Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyciąg z Protokołu XLIX Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 28.09.2018

Wyciąg z Protokołu

XLIX Sesji

Rady Gminy Warnice

z dnia 28.09.2018

(posiedzenie Rady Gminy w Domu Strażaka w Warnicach)

 

Obrady XLIX Sesji Rady Gminy Warnice VII kadencji otworzył o godzinie 12:00 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski, stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Warnice Pani Anna Hackiewicz-Gębska, Zastępca Wójta Pan Waldemar Lubiński, Skarbnik Gminy Pan Ryszard Ligocki, Pani Dyrektor Ewa Rebeko oraz 14 radnych.

(lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Podczas otwarcia posiedzenia uczestniczyło w nim 14 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Ad. 1, 2 jw.

 

Ad. 3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski udzielił głosu Pani Wójt Annie Hackiewicz- Gębskiej.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 39/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytej. Pani Wójt poinformowała, że chodzi o środki, które proponujemy wyasygnować w celu napisania wniosku o zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Obryta. Projekt jest przekładany dopiero dziś, ponieważ przedwczoraj został ogłoszony nabór

i okazało się, że Gminy nie mogą aplikować, tylko mogą aplikować bezpośrednio OSP.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski udzielił głosu Panu Radnemu Grzegorzowi Nizio.

Radny Pan Grzegorz Nizio wnioskowałby o przesunięcie z 11 pkt Projekt Nr 37/2018 na pkt 9, ponieważ są obecni państwo Haratym, których dotyczy ta sprawa.

Głosowanie:

Pkt 11 na pkt 9:

-„za” wszyscy

W pkt 12 na wprowadzenie nowej uchwały:

-„za”- wszyscy

Zastępca Wójta Pan Waldemar Lubiński usprawiedliwił siebie i Pana Radnego Macieja Banickiego, że będą wychodzili przed godziną 13:00 na losowanie członków komisji obwodowych.

 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad ze zmianami:

Wszyscy radni za przyjęciem porządku obrad.

 

Porządek obrad wyglądał następująco:

1. Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4.Przyjęcie wyciągu z protokołu XLVII Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 22 czerwca 2018 r.

5.Przyjęcie wyciągu z protokołu XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 13 sierpnia 2018 r.

6.Informacja Wójta z prac pomiędzy sesjami.

7.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. (Projekt Nr 37/2018) Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Pyrzyckiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi położonej na działce nr ewidencyjny 501 obręb Warnice, Gmina Warnice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej.

9.Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r.

10. (Projekt Nr 35/2018) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Warnice.

11. (Projekt Nr 36/2018) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie.

12. (Projekt Nr 39/2018) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytej.

13.(Projekt Nr 38/2018) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 2018.

14.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

15.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski poinformował, że swoją obecnością zaszczyciła nas Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pani Marzanna Szynkiewicz, udzielono jej głosu przed następnymi punktami porządku obrad.

Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pani Marzanna Szynkiewicz wręczyła podziękowania Pani Wójt za zaangażowanie oraz wspieranie rozwoju i działalności związku. Życzyła Pani Wójt wielu sukcesów w realizacji planów i zamierzeń zawodowych oraz osobistych.

 

Ad. 4 Przyjęcie wyciągu z protokołu XLVII Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 22 czerwca 2018 r.

 

Pytania- brak

Głosowanie:

- wszyscy „za”

 

Ad. 5 Przyjęcie wyciągu z protokołu XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 13 sierpnia 2018 r.

 

Pytania- brak

Głosowanie:

- wszyscy „za”

 

Ad.6 Informacja Wójta z prac pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska przedstawiła informację międzysesyjną za okres 22.06.2018-27.09.2018r.

Informacja z prac Wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Pan Grzegorz Nizio dodał, że całym koordynatorem i osobą, dzięki której Gmina pozyskała 48,568 zł jest Pan Patryk Piasecki, który piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału.

 

Ad. 7 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski poinformował o skardze, która wpłynęła do Rady Gminy na Wójta Gminy Warnice. Jest to skarga dosyć obszerna, radni mieli możliwość zapoznania się ze skargą, także uważa, że nie powinna być odczytywana na sesji, ponieważ zajmie to dosyć dużo czasu. Zgodnie z kompetencjami skierowano ją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, a skarga musi być rozpatrzona w tej kadencji, czyli na następnej najbliższej sesji. Uważa, że następna sesja zostanie zwołana na dzień 19.10.2018r.

Radny Pan Bogdan Skoczek złożył wniosek formalny, aby Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę łącznie z Komisją Socjalną. Jest to typowo skarga socjalna, dotycząca spraw socjalnych. Komisja jeździ co roku do szkoły i są na bieżąco.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska dodała, że skarga jest bardzo obszerna

i ustosunkowanie się do niej zajmie trochę czasu. Poinformowała, że ma cały zestaw dokumentów, ale to nie są jeszcze wszystkie, ponieważ jest ich dużo więcej, życzy, aby komisja przesłuchała rodziców, którzy składali skargi, a jest ich sporo oraz wszystkich innych, którzy składali skargi. Nie wie, czy jesteśmy w stanie rozpatrzyć tą skargę w tej kadencji. Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach można ten termin wydłużyć. Jeżeli Państwo chcą, aby tą skargę rozpatrzyć, jest w stanie się poświęcić i przygotować na to odpowiedź w trakcie urlopu, tylko czy jest w stanie ściągnąć te wszystkie osoby, które chciałyby się wypowiedzieć na ten temat. Do Rady Gminy wpłynęła skarga również na Panią Dyrektor 21.09.2018r. Uważa, że to nie jest moment, aby te skargi rozpatrywać. Sesja 19.10.2018 r. to jest sesja, która będzie poświęcona zakończeniu naszej kadencji, mojej i waszej. To ma być sesja, na której podsumujemy cztery lata naszej pracy, przygotowana jest na to również prezentacja.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski przeprosił oraz odebrał głos Pani Wójt, ponieważ nie dotyczyło to jego zdaniem tego punktu obrad.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska dodała, że to nie jest dobry moment na rozpatrywanie skargi.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski odpowiedział, że to nie Pani Wójt o tym decyduje, tylko Rada Gminy.

Radny Pan Bogdan Skoczek powiedział, że skarga wpłynęła do rady i to rada powinna ją rozpatrzeć.

 

Głosowanie: Kto z radnych jest za rozpatrzeniem skargi przez 2 komisje, czyli Komisję Rewizyjną

i Komisję Socjalną oraz rozpatrzenie skargi do 19.10.2018r.

-„za”- 5 głosów

-„przeciw”-8 głosów

-„wstrzymało się”- 2 głosy

Wniosek formalny nie przeszedł.

Pytania- brak.

Radny Pan Grzegorz Nizio powiedział, że Pan Przewodniczący wprowadził w błąd radnych, rozpatrzenie skargi przez 2 komisje to powinno być głosowanie osobne, a do dnia 19.10.2018 r drugie głosowanie.

Głosowanie: Kto z radnych jest za rozpatrzeniem skargi przez Komisję Socjalną i Komisję Rewizyjną

-„za”-9 głosów

-„przeciw”- 1 głos

-„wstrzymało się”-4 głosy

 

Głosowanie : termin sesji 19.10.2018

Wszyscy „za”

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski odniósł się do skargi, którą Pani Wójt tutaj podała. Odczytał na głos skargę. Powiedział, że nigdy nie było mowy o zamykaniu szkoły w Starym Przylepie, były to tylko plotki. Nie można tego pisma traktować jako skargi i nauczyciele dostaną odpowiedź z Biura Rady.

Radny Pan Ryszard Staszewski zapytał, kto zadecydował o przeniesieniu tego ucznia z Warnic do Starego Przylepu, czy Pani Dyrektor, czy Pani Wójt? Czy może rodzice? Dodał, że to już wszystko długo trwa. Nie dostał odpowiedzi dotyczącej mebli, zwrócił się do Pani Dyrektor oraz do Pani Wójt

i nie dostał żadnej odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski odpowiedział, że dlatego złożono wniosek, aby ta skarga zakończyła się w tej kadencji, żeby sprawą skargi zajęły się jednocześnie 2 komisje

i pismami, które są od rodziców.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach Pani Ewa Rebeko wyjaśniła, że uczeń, który rzeczywiście sprawia kłopoty, wszystkie możliwości możliwości wychowawcze zostały zastosowane. Było spotkanie z matką, jedynym rozwiązaniem, aby wyciszyć chłopca było przeniesienie do szkoły w Starym Przylepie, ponieważ jest to mniejsza Szkoła. To jest jeden z kroków, ponieważ trzeba coś zrobić. Następnym krokiem będzie umieszczenie tego chłopca w ośrodku wychowawczym dla dzieci w zaburzeniami zachowania i skierowanie pisma do sądu. Rodzic jest o tym poinformowany. Natomiast, jeżeli chodzi o spotkanie rodziców, nie odbywało się ono za żadnymi zamkniętymi drzwiami. Przed rodzicami ze Starego Przylepu nie miały takiego miejsca. Rodzice dzieci z Warnic zwrócili się z zapytaniem, czy może być grupa warnicka 22 osobowa podzielona na dwie mniejsze. Poinformowała również, że ze strony rodziców nie padły żadne zarzuty, że dzieci z zerówki ze Starego Przylepu mają być przeniesione do Warnic.

 

O godzinie 12:58 obrady opuścili Zastępca Wójta Pan Waldemar Lubiński oraz Radny Pan Maciej Banicki.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach Pani Ewa Rebeko dodała, że decyzje o zrobieniu spotkania podjęła Pani Wójt, a ona nic nie wiedziała wcześniej, że takie spotkanie było ustalone. Rodzice, którzy przyjechali ze Starego Przylepu ubliżali jej oraz Pani Dynowskiej, było to spotkanie bardzo nie miłe. Gdyby Pani Wójt wstała i powiedziała: „proszę państwa nie wolno ubliżać dyrektorowi ani nauczycielce” to by też to spotkanie inaczej wyglądało. Chodzi o to, jak te skargi są rozpatrywane przez Panią Wójt, bo ona się z tym nie zgadza. Podważa autorytet Pani Dyrektor. Nie ma takich kompetencji, aby mówiła, kto czego ma nauczać, który nauczyciel ile ma mieć godzin. Pani ma zadecydować ile ma oddziałów.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska odpowiedziała, że to do niej rodzice piszą, aby zostawić nauczycielkę, to chyba ma prawo poprosić panią, żeby ją pani zostawiła w tej klasie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach Pani Ewa Rebeko powiedziała, że Pani Wójt nie jest od decydowania kto czego ma nauczać.

Radny Pan Ryszard Staszewski zapytał, czy teraz rodzice decydują, który nauczyciel będzie w szkole uczył?

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski powiedział o piśmie, które trafiło do Rady Gminy od Pana Dobiszewskiego. Poinformował, że cmentarze o które chodziło są na terenie lotniska w Kluczewie. Takie cmentarze nie podlegają Gminie, a jeżeli chodzi o pociągi to jest kolej metropolitarna, pociągi są przewidywane ewentualnie tylko do Kluczewa. Jest możliwość uruchomienia linii, ale do Pyrzyc nie dalej, bo są pozrywane linie. Ale to nie jest w kompetencji Rady Gminy. Odczytał również oświadczenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju w związku z brakiem wpływu związanym z remontem dróg gminnych.

Radny Pan Łukasz Makowski zadał pytanie do Komisji Rolnictwa, do Pani Wójt oraz do Pani sołtys Warnic, jak można dopuścić, że bramka leci na pracownika gminy? Kto to w ogóle pilnuje?

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska odpowiedziała, że po Komisji Rolnictwa, która udała się cmentarze gminne, poinformowano, że jedno z przęseł jest nie stabilne. Na drugi dzień Zastępca wraz z Panią Ewą Paciorek poszli obejrzeć to przęsło i kiedy próbował nim poruszać ono upadło, dosłownie spadło Pani Ewie na głowę. W 24 miejscach te łączenia są zardzewiałe i nie stabilne. Pracownice robią teraz rozeznanie, kto mógłby to pospawać. Jedno z przęseł wygiął wykonawca, który mimo,

że zapłacił za wjazd na teren cmentarza, nie chciało mu się nosić nagrobka. Nikt nie jest w stanie tego na bieżąco kontrolować.

Radny Pan Ryszard Staszewski zaproponował, aby to zrobiono lepszym sprzętem.

Radny Pan Grzegorz Pieńkowski powiedział, że w Wierzbnie robią takie rzeczy sami jako mieszkańcy i nie przychodzą z tym do Gminy. Taka wielka miejscowość jak Warnice i żeby nie było ludzi ze spawarką i chęcią do pracy. Mieszkańcy niech dadzą coś od siebie.

Sołtys Sołectwa Warnice Pani Teresa Suliga powiedziała, że mieszkańcy Warnic pomagają. Nikt

z mieszkańców nie weźmie odpowiedzialności za to ogrodzenie.

Wniosek formalny

Pkt 9 na pkt 8- przesunięcie

-„za”- wszyscy

Pytania- brak.

 

Ad. 8 (Projekt Nr 37/2018) Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Pyrzyckiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi położonej na działce nr ewidencyjny 501 obręb Warnice, Gmina Warnice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska poinformowała, że projekt uchwały jest podyktowany tym, że jeden tutaj z obecnych mieszkańców nie uzyskał warunków zabudowy na budowę domu jednorodzinnego na jednej z działek przylegających do drogi. Powodem jest zmiana przepisów, która nastąpiła jakiś czas temu, która mówi o tym, że musi być ten budynek usadowiony, oddalony od drogi publicznej, nie większej niż 150m. W związku z tym, że jest usadowiona dalej niż 150m od budowy pan otrzymał odmowne warunki zabudowy. Jedyną możliwością, aby temu panu pomóc jest zaliczenie tej drogi gminnej gruntowej wewnętrznej jako drogi publicznej. Jeżeli rada powiatu się przychyli, to ten warunek będzie spełniony i będziemy mogli wydać warunki zabudowy dla tej inwestycji.

 

Pytania- brak

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o stanowiska komisji:

Stanowisko Komisji Rewizyjnej: za

Stanowisko Komisji Rozwoju i Rolnictwa: za

Stanowisko Komisji Socjalnej: za

 

Głosowanie: wszyscy radni opowiedzieli się „za”.

 

O godzinie 13:20 do obrad dołączyli Zastępca Wójta Pan Waldemar Lubiński oraz Radny Pan Maciej Banicki.

 

O godzinie 13:27 Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minut przerwy.

O godzinie 13:37 wznowiono obrady.

 

Ad. 9 Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r.

 

Pytania- brak

Informacja została przyjęta.

 

Projekt Nr 37/2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

 

Ad. 10 (Projekt Nr 35/2018) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Warnice.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska poinformowała, że konieczna jest zmiana Statutu jeszcze w tej kadencji, żeby nowa rada mogła pracować według nowych przepisów. Chodzi o to, że od nowej kadencji wszystkie sesje Rady Gminy będą utrwalane za pomocą sprzętu do utrwalania obrazu. Tego nie przewiduje nasz statut, dlatego musimy takie zmiany wprowadzić. Dodatkowo jest jeszcze jedna zmiana, zmiana ustawy nakazuje powstanie nowej Komisji Skarg i Wniosków i petycji rady Gminy, która będzie wybierana na pierwszej sesji Rady Gminy w związku z tym mamy przygotowaną zmianę Statutu.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski zapytał, że w paragrafie 27 ust.1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu „grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego” bo jest w paragrafie 27 ust. 1 pkt 5 „grupa mieszkańców

conajmniej 50 mieszkańców” czyli jakby tego pkt 5 miało nie być.

Radny Pan Bogdan Skoczek zapytał, czy przepisy dotyczące głosowania są zamienione, czy tylko dodane?

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska odpowiedziała, że on jest cały zamieniony.

Zastępca Wójta Pan Waldemar Lubiński wyjaśnił, że paragraf 41 otrzymuje brzmienie oznacza,

że zapisy dotychczas obowiązującego paragrafu 41 ,zastępuje je nowe przepisy, które być może dzisiaj zostaną przegłosowane. Te zapisy, które zostają wprowadzone wynikają tylko i wyłącznie ze zmian obowiązujących przepisów. Tutaj nie jest nic dodane ponad to.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska wyjaśniła, na czym polega głosowanie imienne

oraz jawne.

 

O godzinie 13:48 Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minut przerwy.

O godzinie 13:58 wznowiono obrady.

 

Zastępca Wójta Pan Waldemar Lubiński powiedział, że jest to jego niedopatrzenie.

Wniesione przez Zastępcę Wójta Pana Waldemara Lubińskiego AUTOPOPRAWKA do Projektu uchwały Nr 35/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Warnice :

1) w § 27 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „ 5 ) grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego”

 

Głosowanie:

-„za”- 13 głosów

-„wstrzymało się”- 1 głos

 

Projekt Nr 35/2018 stanowi załącznik nr 5 do protokołu

 

Ad. 11 (Projekt Nr 36/2018) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska poinformowała, że projekt uchwały jest podyktowany tym, że OSP Wierzbno dokładnie Pan Patryk Piasecki, który zajął się szukaniem samochodu, który jest niezbędny do przewożenia łodzi na teren plaży. Mamy tą łódź na konkretnej przyczepie, potrzebne jest auto, które szybko i sprawnie przewiezie tą łódź jeżeli będzie taka potrzeba. Jest możliwość wzięcia udziału w przetargu o samochód marki Land Rover, potrzebny jest wkład własny 5 600 zł. Pieniądze na wkład własny pochodzą z budżetu OSP.

 

Pytania- brak

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o stanowiska komisji:

Stanowisko Komisji Rewizyjnej: za

Stanowisko Komisji Rozwoju i Rolnictwa: za

Stanowisko Komisji Socjalnej: za

 

Głosowanie: wszyscy radni opowiedzieli się „za”.

 

Projekt Nr 36/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu

 

Ad. 12 . (Projekt Nr 39/2018) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytej.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska poinformowała, że przedwczoraj został ogłoszony nabór na samochody. Napisanie wniosku leży po stronie OSP. Boimy się, że jednostka może wypaść z Krajowego Systemu Ratownictwa. Dofinansowanie może wynieść nawet do 85%

 

Pytania- brak

Głosowanie:

-„za”- 13 głosów

-„przeciw”- 1 głos

 

Projekt Nr 39/2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu

 

Ad. 13 (Projekt Nr 38/2018) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 2018.

Skarbnik Gminy Pan Ryszard Ligocki omówił zmiany dotyczące budżetu oraz dodał, że Radni dostali opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warnice za pierwsze półrocze 2018 r.

 

Pytania- brak

 

Głosowanie:

Wszyscy „za”

 

Ad. 14 Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski poinformował, że zgodnie z art.21 ust.3 ustawy o Samorządzie Gminnym komisje przedstawiają sprawozdania z działalności. W związku

z tym na najbliższej sesji będą przygotowane uchwały w celu przyjęcia tych sprawozdań.

Radny Pan Ryszard Staszewski zaprosił wszystkich na Dzień Pieczonego Ziemniaka do Sołectwa Warnice-Przysiółek. Zapytał, co wyszło z tymi progami? Żeby te pieniądze nie przepadły.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska poinformowała, że w dzisiejszych zmianach

do budżetu przesunęliśmy środki na to, co chcieliście, po to żeby nie trzeba było zwoływać specjalnej sesji na przesunięcie tych pieniędzy.

Radna Pani Bożena Molińska powiedziała, że ludzie się skarżą, ponieważ ubezpieczalnie nie chcą ubezpieczać pomników ze względu na drzewa na cmentarzu.

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska wyjaśniła, że przycinek pielęgnacyjnych było bardzo dużo. Rocznie jest ok. 20 tysięcy ,aby te gałęzie usuwać, a to nie jest dużo. Suche gałęzie staramy się usuwać na bieżąco. Firmy, które usuwają coś i zniszczą pomnik mają polisę. Wtedy my ich zmuszamy do naprawy.

Radny Pan Ryszard Staszewski zadał pytanie: „to mam uważać, że cmentarze nie są ubezpieczone?”

Wójt Gminy Pani Anna Hackiewicz-Gębska odpowiedziała, że są ubezpieczone. Nie możemy ubezpieczyć pomników, bo nie są naszym mieniem. Jeżeli uszkodzony będzie z naszej winy, to mamy obowiązek go naprawić.

Radny Pan Ryszard Staszewski powiedział, żeby ludzie ubezpieczali sami, żeby wiedzieli, bo ludzie myślą, że są ubezpieczone.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski poinformował, że to jest cmentarz komunalny i zakres ubezpieczenia jest taki, że jeżeli coś się stanie komuś na tym cmentarzu, a nie że pomnik zostanie rozwalony.

Pytania- brak.

 

Ad. 15 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski zamknął obrady o godzinie 14:25.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iza Soja 26-10-2018 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iza Soja 26-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2018 12:52