Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie utwardzeń gruntu na działkach na terenie gminy Warnice


Warnice, dnia 15.06.2015 r.

Znak sprawy: IB.271.24.1.2015.HSJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie utwardzeń gruntu na działkach na terenie gminy Warnice.

 1. Zamawiający:

Gmina Warnice
Warnice 66
74 - 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Nazwa zamówienia

Wykonanie utwardzeń gruntu na działkach na terenie gminy Warnice.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


34953300-5 Chodniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga wykonania utwardzeń na działkach na terenie gminy Warnice kostką betonową grubości 8 cm, wg poniżej konstrukcji:

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza

z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie
lub recyklingu betonowego - gr. 10 cm

Należy zastosować obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu B15 (C12/15).

Zamawiający wymaga wykonania utwardzeń na działkach na terenie gminy Warnice wg poniższego wykazu:

Lp.

Miejscowość

Numer działki

Ilość m2
wykonania

Ilość mb obrzeży do wykonania

Przeznaczenie

1.

Warnice

472/6

36,0

24,0

Utwardzenie działki przy altanie gminnej

2.

Warnice

488/3

12,0

8,0

Utwardzenie pod wiatą przystankową

3.

Obryta

418/1

12,0

8,0

Utwardzenie pod wiatą przystankową

4.

Obryta

418/3

12,0

8,0

Utwardzenie pod wiatą przystankową

5.

Nowy Przylep

93

59,0

42,0

Utwardzenie działki przy altanie gminnej

6.

Zaborsko

62

20,0

16,0

Utwardzenie działki przy altanie gminnej

Zamawiający zaznacza, że dopuszcza przed podpisaniem umowy rezygnację z części zakresu utwardzenia wykazanego w tabeli powyżej.

 1. Termin realizacji zadania:

Termin wykonania - 30 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym do zapytania, co najmniej 1 zrealizowaną w okresie ostatnich pięciu lat, robotę budowlaną polegającą na wykonaniu utwardzenia, chodnika, ścieżki rowerowej lub innych
z kostki betonowej załączeniem dokumentów należytego wykonania tych robót.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą kierownika budowy
w specjalności drogowej posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

Cena ofertowa - K1 - waga 100 %

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

    1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego - formularza ofertowego
     z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:

    • Wykaz, co najmniej 1 zrealizowanej roboty budowlanej opisanej w pkt IV.2.2.,

    • Poświadczenie należytego wykonania, co najmniej 1 zrealizowanej roboty budowlanej opisanej w pkt IV.2.2.,

    • Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia,

    • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
     o działalności gospodarczej.

    1. W przypadku złożenia oferty niekompletnej zamawiający odrzuci ofertę bez wzywania do uzupełnienia.

    2. Kompletną ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

    3. Koperta powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I i opisana w sposób następujący:

    O F E R T A C E N O W A

    Wykonanie utwardzeń gruntu na działkach
    na terenie gminy Warnice.

    Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

    24 czerwca 2015 r. godz. 12:15

    1. Miejsce i termin złożenia oferty:

    Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
    w terminie do dnia 24 czerwca 2015 r. do godziny 12:00.

    1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

    Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

    Honorata Siry - Jabłońska - inspektor Urzędu Gminy Warnice -   tel. 91 561 28 90.

    1. Załączniki:

       1. Formularz ofertowy

       2. Wykaz wykonanych usług

       3. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

       4. Projekt umowy

    Załącznik nr 1
    do zapytania ofertowego na

    Wykonanie utwardzeń gruntu
    na działkach na terenie gminy Warnice.

    FORMULARZ OFERTOWY

    …………………………

    Pieczęć wykonawcy

    Gmina Warnice

    Warnice 66

    74-201 Warnice

    O F E R TA

    Nazwa i siedziba wykonawcy ….....................................................................................................
    ….....................................................................................................

    NIP .............................................................. REGON ..............................................................

    Rachunek bankowy nr ...............................................................................................................

    w banku .......................................................................................................................................

    Numer telefonu ............................................... Numer telefaksu ...............................................

    Adres mailowy ....................................................

    Osoba/y reprezentująca/e wykonawcę

    .......................................................................................................................................................

    W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzeń gruntu
    na działkach na terenie gminy Warnice
    oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

    1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę umowną:

    Cena ofertowa netto w zapisie liczbowym ……………………………………………………

    Cena ofertowa brutto w zapisie liczbowym ……………………………………………………

    Cena brutto słownie ……………………………………………………………………………

    Wyszczególnienie oferty:

    Lp.

    Miejscowość

    Numer działki

    Ilość m2
    wykonania

    Cena jednostkowa brutto

    Wartość brutto

    1.

    Warnice

    472/6

    36,0

    2.

    Warnice

    488/3

    12,0

    3.

    Obryta

    418/1

    12,0

    4.

    Obryta

    418/3

    12,0

    5.

    Nowy Przylep

    93

    59,0

    6.

    Zaborsko

    62

    20,0

    RAZEM

    1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do jego treści żadnych zastrzeżeń.

    2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

    3. Oświadczamy, że:

    • posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności niezbędnych do wykonania zamówienia,

    • posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

    • dysponujemy albo będzie dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia,

    • dysponujemy albo będziemy dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

    1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

     1. ………………………………………………………………………………

     2. ………………………………………………………………………………

     3. ………………………………………………………………………………

     4. ………………………………………………………………………………

     5. ………………………………………………………………………………

    Miejscowość i data : .................................................................

    Podpisano …......................................................................

    (podpis czytelny: imię i nazwisko lub

    podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)


    Załącznik nr 2
    do zapytania ofertowego na

    Wykonanie utwardzeń gruntu
    na działkach na terenie gminy Warnice.

    WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

    Zestawienie należy sporządzić podając informacje o zrealizowanych/realizowanych usługach w ciągu pięciu lat (2011-2015).

    Zamawiający
    nazwa i adres

    Nazwa roboty budowlanej

    Wartość kontraktu

    Termin realizacji

    Miejscowość i data : .................................................................

    Podpisano …......................................................................

    (podpis czytelny: imię i nazwisko lub

    podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

    Załącznik nr 3
    do zapytania ofertowego na

    Wykonanie utwardzeń gruntu
    na działkach na terenie gminy Warnice.

    OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBĄ WSKAZANĄ DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY

    Nazwa i siedziba wykonawcy:

    ........................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................

    Działając w imieniu Wykonawcy, będąc należycie upoważnionym(mi) do jego reprezentowania, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie utwardzeń gruntu na działkach na terenie gminy Warnice, oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) dysponuje osobą


    1. ……………………………..........................

    (imię nazwisko)

    wskazaną do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej na podstawie

    ……………………………..........................

    (rodzaj umowy z kierownikiem budowy)

    posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej

    ……………………………..........................

    (numer uprawnień).

    Miejscowość i data : .................................................................

    Podpisano …......................................................................

    (podpis czytelny: imię i nazwisko lub

    podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)

    Załącznik nr 4

    do zapytania ofertowego na

    Wykonanie utwardzeń gruntu
    na działkach na terenie gminy Warnice.

    - PROJEKT UMOWY -

    UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

    Nr IB/…/2015

    zawarta w dniu ………..…… roku w Warnicach pomiędzy:

    Gminą Warnice, zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym", w imieniu, której występuje:

    Wójt Gminy Warnice - Anna Hackiewicz- Gębska reprezentowany przez

    przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ryszarda Ligockiego

    a

    ……………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………

    NIP:…………………. ; REGON ………………………………

    Numer rachunku bankowego ………………………………….. w banku …………………….

    zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą", w imieniu którego występują:

    …………………………………………

    łącznie zwanymi „Stronami”

    Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 907 z póz. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia
    21 października 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, Strony postanowiły, co następuje:

    § 1

    Przedmiot Umowy

    1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania pod nazwą wykonanie utwardzeń gruntu na działkach na terenie gminy Warnice.

    2. Szczegółowy zakres robót został zawarty w zapytaniu ofertowym. Opis zawarty
     w punkcie II.3. zapytania ofertowego jest integralną częścią niniejszej Umowy.

    3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
     zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
     i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu
     w terminie w niej uzgodnionym.

    § 2

    Podwykonawcy

    1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do treści umowy lub projektu umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

    § 3

    Termin realizacji przedmiotu Umowy

    1. Strony ustalają ostateczny termin zakończenia robót - do 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………………

    2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

    1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

     1. warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywania odbiorów, zgodnie z  polskimi normami i warunkami technicznymi wykonania robot.

    2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

      1. wykopaliska archeologiczne;

      2. niewypały i niewybuchy;

      3. odmienne od przyjętych w zapytaniu ofertowym warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

    1. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego.

    2. Zmiany przepisów prawa niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową.

    1. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgodnią nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

    § 4

    Wynagrodzenie Wykonawcy

    1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. złotych netto (słownie złotych:………………….), powiększone o obowiązujący podatek VAT, co daje kwotę brutto ………………. złotych (słownie złotych: ………………………).

    2. Wyszczególnienie wartości robót przedstawia poniższa tabela:

    Lp.

    Miejscowość

    Numer działki

    Ilość m2
    wykonania

    Cena jednostkowa brutto

    Wartość brutto

    1.

    Warnice

    472/6

    36,0

    2.

    Warnice

    488/3

    12,0

    3.

    Obryta

    418/1

    12,0

    4.

    Obryta

    418/3

    12,0

    5.

    Nowy Przylep

    93

    59,0

    6.

    Zaborsko

    62

    20,0

    3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót określonych w zapytaniu ofertowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

    4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

    5. W przypadku zmniejszenia zakresu robót kwota, o której mowa w § 4 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu na podstawie obmiaru powykonawczego zatwierdzonego przez strony
    z zachowaniem cen jednostkowych podanych w tabeli w ust. 2.

    6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty
    i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

    § 5

    Warunki płatności

    1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury wystawionej za zrealizowanie zadania w całości wraz
     z protokołem odbioru robót, podpisanym przez przedstawicieli obu stron Umowy.

    2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

    3. Za nieterminowe płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

    4. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

    § 6

    Obowiązki Stron

    1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

     1. protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

     2. przekazanie Wykonawcy po jednym egzemplarzu kopii wszystkich posiadanych dokumentów, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

     3. uczestniczenie w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania przedmiotu umowy,

     4. odbiór przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8,

     5. zapłata wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 4 i § 5 niniejszej Umowy.

    2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

     1. wykonanie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie
      z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

     2. współpraca ze służbami Zamawiającego,

     3. zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania techniczne,

     4. opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego,

     5. zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ,

     6. zgłaszanie Zamawiającemu o zamiarze wykonania robót zanikających
      i podlegających zakryciu,

     7. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy,

     8. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy,

     9. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

     10. dbanie o porządek na placu budowy, o jej estetyczny wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

     11. po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni,

     12. zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie
      w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

     13. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski
      w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

    § 7

    Kierownictwo nad wykonaniem robót

    1. Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie …………………….

    § 8

    Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy

    1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

     1. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

     2. odbiór końcowy.

    2. Odbiory robót, o których mowa w ust. 1 dokonywane będą przez komisję, w której skład będą wchodziły osoby powołane przez Zamawiającego po jednej przez każdą ze stron. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów pisemnie.

    3. Odbiór, o którym mowa ust. 1 lit. a, dokonywany będzie w terminie do trzech dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.

    4. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego nie później niż w terminie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym w siedzibie Zamawiającego.

    5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót.

    6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nie przekraczającym siedmiu dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

    7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających normalne używanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego,
     z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

    8. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

     1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad będzie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru będzie w tej sytuacji termin usunięcia wad;

     2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
    z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej;

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
    z przeznaczeniem, zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy,
    z zachowaniem prawa do naliczanie Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

    1. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

    § 9

    Zamówienia dodatkowe

    1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, stanowiącym przedmiot niniejszej umowy

    2. Prace nieujęte w złożonej przez Wykonawcę ofercie, a wynikające z dokumentacji technicznej Wykonawca winien wykonać w ramach ceny ryczałtowej wskazanej
     w formularzu ofertowym. Tego rodzaju prace nie będą uznawane za roboty dodatkowe, o których mowa ust. 1.

    § 10

    Kary umowne

    Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane
    w następujących przypadkach:

     1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

      1. karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

      2. karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w terminie oznaczonym
       w § 12 ust. 2 - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

     2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych
      z należnego wynagrodzenia.

    § 11

    Odstąpienie od Umowy

    Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

    1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

     1. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

     2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy,

     3. Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał je bez uzasadnionych przyczyn
      i nie kontynuuje ich przez okres powyżej 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Zamawiającego,

    2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

     1. Zamawiający zalega z płatnością należności powyżej trzydziestu dni,

     2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia poprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

    3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

    4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać jedynie części wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

    5. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

    6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:

    1. w terminie do 14 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy;

    2. Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

    3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

    4. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 30 dni usunie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

    1. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest do:

    1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia;

    2. rozliczenia się w Wykonawcą z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza budowy, obiektów związanych z zagospodarowaniem
     i terenu budowy, chyba że Wykonawca zgodzi się na przejęcie tych obiektów
     i urządzeń;

    3. przejęcia pod swój dozór terenu budowy.

    § 12

    Rękojmia i gwarancja

    1. Rękojmia na wykonane roboty obejmuje okres trzydziestu sześciu miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego.

    2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone
     w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi w terminach technicznie
     i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

    3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek
     w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia wezwania do usunięcia wad lub usterek, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi.

    4. Wykonawca po zakończeniu robót udzieli Zamawiajcemu gwarancji i w dniu zakończenia odbioru końcowego dostarczy Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną,
     w której gwarantuje między innymi że:

    1. wykonanie roboty oraz użyte materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie;

    2. na cały zakres wykonywanych robót udziela 36 - miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;

    3. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wady na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o wystąpieniu wad;

    § 13

    Właściwość sądu w przypadku sporów

    Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    § 14

    Cesja wierzytelności

    Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy.

    § 15

    Zmiana umowy

    Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

    § 16

    Sprawy nieuregulowane umową

    W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

    § 17

    Egzemplarze umowy

    Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

    § 18

    Załączniki

    Wykaz załączników do umowy:

    1. Zapytanie ofertowe Wójta Gminy Warnice
     znak: IB.271.24.1.2015.HSJ z dnia 15.06.2015 r.

    2. Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu wraz z załacznikmi

    ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

    18

    23

    1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 17-06-2015 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 17-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2015 11:19