Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/99/2004 Rady Gminy w Warnicach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach praw


UCHWAŁA nr XIX/99/2004

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291),

Rada Gminy w Warnicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie

610,00

b) od 5,5 t do 9 t włącznie

860,00

c) powyżej 9 t

1.210,00

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1000

1000

15

36

1260

1260

36

1300

1500

Trzy osie

12

36

1300

1580

36

1650

1800

Cztery osie i więcej

12

36

1660

2452,80

36

2000

2452,80

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1410 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

1100

1200

31

36

1500

1937,76

36

1600

1937,76

Trzy osie

12

36

1580

1730

36

40

1600

1730

40

1730

2548,65

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 250 zł.

6. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

320

562

Dwie osie

12

33

614

850

33

36

850

1292

36

1150

1700

Trzy osie

12

36

800

1100

36

950

1300

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc

1010 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1210 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

Środki transportowe będące w posiadaniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych budżetem Gminy Warnice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr II/4/2002 Rady Gminy w Warnicach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dnie 01 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

l) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

a) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

b) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 15-12-2004 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2004 12:59