Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie utwardzeń gruntu na działkach na terenie gminy Warnice - II ZAPYTANIE

Warnice, dnia 05.08.2015 r.

Znak sprawy: IB.271.28.1.2015.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

 

            Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie utwardzeń gruntu na działkach na terenie gminy Warnice
– II ZAPYTANIE.

 

 1. Zamawiający:

 

Gmina Warnice
Warnice 66
74 – 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Nazwa zamówienia

Wykonanie utwardzeń gruntu na działkach na terenie gminy Warnice
– II ZAPYTANIE.

 

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


34953300-5 Chodniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamawiający wymaga wykonania utwardzeń na działkach na terenie gminy Warnice kostką betonową grubości 8 cm, wg poniżej konstrukcji:

Kostka betonowa                                - gr. 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa      - gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza

z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie
lub recyklingu betonowego                  - gr. 10 cm

Należy zastosować obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu B15 (C12/15).

Zamawiający wymaga wykonania utwardzeń na działkach na terenie gminy Warnice wg poniższego wykazu:

 

Lp.

Miejscowość

Numer działki

Ilość m2
wykonania

Ilość mb obrzeży do wykonania

Przeznaczenie

1.

Warnice

472/6

36,0

24,0

Utwardzenie działki przy altanie gminnej

2.

Obryta

418/1

12,0

8,0

Utwardzenie pod wiatą przystankową

3.

Obryta

418/3

12,0

8,0

Utwardzenie pod wiatą przystankową

4.

Nowy Przylep

93

59,0

42,0

Utwardzenie działki przy altanie gminnej

5.

Zaborsko

62

20,0

16,0

Utwardzenie działki przy altanie gminnej

 

Zamawiający zaznacza, że dopuszcza przed podpisaniem umowy rezygnację z części zakresu utwardzenia wykazanego w tabeli powyżej.

 

 1. Termin realizacji zadania:

 

Termin wykonania – 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

 

 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 1 zrealizowaną w okresie ostatnich pięciu lat, robotę budowlaną polegającą na wykonaniu utwardzenia, chodnika, ścieżki rowerowej lub innych
z kostki betonowej załączeniem dokumentów należytego wykonania tych robót.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą kierownika budowy
w specjalności drogowej posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

 

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:   

                        Cena ofertowa                       – K1 - waga 100 %

           

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego
   z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:
  2. Wykaz, co najmniej 1 zrealizowanej roboty budowlanej opisanej w pkt IV.2.2.,
  3. Poświadczenie należytego wykonania, co najmniej 1 zrealizowanej roboty budowlanej opisanej w pkt IV.2.2.,
  4. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej.
  6. W przypadku złożenia oferty niekompletnej zamawiający odrzuci ofertę bez wzywania do uzupełnienia.
  7. Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
  8. Koperta powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I i opisana w sposób następujący:

 

 

O  F  E  R  T  A   C E N O W A

Wykonanie utwardzeń gruntu na działkach
na terenie gminy Warnice – II ZAPYTANIE.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

14 sierpnia 2015 r. godz. 12:15

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r. do godziny 12:00.

 

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

Honorata Siry – Jabłońska – inspektor Urzędu Gminy Warnice –   tel. 91 561 28 90.

 

 1. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Wykaz wykonanych usług
  3. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
  4. Projekt umowy


WÓJT
/-/
mgr Anna Hackiewicz-Gębska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 06-08-2015 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 06-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2015 14:51