Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVII sesji Rady Gminy Warnice z dnia 29 stycznia 2016 roku

Protokół

XVII Sesji

Rady Gminy Warnice

z dnia 29 stycznia 2016 roku

(posiedzenie Rady Gminy w Domu Strażaka w Warnicach)

 

Obrady XVII Sesji Rady Gminy Warnice VII kadencji otworzył o godz. 14:00 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marek Brodowski stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz-Gębska, Skarbnik Gminy, Pan Ryszard Ligocki, Zastępca Wójta Gminy, Pan Waldemar Lubiński oraz radni powiatowi, sołtysi i mieszkańcy Gminy (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Ad. 1, 2

j.w.

 

Ad. 3 Wójt Gminy, Pani Anna Hackiewicz – Gębska złożyła wniosek o zmianę do porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały nr 10/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2016 rok w punkcie 15. W związku z powyższym „Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia” przesunięto w miejsce punktu 16, a „Zamknięcie obrad” w miejsce punktu 17. Radni 14 głosami „za” przyjęli porządek obrad w następującym brzmieniu:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2015 roku.

5. Przyjęcie protokołu z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice z dnia 19

stycznia 2016 roku.

6. Informacja Wójta z prac pomiędzy sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. (Projekt Nr 3/2016) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Warnice na 2016 rok.

9. (Projekt Nr 4/2016) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Warnice na rok 2016.

10. (Projekt Nr 5/2016) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso.

11. (Projekt Nr 6/2016) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12. (Projekt Nr 7/2016) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Warnicach.

13. (Projekt Nr 8/2016) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Warnice.

14. (Projekt Nr 9/2016) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Warnice na lata 2016-2018".

15. (Projekt Nr 9/2016) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2016 rok.

16. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

17. Zamknięcie obrad.

Ad. 4 Protokół z XV sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2015 roku przyjęto bez odczytywania 13 głosami „za”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.

 

Ad. 5 Protokół z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice z dnia 19 stycznia 2016 roku przyjęto bez odczytywania 14 głosami „za”.

 

O godz. 1410 do obrad dołączył Radny Bogdan Skoczek.

 

Ad. 6 Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz - Gębska przedstawiła informację z prac pomiędzy sesjami. (Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

 

Radni nie mieli pytań do informacji międzysesyjnej, która została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że wpłynął protest przeciwko ważności wyborów zastępcy Sołtysa we wsi Obryta oraz pismo od Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zajęcia stanowiska dot. utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. Te dwie sprawy zostaną omówione w wolnych wnioskach.

 

Radny Maciej Banicki zapytał Panią Wójt na jakim etapie są prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej w Warnicach oraz czy jest możliwość zwiększenia pieniędzy w budżecie na dotacje dla klubów sportowych tak, aby były na takim poziomie jak w zeszłym roku.

 

Pani Wójt odpowiedziała, że prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 106 są na końcowym etapie, projektowanie powinno się zakończyć najpóźniej do końca lutego. Taki termin na realizację przedmiotowej dokumentacji ma wykonawca. Teoretycznie wszystkie nasze uwagi zostały uwzględnione przy tworzeniu dokumentacji, z wyjątkiem 5 miejsc postojowych od strony sklepu wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz lampy na środku ronda przy Urzędzie Gminy. Jeżeli chodzi o drugie zapytanie Pana radnego, to zaplanowaliśmy w budżecie Gminy 60 tys. zł łącznie dla klubów sportowych plus 3 x 5 tys. zł na dotacje dla organizacji pozarządowych w trzech różnych sferach (1 z przeznaczeniem na sport). Jeśli Radni chcą dołożyć dodatkowe środki do działu sportu, musi się to odbyć w ramach przesunięcia środków między działami. Dodatkowo na dziale sport poza 60 tysiącami dla klubów mamy również środki finansowe w wysokości 6 tys. z przeznaczeniem na zrealizowanie 4 turniejów w roku. W kompetencji Rady należy decyzja z jakiego działu zdjąć pieniądze, aby można je było dołożyć do sportu. Pani Wójt na koniec dodała, że najlepiej je zdjąć z oświaty – wynagrodzenia, mając na uwadze, że jeżeli zabraknie to trzeba będzie dołożyć.

 

Zastępca Wójta dodał, że kluby sportowe po dodatkowe środki mogą sięgnąć w ramach konkursu poza budżetem, jaki został im przyznany.

 

Radna Małgorzata Brząkała powiedziała, że w drodze na sesję otrzymała dwa telefony w z prośbą o zainterweniowanie do służby drogowej w Pyrzycach o ścięcie poboczy między Obrytą a Wierzbnem.

 

Zastępca Wójta zwrócił się z prośbą do Radnego Powiatowego, Pana Jacka Chmielewskiego z prośbą o dopilnowanie sprawy ścinki poboczy, która jest bardzo potrzebna oraz wyraził nadzieję, że planowane i obiecane przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach inwestycje związane z remontami i przebudowami dróg powiatowych w naszej Gminie zostaną przynajmniej w części zrealizowane.

 

Radny Jacek Chmielewski dodał, że jeżeli chodzi o drogę Wierzbno – Koszewo to był zapał do poprawienia jej nawierzchni, ale przygasł on w związku z trudną sytuacją, jaka obecnie panuje w Starostwie.

 

Przewodniczący Rady również poprosił Radnego Powiatowego o interwencję w sprawie przedmiotowej przycinki poboczy.

 

Radny Grzegorz Nizio zadał pytanie Pani Wójt dotyczące sali wiejskiej w miejscowości Obryta, mianowicie czy wyjaśniła się sytuacja energetyczna pomiędzy dzierżawcą sali a biblioteką.

 

Pani Wójt odpowiedziała, że to jest bardzo trudny temat, który ciągnie się już kilka lat. W 2012 roku zgłosiliśmy na policję, że jest nam kradziony prąd. Rachunki na bibliotekę w środku lata sięgały 2,5 – 3 tys. zł. Prokuratura niestety umorzyła śledztwo. Dopiero przy przeglądzie budowlanym (energetycznym) dwa lata później okazało się, że cała duża sala, bar i zewnętrzne oświetlenie całego budynku jest podłączone pod bibliotekę. W związku z tym podpisaliśmy porozumienie z Panem Mielczarkiem, żeby na własny koszt przebudował instalację elektryczną i zrobił ją odrębną po to, abyśmy my nie brnęli w koszty skoro tyle lat wstecz płaciliśmy za prąd z całej sali. Pan Mielczarek jednak nie wywiązał się z obietnic, dlatego nakazaliśmy mu opłacać całą należność za prąd wynikającą z licznika głównego, na co zgodził się podpisując przedmiotowe porozumienie. Niestety do dziś tego nie zrobił, dlatego też zwróciliśmy się do niego z tytułem wykonawczym, który podważył. W związku z powyższym złożył pozew do sądu w tej sprawie. Dwie rozprawy już się odbyły. Na żadną z nich nie stawił się świadek. Mamy nadzieję, że ta sprawa wyjaśni się w ciągu roku.

 

Zastępca Wójta dodał, że na ostatniej rozprawie radczyni zadeklarowała wolę porozumienia w tej sprawie, niestety zbyt mało korzystną dla Gminy. Zwrócił również uwagę, że umowa na dzierżawę świetlicy wiejskiej w Obrytej prędzej czy później wygaśnie,a wtedy Gmina zapewne nie zdecyduje się na kolejny wynajem dla tej samej osoby. Ponadto zaznaczył, że prąd w świetlicy był latami ciągnięty „na lewo” i nie wierzy w to, że teraz coś się w tej kwestii zmieni.

 

Ad. 8 (Projekt Nr 3/2016) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Warnice na 2016 rok.

 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

 

Pani Wójt dodała, że wątpliwość wzbudziła data sesji majowej, ponieważ wstępnie była planowana na 27 maja br. Jest to dzień po Bożym Ciele. Z uwagi na ten fakt Pani Wójt zaproponowała, aby sesja odbyła się dnia 25 maja br., czyli dzień przed długim weekendem.

Głosowanie: 15 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XVII/89/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 9 (Projekt Nr 4/2016) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Warnice na rok 2016.

 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

 

Uwagi Pani Wójt oraz Przewodniczącego Rady zostały uwzględnione w planach pracy komisji.

 

Pani Wójt zwróciła się do komisji rozwoju i rolnictwa o sprawne przygotowanie dróg śródpolnych do sprzedaży.

Głosowanie: 15 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XVII/90/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Przerwa w obradach 1440 – 1455.

 

Podczas przerwy obrady opuścili Radny Łukasz Makowski oraz Pani Sołtys Iwona Pakuła.

Zanim przystąpiono do rozpatrywania kolejnych projektów uchwał, odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych Sołtysów, Pani Agnieszki Gonerki oraz Pani Ewy Czawłytko. Obie Panie otrzymały zaświadczenia o wyborze od Pani Wójt, upominki oraz kwiaty i gratulacje, do których również dołączył się Przewodniczący Rady. Pani Agnieszka Gonerka otrzymała również kwiaty od Radnego, Pana Ryszarda Staszewskiego, a Pani Ewa Czawłytko od Radnego Grzegorza Nizio. Obie Pani Sołtys wyraziły wdzięczność za zaufanie społeczeństwa do ich osoby oraz podziękowały za dokonany wybór.

 

Ad. 10 (Projekt Nr 5/2016) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso.

 

Pani Wójt zabrała głos w kolejnym punkcie porządku obrad. Nadmieniła, że jest to uchwała porządkowa, ponieważ wszystkich Sołtysów mamy imiennie w niej ujętych, w związku z czym do uchwały należy dodać w punkcie 1 Panią Ewę Czawłytko oraz w punkcie 14 Panią Agnieszkę Gonerkę. Od tej pory obie Panie będą uprawnione do pobierania opłaty targowej.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Głosowanie: 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XVII/91/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 11 (Projekt Nr 6/2016) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Pani Wójt dodała, że jest to uchwała, w której tak jak w poprzedniej należy imiennie wskazać Sołtysów do pobierania podatków w drodze inkasa, dlatego też dwie nowe Panie Sołtys należy dopisać do niniejszej uchwały.

 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Głosowanie: 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XVII/92/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 12 (Projekt Nr 7/2016) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Warnicach.

 

Stanowiska komisji:

 

- k. rewizyjna „za”, opiniuje pozytywnie zamiar utworzenia Zespołu Szkół w Warnicach

- k. rolnictwa nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały

- k. socjalna nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały

Pani Wójt wyraziła swoje zdanie w sprawie projektu uchwały. Powiedziała, że z zamiarem utworzenia Zespołu Szkół w Warnicach nosiła się od dawna. Uważa, że placówka zarządzana przez jedną osobę, która będzie miała swojego zastępcę będzie funkcjonowała bardziej efektywnie. Zarówno kadrą nauczycielską, gronem pedagogicznym, jak i dyrekcją, która będzie miała zastępstwo, jakiego nie posiada na dzień dzisiejszy. Stworzymy nowy etat wicedyrektora. Dyrektorem Zespołu Szkół zostanie tylko jedna osoba. Ponadto etaty w obu szkołach w tej chwili są wymieszane, co jest dla nas trudne administracyjnie do pogodzenia, ponieważ np. nauczyciel z gimnazjum, który ma okienko w danej chwili nie może zastąpić nieobecnego nauczyciela ze szkoły podstawowej uczącego tego samego przedmiotu i odwrotnie. Takie sytuacje tworzą bałagan w obu szkołach. W związku z tym, że do tej pory obie placówki funkcjonowały odrębnie, nie mięliśmy na nie wpływu. Mamy również duże trudności z podzieleniem rachunków między szkołami, ponieważ otrzymujemy faktury zbiorcze na wiele rzeczy, których późniejsze prawidłowe i sprawiedliwe rozksięgowanie jest wręcz niemożliwe. Chcemy również efektywniej zarządzać majątkiem szkół i efektywniej wykorzystywać zajęcia pozalekcyjne. Jeżeli chodzi o filię szkoły w Starym Przylepie to obowiązkowo będziemy kierować dzieci z Wierzbna do Starego Przylepu po to, aby szkoła się nie wyludniała biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Teoretycznie utworzenie Zespołu Szkół nie spowoduje większych zmian poza tymi, w kadrze zarządzającej. Jest to uchwała intencyjna. Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię co do jej podjęcia. Weźmiemy również pod uwagę opinię Rad Pedagogicznych oraz Związków Zawodowych w tej sprawie. Na zakończenie Pani Wójt dodała, że dla niej jako Wójta Gminy łatwiej byłoby współpracować z jedną osobą odpowiedzialną za całą placówkę, która będzie wspomagana wicedyrektorem, niż zarządzać niż z dystansu tak, jak dotychczas.

Zastępca Wójta dodał, że nie przewidujemy likwidacji funkcji kierownika w filii SP w Starym Przylepie oraz, że przedmiotowa zmiana nie przyniesie dla Gminy znaczących korzyści finansowych.

Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowska zabrała głos. Pomysł utworzenia Zespołu Szkół jest dobry. Przed poprzednią likwidacją Zespołu Szkół w Warnicach całe grono pedagogiczne było przeciwne tej zmianie. Zespół funkcjonował 3 lata i współpraca nauczycieli, jak również kadry kierowniczej przebiegała bezkonfliktowo oraz układała się pomyślnie. Szkoła funkcjonuje w jednym budynku i logiczne jest, aby zarządzała nią jedna osoba. Pani Dyrektor dodała, że czuje się nauczycielem i dyrektorem wcale być nie musi, nie jest to dla niej dyskryminujące. Wszystkie argumenty użyte przez Panią Wójt są właściwe. Jeśli spojrzymy na tabelę załączoną do projektu uchwały zauważymy, że za 3 lata w Szkole Podstawowej ze 170 osób zostanie 120. Wiąże się to oczywiście z likwidacją etatów. Tak jak wspominała Pani Wójt, wymieszanie etatów w szkołach powoduje brak możliwości nagradzania nauczycieli, którzy poza ramami swojej pracy np. w gimnazjum, świadczą usługi dla podstawówki, co jest dla tych osób krzywdzące. Na zakończenie Pani Dyrektor powiedziała, że dostosuje się do każdej decyzji Radnych.

Pani Dyrektor Ewa Rebeko dodała, że we wszystkim co powiedziała Pani Jakubowska podziela jej zdanie i zostawia podjęcie decyzji Radnym w tej sprawie.

Przewodniczący Rady dodał, że Rada podejmie uchwałę lub nie, ale to nie Radni żyją w środowisku nauczycielskim. To Pani Wójt, kadra kierownicza obu szkół oraz nauczyciele powinni wiedzieć jaka decyzja w tej sprawie będzie najlepsza. Rada zmienia zdanie co kilka lat i nie wie co jest lepsze, czy Zespół Szkół czy odrębnie funkcjonujące szkoły.

Pani Małgorzata Jakubowska dodała, że ona oraz jej grono pedagogiczne jest za utworzeniem Zespołu Szkół.

Pani Ewa Rebeko dodała, że jej i Pani Jakubowskiej również trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jakie rozwiązanie sytuacji będzie lepsze. Każda z nich pracuje w swoim zespole, zarządza swoją kadrą itp., ale obie chcą, aby sprawa szkół została raz na zawsze uregulowana, ponieważ nie da się pracować raz w zespole, później poza nim, a następnie znowu w zespole. Trudno jest w takiej sytuacji coś osiągnąć.

Przewodniczący Rady powiedział, że Rada nie jest w stanie zagwarantować tego, że będzie lepiej po utworzeniu Zespołu Szkół. Żadne zmiany nie rozwiążą problemów wynikających z konfliktów pomiędzy osobami w zarządzaniu placówkami.

Zastępca Wójta dodał, że cała sprawa ma trzy aspekty: organizacyjny (jeden budynek i jeden dyrektor szkoły), finansowy (niewielkie oszczędności w budżecie Gminy) oraz pedagogiczny. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę to warto utworzyć Zespół Szkół.

Radny Bogdan Skoczek również zabrał głos podczas dyskusji. Na początku był sceptycznie nastawiony do projektu uchwały, ale cała komisja rolnictwa swój dzisiejszy wybór uzależniła od zdania dyrekcji na ten temat. Tak jak Pani Wójt wspomniała jest to to uchwała intencyjna.

Radny Maciej Banicki zapytał, jak będą wyglądały sprawy kadrowe dyrekcji w tej sytuacji.

Pani Wójt odpowiedziała, że nie wie jak to będzie wyglądało osobowo. Na pewno trzeba będzie przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół.

Głosowanie: 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XVII/93/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 13 (Projekt Nr 8/2016) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Warnice.

 

Pani Wójt powiedziała, że po raz pierwszy Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. zaproponowały nam takie same stawki za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, jak w zeszłym roku. Od Radnych zależy czy je przyjąć, czy nie. Jeżeli Rada je przyjmie, wejdą w życie po 42 dniach, natomiast jeśli nie przyjmie, wejdą w życie po 92 dniach.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli chodzi o zasadę to nie powinniśmy ich przyjmować, natomiast mając na względzie fakt, że podwyżek nie było, Rada może przyjąć przedmiotowe stawki.

 

Pani Wójt dodała, że po ostatniej podwyżce śmieci w naszej Gminie skontaktował się z nią prezes Wodociągów, któremu zasygnalizowała, aby nie podnosił nam opłat za wodę i ścieki. Być może decyzja prezesa o utrzymaniu stawek na poziomie zeszłorocznym jest wynikiem tej rozmowy lub też odnawianej każdego roku umowy z Wodociągami.

 

Radny Bogdan Skoczek dodał, że w zeszłym roku nie zgodziliśmy się na proponowane stawki, dlatego uważa, że należy być konsekwentnym i nie podejmować niniejszej uchwały. Fakt faktem, jeśli nie przyjmiemy tych stawek, to i tak wejdą one w życie, tyle że z opóźnieniem. Bardzo dobrą polityką jest przedłużanie Wodociągom umowy corocznie.

Głosowanie: 4 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 9 głosowało „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. Uchwała nie została podjęta.

Ad. 14 (Projekt Nr 9/2016) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Warnice na lata 2016-2018".

Zastępca Wójta krótko omówił projekt uchwały. Jest to obowiązkowy dokument, który sprowadza się do planu inwestycji na czas obowiązywania umowy, które w teorii powinny pozwolić na zachowanie majątku Gminy w stanie niepogorszonym. W miarę konsekwentnie pilnujemy, aby te inwestycje zostały wykonane.

Głosowanie: 13 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.

Uchwała Nr XVII/94/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

O godz. 1530 obrady opuściła Radna Bożena Molińska.

 

Ad. 16 (Projekt Nr 9/2016) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2016 rok.

 

Skarbnik Gminy zabrał głos. Powiedział, że powyższe zmiany wynikają z konieczności zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków (dotacji wraz z odsetkami) z projektów „Przedszkole w naszej szkole” (dotacja 6.531 zł + odsetki) i „Przedszkole w szkole” (dotacja 1.907 zł + odsetki). Są to środki nieplanowane, ale musimy je zwrócić.

 

Radna Małgorzata Brząkała zapytała, dlaczego musimy zwrócić tę kwotę.

 

Pani Wójt odpowiedziała, że w ramach projektów dot. doposażenia przedszkoli, które realizowaliśmy dwa lata i rok temu, zakupiliśmy toalety, brodzik, kafelki do remontu pomieszczenia przedszkolnego. Kontrola wykazała, że te przedmioty nie zostały zamontowane. Uznano zatem, że jest to koszt niekwalifikowany, ponieważ przez dwa lata te sprzęty nie funkcjonowały.

Nie mieliśmy na to za wiele wpływu. Ten zwrot przełoży się na niższą cenę remontu, jaki teraz przeprowadzimy w przedszkolach.

 

Radny Maciej Banicki nawiązał do swojej poprzedniej wypowiedzi w kwestii zwiększenia dotacji dla klubów sportowych. Złożył oficjalny wniosek o wprowadzenie następujących zmian w budżecie: zmniejszenie wydatków w dziale oświata (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 10.000 zł i zwiększenie dochodów w dziale kultura fizyczna (sport) o kwotę 10.000 zł. Poprosił Radnych o poparcie swojego wniosku.

 

Pani Wójt odpowiedziała, że jeżeli Rada Gminy wyrazi wolę poparcia niniejszego wniosku, wówczas zaakceptuje tę zmianę i niezwłocznie wprowadzi autopoprawkę do projektu uchwały, jak również przekaże ją w tej formie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

 

Radna Małgorzata Brząkała zapytała, czy kwota 60 tys. zł jest niewystarczająca dla sportowców.

 

Pani Wójt odpowiedziała, że każdy klub sportowy musi zapewnić sobie finansowanie w wysokości 20 % ze środków własnych. Pozostałą część ma prawo otrzymać od Gminy. W zeszłym roku GLKS Mechanik Warnice otrzymał całą kwotę, jaka była zaplanowana, czyli 60 tys. zł. Na dzień dzisiejszy w Gminie mamy dwa kluby. Jeśli Radni dołożą do sportu 10.000 zł, wówczas możemy proporcjonalnie podzielić te dwa kluby dodatkowymi środkami, które zaspokoją ich podstawowe potrzeby.

 

Prezes GLKS Mechanika Warnice zabrał głos. Powiedział, że kwestia obcięcia w budżecie 10.000 zł przeznaczonych dla klubu wiązałaby się z likwidacją dwóch grup dziecięcych. Związek i transport kosztują klub rocznie 24.000 zł. Do tego dochodzą koszty trenera, sprzętu, utrzymania boiska. Oczywiście staramy się o dodatkowych sponsorów, jednak nie zawsze się oni znajdują. Kwotę 60 tys. zł klub zawsze wykorzystywał w całości, rzadko zdarzało się, że na koniec roku robiliśmy zwrot niewykorzystanej dotacji. Były to kwoty rzędu 300 – 400 zł. Będzie ciężko, jeśli nie otrzymamy więcej środków z budżetu Gminy.

 

Głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały: 11 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 2 osoby były przeciw.

Głosowanie: 11 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 2 osoby były przeciw.

Uchwała Nr XVII/95/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 17 Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady odniósł się do przytoczonego na początku posiedzenia sesji protestu przeciwko ważności wyborów zastępcy Sołtysa, które odbyły się dnia 23 stycznia br. Nasze biuro prawne przygotuje stosowną odpowiedź na niniejszy protest osobie, która go złożyła. (Protest stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

 

Ponadto wpłynęło pismo od Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zajęcia stanowiska dot. utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr XI/185/15 dołączoną do niniejszego pisma, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Pani Wójt w imieniu Radnego Powiatowego, Pana Artura Pniewskiego przekazała zebranym informację, że powiat pyrzycki złożył wniosek na przebudowę drogi powiatowej przez miejscowość Dębica na kwotę 1,9 mln zł. Dokumentacja jest już gotowa. Pierwotnie ta przebudowa miała kosztować nie więcej niż 0,5 mln zł. Nie wiemy, co spowodowało, że koszt inwestycji wzrósł prawie czterokrotnie. Dlatego też mamy wątpliwości, czy ta inwestycja finansowo będzie do udźwignięcia przez powiat.

 

Radny Bogdan Skoczek dodał, że po rozmowie z Radnym Powiatowym, Panem Arturem Pniewskim wie, że kwota przetargu na przebudowę drogi powiatowej będzie mniejsza.

 

Pan Mariusz Dobiszewski, mieszkaniec Przysiółka zapytał, czy naprzeciwko jego posesji, na dwóch słupach energetycznych już istniejących można zamontować dodatkowe lampy uliczne.

 

Pani Wójt odpowiedziała, że możemy przyjrzeć się temu miejscu. Ponadto mamy w Gminie 37 miejsc słabo doświetlonych, które musimy zaopatrzyć w lampy w pierwszej kolejności.

Pani Sołtys, Agata Romaniuk powiedziała, że awaria prądu w Nowym Przylepie, która została zgłoszona w piątek nie została naprawiona.

 

Pani Wójt odpowiedziała, że Enea ma 72 godziny żeby przyjechać i rozwiązać problem, ale oczywiście sprawdzimy to.

 

Radny Ryszard Staszewski zapytał, kto zlecił obcinkę drzew przy posesji Państwa Poznańskich.

 

Pani Wójt odpowiedziała, że przycinka drzew jest realizowana w ramach projektu „Drogi do natury”. Drzewa są niesprzątnięte, ponieważ projekt jeszcze się nie zakończył. Na dzień dzisiejszy nie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, nasz pracownik tego pilnuje, jednak niezwłocznie po zakończeniu projektu firma realizująca zadanie zajmie się uprzątnięciem drzew.

 

Ad. 18 W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie XVII sesji o godz. 16:00.

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Protokołowała: Katarzyna Ostrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Ostrowska 29-02-2016 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Ostrowska 29-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Ostrowska 29-02-2016 07:56