Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXI sesji Rady Gminy Warnice z dnia 28 czerwca 2013 roku

Protokół  z XXXI sesji

Rady Gminy Warnice

z dnia 28 czerwca 2013 roku

 

Obrady XXXI sesji Rady Gminy Warnice o godzinie 13:05 otworzył Przewodniczący Rady Marek Brodowski.

W obradach uczestniczyli: Wójt Anna Hackiewicz – Gębska, Zastępca Wójta Waldemar Lubiński, Skarbnik Ryszard Ligocki, Komendant Straży Gminnej Dariusz Juchniewicz, przedstawiciele Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o. o. Dyrektor ds. technicznych Zbigniew Iwan, Piotr Pilipczuk, Radny Powiatu Jan Chmielewski oraz sołtysi (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Przewodniczący Marek Brodowski na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.

 

Ad. 1,2Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 

j.w.

 

Ad.3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska złożyła wniosek o wprowadzenie trzech zmian do porządku obrad:

            1)         Projekt 29/2013 Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania działań Wójta dotyczących wydzierżawienia gminnych urządzeń i obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, z uwagi na obecność gości był rozpatrywany w punkcie 7 porządku obrad;

            2)         wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 14 projektu uchwały nr 34/2013 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warnice na lata 2012 – 2032”;

            3)         wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 21/2013 Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gminnych na okres dłuży niż 3 lata.

Radni jednogłośnie przyjęli wszystkie zmiany do porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz ze zmianami.

Porządek obrad wyglądał następująco:

1.    Otwarcie obrad

2.    Stwierdzenie quorum

3.    Zgłaszanie zmian do porządku obrad

4.    Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Warnice z dnia 7 czerwca 2013 r.

5.    Informacja wójta z prac pomiędzy sesjami

6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych

7.    (Projekt nr 29/2013) Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania działań Wójta dotyczących wydzierżawiania gminnych urządzeń i obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków

8.    (Projekt nr 27/2013) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2012 rok

9.      (Projekt nr 28/2013) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

10.   (Projekt nr 30/2013) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

11.  (Projekt nr 31/2013) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Warnice na 2013 rok.

12.  (Projekt nr 32/2013) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2012-2023

13.  (Projekt nr 33/2013)Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

14.  (Projekt nr 34/2013) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warnice na lata 2012 – 2032”

15.  (Projekt nr 21/2013) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata.

16.  Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia

17.   Zakończenie obrad

 

Ad. 4Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Warnice z dnia 7 czerwca 2013 roku.

Protokół z XXX sesji Rady Gminy Warnice z dnia 7 czerwca 2013 roku został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad. 5Informacja wójta z prac pomiędzy sesjami.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 6Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Radni nie złożyli żadnych interpelacji.

 

Ad.7

Zastępca Waldemar Lubiński poinformował, ze, projekt uchwały jest podyktowany chęcią skonsultowania z Radą działania Pani Wójt, które mają na celu wypracowanie kompromisu.

Mamy dwa cele, cel krótkoterminowy – dzięki przychylności Wodociągów Zachodniopomorskich liczymy na jego realizację, odzyskanie podatku VAT z inwestycji pod nazwą : „Budowa kanalizacji w miejscowości Wierzbno”. Istnieje taka możliwość a z dotychczasowych rozmów z Wodociągami wynika, że taka wola jest. Kwestia  druga – czas na wypracowanie bądź nie wypracowanie kompromisu co do dalszej współpracy.

Przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich dyrektor ds. technicznych Zbigniew Iwan poinformował, że dotychczas współpraca WOZ sp. z o. o. z Gminą Warnice układała się różnie. W 2012 roku został zrobiony częściowy remont budynku w Warnicach , został wymieniony agregat głębinowy oraz wodomierze na ujęciu wody. Rurociąg Cieszysław – został wymieniony agregat głębinowy (2szt.) głowica sprężarni, wymiana rurociągu bocznego.

Rurociąg Wójcin – wymiana poziomic , wymiana rurociągu bocznego, wymiana agregatu głębinowego I stopnia na agregat GC.

Rurociąg Wierzbo – malowanie stolarki, wymiana wodomierzy.

Oczyszczania Barnim – wymiana kanalizacji sanitarnej, remont przepompowni ścieków. Jest pozwolenie wodno – prawne do 2015 roku, można warunkowo korzystać z tej oczyszczalni ścieków.

W Zaborsku została wyremontowana pompa.

To co było zrobione w miejscowości Barnim wszystkie koszty w całości zostały pokryte ze środków Wodociągów Zachodniopomorskich. Zgodnie  z wieloletnim planem modernizacyjnym jest szereg prac, które należy wykonać. Część tych prac miałaby zostać wykonana  w ramach taryfy.  Z Gminy Warnice ścieki częściowo są przesyłane do Gminy Przelewice.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski powiedział, że z informacji dyrektora wynika, że pozwolenie wodno – prawne zostało przedłużone do 2015 roku na użytkowanie oczyszczalni w miejscowości Barnim. W tym okresie Gmina nie poradzi sobie z przygotowaniem inwestycji bo trzeba albo tą oczyszczalnię zmodernizować w sposób konkretny albo wybudować nową oczyszczalnię ewentualnie są propozycje żeby przerzut ścieków z Barnima przenieść na inne oczyszczalnie z sąsiednich gmin.

Inwestycja ta będzie kosztowna, w 2015 roku nastąpi samo projektowanie. Przygotowanie, finansowanie inwestycji potrwa kilka lat. Jak Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o. o. zapatrują się na tą kosztowną inwestycję? Oczyszczalnię należy zmodernizować ale żeby to nie było kosztem wzrostu cen za wodę i za ścieki. Jak Państwo widzą kwestię oczyszczalni w miejscowości Barnim w dalszych latach?   

Dyrektor ds. technicznych poinformował, że należy wybudować nową oczyszczalnię  w miejscowości Barnim. Przesył ścieków gdzie indziej wiąże się z  bardzo wysokimi opłatami. Z myślą o przyszłych pokoleniach należy wybudować nową oczyszczalnię w miejscowości Barnim.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że jakiekolwiek  rozwiązanie nie zostanie podjęte , projekt uchwały trafi pod obrady Rady.

Dyrektor ds. technicznych poinformował, że problem jest złożony, nie jest upoważniony do wypowiadania się w kwestiach finansowych. WOZ starają się podpisywać umowy długoterminowe aby w momencie inwestycji miały one możliwość się zamortyzować.

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że Gmina jest po rozmowach z przedstawicielami WOZ sp. z o. o. i zapewnia, że to co mówił Szymon Różański na komisji rozwoju i rolnictwa, że „Wójt chowa głowę w piasek” to nie jest prawda. Władze Gminy Warnice chciałyby wiedzieć jak mógłby wyglądać montaż finansowy, na jaki czas musiałaby być zawarta umowa, jaki wkład byłaby w stanie dołożyć Gmina i jak to domknąć aby się zamortyzowało, gdyby umowa była podpisana nawet na 25 lat. Umowa krótkoterminowa jest po to aby opracować dokumentację, wybrać rodzaj oczyszczalni, oszacować koszty. 

Dyrektor ds. finansowych WOZ sp. z o. o. poinformował, że doskonale rozumie to co Pani Wójt powiedziała i należy współpracować. Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o. o. też potrzebują czasu. Przeprosił za wypowiedź Szymona Różańskiego na komisji.

Zastępca Waldemar Lubiński poinformował, że ze strony gminy interesem jest bezpieczeństwo ekologiczne czyli zapewnienie funkcjonowania oczyszczalni, poza tym interes mieszkańców – należy wypracować takie rozwiązanie, które się odbije w jak najmniejszym stopniu na stawce. 

Radny Bogdan Skoczek poinformował, że uczestniczył w komisji na której był obecny przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich. Radni będą czekali na konkretne propozycje, konkretne rozliczenia. Przy umowie na 15 lat, przy inwestycji rzędu 5 mln złotych stawka miałaby wzrosnąć docelowo do 9 złotych za 1m3, 50% więcej niż na dzień dzisiejszy.

Dyrektor ds. technicznych poinformował, że  nie wie dlaczego Szymon Różański podał taką stawkę. Firmie zależy na współpracy, zdają sobie sprawę z tego, że niezasadne podniesienie stawki za 1m3nie zwiększy przychodów spółce dlatego, że po prostu ludzie nie będą płacić bo ich nie będzie na to stać.

Radny Powiatu Jan Chmielewski zapytał o agregaty, ponieważ w czasie burz nie ma wody.

Dyrektor ds. technicznych poinformował, że tą kwestię omówi Piotr Pilipczuk, kierownik oddziału Stargard.

Piotr Pilipczuk poinformował, że w ostatnim czasie w czasie burz nie było wody. Wszystkie pogotowia były  w terenie. Na  dzień dzisiejszy na terenie Gminy Warnice nie ma agregatu. Na terenie Gminy Stargard jest jeden agregat stacjonarny ze względu na to, że gmina ta jest większa. Agregat jeżeli jest musi być używany, nie może stać nieużywany.

Dyrektor ds. technicznych  poinformował, ze spółka posiada kilka agregatów prądotwórczych, które działają w czasie awarii.

 

Za projektem uchwały było 15 radnych.

 

Uchwała Nr XXXI196//2013stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

O godzinie 14:00 obrady opuścił radny Grzegorz Pieńkowski

 

Ad.8

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach.

 

Za projektem uchwały głosowało 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXXI/197/ /2013  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warnice za 2012 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad.9

Przewodniczący komisji rewizyjnej Kamil Wochner odczytał wniosek komisji rewizyjnej Rady Gminy Warnice z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

 

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Marek Brodowski odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej Rady Gminy Warnice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Za projektem uchwały głosowało 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXXI/198/ 2013stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska podziękowała za udzielenie absolutorium. Podziękowała Przewodniczącemu, paniom i panom radnym za pomoc aby budżet wykonać jak najlepiej.

Skarbik Ryszard Ligocki poinformował, że należy podkreślić, że nie było sytuacji w tej kadencji żeby nie było pieniędzy na opłaty czy na wynagrodzenia.

Zastępca Waldemar Lubiński poinformował, że bardzo dobrze że jest współpraca między radnymi i władzą. Jeżeli nawet się spieramy to zawsze o coś.

 

Ad.10

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach.

Stanowisko komisji rewizyjnej

- wynagrodzenie zasadnicze                                      4 850 złotych

- dodatek funkcyjny                                                  1 500 złotych

- dodatek specjalny                                                   20%

Stanowisko komisji socjalnej

- wynagrodzenie zasadnicze                                      4 850 złotych

- dodatek funkcyjny                                                  1 500 złotych

- dodatek specjalny                                                   20%

Stanowisko komisji rozwoju i rolnictwa

- wynagrodzenie zasadnicze                                      4 700 złotych

- dodatek funkcyjny                                                  1 500 złotych

- dodatek specjalny                                                   20%

 

Głosowanie nad najdalej idącą propozycją 2 komisji:

„za” było 11 radnych

„przeciw” było 2 radnych

„wstrzymało się” 1 radny

 

Za płacą zasadniczą głosowało 14 radnych.

 

Uchwała Nr XXXI/199/2013stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska podziękowała za wynagrodzenie.

 

Ad. 11

Skarbik Ryszard Ligocki poinformował o zmianach.

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 157.592,38 zł w działach: Różne rozliczenia – 122.492,38 zł, Oświata i wychowanie – 100,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 292.592,38 zł w działach: Transport i łączność – 122.492,38 zł, Administracja publiczna – 14.000,00 zł, Oświata i wychowanie  - 100,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 120.000,00 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł, Kultura fizyczna – 16.000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 135.000,00 zł w działach: Gospodarka mieszkaniowa – 20.000,00 zł, Oświata i wychowanie – 10.000,00 zł, Kultura fizyczna – 105.000,00 zł.

Radny Bogdan Skoczek poinformował, że będzie głosował przeciw zmianom do uchwały. Na ostatniej sesji priorytetem była szatnia, z tej szatni ściągnięcie pieniędzy i rozłożenie tego na 2 lata i to się nie podoba radnemu.

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że władzom też się nie podoba, że szatnia w tym roku nie będzie mogła powstać w całości ale jeżeli różnica na cenie konteneru jest 100 000 złotych między jedną firmą a drugą. Lepiej wynająć kontener i zapłacić za niego do końca sezonu 20 000 złotych, zrobić zagospodarowanie terenu i wszystkie przyłącza pod szatnię. Mało jest firm, które robią przyłącza, zagospodarowanie terenu, polbruk i do tego jeszcze postawią kontener. One muszą kontener zamówić, do przyłączy wynająć podwykonawcę i skąd takie ceny przy przetargu.

 

Głosowanie:

„za”- było 13 radnych

„przeciw” – był 1 radny

 

Uchwała Nr XXXI/201/2013stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad.12

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach.

Głosowanie:

„za” – było 13 radnych

„przeciw” – był 1 radny

 

Uchwała Nr XXXI/202/2013stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad.13

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach.

Skarbnik Ryszard Ligocki poinformował, że zaciągnięcie pożyczki wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę.  Przewiduje się, że pożyczka zostanie spłacona w okresie 10 lat, a spłata rozpocznie się w  2014 r. Pożyczka jest nisko oprocentowana.

Zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Wierzbno” zostało podzielone na dwa etapy  Pierwszy etap zrealizowany został z budżetu gminy z udziałem środków zewnętrznych. Drugi etap obejmujący budowę przyłączy i przepompowni przydomowych we wsi Wierzbno planowany jest do realizacji w 2013 r.

 

Za projektem uchwały głosowało 14 radnych

 

Uchwała Nr XXXI/ 203/2013stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad.14

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że projekt uchwały został dziś przedstawiony. Program nie wymaga aby został uchwalony przez Radę.

W  dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Główne cele programu to:

1)      Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

2)      Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju.

3)      Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z  azbestu. Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny). W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został obowiązek opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Do zadań samorządu gminnego należy współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W celu realizacji w/w celów został opracowany, przy współudziale środków pozyskanych z Ministerstwa Gospodarki „Program usuwania zawierających azbest z terenu Gminy Warnice na lata 2012 – 2032”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, a także ramy prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem. Program wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Warnice oraz określa harmonogram realizacji programu. Ponadto Program wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów azbestowych. Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warnice.

 

Za projektem uchwały głosowało 14 radnych

 

Uchwała Nr XXXI/200/2013stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad.15

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Wójt Anna Hackiewicz – Gębska, radny Zaborska Kamil Wochner, sołtys Zaborska Sławomir Śpiewak,  Katarzyna Kosno oraz Maria Rożuk. Został wypracowany kompromis, najważniejsza zmiana, którą udało się wypracować to to, że świetlicę Spółdzielnia Socjalna ma zagwarantowaną na rok. Przez rok Gmina nie może zerwać umowy chyba że rażąco naruszą jej postanowienia. W pozostałym czasie trwania umowy zebranie wiejskie w każdej chwili może cofnąć zgodę na użyczenie świetlicy wiejskiej w przypadku kiedy zagraża to interesowi wsi.

 

Głosowanie:

„za” – było 13 radnych

„wstrzymało się”  - 1 radny

 

Uchwała Nr XXXI/195/2013stanowi załącznik nr 15 do protokołu

 

Ad. 16

 

Przewodniczący Rady Marek Brodowski poinformował o piśmie, które otrzymali wszyscy radni.

 

Treść pisma i stanowisko Rady Gminy Warnice stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Stanowisko Rady Gminy Warnice w sprawie wyrażenia negatywnej opinii w sprawie likwidacji oddziałów

„za” głosowało 14 radnych – opinia negatywna.

                                                                                                                

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że komitet Ruch Obrony Likwidowanych Oddziałów zebrał już 6 000 podpisów, które chcą skierować wyżej więc być może jeszcze  nie wszystko jest stracone.

Zastępca Waldemar Lubiński poinformował, że część gmin nie przeprowadziło procedury przetargowej odnośnie selektywnej zbiórki odpadów, 22 gminy w Polsce nie przystąpiły nawet do przetargu.

Radny Zygmunt Kijowski zapytał Panią Wójt Annę Hackiewicz – Gębską odnośnie rowu melioracyjnego Kłęby – Nowy Przylep. Czy Gmina będzie partycypowała w kosztach bo podobno Pani Wójt obiecała.

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że obiecała że skieruje projekt uchwały pod obrady Rady i zaproponuje radnym skąd wziąć pieniądze. Z uwagi na obszerną obecną sesję i obecność przedstawicieli  Wodociągów Zachodniopomorskich ten wniosek został przełożony na kolejną sesję, być może nadzwyczajną. Chodzi o wniosek gminnej spółki wodnej.

Radny Maciej Banicki spytał o sytuację odwodnienia cmentarza w Warnicach.

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, jest opracowywana koncepcja, która ma zawierać również odwodnienie cmentarza, parking przy kościele i całą część do Państwa Kacperskich. Na ten rok jest zaplanowana dokumentacja, na przyszły wykonanie.

Zastępca Waldemar Lubiński poinformował, że Gmina stara się przekonać Zarząd Dróg Wojewódzkich do tego, aby w dokumentacji projektowo – kosztorysowej uwzględnił rondo przy wjeździe od miejscowości Warnice. W trosce o bezpieczeństwo wysepki w Warnicach.

Sołtys miejscowości Obryta zapytała, czy to prawda, Gmina odstępuje od tankowania pojazdów na stacji paliw w Obrytej?

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że Gmina nie miała przetargu na dostawę paliwa. Został ogłoszony przetarg nieograniczony dwukrotnie. Do pierwszego przetargu w ogóle nikt nie przystąpił natomiast wydajemy około 100 000 złotych na paliwo i obowiązuje prawo zamówień publicznych i musimy brać paliwo od kogoś kto przystąpi do przetargu i go wygra. Do drugiego przetargu przystąpiła tylko jedna firma, stacja BP w Stargardzie Szczecińskim. 

Sołtys Grażyna Okoniewska zapytała czy firma była powiadomiona o przetargu.

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że Gmina nie ma  obowiązku powiadamiana o przetargu.

Sołtys sołectwa Nowy Przylep Marzenna Góralska poinformowała, że w miejscowości jest ogromne niebezpieczeństwo ponieważ samochody oraz maszyny rolnicze jeżdżą szybko w terenie zabudowanym. Poprosiła o postawienie znaku ostrzegawczego.

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że Gmina znaku postawić nie może ponieważ powiat odmówił.

Sołtys miejscowości Reńsko zapytał Panią Wójt Annę Hackiewicz – Gębską o podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski poinformował, że każdego roku w budżecie Rada zapewnia środki na podwyżki dla pracowników i tak jest.

Wójt Anna Hackiewicz – Gębska poinformowała, że podwyżki są planowane na poziomie 7%, co roku pracownicy otrzymali podwyżki.W lipcu będzie decyzja o podwyżce.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski poinformował, że pracownicy Urzędu Gminy Warnice zarabiają więcej niż pracownicy na tych samych stanowiskach w Urzędzie Miasta w Stargardzie Szczecińskim.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski poinformował, że w lipcu odbędzie się sesja nadzwyczajna, wyjazdowa.

 

Ad.17

Prowadzący obrady Marek Brodowski Przewodniczący Rady Gminy Warnice  - wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 15.40 zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy Warnice.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Brodowski

 

Protokołowała

Magdalena Madej

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Madej 11-07-2013 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Madej 11-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2013 13:01