Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/95/2004 Rady Gminy w Warnicach z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zasad zakupu posiłków dla uczniów oraz zwrotu wydatków na tę pomoc


Uchwała Nr XVIII/95/2004

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 29 września 2004 roku

w sprawie: zasad zakupu posiłków dla uczniów oraz zwrotu wydatków na tę pomoc.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. l i art.41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr l53, poz. l271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Nr 177, poz.1725; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.l203) oraz art. 96 ust.4, w związku z art. 48 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 i Nr 99.poz. l001) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.1 .Pomoc w formie zakupu posiłku może być przyznana głodnym lub niedożywionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

2. Pomoc przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek rodziców bądź opiekunów dziecka, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły lub innej osoby.

§ 2. Pomoc, o której mowa w § l przysługuje bezpłatnie uczniowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% dochodu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 3. Wydatki na pokrycie kosztów posiłków, o których mowa w § l i 2 podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Na podstawie art. 104 ust.4 ustawy o pomocy społecznej w przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki -udzielanej pomocy, właściwy organ na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/170/2002 z dn. 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 13-10-2004 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2004 09:46