Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XIII sesji Rady Gminy Warnice z dnia 06 listopada 2015 roku

Protokół

XIII Sesji

Rady Gminy Warnice

z dnia 06 listopada 2015 roku

(posiedzenie Rady Gminy w Domu Strażaka w Warnicach)

 

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Warnice VII kadencji otworzył o godz. 12:00 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marek Brodowski stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz-Gębska, Zastępca Wójta, Pan Waldemar Lubiński, Skarbnik Gminy, Pan Ryszard Ligocki, Komendant Straży Gminnej w Warnicach, Pan Czesław Fiałko oraz radni powiatowi, sołtysi i mieszkańcy Gminy (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Ad. 1, 2

j.w.

 

Ad. 3 Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz-Gębska złożyła wniosek o następujące zmiany do porządku obrad: dodanie w punkcie 12 porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2015-2025 oraz dodanie w punkcie 13 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2015 r. Przewodniczący poddał te propozycje pod głosowanie Radnym. 12 Radnych opowiedziało się „za” wprowadzeniem dwóch nowych projektów uchwał. Tym samym numeracja porządku obrad uległa zmianie.

Porządek obrad po zmianach wyglądał następująco:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2015 roku.

5. Informacja Wójta z prac pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

8. (Projekt Nr 50/2015) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9. (Projekt Nr 51/2015) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

10. (Projekt Nr 52/2015) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

11. (Projekt Nr 53/2015) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso.

12. (Projekt Nr 54/2015) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2015-2025.

13. (Projekt Nr 55/2015) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2015 r.

14. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

15. Zamknięcie obrad.

Zanim Rada przystąpiła do realizacji porządku obrad sesji, Pani Wójt wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli prezenty z okazji narodzin dzieci Radnym, Panu Grzegorzowi Nizio oraz Panu Grzegorzowi Pieńkowskiemu.

 

Ad. 4 Protokół z XII sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2015 roku przyjęto bez odczytywania 11 głosami „za” i 1 „przeciw”.

Ad. 5 Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz - Gębska przedstawiła informację z prac pomiędzy sesjami. (Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Radni nie mieli pytań do informacji międzysesyjnej.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie wnieśli interpelacji i zapytań.

Ad. 7 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta. (Komunikat stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Rady odczytał niniejszy komunikat oraz opinię Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok. Opinia jest negatywna, ale projekt uchwały faktycznie nie został przygotowany. Przewodniczący Rady dodał, że w poprzednim roku podatkowym do ustalenia stawki podatku rolnego przyjęta była kwota 52 zł za 1 dt, czyli jest to wzrost o 1,75 zł. W związku z powyższym do celów ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2016 rok obowiązywać będzie stawka urzędowa w wysokości 53,75 zł.

Ad. 8 (Projekt Nr 50/2015) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady poinformował wszystkich, że w przygotowanym projekcie uchwały jest przewidywany nieznaczny wzrost podatków, przeważnie o kilka groszy.

Pani Wójt zabrała głos w tej kwestii. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został przygotowany w ten sposób, aby Radni znali stawkę urzędową podatków od nieruchomości, aktualnie obowiązującą oraz proponowaną na 2016 r. Pani Wójt dodała, że do Radnych należy decydowanie o wysokości stawek. W perspektywie przyszłego budżetu wygląda to tak, że wpływy do budżetu z tytułu podwyżek podatków od nieruchomości będą stosunkowo niewielkie.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Rada przeanalizowała stawki w każdym punkcie oddzielnie. W § 1 pkt. a proponowany wzrost wynosi 5 gr, w pkt. b zaproponowano stawkę urzędową, natomiast w pkt. c przewiduje się wzrost stawki o 5 gr.

Stanowiska komisji:

- k. rewizyjna „za”

- k. rolnictwa „za”

- k. socjalna „za”

W § 2 w pkt. a stawka wzrośnie o 3 gr, w pkt. b o 1,50 zł, w pkt. c i d zaproponowano stawkę urzędową, a w pkt. e wzrost stawki o 1,02 zł.

Stanowiska komisji:

- k. rewizyjna „za” z uwagą, że w punkcie d proponuje stawkę urzędową (4,70 zł)

- k. rolnictwa jest „za” wszystkimi propozycjami z wyjątkiem pkt. e. Komisja proponuje stawkę w wysokości 2,50 zł

- k. socjalna „za” z tym, że w punkcie d również proponuje stawkę urzędową w wysokości 4,70 zł

Rada przystąpiła do przegłosowania zaproponowanych autopoprawek. W punkcie d 11 Radnych głosowało „za” przyjęciem stawki urzędowej podatku, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. W punkcie e natomiast 12 Radnych głosowało „za” przyjęciem stawki w wysokości 2,50 zł.

Zastępca Wójta zabrał głos. Powiedział, że proponowany wzrost stawki w punkcie e o 1,02 zł w porównaniu z obowiązującą stawką rzeczywiście jest istotny. Jednak w skali gospodarstw domowych, jednostkowych jeżeli mówimy o chlewiku, garażu czy tego typu zabudowie i przy różnicy między podwyżką podatku a stawką obowiązującą, wzrost podatku w stosunku rocznym wyniesie 15-20 zł. To nie jest wzrost, który by drastycznie obciążył gospodarstwa domowe. Proponowana stawka jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi gminami.

Radny Bogdan Skoczek dodał, że jeżeli Zastępca Wójta mówi, że podwyżka podatku od nieruchomości w skali gospodarstwa domowego nie stanowi dużych pieniędzy to znaczy, że czy podwyżka wyniesie 25 % czy też 50 % w punkcie e, w skali całego budżetu nie będzie to miało większego znaczenia.

Zastępca Wójta odpowiedział, że im mniej będziemy mieli środków na wkład własny w przyszłe inwestycje, tym mniej zrobimy dla mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady powiedział, że naszego regionu nie możemy porównywać z regionami w centralnej Polsce, czy w województwie wielkopolskim chociażby. Nie możemy stosować stawek maksymalnych, jak w gminach bogatszych.

Pani Wójt zabrała głos. Powiedziała, że według służb Marszałka naszego województwa, Gmina Warnice jest bardzo bogata. Ukazała się publikacja Urzędu Marszałkowskiego, dotycząca tzw. specjalnej strefy włączenia. Według niej nasza gmina ma dostęp do pełnej infrastruktury, nie mamy ubóstwa. Niestety dostaliśmy tylko 2 punkty za tzw. negatywne skutki. W chwili obecnej jest przygotowywane obszerne pismo do Pana Marszałka żeby się pochylił nad tym i przyjrzał się jeszcze raz naszym problemom. To, że dostaliśmy 2 punkty przy Gminie Kozielice, która ma 6, Gminie Przelewice, która ma 4, Gminie Lipiany, która ma 2, odsuwa nas to od pieniędzy unijnych. W opinii Pana Marszałka jesteśmy świetną Gminą, jednak w rzeczywistości nie jest tak, jak zostało to przez niego przedstawione. Jesteśmy porównywani z Gminą Przelewice, jednak oni otrzymali znacznie większą liczbę punktów niż my. To jest bardzo źle dla nas i sprawi, że przy każdym konkursie będą nam obcinane punkty.

Zastępca Wójta dodał, że Pan Marszałek zdecydowanie nie jest przychylny i życzliwy w swoich działaniach dla Gminy Warnice.

W § 3 w punkcie a i b nie przewidziano żadnych zmian.

Stanowiska komisji:

- k. rewizyjna „za”

- k. rolnictwa „za”

- k. socjalna „za”

Głosowanie: 12 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały z wymienionymi wyżej autopoprawkami.

Uchwała Nr XIII/64/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przerwa w obradach 1245 – 1255.

Ad. 9 (Projekt Nr 51/2015) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Rady zakomunikował, że stawki podatku od środków transportowych nie uległy podwyższeniu.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Stanowiska komisji:

- k. rewizyjna „za”

- k. rolnictwa „za”

- k. socjalna „za”

Głosowanie: 11 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 1 głos był „przeciw”.

Uchwała Nr XIII/65/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 10 (Projekt Nr 52/2015) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w całości.

Pani Wójt poinformowała Radnych, że w projekcie uchwały nic się nie zmieniło poza podstawą prawną, która dyktuje podjęcie odrębnej uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. Wysokość inkasa od wielu lat jest niezmienna i wynosi 5 % od zainkasowanej należności głównej. Proponujemy zostawić inkaso na tym samym poziomie.

Radna Małgorzata Brząkała zapytała, czy osoba, która jest radnym i sołtysem jednocześnie może pobierać inkaso.

Pani Wójt odpowiedziała, że jako inkasent tak. Natomiast radny nie może mieć umowy-zlecenia z Gminą. Mamy trzy tego typu przypadki w naszej Gminie, w miejscowościach Obryta, Barnim oraz Grędziec, gdzie radny jest również sołtysem.

Zastępca Wójta dodał, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym radny nie może pozostawać z Gminą w jakimkolwiek stosunku prawnym.

Stanowiska komisji:

- k. rewizyjna „za”

- k. rolnictwa „za”

- k. socjalna „za”

Głosowanie: 12 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XIII/66/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 11 (Projekt Nr 53/2015) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady odczytał projekt niniejszej uchwały.

Radny Bogdan Skoczek zabrał głos. Powiedział, że uchwała nie pozwala handlującym wpłacać pieniędzy w banku. O ile poprzednia uchwała na to pozwalała, w obecnej nie ma takiego zapisu.

Zastępca Wójta powiedział, że opłata targowa jest opłatą, której nie można wnosić w stosunku miesięcznym, kwartalnym, rocznym. To wynika z ustawy. Zastępca zaproponował za zgodą Rady, aby w punkcie 2 projektu uchwały dopisać zdanie „lub do uiszczenia opłaty w banku”. Zastępca dodał, że co do zasady opłata targowa nie musi być pobierana bezpośrednio przez inkasenta, podobnie jak podatek. Podatnik ma prawo zapłacić podatek u Sołtysa, w Gminie lub bezpośrednio w banku. Skutek będzie taki, że inkasenci nie będą mieli z tego tytułu korzyści.

Pani Wójt dodała, że sytuacja robi się problematyczna w momencie, kiedy handlarz chce uiścić opłatę targową u Sołtysa, a jego nie ma. Dodatkowy zapis proponowany przez Zastępcę jest dobry pod warunkiem, że osoba handlująca będzie wpłacała pieniądze na konto Gminy każdorazowo oraz okazywała Sołtysowi dowód wpłaty w postaci potwierdzenia bankowego.

Zastępca Wójta powiedział, że problem z uiszczaniem opłaty targowej jest sztuczny, ponieważ jeden z handlujących przedsiębiorców nie chce płacić. Przedsiębiorca ten wnosi opłatę targową w wysokości 20 zł i ta jedna opłata uprawnia go do handlowania w trzynastu miejscowościach Gminy Warnice. Z tego co mówią mieszkańcy wynika również, że osoba handlująca sprzedaje produkty, których nie powinna sprzedawać. Są to niehermetycznie zapakowane produkty na wagę.

Przewodniczący Rady zapytał, czy na inkasenta opłaty targowej można wyznaczyć Komendanta Straży Gminnej.

Zastępca Wójta odpowiedział, że Strażnik ma prawo skontrolować handlującego, czy uiścił opłatę targową. Jednak musi się zastanowić nad tym, czy warto i czy można angażować Komendanta Straży Gminnej w inkasowanie opłaty targowej. Pewne jest, że roli inkasenta nie wolno odbierać Sołtysom.

Pani Sołtys Teresa Suliga również wypowiedziała się w tej sprawie. Według niej umożliwienie handlującym uiszczania opłaty targowej w banku wywoła konflikt pomiędzy handlarzami, a Sołtysami. Dla Sołtysów będzie to problem. Pani Sołtys zaproponowała, aby pobieranie opłaty targowej odbywało się tak, jak do tej pory. Jeśli jednak Rada podejmie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu zapisu umożliwiającego uiszczanie opłaty targowej w banku prosi, aby Sołtysi zostali całkowicie zwolnieni z jej weryfikowania.

Komendant Straży Gminnej, Pan Czesław Fiałko dodał, że jeżeli handlarz może zrobić sobie przelew internetowy to Sołtys nie ma najmniejszej szansy, żeby zweryfikować, czy ten wydruk jest z faktycznego przelewu, czy też napisany odręcznie w programie komputerowym.

Radny Maciej Banicki zaproponował, aby Rada zostawiła projekt uchwały w wersji pierwotnej.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pierwotną wersją uchwały.

Głosowanie: 10 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu.

Uchwała Nr XIII/67/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

O godzinie 1320 obrady opuścili: Radny Maciej Banicki oraz Radna Bożena Molińska.

Ad. 12 (Projekt Nr 54/2015) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2015-2025.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy, Pan Ryszard Ligocki. Rada 30 września br. podjęła uchwałę o w sprawie zmiany wpf, jednak nie została ona zaakceptowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dostaliśmy stosowne pismo, gdzie zaopiniowano tę uchwałę negatywnie i nakazano nam tę uchwałę poprawić. Dzisiejsza wersja uchwały została poprawiona. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, nie moglibyśmy zaciągać żadnych dodatkowych zobowiązań w postaci kredytów lub pożyczek. Pan Skarbnik wyjaśnił, że poprawność wieloletniej prognozy finansowej wynika z dwóch wskaźników, których spełnienie jest nam narzucone przez ustawę o finansach publicznych. Jeden wskaźnik jest dopuszczający, a drugi to planowany na dany rok. Ten planowany na dany rok (2016) nie został spełniony z uwagi na nasze zobowiązania jakie posiadamy wraz z odsetkami. Żeby spełnić ten wskaźnik, który jest statystyczny (z trzech ostatnich lat) trzeba było przełożyć składkę obligacji w wysokości 300 tys. zł na lata 2019-2020. Jest to uzgodnione z bankiem. Nie mamy innego wyjścia. Gdybyśmy tej operacji nie dokonali, nie spełnilibyśmy wymaganych wskaźników. Poprzednia uchwała w sprawie wpf zostanie unieważniona. Po dokonanych zmianach w obecnej wpf wskaźniki zostają przez nas spełnione.

O godzinie 1330 obrady opuścił Radny Kamil Wochner.

Pani Wójt dodała, iż uchwalając wpf na ostatniej sesji Radni zostali poinformowani o tym, że prawdopodobnie zostanie ona unieważniona, jeżeli nie spełnimy jednego ze wskaźników. Na kolejną sesję zostanie przygotowana prezentacja przedstawiająca metody wyliczania wskaźników. Kiedyś było tak, że Gminy mogły się zadłużać do 60 %. My do tego poziomu jeszcze nie doszliśmy, a już nie spełniamy wskaźników. To, co się bierze pod uwagę w ich wyliczaniu to m.in. wydatki bieżące. Wzory są dość skomplikowane, ale jak się to wszystko policzy to o spełnieniu wskaźników decydują tak naprawdę trzy ostatnie lata. W naszej Gminie nigdy nie było problemu ze spełnianiem wszystkich wskaźników. Nigdy też na koniec roku nie mieliśmy debetu na koncie. Te wskaźniki są dla wszystkich gmin bardzo rujnujące. Na zakończenie Pani Wójt dodała, że jest po konwencie wójtów u Starosty Pyrzyckiego i dowiedziała się, że wszystkie ościenne gminy również mają problem ze spełnieniem tych wskaźników. Ma również nadzieję, że nowa władza pochyli się nad samorządami i złagodzi normy nas obowiązujące. W tej chwili proponujemy takie rozwiązanie, które nie zablokuje nam drogi do dalszego inwestowania.

Zastępca Wójta zaznaczył, że stawką tej dyskusji jest możliwość lub brak możliwości realizacji następnych inwestycji. Nie mamy sytuacji, która zagrażałaby bezpieczeństwu Gminy.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Głosowanie: 9 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XIII/68/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 13 (Projekt Nr 55/2015) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2015 r.

Ostatni projekt uchwały krótko omówił Skarbnik Gminy. Szczegóły zmian w budżecie przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Głosowanie: 9 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XIII/69/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 14 Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę wybranych dotacji udzielonych przez Gminę Warnice w ubiegłym roku. Protokół z kontroli jest dostępny do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Radny Ryszard Staszewski w imieniu rolników powiedział, że cena skupu żyta spadła, a podatek jednak został podniesiony.

Pani Wójt poinformowała zebranych o tym, iż 30 października br. została opublikowana uchwała w sprawie utworzenia Sołectwa Warnice Przysiółek. Radczyni stoi na stanowisku, że od 01 stycznia 2016 r. w terminie 30 dni zostaną przeprowadzone wybory na Sołtysa w tym Sołectwie. Pociągnie to za sobą konieczność zmian kolejnych uchwał dotyczących poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów do pobierania opłaty targowej. Na kolejną sesję zostaną przygotowane prezentacje dotyczące wyliczania wskaźników oraz sytuacji Związku Gmin Dolnej Odry, opłat śmieciowych i tego, co nas czeka. Pani Wójt dodała, że niemal wszystkie gminy zlikwidowały swoje straże gminne. Właśnie została podjęta uchwała przez Gminę Przelewice i Lipiany, które wspólnie prowadziły straż gminną. Od 01 stycznia przyszłego roku przestaje funkcjonować straż gminna w Gminie Stargard Szczeciński, w Kobylance i Reczu już wcześniej została zlikwidowana, w Gminie Suchań straż jeszcze się utrzymuje. My na razie takiej inicjatywy nie podejmujemy. Na dzień dzisiejszy trzeba dokończyć będące w toku postępowania. Mamy również pomysł, aby straż gminną utrzymać z jedną osobą pracującą, ale dodać jej dodatkowe zadania. Pani Wójt poinformowała Radnych, że została zweryfikowana część dróg gminnych i na dzień dzisiejszy takich dróg mamy 21 ha. Są one uprawiane w sposób rolniczy, są to drogi śródpolne. Będziemy sukcesywnie przedstawiać Radnym sposoby na zbycie tych nieruchomości, które Gminie nie są potrzebne. Pani Wójt dodała, że Gmina Warnice udzieliła pierwszej dotacji na zadanie z zakresu sportu, inne niż piłka nożna. Dotacja ta trafiła do stowarzyszenia z Kozielic, które prowadzi zajęcia w naszej gminie. Ponadto planowane jest przeniesienie Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku byłego banku spółdzielczego. W takiej wersji, jaka istnieje teraz OPS nie jest w stanie dłużej funkcjonować. Przenieść musimy również archiwum urzędowe, ponieważ teraz mieści się ono w budynku szkoły w Warnicach w pomieszczeniach, w których planowane jest przedszkole. Dogadaliśmy się z prezesem POMTORU co do ceny za wynajem kilku pomieszczeń. Obecna cena pozwoli nam podpisać umowę z tą firmą na najbliższe trzy lata. Chodzą również słuchy o likwidacji gimnazjum, więc musimy szybko utworzyć zespół szkół w Warnicach.

Zastępca Wójta poinformował zgromadzonych, iż pogrzeb mamy Radnego Zygmunta Kijowskiego prawdopodobnie odbędzie się w poniedziałek w Kościele w Kłębach o godz. 1100. Ze strony Gminy na pewno delegacja pojedzie na pogrzeb. Jeśli chodzi o cmentarze to Zastępca serdecznie podziękował Panu Lechowi Rzadkowskiemu, Panu Sławomirowi Śpiewakowi, Panu Marcinowi Siatkowskiemu, Panu Rajmundowi Nowakowi, Panu Waldemarowi Wiśniewskiemu i Panu Tyczkowskiemu, zastępcy Sołtysa za pomoc w uporządkowaniu cmentarzy. Część opłat cmentarnych jest niestety nie do odzyskania. Jest to winą błędów popełnionych przez firmę Dudziak, która dotychczas odpowiadała za cmentarze. Zdarzały się takie sytuacje, że grób był dwuosobowy, a opłatę pobierano od jednej osoby zmarłej. Ściągalność tych opłat mimo wszystko jest spora. Zastępca dodał również, że trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. Postaramy się wystąpić o dofinansowanie do wszystkich zaplanowanych inwestycji. Kluczową rolę w tej kwestii odegrają oczywiście nasze dochody, mianowicie to jak się skończy sprawa z Wielkopolską Spółką Gazownictwa oraz dochodów ze sprzedaży majątku, czyli kwestia porządkowania spraw związanych z drogami gminnymi.

O godz. 1350 obrady opuścił Radny Piotr Piwoni.

Pani Wójt na ostatniej sesji obiecała, że wyjaśni kwestię opłat za śmieci w Gminie Marianowo. Sytuacja wygląda tak, że od dnia 01 lipca br. Gmina Marianowo jako pełnoprawny członek Związku Gmin Dolnej Odry ma takie same stawki opłat za śmieci jak pozostali jej członkowie. Do 30 czerwca br. na stronie internetowej Gminy Marianowo widniała nieaktualna informacja w sprawie opłat.

Radny Bogdan Skoczek powiedział, że mieszkańcy Gminy Marianowo płacą dodatkowo za pojemniki na odpady.

Pani Wójt odpowiedziała, że za pojemniki zapłacą wszyscy członkowie Związku. Jest to wyłączną kompetencją i obowiązkiem właściciela posesji. Od 01 stycznia trzeba będzie zakupić sobie pojemnik we własnym zakresie.

Radna Małgorzata Brząkała zapytała, jaka będzie cena śmieci.

Pani Wójt odpowiedziała, że taką informację będzie miała być może na początku grudnia. Pewne jest jednak to, że mieszkańcy zalegają do Związku 2,400 mln zł, Gmina Warnice zalega do Związku około 100 tys. zł. Poprawiła się nieściągalność opłat za śmieci z 33 % na 11,45 % w naszej Gminie. Mimo to zaległości nadal rosną. Wraz z Panem Komendantem podjęliśmy się takiej akcji, żeby sprawdzać każde mieszkanie z osobna, ponieważ w systemie z Gminy Warnice brakuje 700 osób, które wciąż nie płacą za śmieci, dlatego będziemy ich szukać.

Radna Żaklina Kwapisz poinformowała zgromadzonych, że w poniedziałek zgłosiła problem, iż barierka znajdująca się przy mostku na wjeździe do Dębicy jest połamana. Oczywiście ktoś sprzątnął pozostałości po barierce, ale ten teren nie jest zabezpieczony, nie ma żadnej taśmy. Kolejną sprawą jest oświetlenie w Dębicy. W innych miejscowościach w naszej Gminie lampy uliczne zapalane są wcześniej niż w Dębicy. Wracając do domu o godz. 1600,1700 w miejscowości jest ciemno, nic się nie pali, począwszy od parku do przejazdu kolejowego, do samej Dębicy.

Zastępca Wójta odpowiedział, że jeżeli chodzi o barierkę to problem został zgłoszony do Zarządu Dróg Powiatowych. Możemy oczywiście jeszcze raz wystosować do nich pismo lub skorzystać z uprzejmości jednego z Radnych Powiatowych i ponownie zgłosić tę problem. W kwestii oświetlenia na wymienionym wyżej odcinku sprawa została wyjaśniona. Od dnia poprzedniego nie ma tam oświetlenia z uwagi na awarię prądu, która w ciągu 48 godzin zostanie usunięta.

Radna Żaklina Kwapisz dodała, że chodziło jej o zbyt późne włączanie oświetlenia ulicznego w godzinach wieczornych.

Pani Sołtys Iwona Pakuła również dodała, że lampy w Dębicy zapalają się dopiero około godziny 1800.

Zastępca Wójta odpowiedział, że poprosimy operatora o przestawienie zegarów w miejscowości Dębica na wcześniejszą godzinę.

Na zakończenie Radna Żaklina Kwapisz dodała, że nie została wyjaśniona kwestia dużych samochodów przejeżdżających przez mostek w Dębicy, nie wspominając o tym, że niszczą przy okazji chodnik, pobocza itp.

Pani Wójt powiedziała, że aby problem został w pełni usunięty potrzeba jest zmiana organizacji ruchu opracowana przez powiat. Trzeba zorganizować to w taki sposób, aby droga dla pojazdów była poniżej założonego tonażu.

Radny Ryszard Staszewski dodał, że przy mostku jest znak zezwalający na przejazd pojazdom do 10 ton.

Pani Wójt dodała, że miejscowość trzeba oznakować już przed przejazdem kolejowym w taki sposób, żeby było wiadomo jaki samochód i o jakiej ładowności może tam wjechać. Inaczej się nie da.

Zastępca Wójta rozmawiał o tej sprawie dwukrotnie z Panem Andrzejem Drabczykiem. Ma obietnicę, że w miejscowości Dębica zostanie postawiony znak. Problemem jest faktycznie to, że mostek przy wjeździe do miejscowości ma nośność 10 ton, a niestety musi znieść obciążenie często dwukrotnie lub trzykrotnie większe, niż pozwalają na to jego możliwości. Jest to droga powiatowa, dlatego też Gmina zgłaszała tę sprawę kilka razy do Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach.

Radna Żaklina Kwapisz powiedziała, że przy wjeździe do Dębicy od strony Koszewa w ogóle nie ma znaku.

Radny Bogdan Skoczek wspomniał, że przy okazji przeglądu dróg powiatowych, którego dokonała w tym roku komisja rozwoju i rolnictwa z udziałem Pana Andrzeja Drabczyka, zgłaszany był problem, o którym mowa.

Zastępca Wójta powiedział, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłoby przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i gruntowne przebudowanie mostku, ale zapewne nie udźwignie tego budżet Starostwa Powiatowego.

Radna Żaklina Kwapisz dodała, że największy problem jest z firmą Agrolex, która skupuje zboże i notorycznie przejeżdża przez miejscowość.

Pani Sołtys Iwona Pakuła również dodała, że droga w miejscowości Dębica jest stosunkowo wąska i przez najazdy ciężkich samochodów na pobocza, zniszczone są również chodniki.

Pani Wójt powiedziała, że tak jak sugerował Zastępca, najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji będzie przebudowa mostku, żeby miał większą nośność. Ponadto Pani Wójt dodała, że chodnik w miejscowości Dębica musi zostać przebudowany, ponieważ został źle zaprojektowany.

Radny Artur Pniewski zabrał głos. Poinformował wszystkich, że w dniu dzisiejszym Pan Andrzej Drabczyk przedstawił na Zarządzie informację, że w przyszłości jezdnia w miejscowości Dębica zostanie poszerzona.

Na zakończenie Zastępca Wójta zapytał Radnego Pniewskiego, czy w związku ze zgłoszonym problemem Gmina może liczyć na postawienie odpowiednich znaków w miejscowości Dębica.

Radny Powiatowy, Pan Artur Pniewski odpowiedział, że tak.

Ad. 15 W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie XIII sesji o godz. 14:00.

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Protokołowała

Katarzyna Ostrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Ostrowska 08-12-2015 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Ostrowska 08-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2015 09:20