Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok


PROGRAM

współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi,

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

na 2012 rok.

§ 1.

Program współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej gminy.

§ 2.

Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych gminy z organizacjami, a także zadania publiczne, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy finansowej.

§ 3.

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) Programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

§ 4.

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Nadrzędnym celem współpracy organów samorządu Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców gminy.

2. Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami są m.in.:

1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w gminie poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;

2) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu;

3) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej w Gminie Warnice;

4) poprawa jakości życia obywateli gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, w szczególności w zakresie zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu i turystyki;

5) integracja podmiotów kreujących politykę lokalną w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy;

6) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi gminy;

7) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.

§ 5.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego samorząd Gminy Warnice kierować się będzie następującymi zasadami:

1) pomocniczości - zgodnie z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych samorządu Gminy Warnice powinna odbywać się przez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast samorząd Gminy Warnice podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego;

2) suwerenności stron - która oznacza, że samorząd Gminy Warnice i organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami;

3) partnerstwa - co oznacza, że organizacje pozarządowe i inne podmioty, na zasadach i w formie określonej w ustawach, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz współdziałają z organami samorządu Gminy Warnice przy wykonywaniu zadań publicznych;

4) efektywności - w myśl której samorząd Gminy Warnice podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, uwzględniając kryterium racjonalności i skuteczności;

5) uczciwej konkurencji - która oznacza, że organy samorządu Gminy Warnice udzielają wszystkim podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań, a także stosują jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych;

6) jawności - zgodnie z którą wszystkie możliwości oraz zasady współpracy samorządu Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi są jawne, powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów.

§ 6.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

1. Samorząd Gminy Warnice współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami gminy, określonymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. W roku 2012, jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:

1) oświata i wychowanie;

2) sport i rekreacja;

3) promocja zdrowia;

4) polityka rynku pracy;

5) bezpieczeństwo i porządek publiczny.

§ 7.

FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) powierzania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

2) wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2. Współpraca pozafinansowa w szczególności polega na:

1) wymianie informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy;

2) udzielaniu pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotkań np. poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu, sprzętu, środków technicznych;

3) promocji działalności organizacji pozarządowych;

4) doradztwie i udzielaniu przez gminę pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym;

5) udzielaniu pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych i pozafinansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu gminy;

6) opiniowaniu i konsultowaniu programów i projektów aktów prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań;

7) zawieraniu umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

8) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym.

§ 8.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1. Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, a dotyczących zadań gminy o charakterze gminnym.

2. Ustala się następujące zadania, jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym statutową działalność w danej dziedzinie:

1) w zakresie oświaty i wychowania;

a) wspieranie młodzieży uzdolnionej,

b) aktywizacja rodziców i umacnianie kontaktów między szkołą a rodzicami,

c) wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwych postaw i propagowanie wolontariatu,

d) działania na rzecz dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo, pochodzącej z rodzin patologicznych, żyjącej w trudnych warunkach materialnych,

2) w zakresie sportu i rekreacji;

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

b) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

c) organizacja imprez sportowych o zasięgu gminnym,

d) organizacja imprez turystycznych;

e) promocja walorów turystycznych gminy,

3) w zakresie promocji zdrowia;

a) propagowanie zdrowego stylu życia,

b) działania edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzależnień od alkoholu,

c) przeciwdziałanie narkomanii,

d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) w zakresie polityki rynku pracy;

a) pośrednictwo pracy,

b) poradnictwo i informacja zawodowa,

c) działania informacyjne i szkoleniowe,

d) promocja przedsiębiorczości,

5) w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

a) podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych,

b) propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

§ 9.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

1. Program współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań będzie określany w warunkach konkursu ofert, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na rok 2012.

§ 10.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Referaty Urzędu Gminy w Warnicach prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków gminy;

2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) udział w spotkaniach i szkoleniach.

2. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert.

3. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane po uchwaleniu przez Radę Gminy Warnice budżetu na rok 2012.

4. Zasady i tryb wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej widomości w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

5. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Warnice - www.warnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Warnice.

6. Wyniki konkursów podawane są do publicznej wiadomości w sposób wskazany w ust. 5.

§ 11.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy Warnice na rok 2012.

2. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2012.

§ 12.

SPOSÓB OCENY PROGRAMU

1. Wskaźnikami efektywności realizacji programu współpracy są w szczególności:

1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej społeczności we współpracy z samorządem Gminy Warnice;

2) liczba osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy z samorządem Gminy Warnice;

3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań;

4) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i samorząd Gminy Warnice.

2. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań programu współpracy zajmują się właściwe merytorycznie referaty Urzędu Gminy Warnice.

3. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu.

4. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy samorządu Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi.

5. W terminie do dnia 31 kwietnia 2013 roku zostanie przedłożone Radzie Gminy Warnice sprawozdanie z realizacji Programu, w którym dokonana zostanie ocena stanu współpracy samorządu Gminy Warnice organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających ze współpracy, a także efekty tej współpracy.

§ 13.

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

Program współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

§ 14.

TRYB POWOŁANIA I ZASDY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Warnice, wynikającym z Programu, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Rada Gminy Warnice powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

2. Do obowiązków pracowników referatów Urzędu Gminy Warnice oraz jednostek organizacyjnych gminy, realizujących konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w obszarach wskazanych w Programie, należy prowadzenie spraw, związanych z powołaniem i pracą Komisji.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przewodniczący Komisji - Wójt lub Sekretarz Gminy Warnice;

2) pracownik właściwego merytorycznie referatu lub jednostki organizacyjnej;

3) dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie;

4) w skład Komisji mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy;

4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 4, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do Programu

6. Pracami Komisji konkursowej kieruje przewodniczący Komisji.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.

8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

9. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

10. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert, zgodnie z przyznaną punktacją;

3) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

12. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert na formularzu „Karta oceny oferty".

13. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w oparciu o kryteria ustalane przez Urząd Gminy Warnice i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym.

14. Liczba punktów przypadających na poszczególne kryteria oceny ustalana jest dla poszczególnych konkursów z zastrzeżeniem, że suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

15. Z prac Komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po terminie;

2) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia;

3) informację o wyłączeniu się członków Komisji z oceny ofert z powodów, o których mowa w ust. 4;

4) zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i propozycją kwot dotacji;

16. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

17. Protokół przedstawiany jest Radzie Gminy Warnice łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.

Załącznik nr 1

do Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012

Zobowiązanie

członka Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Warnice w otwartym konkursie ofert na:

.................................................................................................................

Ja niżej podpisany/a....................................................................................

zobowiązuje się, że w przypadku, gdy w okresie ostatnich trzech lat byłem/am związany/na z którymś z podmiotów składającymi ofertę w otwartym konkursie ofert, a w szczególności, że byłem/am bądź nadal jestem:

1) związany/a stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem/am przychód (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło);

2) członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotów;

3) członkiem ww. podmiotów;

4) wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotów;

5) członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należą ww. podmioty;

6) w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych ww. podmiotów;

7) w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotami, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności

zgłoszę ten fakt na posiedzeniu Komisji konkursowej i nie będę uczestniczyć w opiniowaniu ofert zgłoszonych przez ten podmiot.

..................................................................................................

miejscowość, data i podpis

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Silska-Gajb 19-12-2017 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2017 08:22