Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Warnice

ogłasza konkurs na stanowisko

kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warnicach, Warnice 38, 74-201 Warnice

2. Stanowisko objęte konkursem:

kierownik SG ZOZ Warnice

3. Wymagane niezbędne kwalifikacje kandydata:

Wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

a) wykształcenie wyższe,

b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

c) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,

d) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Pożądane kwalifikacje kandydata:

a) ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie,

b) znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

c) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym pozyskiwania środków finansowych z programów UE.

5. Dodatkowe kwalifikacje:

Mile widziane wykształcenie medyczne i doświadczenie w pracy lekarza.

6. Dokumenty wymagane od kandydatów:

a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

b) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymienione w pkt 3 a) i c),

c) opis przebiegu pracy zawodowej,

d) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach,

e) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska

g) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu (zaświadczenie o niekaralności),

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika SG ZOZ w Warnicach,

Dokumenty wymienione w punkcie 5 e) mogą być przedłożone jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów:

Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy nadsyłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętej i podpisanej przez składającego kopercie do Urzędu Gminy Warnice, adres: Warnice 66, 74-201 Warnice w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz.
07:00 -15:00 w terminie do 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, tj. do 04 lipca 2017 r.

Na kopercie należy wskazać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach”.

8. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Informacje i dokumenty dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego SG ZOZ w Warnicach będą udostępniane kandydatom do wglądu w siedzibie SG ZOZ w Warnicach - adres; Warnice 38, 74-201 Warnice, w godzinach: poniedziałek-piątek 8:00-18:00.

9. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Urząd Gminy Warnice, do 30 lipca 2017 r.

10. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).

11. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Warnice www.bip.warnice.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Warnice oraz w siedzibie SG ZOZ w Warnicach.

12. Informacje o warunkach pracy.

a) umowa cywilnoprawna zawarta na okres 6 lat,

b) proponowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4 500 zł brutto,

c) proponowana dodatkowa nagroda kwartalna w wysokości do 4 000 zł brutto, przyznawana przez Wójta na podstawie pozytywnej oceny działalności SG ZOZ oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego SG ZOZ w Warnicach za dany kwartał.

Wójt Gminy Warnice

Anna Hackiewicz-Gębska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Olga Silska-Gajb 20-06-2017 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Silska-Gajb 20-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Olga Silska-Gajb 07-07-2017 17:12