Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2016


Uchwała Nr XV/80/2015

Rady Gminy Warnice

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 11.237.381 zł, z tego:

dochody bieżące - 10.353.134 zł,

dochody majątkowe - 884.247 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 12.284.381 zł, z tego:

wydatki bieżące - 10.352.134 zł,

wydatki majątkowe - 1.932.247 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.047.000 zł, który zostanie pokryty:

zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w wysokości - 1.047.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załączniki Nr 3 i Nr 4) w kwotach:

przychody - 1.069.500 zł,

rozchody - 22.500 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w kwocie - 15.624 zł,

celowe w kwocie - 24.376 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 24.376 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie - 192.090 zł,

z tego:
a. w ramach funduszu sołeckiego - 192.090 zł

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie - 46.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 31.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000 zł,

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 824.500 zł

finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 222.500 zł

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek , do kwoty  22.500 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 38.537 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 90.000 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

dokonywania zmian w planie wydat­ków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bak prowadzący obsługę budżetu gminy,

udzielania:

a. zaliczek doraźnych pracownikom na koszty podróży służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków oraz sołtysom na pokrycie drobnych wydatków,

b. zaliczek stałych na cały rok budżetowy dla pracowników, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki – do wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty miesięcznych wydatków. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności..

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

Załączniki do uchwały do pobrania poniżej (plik PDF)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 14-01-2016 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ligocki 30-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 14-01-2016 08:56