Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XII sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2015 roku


Protokół

XII Sesji

Rady Gminy Warnice

z dnia 30 września 2015 roku

(posiedzenie Rady Gminy w Domu Strażaka w Warnicach)

Obrady XII Sesji Rady Gminy Warnice VII kadencji otworzył o godz. 11:00 Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marek Brodowski stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz-Gębska, Skarbnik Gminy, Pan Ryszard Ligocki oraz radni powiatowi, sołtysi, przedstawiciele prasy i mieszkańcy Gminy (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. 1, 2

j.w.

Ad. 3 Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Warnice z dnia 26 czerwca 2015 roku.

5. Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice z dnia 10 lipca 2015 roku.

6. "Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym" wystąpienie Pana Damiana Simińskiego, kandydata na posła RP.

7. Informacja Wójta z prac pomiędzy sesjami.

8. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

9. Informacja o stanie oświaty oraz przygotowania szkół do nowego roku szkolnego - przygotowana przez komisję socjalną.

10. Sprawozdanie z przebiegu pracy doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Warnice.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. (Projekt Nr 44/2015) Podjęcie uchwały w sprawie podziału Sołectwa Warnice i utworzenia Sołectwa Warnice Przysiółek oraz nadania statutu Sołectwu Warnice Przysiółek.

13. (Projekt Nr 45/2015) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Warnice położonego w Gminie Warnice.

14. (Projekt Nr 46/2015) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Warnice.

15. (Projekt Nr 47/2015) Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta w zakresie podjęcia negocjacji w celu ustalenia warunków umowy bezpłatnego przejęcia oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w miejscowości Reńsko.

16. (Projekt Nr 48/2015) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2015 rok.

17. (Projekt Nr 49/2015) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2015-2025.

18. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

19. Zamknięcie obrad.

Ad. 4 Protokół z X sesji Rady Gminy Warnice z dnia 26 czerwca 2015 roku przyjęto jednogłośnie bez odczytywania.

Ad. 5 Protokół z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice z dnia 10 lipca 2015 roku przyjęto jednogłośnie bez odczytywania.

Ad. 6 „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym” wystąpienie Pana Damiana Simińskiego, kandydata na posła RP podczas posiedzenia Rady Gminy nie było możliwe ze względów zdrowotnych. Informację, którą wysłał drogą elektroniczną do Biura Rady Gminy odczytał Przewodniczący Rady. (Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 7 Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz - Gębska przedstawiła informację z prac pomiędzy sesjami. (Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Informacje dodatkowe:

Pani Wójt w okresie międzysesyjnym trzykrotnie uczestniczyła w walnym zgromadzeniu członków Związku Gmin Dolnej Odry. Sytuacja finansowa Związku jest nieciekawa z uwagi na to, że jest bardzo duża nieściągalność opłat za odpady komunalne. Gmina Warnice na dzień dzisiejszy zalega do Związku 96 tys. złotych. Łącznie do Związku mieszkańcy zalegają 2 mln 200 tys. złotych. Taki deficyt zostanie wykazany na koncie ZGDO na dzień 31 grudnia 2015 roku. Natomiast 02 stycznia Związek podejmie kolejny debet co grozi dyscypliną finansów publicznych. Odsetki od kwoty zadłużenia nie przekroczą 2 400 zł, a dyscyplina jest dotkliwa po przekroczeniu tej sumy, zatem w tym przypadku Związek może dostać tylko pouczenie. Kwestia zadłużenia ZGDO była dyskutowana na wielu spotkaniach, podczas których padła propozycja podniesienia składki dla gmin za wywóz śmieci, ale niestety połowa gmin Związku ma programy naprawcze i nie może wydać żadnej kwoty na tę składkę. Pani Wójt poinformowała wszystkich, że do końca 2015 roku opłata za odpady komunalne nie ulegnie zmianie ani dla gminy, ani dla mieszkańców. Najgorsze jest to, że w systemie brakuje ludzi. W Gminie Warnice brakuje 700 mieszkańców. Wg zameldowania jest 3580 mieszkańców, a wg deklaracji 2800. Gmina próbowała te osoby znaleźć. Jedna miejscowość, dom po domu została sprawdzona i okazało się, że znaleźliśmy 52 osoby, które powinny płacić, a tego nie robią. W związku z tym, że jest trudno udowodnić danej osobie czy mieszka na terenie gminy czy też nie, Związek być może ustali nową opłatę za wywóz odpadów i będzie ona uzależniona od ilości zużytej wody. Średnie zużycie wody przypadające na 1 mieszkańca ZGDO miesięcznie wynosi 1,8 m3. Jest to pomysł, który pozwoli objąć opłatą wszystkie osoby zamieszkujące teren gminy. Związek w tej chwili przygotowuje różne kalkulacje, które pozwolą na podjęcie dobrej decyzji i rozwiązanie problemu zaległości. Prawdą jest, że część osób będzie korzystało ze studni przydomowych i nadal te osoby nie będą płacić za śmieci. Propozycja, która wyszła od Wójta Gminy Dolice zostanie jeszcze raz dokładnie przeanalizowana.

Radny Ryszard Staszewski powiedział, że zaległości od osób zameldowanych miały być ściągalne, a wychodzi na to, że nie są.

Pani Wójt odpowiedziała, że zaległości są ściągalne, ale jeśli ktoś nic nie ma, żadnego majątku, dochodów itp. to komornik umarza tego typu egzekucje. Jeżeli 20 % osób zdeklarowanych nie płaci za śmieci, a w systemie brakuje osób, które się nie zgłosiły i nie ma jak ich zweryfikować to taki system zawsze będzie nieszczelny i zawsze będą zaległości. Gdyby wszyscy płacili tak, jak się zadeklarowali, nie byłoby problemu. Niestety jest dużo osób, które uchylają się od obowiązku płacenia za odpady.

Przewodniczący Rady powiedział, że opłata za śmieci od ilości osób zamieszkujących teren gminy jest najbardziej bezpieczna, ponieważ licząc opłatę od zużycia wody dla rodziny trzy, czteroosobowej cena wzrośnie przynajmniej dwukrotnie. Niektóre rodziny zużywają 12 m3 wody miesięcznie, inne 0,5 m3. Te osoby, które będą musiały rozliczać się wg licznika, zaczną korzystać z deszczówki lub z wody ze studni. Jednak każda zmiana sposobu naliczania opłat dotknie te osoby, które płacą za śmieci.

Radny Bogdan Skoczek powiedział, że nie ma mądrego sposobu, żeby wybrnąć z tej sytuacji.

Radna Małgorzata Brząkała powiedziała, że byli u niej pracownicy firmy PPK Pyrzyce i rozmawiali na temat zerwania umowy ze Związkiem Gmin Dolnej Odry i przejścia indywidualnie do PPK. Radna zapytała czy istnieje taka możliwość.

Pani Wójt odpowiedziała, że absolutnie nie ma takiej możliwości. Ustawa tego zabrania. Firma wybrana przez Gminę musi obsługiwać mieszkańców z całego jej terenu. Pani Wójt dodała, że jeśli sytuacja się nie zmieni to Związek się rozpadnie. Niektóre Gminy odeszły od Związku i źle na tym wyszły. Do Związku dołączyła Gmina Marianowo, w której stawka za wywóz odpadów wynosiła 18,24 zł i mimo wszystko gmina dopłaciła do śmieci ponad 200 tysięcy złotych w ubiegłym roku, gdyż prowadziła system sama. W dużych miastach jest taniej, a w gminach wiejskich drożej. W mieście nie ma dużych kosztów transportu odpadów. Cena za śmieci na pewno nie będzie na niższym poziomie niż jest dotychczas. Jeżeli jednak ZGDO się rozpadnie, za śmieci będziemy płacić o wiele więcej i firmy śmieciowe będą pogrywać z gminami jeszcze bardziej, narzucając horrendalne stawki. Związek chce rozwiązać kwestię śmieci oraz wszystkie dylematy z tym związane. To nie jest łatwy temat, Wójtowie i Burmistrzowie ścierają się między sobą i próbują wypracować wspólne stanowisko, dobre dla wszystkich.

Radny Bogdan Skoczek zapytał, czy Gmina Marianowo dołączyła do Związku.

Pani Wójt odpowiedziała, że tak.

Radny Bogdan Skoczek powiedział, że mieszkańcy Gminy Marianowo w ostatnim czasie otrzymali pisma od firmy Remondis informujące o tym, iż będą musieli uiszczać dodatkową opłatę za pojemniki na odpady. Poza tym na stronie internetowej Gminy Marianowo widnieją wyższe od naszych stawki opłat za wywóz śmieci.

Pani Wójt odpowiedziała, że Gmina Marianowo jako członek ZGDO musi mieć stawki takie same, jak pozostałe gminy, ale sprawdzi tę informację.

Ad. 8 Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że Radni na posiedzeniach komisji zapoznali się z niniejszą informacją oraz nie mieli do niej żadnych pytań.

Pani Wójt zabrała głos. Powiedziała, że wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. przekroczyły dochody. Tak jest każdego roku, ponieważ w pierwszym półroczu wypłacane są 13-stki, przeprowadzane są remonty przed wakacjami itp. Różnica ta jest niewielka, dotyczy niecałych 4%. Trzy pozycje po stronie dochodów nie mają dobrego wykonania. Jest to m.in. straż gminna. Na 2015 rok zaplanowano dochody rzędu 350 tysięcy złotych. Po pierwszym półroczu wykonanie jest na około 100 tys. zł. Mandaty z wakacji jeszcze nie do końca spływają. Liczymy na to, że dobrniemy do 200 tys. złotych na koniec roku. Dzieje się tak z uwagi na zmianę przepisów ruchu drogowego. Drugą pozycją ważną dla gminy jest dochód rzędu 500 tys. złotych zasądzony na korzyść Gminy od Wielkopolskiej Spółki Gazowej. Od wyroku Sądu I instancji spółka się odwołała. Najpierw Wielkopolska Spółka Gazowa wniosła o powołanie drugiego biegłego rzeczoznawcy w sprawie wyceny sieci azowej, na co Sąd nie wyraził zgody, po czym wystąpiła z do Sądu II instancji o rozstrzygnięcie sporu. W związku z tym, że nie wiadomo kiedy rozwiąże się ta sprawa, ta pozycja po stronie dochodów w budżecie jeszcze nie została zrealizowana. Trzecia sprawa dotyczy kar umownych w wysokości 126 tysięcy złotych plus odsetki, zasądzonych na korzyść Gminy od firmy Drogbud. Komornik w tej sprawie rozpoczął egzekucję majątku Pana Szczęsnowicza. Jest zajętych 7 nieruchomości i liczymy na to, że do końca roku zostaną one sprzedane i zostaniemy zaspokojeni. W związku z tym, że Gmina Warnice nie jest jedynym wierzycielem firmy Drogbud i jest zbieg egzekucji, nie wiadomo do końca jak ta sprawa się rozstrzygnie. Być może my i inni wierzyciele zostaniemy podzieleni między sobą solidarnie kwotą pochodzącą z egzekucji. Jeśli chodzi o dochody to jak co roku bardzo dobrze spływają podatki, czyli dochody od rolników. Również jesteśmy zadowoleni z dochodów pochodzących z cmentarzy.

Ad. 9 Informacja o stanie oświaty oraz przygotowania szkół do nowego roku szkolnego - przygotowana przez komisję socjalną. Przewodniczący komisji odczytał informację, do której Radni nie mieli pytań i uwag. (Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. 10 Sprawozdanie z przebiegu pracy doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Warnice. Przewodniczący komisji odczytał niniejszą informację, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pan Bogdan Skoczek poinformował Radnych, iż został przygotowany projekt nowego statutu Gminy Warnice na podstawie dwóch statutów, które już działają w innych gminach, tj. Gmina Widuchowa i Gmina Kolbudy. Zapisy, które są zawarte w tych statutach były przeanalizowane przez nadzory wojewódzkie. W chwili obecnej nowy statut analizuje gminny radca prawny za porozumieniem z komisją. Projekt statutu zostanie przedstawiony Radzie na najbliższej sesji. Teraz było to niemożliwe z uwagi na przerwę urlopową radcy prawnego. Jednak statut został przygotowany pod okiem Pani Wójt, komisja nie ma do niego zastrzeżeń, ale czekamy jeszcze na jego wersję ostateczną od radcy prawnego. Komisja stwierdziła, że nie ma sensu poprawiać starego statutu z sesji na sesję, tylko przygotować zupełnie nowy dokument zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Ad. 11 Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Małgorzata Brząkała zabrała głos. Powiedziała, że na Zebraniu Wiejskim mieszkańcy zapytali czy istnieje możliwość podłączenia gazu ziemnego w Grędźcu.

Pani Wójt odpowiedziała, że sprawa jest skazana na niepowodzenie z uwagi na zbyt małą liczbę mieszkańców oraz na obszar Natura 2000 występujący na terenie miejscowości Grędziec, który blokuje tego typu inwestycje. Gmina natomiast może wystosować odpowiednie pismo do Wielkopolskiej Spółki Gazowej w tej sprawie.

Radna Małgorzata Brząkała zapytała również czy jest możliwość zamontowania dodatkowej lampy na istniejącym słupie pomiędzy budynkiem 14 a 13 w Grędźcu.

Pani Wójt odpowiedziała, że jest taka możliwość.

Ad. 12 (Projekt Nr 44/2015) Podjęcie uchwały w sprawie podziału Sołectwa Warnice i utworzenia Sołectwa Warnice Przysiółek oraz nadania statutu Sołectwu Warnice Przysiółek.

Sprawa była omawiana przez kilka miesięcy na wszystkich komisjach. Przewodniczący Rady przed podjęciem decyzji otworzył dyskusję w sprawie uchwały.

Radny Bogdan Skoczek zabrał głos. Poinformował wszystkich, iż na prośbę Pani Sołtys Teresy Suligi miał zamiar złożyć wniosek o zmianę daty wejścia w życie uchwały. Miało to być 14 dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym, nie zaś jak w wersji pierwotnej, czyli z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r. Radny Bogdan Skoczek powiedział, że jest za takim rozwiązaniem, jednak obawia się, że zmiana terminu wejścia w życie uchwały spowoduje konieczność poddania jej ponownie pod konsultacje społeczne.

Pani Wójt powiedziała, że nie konsultowaliśmy tej kwestii w nadzorze wojewódzkim, ale wg niej data wejścia w życie uchwały leży tylko w gestii Rady. Gdyby podczas trwania konsultacji społecznych wpłynęły np. 4 pisma od mieszkańców i każdy sugerowałby inną datę wejścia w życie uchwały, nie doszlibyśmy do porozumienia. Kwestia daty jest tylko i wyłącznie kompetencją Rady.

Radny Ryszard Staszewski powiedział, że były konsultacje i był czas na to, aby każdy się wypowiedział w tej sprawie lub wniósł jakieś uwagi. Skoro komisja ustaliła, że nowe sołectwo ma być od 01 stycznia 2016 r. to niech tak zostanie.

Sołtys Teresa Suliga zabrała głos. Powiedziała, że jeżeli Sołectwo Warnice zostanie rozłączone to tak jak zapowiadała na komisji, zrobi mikołajki dla dzieci, ale tylko z Sołectwa Warnice. Nie będzie to wspólna impreza jak dotychczas. Są w tej sprawie już skargi od mieszkańców, ale pieniądze na ten cel będą pochodziły od sponsora i dlatego o ich przeznaczeniu zdecyduje sama.

Przewodniczący Rady powiedział, że to o czym mówi Pani Sołtys to sprawy drugorzędne i nie jest to przedmiotem dyskusji.

Przewodniczący odebrał głos Pani Teresie Sulidze oraz Radnemu Ryszardowi Staszewskiemu. Na zakończenie dodał, że termin wejścia w życie uchwały zależy tylko od Rady oraz nie był przedmiotem konsultacji, a był nim cały projekt.

Pani Wójt zabrała głos w tej sprawie. Powiedziała, że wg jej opinii Sołectwo Warnice powinno zostać podzielone od nowej kadencji, czyli od dnia 01 marca 2019 r. Wygląda to tak, że Przysiółek w zeszłym roku wziął całą pulę pieniędzy przypadających im z funduszu sołeckiego i z racji tego, że na następne będzie musiał poczekać 3 lata, mieszkańcy postanowili się odłączyć. Pani Wójt jest zdania, iż podział Sołectwa przyniesie same problemy. Poprosiła Radnych, aby pochylili się nad tą propozycją oraz zastanowili się, czy nie będzie lepszym rozwiązaniem wydzielenie nowego Sołectwa z nową kadencją i nowymi wyborami. W tej sytuacji podział jest krzywdzący dla wszystkich. Dla Wójta, który w budżecie musi zapewnić środki dodatkowe funduszu sołeckiego oraz dla sołtysa, dla mieszkańców Warnic, ponieważ wpłynie to negatywnie na kontakty międzyludzkie itp. Ta uchwała wywołała duże kontrowersje i to co od 4 miesięcy dzieje się w Warnicach ma negatywny odbiór społeczny.

Przewodniczący Rady powiedział, że ma nadzieję, iż wnioskodawca podziału Sołectwa dobrze przemyślał tę decyzję.

Głosowanie: 9 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 4 głosy były „wstrzymujące”, 1 głos był „przeciw”.

Uchwała Nr XII/58/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przerwa w obradach 1215-1230.

Ad. 13 Projekt uchwały nr 45/2015 krótko omówiła Pani Wójt. Wynika on bezpośrednio z projektu nr 44/2015. Obszarem Sołectwa Warnice był dotychczas obręb geodezyjny Warnice, ale z racji podziału powstały dwa inne obręby geodezyjne: Warnice oraz Warnice Przysiółek.

Głosowanie: 13 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 1 głos był „wstrzymujący”.

Uchwała Nr XII/59/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

O godz. 1230 do obrad dołączyła Pani Dorota Gorąca, kierownik SP Warnice z filią w Starym Przylepie.

Ad. 14 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Warnice.

Radna Małgorzata Brząkała powiedziała, że w poniedziałek miało odbyć się spotkanie z rolnikami, którzy użytkują przedmiotową nieruchomość i zapytała, czy wszyscy rolnicy są zainteresowani zakupem ziemi i w jakiej formie ma się odbyć sprzedaż. Czy w drodze przetargu ograniczonego np.

Pani Wójt odpowiedziała, że działkę możemy sprzedać rolnikom tylko na powiększenie gospodarstwa rolnego. Jest to duża działka o powierzchni 3,92 ha. Użytkuje ją łącznie 9 rolników. Na spotkaniu zjawili się wszyscy. Dwie osoby wahają się nad zakupem nieruchomości, ale potrzebują kilka dni do namysłu. Po rozmowie z Przewodniczącym Rady pojawił się pomysł, aby z działki nr 531 wydzielić dodatkową działkę (zapewniając drogę dojazdową do pozostałej części działki) dla pana, który nie chce nam sprzedać działki pod cmentarz w Barnimiu, ponieważ jest to bliskie sąsiedztwo. Chcemy zaproponować mu zamianę. Jeśli się nie zgodzi, można go wywłaszczyć. Sprawa drogi 531 wynikła podczas inwentaryzacji mienia powiatowego i pomysł zbycia tej działki zaproponował Radny Powiatowy, Pan Artur Pniewski. Gminie brakuje dochodów majątkowych. Potrzebujemy środków na wkład własny niezbędnych do uruchomienia kolejnych projektów unijnych. Jak udało się ustalić, podobna sytuacja z zaoranymi drogami dotyczy miejscowości Wójcin, Cieszysław. Gospodarstwa na terenie Gminy się powiększają i w wielu przypadkach działki, które tylko na mapie widnieją jako drogi dojazdowe, nie są potrzebne, ponieważ przebiegają pomiędzy polami jednego właściciela i zostają one zaorywane. Inne Gminy, będące w tej samej sytuacji spieniężają takie nieruchomości. Pani Wójt w sprawie ostatecznej sprzedaży na pewno skonsultuje się z Radą. Jeśli choć jeden rolnik nie zgodzi się na zakup tej ziemi, być może zostanie ona wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców Gminy.

Radny Maciej Banicki zapytał, czy nie lepiej będzie wydzierżawić tę działkę.

Pani Wójt odpowiedziała, że dochód roczny z dzierżawy tej nieruchomości wyniesie około 10 tysięcy zł. Jeśli sprzedamy działkę, Gmina jednorazowo otrzyma z tego tytułu ok. 250 tys. zł. Sprzedaż tej nieruchomości przysłuży się Gminie na przyszłe inwestycje.

Radny Ryszard Staszewski powiedział, że ziemię sprzedaje się tylko raz.

Pani Wójt odpowiedziała, że owszem, ale droga, którą chcemy sprzedać fizycznie nie istnieje od 30 lat. Figuruje tylko na mapie. Jeśli jej nie sprzedamy, możemy zapomnieć o budowie świetlicy w Wierzbnie, o oczyszczalni ścieków itp. Jak nie znajdziemy dochodów majątkowych, nie zrobimy zaplanowanych inwestycji. Na zakończenie Pani Wójt dodała, że nie ma innego pomysłu na dochody majątkowe póki nie będzie wiatraków. Jeżeli przegapimy najbliższe 4 lata to nie wykorzystamy tym samym środków unijnych na budowę kilku świetlic wiejskich. Sprzedaż dróg gminnych, nieistniejących jest dobrym pomysłem na pozyskanie dochodów majątkowych, ale ostateczna decyzja należy oczywiście do Rady. Jeżeli coś jest niepotrzebne, a może posłużyć na rozmnożenie majątku Gminy to trzeba to zrobić.

Radny Ryszard Staszewski powiedział, że na dzień dzisiejszy 5 osób nie chce kupić tej ziemi.

Pani Wójt odpowiedziała, że jeżeli tak to działka zostanie wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego jako cała nieruchomość.

Przewodniczący Rady powiedział, że po przeanalizowaniu tego problemu stwierdził, że działkę nr 531 można zbyć w drodze przetargu, ale również można wydzielić z niej działkę o powierzchni 1 ha i zaproponować zamianę panu, który ma działkę przy cmentarzu, za którą życzy sobie 200 tys. zł. Pozostałą powierzchnię działki można będzie zbyć na powiększenie działek sąsiednich. Jeśli natomiast nie będzie chętnych, można również wydzierżawić tę ziemię tym użytkownikom, którzy teraz ją uprawiają i mieć taką rezerwę przyszłościową. Sprawdziliśmy również działki drogowe w obrębie Wójcin. Kiedyś z Barnima do Wójcinka była droga przez pole, porośnięta wierzbami i głogami. Niemcy kupując te pola zaorali ją 18 lat temu. Ten pas drogowy może mieć około 20 metrów. Jeżeli ta działka mogłaby być działką samodzielną, bo ma dostęp do drogi, wtedy można byłoby ją sprzedać w przetargu nieograniczonym i przedzielić niemieckie pole na pół. Uzyskalibyśmy dzięki temu wyższą cenę ze sprzedaży, bo do przetargu przystąpią również inni rolnicy. W samym obrębie Wójcin takich dróg będzie łącznie około 4 ha. Jeśli podobna sytuacja występuje w innych miejscowościach to być może zbierze się 10 ha lub więcej niepotrzebnych nieruchomości. Te działki należy geodezyjnie podzielić, wydzielić to, co jest zaorane i niech geodeta wskaże słupki graniczne, aby można było w drodze przetargu wystawić na sprzedaż lub sprzedać rolnikom na powiększenie gospodarstwa rolnego. Patrząc na ceny ziemi w naszej Gminie wynoszą one około 50 tys. za 1 ha. Przewodniczący Rady zaproponował, aby jak najszybciej wznowić granice tych działek i je zbyć. Jeżeli chodzi o przedmiotową uchwałę to jest błąd w numerze działki. Zamiast 513 winno być 531. Jeśli natomiast chcielibyśmy zabezpieczyć z tej nieruchomości 1 ha ziemi na zamianę dla pana, który ma działkę przy cmentarzu to zamiast słowa „sprzedaż” w uchwale należy użyć słowa „zbycie”. Najpierw musimy poczekać na opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich, który musi określić czy nie ma planów w stosunku do działki nr 531, ponieważ kiedyś tamtędy miała przebiegać droga wojewódzka.

Zostały wniesione dwie autopoprawki do projektu uchwały. W tytule uchwały, jak i w §1 słowo „sprzedaż” zmieniono na słowo „zbycie” oraz numer działki uległ zmianie, zamiast drogi nr „513” jest droga nr „531”.

Radny Bogdan Skoczek powiedział, że nie zrozumiał do końca, czy rolnicy zgodzili się na zakup nieruchomości.

Pani Wójt odpowiedziała, że najpierw się zgodzili, a potem część z nich stwierdziła, że muszą się zastanowić. Jeśli któryś z rolników zrezygnuje z zakupu to wystawimy całą działkę na sprzedaż.

Radny powiatowy, Pan Artur Pniewski zabrał głos. Powiedział, że sprawa zaoranej drogi wynikła podczas sprawdzania mienia powiatowego. Powiat zdecydował się na sprzedaż tego typu nieruchomości, które są zbędne. Okazało się wówczas, że działka nr 531 oznaczona w geodezji jako droga jest drogą gminną, która została przekazana Gminie przez województwo w roku 1997. Fizycznie ta droga nie istnieje. Jest zaorana przez rolników, którzy sąsiadują z tą działką. Łącznie cała droga, składająca się z dwóch działek ma powierzchnię 8 ha ziemi rolnej II i III klasy. Działka ta jest uprawiana przez rolników od 20, może 30 lat. Podatek za tę ziemię nigdy nie był płacony. Prawdopodobnie rolnicy pobierali dotacje unijne na tę ziemię.

Radny Ryszard Staszewski oraz Przewodniczący Rady odpowiedzieli, że jeśli nie było umowy na tę ziemię to rolnicy nie mogli brać na nią dotacji.

Radny powiatowy dodał, że cała droga, czyli dwie działki są warte na dzień dzisiejszy pół miliona złotych. Wystarczy te pieniądze podnieść z ziemi, żeby mieć środki na wkład własny w inwestycje.

Za wniesieniem autopoprawek do projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały: 10 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 2 osoby były „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu.

Uchwała Nr XII/60/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały nr 47/2015 krótko omówiła Pani Wójt. Gospodarka wodno-ściekowa jest zadaniem własnym Gminy. Agrofirma Witkowo postawiła nas przed faktem dokonanym i z końcem 2015 roku musimy przejąć od nich oczyszczalnię ścieków w miejscowości Reńsko. Pani Wójt powiedziała, że spotkanie z prezesem Agrofirmy odbyło się trzykrotnie. Pan prezes obiecał przekazać nam oczyszczalnię bezpłatnie. Grunt pod oczyszczalnią jest w trakcie wydzielenia. Przejmiemy go w zamian za działkę, która kiedyś była drogą, a w chwili obecnej uprawia ją Agrofirma (droga między polami Agrofirmy). Będziemy musieli odkupić od Agrofirmy tylko jedno urządzenie jakim jest trafostacja, która zasila wyłącznie oczyszczalnię ścieków. Jego wartość wynosi 20 tys. zł. Kwota ta ma zostać zapłacona do końca czerwca przyszłego roku. Negocjacje z Agrofirmą były burzliwe i długie. Pod koniec lipca doszliśmy do porozumienia, jak to ma wyglądać. Lepszych warunków nie jesteśmy w stanie wynegocjować. Wodociągi już oceniły istniejący stan urządzeń, został przygotowany protokół przekazania oczyszczalni tak, żeby wszystkie elementy się w nim znalazły. Na zakończenie Pani Wójt poprosiła Radnych o wyrażenie zgody na taki kierunek działania.

Przewodniczący Rady powiedział, że przekazaniu podlega oczyszczalnia ścieków, natomiast co dalej z wodą.

Pani Wójt odpowiedziała, że woda zostaje bez zmian. Agrofirma nie chce nam jej oddać, ponieważ jest właścicielem całego rurociągu w Reńsku. Jedynym wyjściem dla Gminy będzie wybudowanie w tej miejscowości własnego ujęcia wody ze stacją uzdatniania. Sprawa przejęcia wody jest trudniejsza niż w przypadku ścieków. Pewne jest natomiast, że cena ścieków dla mieszkańców Sołectwa Reńsko wzrośnie niemal o 100%. W tej chwili stawka ta jest bardzo niska.

Głosowanie: 13 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.

Uchwała Nr XII/61/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 16 Przedostatni projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2015 rok omówił Skarbnik Gminy.

Zmiany w dochodach polegają na :

- zmniejszeniach na kwotę 17.339,97 zł,

- zwiększeniach na kwotę 263.522,46 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na:

- zmniejszeniach na kwotę 67.998,00 zł,

- zwiększeniach na kwotę 327.940,49 zł.

Stanowiska komisji:

- k. rewizyjna „za”

- k. rolnictwa „za”

- k. socjalna „za”

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Głosowanie: 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XII/62/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 17 Ostatni projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2015-2025 również omówił Skarbnik Gminy. Zmiany te polegają na dostosowaniu WPF do zmian w budżecie Gminy dokonanych w trakcie 2015 roku. Głównie chodzi o niespełnienie warunku zadłużeniowego przez Gminę w roku 2015 i 2016. Dochody są zbyt małe na dzień dzisiejszy, a spłata zadłużenia wraz z odsetkami przewyższa nasze możliwości.

Pani Wójt dodała, że środki unijne bardzo dobrze łagodzą nam wskaźniki wynikające z ustaw. Dopóki świetlica w Starym Przylepie widniała jako dochód ze środków unijnych wszystko było dobrze. W momencie kiedy przesunęliśmy ją w miejsce pożyczek, Regionalna Izba Obrachunkowa to zakwestionowała. Pani Wójt podkreśliła, że dlatego właśnie jest za tym, że majątek Gminy trzeba rozmnażać.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.

Głosowanie: 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Uchwała Nr XII/63/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 18 Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

O godz. 1325 obrady opuściła Radna Małgorzata Jakrzewska.

O godz. 1335 obrady opuścili Radna Żaklina Kwapisz, Radny Maciej Banicki.

O godz. 1340 obrady opuścili Radny Łukasz Makowski, Sołtys m. Reńsko Edward Owczarek.

Przewodniczący Rady odczytał wniosek, który wpłynął do Biura Rady Gminy dnia 10 września br. od Wodociągów Zachodniopomorskich. (Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Pani Wójt zaprosiła Radnych i Sołtysów na wyjazd na grzyby dnia 10 października br. Na zakończenie wręczyła podziękowania wszystkim tym, którzy pomogli przy organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych w tym roku.

Radny powiatowy, Pan Artur Pniewski przedstawił informację z realizacji zadań z zakresu remontu dróg, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach w roku 2015. Informacja jest miażdżąca. Na remonty dróg wydano: w Gminie Pyrzyce 2018 tys. zł, w Gminie Przelewice 212 tys. zł, w Gminie Lipiany 131 tys. zł, w Gminie Bielice 79 tys. zł, w Gminie Kozielice 45 tys. zł, w Gminie Warnice wydano 35 tys. zł. Tak wyglądają inwestycje powiatowe na dzień dzisiejszy. Radny przedstawił tę informację na klubie radnych, która jest kontrowersyjna dla Gminy Warnice. Zarząd zobowiązał się na piśmie odwrócić tę sytuację w przyszłym roku, jeszcze przed wprowadzeniem programu naprawczego w powiecie, który już jest przygotowywany. Starosta Pyrzycki i dwóch członków Zarządu zadeklarowało, że większość środków przeznaczonych na drogi zostanie przekazana dla Gminy Warnice w przyszłym roku.

Radny Ryszard Staszewski zaprosił wszystkich Radnych, Sołtysów i wszystkich gości na święto pieczonego ziemniaka, które odbędzie się 03 października br. o godz. 1700 na Przysiółku.

Radna Małgorzata Brząkała zapytała obecną na sali, Panią Dorotę Gorącą kto robi zamieszanie w szkołach na temat dzieci z 6 klasy i dożywiania. Sprawa dowozów została wyjaśniona. Było tak, że trzy razy w tygodniu rodzice z Grędźca odbierali dzieci z Wierzbna. Autobus przejeżdżał przez miejscowość, ale nie zatrzymywał się.

Pani Wójt zabrała głos w tej sprawie, która ją również zbulwersowała. Niedawno odbyła spotkanie z Panią Ewą Rebeko i Panią Małgorzatą Jakubowską przed zebraniem z rodzicami odnośnie skarg na dożywianie w szkole, co jest spowodowane zmianą przepisów. Obiady są nieraz w całości wyrzucane. Dlatego też wspólnie z innymi gminami przygotowujemy stanowisko do Ministerstwa w sprawie dożywiania. Ministerstwo próbuje uczyć dzieci zdrowego odżywiania zaczynając tam, gdzie się nie powinno. We wszystkich małych i dużych szkołach poupadały sklepiki. Mamy taką sytuację, że dostawca posiłków w szkołach ma bardzo dobrą renomę, jednak nikt nie spodziewał się, że w trakcie wakacji wejdzie w życie taka ustawa i zblokuje nam doprawianie posiłków. Sytuacja w tej chwili wygląda tak, że dzieci nie jedzą w ogóle posiłków. Dlatego też Pani Wójt zaprosiła na rozmowę dyrekcję naszych szkół w tej sprawie. Przygotowała również informację dla rodziców, że problem jest ogólny i kwestia posiłków nie zależy bezpośrednio od firmy, która je dostarcza, ponieważ są one przygotowywane wg ogólnokrajowych norm. Przy okazji wynikł temat klasy 6. Pani dyrektor Rebeko poinformowała Panią Wójt, że dzieci z klasy 6 Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie proszą o przeniesienie do Warnic z uwagi na to, że tam zostali przeniesieni ich rówieśnicy. W ramach przypomnienia, do Warnic od nowego roku szkolnego zostały przeniesione dwie klasy 7 i 9 osobowe z uwagi na ekonomię. Niestety nie wszystkim nauczycielom pasuje takie rozwiązanie, ponieważ muszą na dwie, trzy godziny dojechać do Starego Przylepu. Pani Wójt powiedziała Pani dyrektor, że jeżeli dzieci same proponują takie rozwiązanie to trzeba skonsultować ich pomysł z rodzicami. Okazało się, że na zebraniu zostało rodzicom narzucone, że dzieci mają zostać przeniesione do Warnic. Pani Wójt po otrzymaniu tej informacji wystosowała pisma do rodziców informujące, że cel konsultacji z nimi był zupełnie inny, niż przekazała to Pani dyrektor oraz prosi ich o wyrażenie opinii na ten temat. Dziesięciu rodziców kategorycznie nie zgodziło się na przeniesienie dzieci, 6 zgodziło się, dwóm jest to obojętne. Zależy im tylko na tym, aby zakończyć tę sprawę. Okazało się też, że Pani Kierownik Dorota Gorąca nie wie nic o sprawie. Ponadto Pani Wójt rozważa utworzenie zespołu szkół, gdzie będzie odpowiedzialna jedna osoba za wszystko. Kurator Oświaty wyraziła pozytywną opinię odnośnie stanowiska Pani Wójt w tej sprawie. Takie rozwiązanie przyniesie korzyści dla wszystkich. W razie jakichkolwiek problemów do odpowiedzialności zostanie pociągnięta tylko jedna osoba - dyrektor szkoły.

Pani Dorota Gorąca powiedziała, że o całej sprawie dowiedziała się od rodziców na zebraniu, co ją bardzo zaskoczyło. Ponadto wśród ludzi krążą nieprawdziwe plotki na temat tego, co dzieje się w szkole. Dzieciom w Starym Przylepie nie dzieje się krzywda. Nie prawdą jest, że w szkole nie ma internetu. Prawdą jest, że są słabe komputery, ale zaoszczędzone pieniądze i te pochodzące od sponsora pozwolą na zakup nowego sprzętu w przyszłym roku. Jeśli chodzi o dowozy to są one ustawione tak, by dzieci zawsze na czas trafiały do domu. To nie dziecko ze Starego Przylepu nie było odwożone do domu.

Pani Wójt zapytała Pani kierownik, czy to prawda, że szkoła w Starym Przylepie nie została wzięta w pierwszej wersji pod uwagę przy wyjeździe studyjnym do Niemiec.

Pani kierownik odpowiedziała, że przekazano jej tydzień przed wyjazdem informację, iż dzieci z klasy trzeciej ze Starego Przylepu również mogą pojechać do Niemiec. Rodzice dzieci chętnych zostali zmuszeni podjąć decyzję dotyczącą wyjazdu z dnia na dzień. Zgłosiły się tylko 4 osoby. Jedno dziecko wcześniej wyjechało za granicę, jedno zrezygnowało, dwoje dzieci natomiast wyjechało. Nikt wcześniej nie złożył propozycji, aby wyjechały również dzieci z klasy 6, gdzie posiadają już paszporty, czy też dowody osobiste. Pani kierownik powiedziała, że nie wiedziała o tym wyjeździe wcześniej i nie pozwolono na to, aby na wymianę pojechały dzieci z klasy 6. Odnośnie dożywiania dzieci sobie radzą. Przynoszą do szkoły własne przyprawy i się najadają.

Radna Małgorzata Brząkała powiedziała, że rodzice dzieci z Grędźca po wywiadówce w Warnicach byli bezpośrednio u Pani dyrektor Jakubowskiej z prośbą, aby autobus dowoził dzieci do Grędźca bezpośrednio po szkole tak, żeby rodzice nie musieli ich odbierać na własną rękę z Wierzbna. Radna zapytała również od kiedy zajęcia SKS są obowiązkowe.

Pani Dorota Gorąca odpowiedziała, że to są zajęcia dodatkowe, nieobowiązkowe. Pan, który w tej chwili prowadzi zajęcia wf-u jest nauczycielem bardzo dobrze się zapowiadającym i dzieci z chęcią uczęszczają na jego zajęcia.

Radny Grzegorz Nizio powiedział, że jeśli coś posiada nazwę „dodatkowe” tzn. „nieobowiązkowe”. I to w gestii rodziców należy odbieranie dzieci z zajęć pozalekcyjnych na własną rękę. Poza tym w dzisiejszych czasach dużo dzieci jest nastawionych anty w stosunku do sportu.

Pani Dorota Gorąca dodała, że dzieci w szkole w Starym Przylepie ćwiczą na wf-ie bardzo chętnie i starają się pomimo tego, że nie każdy z nich jest sportowcem.

Ad. 19 W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie XII sesji o godz. 13:45.

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Protokołowała

Katarzyna Ostrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Ostrowska 09-11-2015 07:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Ostrowska 09-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2015 07:07