem znak: KBW.DW.3101-11/03 z dnia 14.10.2003 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

   4. informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach, przekazanej pismem znak: US.RRP-072-9/2003 z dnia 20.10.2003 r. w sprawie projektu wpływów do planu budżetu na 2004 r.;

   5. kalkulacji dochodów gminy z uwzględnieniem stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy w Warnicach;

   6. przewidywanego wykonania budżetu w 2003 r.;

   7. prognozowanego średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2 %).

Dochody budżetu Gminy Warnice zaplanowano w wysokości 4.990.509 zł. Na tą kwotę składają się:

     • dochody własne - 1.640.722 zł.;

     • subwencja ogólna - 3.098.247 zł.;

     • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 251.540 zł.

     • Wśród dochodów własnych największy udział stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (22,2 % ogółu dochodów). Z tego tytułu na 2004 r. zaplanowano dochody gminy w wysokości 1.109.475 zł. Ważnym źródłem dochodów zaliczanych do dochodów własnych są też udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (5,2 % ogółu dochodów), z których zaplanowano w 2004 roku dochód w kwocie 257.647 zł.

     • Subwencja ogólna w kwocie 3.098.247 zł. stanowi 62 % ogółu dochodów i dzieli się na:

         • część oświatową w wysokości 2.300.207 zł. (46 % ogółu dochodów);

         • część wyrównawczą w wysokości 798.040 zł. (16 % ogółu dochodów).

         • Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 251.540 zł. stanowią 5,0 % ogółu dochodów. Ponad trzy czwarte planowanej dotacji (tj. 77,9 %) przypada na opiekę społeczną (196.000 zł.).

          1. PLAN WYDATKÓW

          Wydatki budżetu Gminy Warnice zaplanowano w wysokości 4.783.509 zł. Opracowując projekt planu wydatków na 2004 r. uwzględniono, przede wszystkim:

            1. planowane wpływy z dochodów budżetu gminy,

            2. planowaną inflację,

            3. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,

            4. przewidywane wykonanie budżetu w roku 2003.

          Na ogólną kwotę wydatków budżetu - 4.783.509 zł. największą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata i wychowanie - 2.432.079 zł., co stanowi 50,8 % wydatków całego budżetu.

          18,6 % środków budżetu przypada na administrację publiczną (891.547 zł.), a 8,0 % na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (384.600 zł.).

          Na pomoc społeczną przeznaczono 7,0 % środków (334.030 zł.), a na edukacyjną opiekę wychowawczą 4,2 % (199.813 zł.) środków zaplanowanego budżetu.

          3,1 % środków (147.500 zł.) przypada na gospodarkę mieszkaniową, a 1,6 % (78.240 zł.) na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

          Pozostałe 6,7 % środków budżetu (315.700 zł.) przypada głównie na ochronę zdrowia, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz na kulturę fizyczną i sport.

          W związku z tym, że wysokość podatków lokalnych decyzją Rady Gminy pozostała praktycznie na dotychczasowym poziomie, planowane wydatki gminy musiały zostać ograniczone do niezbędnego minimum.

          Na wielkość wydatków wpływa również poziom zobowiązań gminy za poprzedni rok (za trzy kwartały 2002 r. - 264.400 zł., w tym wymagalne - 87.400 zł.), jak również, z drugiej strony, zaległości w dochodach budżetu gminy z tytułu niepłacenia podatków lokalnych przez podatników.

          Ostateczny plan wydatków ukształtowany został na poziomie 4.783.509 zł., przy planowanej kwocie dochodów - 4.990.509 zł.

          Różnica w wysokości 207.000 zł. została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w PKO BP Pyrzyce i Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zaciągniętych w poprzednich latach.

          3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 13-04-2004 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2004 11:53