Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/96/2004 Rady Gminy w Warnicach z dnia 29 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-20011 oraz Planu


0x01 graphic

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY WARNICE

Zespół autorski:

dr inż. Jolanta Kamińska -Borak

inż. Sylwia Smoleń

inż. Waldemar Jackiewicz

WARNICE 2004 R

Spis treści

 1. Wprowadzenie ............................................................................................5

  1. Formalno-prawne podstawy wykonania opracowania...................................5

  2. Merytoryczne podstawy wykonania opracowania.........................................5

  3. Cel i zakres opracowania..............................................................................7

  4. Polityka, cele i zadania w gospodarce odpadami..........................................7

   1. Obowiązki gminy i właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarki odpadami.......................................................................................................8

   2. Zadania gminy...............................................................................................8

   3. Obowiązki właścicieli nieruchomości...........................................................10

  5. Położenie geograficzne, charakterystyka regionu.......................................11

  6. Gleby, hydrogeologia i hydrologia...............................................................11

  7. Infrastruktura społeczna..............................................................................12

  8. Infrastruktura gospodarcza..........................................................................13

 2. Analiza bieżącej sytuacji w gospodarce odpadami...............................16

  1. Odpady komunalne.....................................................................................16

   1. Ilości wytworzonych odpadów komunalnych..............................................16

   2. Systemy zbiórki odpadów komunalnych.....................................................18

   3. Selektywna zbiórka odpadów „u źródła”.....................................................20

   4. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych..................................................22

   5. Składowisko odpadów „Karniewo”..............................................................23

    1. Położenie i powierzchnia składowiska......................................................23

    2. Wyposażenie składowiska........................................................................24

    3. Uszczelnienie składowiska........................................................................24

   6. Analiza finansowa.......................................................................................24

  2. Odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne.........................................25

   1. Źródła powstawania i ilości odpadów..........................................................25

   2. Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne oraz odpadami niebezpiecznymi..........................................................................................26

   3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów..........................................................26

   4. Odpady zawierające azbest........................................................................27

   5. Odpady medyczne i weterynaryjne.............................................................27

   6. Przepracowane oleje...................................................................................27

  3. Mogilniki.......................................................................................................28

  4. Komunalne osady ściekowe........................................................................28

  5. Dzikie składowiska odpadów.......................................................................29

 3. Prognozowanie zmian...............................................................................31

  1. Prognoza zmian w zakresie infrastruktury społecznej.................................31

  2. Prognoza zmian w gospodarce odpadami..................................................31

   1. Przewidywane zmiany ilości i składu odpadów komunalnych.....................32

   2. Odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne.........................................33

   3. Odpady zawierające azbest........................................................................35

   4. Odpady medyczne i weterynaryjne.............................................................36

   5. Osady ściekowe..........................................................................................36

 4. Działania zmierzające do poprawy sytuacji............................................37

  1. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki

odpadami na terenie gminy w latach 2004-2007.........................................38

   1. Systemy gromadzenia i zbiórki odpadów....................................................38

  1. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki

odpadami na terenie gminy w latach 2008-2011.........................................40

   1. Założenia ogólne.........................................................................................40

   2. Zapobieganie powstawaniu i ograniczenie wytwarzania odpadów.............40

   3. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów.........................................41

   4. Odpady niebezpieczne................................................................................42

   5. Odpady opakowaniowe...............................................................................42

 1. Analiza finansowa.....................................................................................43

  1. Zbiórka odpadów komunalnych...................................................................44

  2. Zbiórka selektywna odpadów biodegradowalnych i surowców wtórnych....44

  3. Zbiórka odpadów niebezpiecznych.............................................................47

  4. Koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów..............................................47

  5. Sposoby finansowania realizacji planu........................................................48

   1. Emisja obligacji komunalnych.....................................................................50

   2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ................50

   3. EkoFundusz................................................................................................52

   4. Wspieranie finansowe dla krajów członkowskich Unii Europejskiej............53

   5. Kredyty Banku ochrony Środowiska............................................................56

   6. Środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych................................60

 2. Harmonogram działań krótkoterminowych 2004-2007..........................62

 3. Harmonogram działań długoterminowych 2008-2011 ...........................65

 4. Wnioski.......................................................................................................67

 5. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu.......................................68

 6. Edukacja ekologiczna...............................................................................73

  1. Elementy systemu edukacji ekologicznej....................................................73

  2. Wskazówki do realizacji edukacji ekologicznej............................................77

 7. Analiza oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko...82

  1. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko........................82

  2. Wnioski........................................................................................................84

 8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym...........................................86

 1. Wprowadzenie

  1. Formalno-prawne podstawy wykonania opracowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) obowiązująca w Polsce od 1 października 2001 roku nakłada na organy wykonawcze gminy opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami, zgodnie z zakresem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620).

Niniejszy „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Warnice” uwzględnia zapisy planów gospodarki odpadami wyższego szczebla, oraz rządowe dokumenty określające politykę ekologiczną państwa. Poza uwzględnieniem w opracowaniu wymagań formalnych i merytorycznych wynikających z przedstawionych dokumentów, opracowanie planu wymagało aktualizacji podstawowych danych dotyczących odpadów i przeprowadzenia analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie. Diagnozę i prognozę stanu gospodarki odpadami przedstawiono oddzielnie dla odpadów powstających w sektorze komunalnym, gospodarczym i dla odpadów niebezpiecznych. Na tej podstawie opracowano cele i kierunki działań do 2011 roku oraz wymagane przedsięwzięcia w okresie najbliższych trzech lat (2004-2007), z uwzględnieniem najnowszych dostępnych rozwiązań w gospodarce odpadami.

Zaproponowany wariant gospodarki odpadami zapewnia mieszkańcom należną higienę środowiska lokalnego oraz poczucie bezpieczeństwa i komfortu ekologicznego w miejscu ich zamieszkania.

Przedstawiona perspektywiczna strategia rozwoju gospodarki odpadami na terenie gminy Warnice zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi, wsparta akceptacją społeczną umożliwi podejmowanie przez Wójta Gminy Warnice konstruktywnych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

Plan został przygotowany w ramach umowy z dnia 01.04.2004 r.

  1. Merytoryczne podstawy wykonania opracowania

W „Planie” przedstawione zostały podstawowe dane z dziedziny gospodarki odpadami w gminie Warnice, przewidywane zmiany ilości i składu odpadów, a także opracowana została analiza różnych wariantów i zaleceń, dotyczących wyboru scenariusza gospodarki odpadami dla gminy. Ponadto w niniejszym planie uwzględniono dotychczasowe opracowania dotyczące problematyki gospodarowania odpadami.

„Plan” został oparty o:

 • Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.)

 • Ustawa - o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z 2001r z późn. zm)

 • Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm)

 • Ustawa o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z 1997r z późn. zm)

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66 poz. 620 z 2003r)

 • Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów 2002 r

 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Rada Ministrów, grudzień 2002

 • Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2001, WIOŚ Szczecin 2002

 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (MP z 2003 r. Nr 11 poz. 159)

 • Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2002

 • Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2003

 • Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pyrzyckiego, wrzesień 2003

 • Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pyrzyckiego

 • Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami -Ramboll/COWI - 2002r.

 • Uchwała nr XXX/119/97 Rady Gminy w Warnicach z dnia 13 sierpnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Warnice- luty 1998r.

Przy opracowaniu Planu wykorzystano także materiały i informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Warnicach, oraz informacje z jednostek działających na omawianym terenie

  1. Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest realizacja polityki ekologicznej państwa, a także próba stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na szczeblu lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, określa warunki wdrażania nakreślonych wariantów rozwiązań, a jednocześnie jest ważnym źródłem informacji dla podejmowania decyzji strategicznych.

Celem opracowania jest określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Warnice, zaproponowanie działań krótkoterminowych oraz strategicznych w zakresie gospodarki odpadami, a także określenie zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie gminy Warnice w sposób zapewniający ochronę środowiska. W Planie uwzględniono obecne i przyszłe możliwości techniczne, organizacyjne oraz uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom techniczny istniejącej infrastruktury.

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Warnice został opracowany na okres 2004-2011.

  1. Polityka, cele i zadania w gospodarce odpadami

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Warnice” został opracowany zgodnie z polityką, celami i zadaniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Aby spełnić wymagania zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami należy:

 • ograniczyć powstawanie odpadów u źródła

 • objąć 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych

 • określić rozwój selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów ulegających biodegradacji

 • dążyć do tworzenia struktur międzygminnych w dziedzinie gospodarki odpadami, obsługujących od 150.000 do 500.000 mieszkańców, w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć

 • podnosić świadomość społeczną

 • wydzielać odpady wielkogabarytowe, budowlane i niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych

 • promować działania prowadzące do zwiększenia popytu na produkty zawierające materiały nadające się do recyklingu

 • utworzyć gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych

 • zorganizować system odbioru odpadów z placówek służby zdrowia

 • zapobiegać powstawaniu osadów ściekowych i prowadzić do ich ponownego wykorzystania

   1. Obowiązki gminy i właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarki odpadami

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 1996 r. Nr 132 poz.622 z późn. zm.)

Zgodnie z zapisem art.2.1. ustawy pod pojęciem właścicieli nieruchomości traktowani są wszelakie podmioty władające nieruchomością (a więc jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu). To właśnie do nich skierowane są zapisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

   1. Zadania gminy

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art.3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art.3.2.).

 1. Tworzenie warunków do wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjny

 2. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami:

 • instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 • stacji zlewnych,

 • instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych lub ich części

 1. Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacja oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

 2. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in.( art.4.)

 1. Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 2. Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Radzie Gminy przysługuje prawo ustalenia w drodze uchwały górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości ( art.6.2.), ustalając stawki powyższych opłat, Rada Gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art.6.4.)

   1. Obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 1. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości powstałych odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Gminy, oraz pozbywania się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Przy wykonywaniu powyższego obowiązku, właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z powyższych usług, obowiązki określone (w art.5.1.) przejmuje w trybie wykonania zastępczego gmina.

Kto nie wykonuje wymienionych powyżej obowiązków podlega karze grzywny. Obowiązki te może przejąć od właścicieli nieruchomości gmina. Musi to być poparte akceptacją mieszkańców wyrażoną pozytywnym wynikiem referendum. Przejmując je, Rada Gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości. Opłata ustalana jest w sposób zryczałtowany za okresowe pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju odpadów. Jej wysokość uzależniona jest od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Rada Gminy określa terminy uiszczania opłat, a opłaty nie opłacone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym administracji.

  1. Położenie geograficzne, charakterystyka regionu

Gmina Warnice położona jest w północno-wschodniej części powiatu pyrzyckiego. Sąsiaduje z 5 gminami: od północy z gminą wiejską Stargard Szczeciński, od wschodu z gminą Dolice, od południa z gminami Przelewice i Pyrzyce, a od zachodu z gminą Stare Czarnowo. Gmina Warnice jest typową gmina rolniczą, zajmującą powierzchnię 86 km2 i liczącą 3607 mieszkańców (dane z dnia 31.03.2004r). Na terenie gminy znajduje się 13 miejscowości: Warnice, Barnim, Cieszysław, Dębica, Grędziec, Kłęby, Nowy Przylep, Stary Przylep, Obryta, Reńsko, Wierzbno, Wójcin, Zaborsko, a działalność gospodarczą prowadzi 97 podmiotów.

  1. Gleby, hydrogeologia i hydrologia

Powierzchnia Gminy Warnice wynosi 8586 ha- użytki rolne zajmują około 81% jej powierzchni (tj. 6931 ha), z tego 86% to grunty orne a 14% użytki zielone. Wśród gruntów ornych udział gleb bardzo dobrych i dobrych stanowi 95% powierzchni. Wśród użytków zielonych dominują łąki i pastwiska dobrej i wysokiej jakości Gmina Warnice należy do najbardziej bezleśnych obszarów województwa. Tereny zalesione obejmują łącznie 64 ha tj. około 0,8% jej powierzchni. Na obszarze gminy nie jest celowe zwiększanie lesistości ze względu na bardzo urodzajne gleby.

Gmina Warnice znajduje się w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: tarasu zastoiska Pyrzyckiego oraz doliny rzeki Płoni wraz z jeziorem Miedwie. Na terenie gminy występuje czwartorzędowy poziom wodonośny należący do poziomów średniozasobowych (na głębokości od 4 do 20 m p.p.t). Głębsza warstwa wodonośna ujęta jest studniami w Wójcinie i Barnimiu.

Naturalne i sztuczne zbiorniki wody zajmują około 11% powierzchni gminy. Wody powierzchniowe w gminie Warnice obejmują:

 • fragment jeziora Miedwie

 • jezioro Zaborsko Płońskie

 • odcinki rzek Płoni i Gowienicy Miedwiańskiej

 • rowy melioracyjne w dolinie Płoni, nad jeziorem Miedwie, oraz w rejonie Zaborsko-Nowy Przylep oraz Reńsko

Obszar gminy należący do zlewni Płoni obejmuje następujące podzlewnie:

 • bezpośrednia zlewnia jeziora Miedwie

 • bezpośrednia zlewnia rzeki Płoni

 • zlewnia Gowienicy Miedwiańskiej

Gmina Warnice charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem jeziorności wynoszącym 10%.

Wody jeziora Miedwie wykorzystywane są jako źródło zaopatrzenia miasta Szczecina w wodę pitną. Na terenie gminy Warnice w obrębie strefy ochrony pośredniej ustanowiono następujące strefy ochronne:

 • podsterfę „A” - obejmującą tereny przyległe do linii brzegowej jeziora Miedwie, Kanału Młyńskiego i Gowienicy Miedwiańskiej

 • podstrefę „B” - obejmującą obszary położone między granicą terenów podstrefy „A”, a granicą zlewni jeziora Miedwie

  1. Infrastruktura społeczna.

Gmina Warnice liczy 3607 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest niska i wynosi 42 osoby/km2. Gmina Warnice należy do grupy gmin o stosunkowo starej strukturze wieku ludności, która charakteryzuje się wysokim odsetkiem grupy poprodukcyjnej. Jest to wynikiem odpływu ludności poza obszar gminy.

Tabela nr 1

Liczba ludności w poszczególnych wsiach kształtowała się następująco:

Lp.

Miejscowość

Liczba ludności

1995 r

31.03.2004 r

1

2

3

4

1

Obryta

285

294

2

Stary Przylep

265

265

3

Wierzbno

395

385

4

Warnice

695

721

5

Nowy Przylep

146

148

6

Barnim

636

652

7

Kłęby

193

159

8

Wójcin

229

226

9

Cieszysław

128

109

1

2

3

4

10

Zaborsko

172

169

11

Dębica

132

130

12

Reńsko

271

285

13

Grędziec

70

64

Ogółem

3617

3607

Wskaźnik bezrobocia na koniec marca 2004 roku w gminie wyniósł 18,8%. Większość zatrudnionych mieszkańców pracuje w sektorze gospodarki żywnościowej. Zarejestrowanych bezrobotnych w gminie na dzień 31.03.2004 było 397 mieszkańców w tym 190 kobiet.

Monofunkcyjność gospodarcza gminy i peryferyjne położenie poza jednostkami strukturalnymi o silnej dynamice ekonomicznej, niska atrakcyjność turystyczna, brak surowców naturalnych nie pozwoliły na rozwój rynku pracy w sferze poza rolniczej i tym samym były powodem odpływu ludności i zmniejszenia się liczby mieszkańców gminy.

  1. Infrastruktura gospodarcza.

Gmina Warnice to obszar o dominującej funkcji rolniczej, administracyjnej i usługowej. Zarejestrowanych jest 97 podmiotów gospodarczych w tym: Warmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe - wyroby metalowe; POMTOR Sp. z o.o. - wyroby metalowe; BARD Sp. z o.o. - wyroby cukiernicze w Warnicach; WARPLON Sp. z o.o. - środki do produkcji rolnej; BACER-OBER - urządzenia grzewcze. Na terenie gminy funkcjonuje także m.in.: piekarnia w Obrytej, „Hydro” - magazyn nawozów. Obsługę mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb zapewniają: Gminny Ośrodek Kultury w Warnicach, Przychodnia w Starym Przylepie, Biblioteka w Warnicach i Obrytej wraz z punktami bibliotecznymi w Reńsku i Zaborsku, 6 kościołów, wiejskie świetlice, Gminny Ośrodek Zdrowia w Warnicach, Gimnazjum w Warnicach, 2 szkoły podstawowe (Warnice, Stary Przylep), 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej i Urząd Gminy w Warnicach, Urząd Pocztowy w Warnicach. Na terenie gminy znajduje się 650 budynków mieszkalnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Barnimiu, osiedle mieszkaniowe w Warnicach.

Gmina Warnice należy do gmin dobrze zaopatrzonych w wodę z wodociągów wiejskich - wszystkie wsie korzystają z wodociągów. Ujęcia wód podziemnych funkcjonują w miejscowościach: Warnice (dla Warnic i Dębicy), Cieszysławiu (dla wodociągu grupowego Cieszysław- Zaborsko- Stary Przylep - Obryta), Barnim (dla Barnimia, Wójcina, Kłębów, Nowego Przylepu). Wszystkie z tych ujęć posiadają wyznaczone i odpowiednio utrzymane sanitarne tereny ochrony bezpośredniej, natomiast żadne ujęcie nie ma wyznaczonego trenu ochrony pośredniej. Ujęcia w Wierzbnie i Reńsku wykorzystywane są dla indywidualnego zaopatrzenia tych miejscowości w wodę.

Tabela nr 2

Gospodarstwa indywidualne według źródła zaopatrzenia w wodę

Gmina

Własne ujęcie wody ze studni

Dowożenie wody spoza gospodarstwa

kopanej

wierconej

Warnice

63

25

9

Dane: GUS - Powszechny Spis Rolny 2002 r

W gminie Warnice eksploatowane są następujące oczyszczalnie ścieków:

 • Barnim - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna (dwa rowy cyrkulacyjne oraz bioblok MU-200 - eksploatowany jedynie bioblok). Oczyszczalnia obsługuje miejscowości Barnim, Warnice, Obryta i Dębica.

 • Wójcin - oczyszczalnia mechaniczna - osadnik Imhoffa o pojemności 60 m3/d, nieekspolatowany. Cała wieś skanalizowana.

 • Reńsko - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 200 m3/d, obsługująca Reńsko.

Pozostałe miejscowości: Wierzbno i Grędziec leżące w strefie „A” ujęcia wody „Miedwie” nie posiadają kanalizacji ani jakichkolwiek urządzeń oczyszczających. Ścieki gromadzone są w sposób indywidualny zanieczyszczając jezioro Miedwie (Wierzbno, Grędziec, Nowy Przylep, Kłęby).

Na terenie gminy Warnice rozpoczęła się budowa przewodowej sieci gazowej. Doprowadzony jest gaz do miejscowości Barnim. Docelowo przyjmuje się zgazyfikowanie 100% odbiorców zużywających gaz do celów komunalno-bytowych. Mieszkania w istniejącej i projektowanej zabudowie wyposażone będą w 100% w kuchnie gazowe, grzejniki wody przepływowej oraz piece centralnego ogrzewania po uzyskaniu przez indywidualnego odbiorcę zapewnienia dostawy gazu do celów grzewczych.

Nie funkcjonuje także sieć ciepłownicza - dominuje system lokalnych źródeł ciepła ogrzewający obiekty, w które są wbudowane lub obiekty sąsiadujące. Do ogrzewania stosuje się zarówno paliwa stałe jak i paliwa płynne. Jedynie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Barnimiu oraz Osiedle Mieszkaniowe w Warnicach posiadają lokalne kotłownie.

Tabela nr 3

Gospodarstwa indywidualne według wyposażenia w sieć elektryczną

Gmina

Wyposażenie w sieć elektryczną

Brak sieci

380V

220V

Warnice

287

73

69

Dane: GUS - Powszechny Spis Rolny 2002 r

Tabela nr 4

Gospodarstwa indywidualne według dostępności do usług telefonicznych

Gmina

Gospodarstwa

Potrzeba dostępu do telefonu

Brak potrzeby dostępu do telefonu

posiadające telefon

nie posiadające telefonu

Warnice

293

136

29

107

Dane: GUS - Powszechny Spis Rolny 2002 r

 1. Analiza bieżącej sytuacji w gospodarce odpadami

  1. Odpady komunalne

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) odpady komunalne definiuje się jakoodpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (art. 3 ust. 3 pkt 4).

Głównym czynnikiem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury). Czynnikiem różnicującym skład odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, jest istniejąca już zabudowa mieszkaniowa.

   1. Ilości wytworzonych odpadów komunalnych

Ustalono stan aktualny w zakresie ilości wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Warnice. Na podstawie informacji udzielonych przez samorządy gminne gmin powiatu wykonana była analiza wytworzonych odpadów komunalnych w Powiecie Pyrzyckim, którą uwzględniono. Wykorzystano również dane z bazy SIGOP WIOŚ w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego oraz dane umieszczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Niezależnie wykonano obliczenia oparte o zaktualizowane wskaźniki. Z tego też względu w opracowaniu przedstawione będą trzy tabele dotyczące wytworzonych odpadów komunalnych.

Tabela nr 5

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminach Powiatu Pyrzyckiego w roku 2002 (zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami)

Nazwa gminy

Razem

miejskie+miasta

Razem miejsko-wiejskie+ wiejskie

Razem

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok

Warnice

0

570

570

Dane: Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pyrzyckiego.

Tabela nr 6

Ilości wytworzonych odpadów komunalnych w gminach powiatu (wg danych pochodzących z ankiet oraz ich uzupełnień)

Nazwa powiatu/gminy

Razem miejskie+miasta

Razem miejsko-wiejskie+ wiejskie

RAZEM

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok

Różne jednostki miary

Warnice

-

-

2Mg

Dane: Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pyrzyckiego.

Tabela nr 7

Ilości wytworzonych poszczególnych odpadów komunalnych na terenie gminy Warnice w roku 2002.

L.p.

Strumień odpadów komunalnych

Miasto

Wieś

Mg

Mg

1

Domowe odpady organiczne

0,00

14,08

2

Odpady zielone

0,00

35,57

3

Papier i tektura (nieopanowane)

0,00

51,13

4

Opakowanie z papieru i tektury

0,00

5,93

5

Opakowania wielomateriałowe

0,00

69,66

6

Tworzywa sztuczne (nieopanowane)

0,00

22,23

7

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,00

15,56

8

Tekstylia

0,00

2,96

9

Szkło (nieopanowane)

0,00

62,25

10

Opakowania ze szkła

0,00

14,82

11

Metale

0,00

5,19

12

Opakowania z blachy stalowej

0,00

1,48

13

Opakowania z aluminium

0,00

43,72

14

Odpady mineralne

0,00

133,39

15

Drobna frakcja popiołowa

0,00

49,65

16

Odpady wielkogabarytowe

0,00

132,65

17

Odpady budowlane

0,00

6,67

18

Odpady niebezpieczne

0,00

14,08

Dane: Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pyrzyckiego

Tabela nr 8

Ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Warnice

Lp.

Miejscowość

2003r.

[Mg]

1

Obryta

11,5

2

Stary Przylep

5,7

3

Wierzbno

10,8

4

Warnice

46,6

5

Nowy Przylep

4,8

6

Barnim

26,4

7

Kłęby

4,3

8

Wójcin

9,5

9

Cieszysław

2,7

10

Zaborsko

4,4

11

Dębica

3,1

12

Reńsko

12,4

13

Grędziec

4,8

Ogółem

147,2

Dane: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalnej Sp. z o.o.

   1. Systemy zbiórki odpadów komunalnych

Zbieranie odpadów - każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Aktualnie na terenie gminy Warnice nie funkcjonuje zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi. Usługi wywozu odpadów stałych i płynnych dla mieszkańców gminy i niektórych zakładów pracy świadczą firmy prywatne (aktualne zezwolenia na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości posiadają 2 firmy: PPK Sp. z o.o. w Pyrzycach oraz Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.), które uzyskały zezwolenie na prowadzenie tej działalności na terenie gminy. Podmioty te wykonują usługi na podstawie umów cywilnych zawieranych z właścicielami / zarządcami nieruchomości.

Gospodarka odpadami na terenie gminy polega przede wszystkim na odbiorze przez specjalistyczne firmy wywozowe odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

Na terenie Gminy Warnice gromadzenie odpadów zmieszanych w miejscu ich powstawania odbywa się w pojemnikach o pojemności 110l w ilości 305 sztuk oraz 1100l - 6 szt.

Przyjmując następujące założenie:

305 pojemników x 110 l (0,11 m3) x 12 m-cy = 402,6 m3/rok

6 pojemników x 1100 l (1,1 m3) x 12 m-cy = 79,2 m3/rok

________________________

ogółem 481,8 m3/rok

można określić średni ciężar nasypowy 1m3 odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Warnice.

147,20 Mg/rok (odpady odebrane przez PPK Sp. z o.o.) : 481,8 m3/rok = 0,305

Do dalszych obliczeń przyjęto ciężar nasypowy: 1m3 = 0,305 Mg

Tabela nr 9

Ilość nieruchomości na terenie gminy Warnice nie objętych systemem zbiórki odpadów komunalnych

Lp.

Miejscowość

Ilość nieruchomości na danym terenie ogółem

Ilość nieruchomości objęta systemem odbioru odpadów

Ilość nieruchomości nie objęta systemem odbioru odpadów

% udział nieruchomości nie objętych systemem odbioru odpadów

1

Obryta

58

50

8

13,79

2

Stary Przylep

69

38

31

44,93

3

Wierzbno

97

78

19

19,59

4

Warnice

111

92

19

17,12

5

Nowy Przylep

35

30

5

14,29

6

Barnim

69

55

14

20,29

7

Kłęby

42

25

17

40,48

8

Wójcin

44

31

13

29,55

9

Cieszysław

7

7

0

0,00

10

Zaborsko

44

25

19

43,18

11

Dębica

29

20

9

31,04

12

Reńsko

29

25

4

13,79

13

Grędziec

16

12

4

25,00

Ogółem

650

488

162

24,92

Dane: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalnej Sp. z o.o. i Urząd Gminy Warnice

Zakładając, że pojemniki opróżniane są 1 w miesiącu i że na terenie jednej nieruchomości znajduję się jedno gospodarstwo domowe należy przyjąć że:

162 poj (gosp. nie objęte systemem odbioru odp.) x 0,11 m3 x 12 m-cy x 0,305 =

65,22 Mg/rok

ok. 65,22 Mg/rok odpadów nie odebranych od właścicieli nieruchomości nie posiadających pojemników trafia rocznie na dzikie składowiska odpadów, lub częściowo są zagospodarowywane we własnym zakresie (spalanie, kompostowanie, zakopywanie na terenie własnej nieruchomości ipt.)

Odpady pochodzące z terenu gminy Warnice są dostarczane są przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Karniewo” w gm. Pyrzyce.

W decyzji Wójta Gminy Warnice z dnia 01.07.2003 roku OŚ.7610/16/2003 zezwalającej firmie Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ważnej do 2013 roku wskazano jako miejsce unieszkodliwiania przez składowanie składowiska w miejscowości: Dolice, Czmoń k/Kórnika, Dalsze k/Myśliborza. Z danych uzyskanych od firmy Rethmann wynika, że w 2003 roku z terenu gminy Warnice nie odbierano odpadów komunalnych, a jedynie selektywnie zbierane odpady opakowaniowe.

   1. Selektywna zbiórka odpadów „u źródła”

Aktualnie na terenie gminy z inicjatywy niektórych firm wywozowych i Urzędu Gminy prowadzona jest w bardzo ograniczonym zakresie selektywna zbiórka odpadów. Na podstawie informacji pochodzących bezpośrednio z ankiet przesłanych przez samorządy poszczególnych gmin scharakteryzowano gospodarkę odpadami surowcowymi na obszarze funkcjonalnym (rodzaj i wielkość stosowanych pojemników a także rozmieszczenie i częstotliwość ich wywozu)

Rodzaj segregowanych surowców ogranicza się aktualnie do selektywnego gromadzenia najczęściej szkła, makulatury i plastiku.

Tabela nr 10

Lp.

Miejscowość

Ilości pojemników do selektywnej zbiórki i ich pojemności

Makulatura

Szkło

Tworzywa sztuczne

szt

m3

szt

m3

szt

m3

1

Obryta

-

-

1

2,6

1

2,6

2

Stary Przylep

-

-

1

2,6

1

2,6

3

Wierzbno

-

-

1

2,6

1

2,6

4

Warnice

2

2,5

2

2,6

2

2,6

5

Nowy Przylep

-

-

1

2,6

1

2,6

6

Barnim

1

2,5

2

2,6

2

2,6

7

Kłęby

-

-

1

2,6

1

2,6

8

Wójcin

-

-

-

-

-

-

9

Cieszysław

-

-

1

2,6

-

-

10

Zaborsko

-

-

1

2,6

1

2,6

11

Dębica

-

-

-

-

-

-

12

Reńsko

-

-

1

2,6

1

2,6

13

Grędziec

-

-

1

2,6

1

2,6

Ogółem

3

7,5

12

31,2

12

31,2

Na podstawie danych uzyskanych od firmy Rethmann Szczecin - Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o..

W 2003 roku na terenie gminy zlokalizowanych było 27 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów co zgodne jest z wydaną decyzją oraz umową na świadczenie usług wywozu odpadów opakowaniowych. Efekty zbiórki odpadów opakowaniowych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 11

Rodzaj odpadów zbieranych selektywnie

Ilość pojemników

Ilość odebranych odpadów [Mg]

Szkło

12

11,69

Opakowania PET

12

1,05

Makulatura

3

0,63

Ogółem

27

13,37

Dane: Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.

Z informacji uzyskanych w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wynika, że na terenie gminy Warnice prowadzona jest także selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych systemem workowym przez, jednak brak jest danych o ilościach zebranych odpadów.

   1. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

W załączniku nr 6 do ustawy załączono wyspecyfikowane dopuszczane procesy unieszkodliwiania odpadów, do najważniejszych należą:

 • składowanie na składowiskach odpadów obojętnych;

 • obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja);

 • składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie;

 • retencja powierzchniowa;

Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

 • odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz;

 • lokowanie (zatapianie) na dnie mórz;

 • termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie;

 • składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni);

Zgodnie z brzmieniem art.12 ustawy unieszkodliwianiu poddaje się wyłącznie te odpady, których uprzednio wydzielono odpady nadające się do odzysku.

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Warnice transportowane są przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Karniewo w gm. Pyrzyce, gdzie unieszkodliwiane są przez składowanie (metoda D5) w kwaterach wgłębnych.

Tabela nr 12

Sposób usuwania odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw na terenie gminy Warnice.

Gospodarstwa indywidualne wg. sposobu usuwania odpadów z gospodarstwa

Gmina

Wywóz odpadów

Na zorganizowane składowisko

Zagospodarowanie we własnym zakresie

Warnice

288

141

Dane: GUS - Powszechny Spis Rolny 2002 r

Zgodnie z przeprowadzonym przez GUS Powszechnym Spisem Rolnym, 141 indywidualnych gospodarstw na terenie gminy deklaruje, że odpady zagospodarowywane są we własnym zakresie. Wobec powyższego należy przyjąć, że gospodarstwa te nie mają zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź nie korzystają z usług wywozu odpadów przez specjalistyczne firmy, a odpady trafiają na dzikie składowiska odpadów znajdujące się na terenie gminy.

   1. Składowisko odpadów „Karniewo”.

Na terenie gminy Warnice nie ma składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady odbierane od właścicieli nieruchomości trafiają na składowisko odpadów „Karniewo”.

2.1.5.1. Położenie i powierzchnia składowiska

Składowisko odpadów Karniewo zlokalizowane jest w odległości 2,0 km na północny-zachód od granic m. Pyrzyce przy szosie nr 3 w odległości 1,5 km od wsi Rzepniewo.

Teren przeznaczony pod składowisko jest nieużytkiem obejmującym szereg glinianek, będących pozostałością po eksploatacji gliny.

Ogólna powierzchnia terenu zajętego pod składowisko łącznie z terenem zaplecza i zielenią ochronną wynosi 6,2 ha. Ze względów eksploatacyjnych teren przeznaczony do składowania odpadów podzielono na dwie kwatery składowe.

 • Kwatera I -1,20 ha o pojemności 78,0 tys. m3

 • Kwatera II -1,10 ha o pojemności 71,5 tys. m3

Całe składowisko ogrodzone jest płotem betonowym na wysokość 2,0 m z jedną bramą wjazdową zamykaną na kłódkę.

2.1.5.2.Wyposażenie składowiska.

W technologii składowania przewidziano ciągłe zatrudnienie spychacza gąsienicowego oraz okresowo koparko-ładowarki i samochodów wywrotek. Ponadto obiekt wyposażony jest w:

 • budynek socjalno-gospodarczy

 • pomieszczenie na sprzęt i środki dezynfekujące

 • szambo na ścieki socjalno-bytowe

 • śluzę dezynfekcyjną

 • piezometry 5 szt. z rur PVC

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 13-10-2004 09:47
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2004
  Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2004 09:47