Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr IV sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2014 roku

Protokół

 IV Sesji

Rady Gminy Warnice

z dnia 30 grudnia 2014 roku

(posiedzenie Rady Gminy w Domu Strażaka w Warnicach)

 

Obrady IV Sesji Rady Gminy Warnice VII kadencji otworzył o godz. 11:05 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Brodowski stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Warnice Pani Anna Hackiewicz-Gębska, Zastępca Wójta Pan Waldemar Lubiński, Skarbnik Gminy Pan Ryszard Ligocki oraz zaproszeni goście (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Ad. 1, 2

j.w.

 

Ad. 3 Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz-Gębska zgłosiła zmianę do porządku obrad. Wniosła o wykreślenie punktu 16, tj. (Projekt Nr 72/2014) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność Gminy Warnice. W związku z powyższym porządek obrad wyklarował się następująco:

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Stwierdzenie quorum.

3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Warnice z dnia 7 listopada 2014 r.

5. Przyjęcie protokołu z inauguracyjnej I sesji Rady Gminy Warnice z dnia 1 grudnia 2014 r.

6. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice z dnia 1 grudnia 2014 r.

7. Przyjęcie protokołu z III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice z dnia 16 grudnia 2014 r.

8. Informacja Wójta z prac pomiędzy sesjami.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. (Projekt Nr 66/2014) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

11. (Projekt Nr 67/2014) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Warnice.

12. (Projekt Nr 68/2014) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Warnice na lata 2014-2016.

13. (Projekt Nr 69/2014) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warnice na lata 2014-2020.

 14. (Projekt Nr 70/2014) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 15. (Projekt Nr 71/2014) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Gminy Warnice.

16. (Projekt Nr 73/2014) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2014 rok.

17. (Projekt Nr 74/2014) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2015.

18. (Projekt Nr 75/2014) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2015-2025.

19. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

20. Zamknięcie obrad.

 

Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 14 radnych.

 

Ad. 4 Protokół z XLVI sesji Rady Gminy Warnice został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad. 5 Protokół z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Warnice został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad. 6 Protokół z II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad. 7 Protokół z III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad. 8 Wójt Gminy Warnice, Pani Anna Hackiewicz – Gębska przedstawiła informację z prac pomiędzy sesjami. (Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

 

Ad. 9 Radni nie złożyli żadnych interpelacji, wniosków i zapytań.

Ad. 10 Wójt Anna Hackiewicz – Gębska krótko omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Podstawa prawna zawarta w niniejszych formularzach uległa zmianie, stąd konieczne jest ich uaktualnienie

 

Przewodniczący Rady Marek Brodowski zapytał o stanowiska komisji:

k. rewizyjna     - „za”

k. socjalna       - „za”

k. rolnictwa      -„za”

Głosowanie:

14 radnych głosowało „za”

Uchwała Nr IV/7/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 11 (Projekt Nr 67/2014) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Warnice.

Przewodniczący Rady odczytał projekt niniejszej uchwały. Następnie poprosił Przewodniczących komisji o przedstawienie proponowanych stawek wynagrodzenia, jakie wypracowali na komisjach.

Przewodniczący komisji, Pan Kamil Wochner odczytał stawki proponowane przez komisję rewizyjną:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 5350 zł
  • dodatek funkcyjny – 1500 zł
  • dodatek specjalny – 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1270 zł

Przewodniczący komisji, Pan Zygmunt Kijowski odczytał stawki proponowane przez komisję rozwoju i rolnictwa:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 5850 zł
  • dodatek funkcyjny – 1500 zł
  • dodatek specjalny – 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 2205 zł

Przewodniczący komisji, Pan Grzegorz Pieńkowski odczytał stawki proponowane przez komisję socjalną:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 5350 zł
  • dodatek funkcyjny – 1500 zł
  • dodatek specjalny – 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1270 zł

W związku z tym, iż komisje przedstawiły różne stanowiska w sprawie stawek wynagrodzenia Wójta Gminy Warnice, Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach, w celu przedyskutowania niniejszych propozycji.

 

Przerwa w obradach 11:30 – 11:35

 

Po przerwie Przewodniczący Rady ponownie odczytał projekt uchwały z zaproponowanymi stawkami przez komisję rewizyjną oraz komisję socjalną, gdyż wniosek tych dwóch komisji był taki sam. 

Głosowanie:

2 radnych głosowało „za”

4 radnych głosowało „przeciw”

 

8 radnych „wstrzymało się” od głosu

 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał propozycję komisji rozwoju i rolnictwa. Głosowanie przebiegło następująco:

 

Głosowanie:

12 radnych głosowało „za”

0 radnych głosowało „przeciw”

 

2 radnych „wstrzymało się” od głosu

 

W związku z przegłosowaniem stanowiska komisji rozwoju i rolnictwa Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/8/2014, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 12 (Projekt Nr 68/2014) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Warnice na lata 2014-2016.

 

Wójt Gminy, Pani Anna Hackiewicz – Gębska zabrała głos w sprawie projektu uchwały. Program Wspierania Rodziny w Gminie Warnice wynika wprost z ustawy, jego opracowanie było konieczne. Program powstał na okres 3 lat, jest on potrzebny, aby aplikować o środki zewnętrzne. Dokument ten będzie stanowił załącznik do wszelkiego rodzaju projektów unijnych.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski zapytał o stanowiska komisji:

k. rewizyjna     - „za”

k. socjalna       - „za”

k. rolnictwa      -„za”

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Rada w głosowaniu 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/9/2014, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

 

Ad. 13 (Projekt Nr 69/2014) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warnice na lata 2014-2020.

Wójt Gminy, Pani Anna Hackiewicz – Gębska zabrała głos w sprawie projektu uchwały.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Warnice na lata 2014 – 2020 podobnie jak Program Wspierania Rodziny w Gminie Warnice wynika wprost z ustawy, jej opracowanie było konieczne. Strategia jest potrzebna, aby aplikować o środki zewnętrzne. Dokument ten będzie stanowił załącznik do wszelkiego rodzaju projektów unijnych.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski zapytał o stanowiska komisji:

k. rewizyjna     - „za”

k. socjalna       - „za”

k. rolnictwa      -„za”

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Rada w głosowaniu 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/10/2014, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

 

Ad. 14 (Projekt Nr 70/2014) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Wójt Gminy, Pani Anna Hackiewicz-Gębska omówiła projekt uchwały. Niniejszy program opracowuje się corocznie. Jest on niezbędny w celu przyznawania oraz rozliczania m.in. przez stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Gminy Warnice, bezzwrotnych środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł na zadania z następujących obszarów: oświata i wychowanie, sport i rekreacja, kultura oraz turystyka.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski zapytał o stanowiska komisji:

k. rewizyjna     - „za”

k. socjalna       - „za”

k. rolnictwa      -„za”

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Rada w głosowaniu 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/11/2014, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji.

 

Ad. 15 (Projekt Nr 71/2014) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Gminy Warnice.

 

Wójt Gminy, Pani Anna Hackiewicz-Gębska krótko omówiła projekt uchwały. O zgodę na użycie Herbu Gminy Warnice na sztandarze wystąpił Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Przylepie.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski zapytał o stanowiska komisji:

k. rewizyjna     - „za”

k. socjalna       - „za”

k. rolnictwa      -„za”

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Rada w głosowaniu 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/12/2014, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

 

Ad. 16 (Projekt Nr 73/2014) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2014 rok.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok krótko omówił Skarbnik Gminy, Pan Ryszard Ligocki. Nadmienił, w jakich działach z podziałem na dochody i wydatki nastąpiły zmiany w budżecie.

 

Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr IV/13/2014, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 17 (Projekt Nr 74/2014) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2015.

 

Skarbnik Gminy, Pan Ryszard Ligocki omówił projekt budżetu gminy Warnice na 2015 rok. Przedstawił część opisową, mianowicie plan dochodów i wydatków budżetu, który opracowany został zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Gminy. Również poinformował Radnych o aktualnym zadłużeniu Gminy oraz o prognozowanym zadłużeniu Gminy w roku budżetowym i latach następnych.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Brodowski odczytał Uchwałę Nr CCLI.615.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Warnice na 2015 rok, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

Projekt przedmiotowej uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski zapytał o stanowiska komisji:

k. rewizyjna     - „za”

k. socjalna       - „za”

k. rolnictwa      -„za”

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

 

Wójt Gminy, Pani Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała radnych, iż budżet na 2015 rok nie zawiera większych przedsięwzięć, ponieważ na chwilę obecną nieznane są źródła finansowania nowych inwestycji.

 

Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr IV/14/2014, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Przerwa w obradach 12:05 – 12:25.

 

Ad. 18 (Projekt Nr 75/2014) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2015-2025.

Skarbnik Gminy, Pan Ryszard Ligocki krótko omówił projekt przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Brodowski odczytał Uchwałę Nr CCLI.616.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2015 – 2025, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji.

Projekt przedmiotowej uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski zapytał o stanowiska komisji:

k. rewizyjna     - „za”

k. socjalna       - „za”

k. rolnictwa      -„za”

Rada w głosowaniu 14 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr IV/15/2014, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 19 Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Brodowski przypomniał radnym o przygotowaniu ramowych planów pracy komisji na 2015 rok.

Radny Grzegorz Pieńkowski zapytał o sankcje, jakie są przewidziane dla osób, które nie podłączyły się do kanalizacji oraz nie podpisały umów na wywóz odpadów komunalnych.

Wójt Gminy, Pani Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała radnych, iż mieszkańcy gminy nie podpisywali umów na wywóz śmieci, tylko składali deklaracje. Na chwilę obecną na terenie Gminy Warnice jest 47 rodzin, które nie dopełniły tego obowiązku. Takie osoby będą wzywane z urzędu do złożenia deklaracji. Natomiast osoby, które do chwili obecnej nie posiadają przyłącza kanalizacyjnego, będą je musiały wykonać na własny koszt.

Radna Małgorzata Jakrzewska nadmieniła, iż Związek Gmin Dolnej Odry wysyła wezwania do zapłaty wraz z kosztami upomnień osobom, które regularnie płacą za wywóz odpadów. Wspomniała również, że w Gminie Warnice nie rozprowadzano książeczek na wpłaty za wywóz śmieci.

Wójt Gminy, Pani Anna Hackiewicz – Gębska sprostowała tę wypowiedź. Pracownicy Urzędu Gminy wraz ze stażystami przygotowali, a następnie rozprowadzili przedmiotowe książeczki na terenie całej gminy.

Przewodniczący Rady, Pan Marek Brodowski zaproponował, aby Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem do Związku Gmin Dolnej Odry o usprawnienie systemu ściągania zaległości z tytułu nieopłacenia składek za wywóz odpadów.

Wójt Gminy, Pani Anna Hackiewicz – Gębska poprosiła, aby sołtysi do połowy lutego przygotowali zapotrzebowanie na narzędzia do prac społecznie użytecznych. Podziękowała radnym za podwyżkę oraz uznanie dla jej pracy.

Zastępca Wójta, Pan Waldemar Lubiński podziękował radnym, którzy w 2014 roku pomagali przy sprzątaniu cmentarzy. Krótko omówił projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Warnice wraz z budową i doświetleniem ronda. Zastępca Wójta poinformował również, iż dnia 18 kwietnia 2015 roku odbędzie się kolejna akcja oddawania krwi na terenie Gminy Warnice. Wspomniał również o wygranym procesie sądowym z firmą Drogbud oraz o zasądzonych karach umownych zasądzonych na rzecz Gminy Warnice z tytułu nie wywiązania się przez tę firmę z umów. Na zakończenie Zastępca Wójta poinformował wszystkich, iż w 2015 roku wzrosną opłaty za korzystanie z hali sportowej dla osób spoza terenu gminy, opłaty za wynajem świetlic wiejskich, opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych, natomiast od 1 stycznia 2015 roku opłaty za dowóz dzieci do szkół zmniejszą się o 30%.

Radny Bogdan Skoczek poprosił o kontakt z firmą zajmującą się serwisem lamp solarnych, ponieważ nie działają prawidłowo.

Ad. 20 W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz. 13:05.

 

 

Przewodniczący Rady

   Marek Brodowski

Protokołowała

Katarzyna Ostrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Ostrowska 03-02-2015 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Ostrowska 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2015 12:17