Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/185/2013 w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Warnice

 

 

Uchwała Nr XXIX/185/2013

Rady Gminy Warnice

z dnia 26 kwietnia 2013 roku

 

 

 

w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Warnice

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8, art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 139, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.159 oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dietę miesięczną dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1 000 zł.

2. Ustala się dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach Rady Gminy w wysokości 320 zł.

3. W przypadku zastępstwa Przewodniczącego Rady Gminy przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącemu przysługuje wyłącznie dieta z tytułu zastępstwa.

 

§ 2. 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy dieta miesięczna ulega obniżeniu o 25% diety za każdy tydzień.

2. W przypadku zastępstwa Przewodniczącego Rady Gminy przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przysługuje mu kwota 25% diety Przewodniczącego Rady Gminy za każdy tydzień sprawowania obowiązków.

 

§ 3. 1. Radnym pełniącym funkcję Przewodniczących komisji przysługuje dieta w wysokości 280  zł, a pozostałym radnym dieta w wysokości 250 zł.

2. Radny otrzymuje dietę za udział w posiedzeniach:

1)      sesji Rady Gminy,

2)      komisji powołanej przez Radę Gminy,

3)      oddelegowania na spotkania, narady, szkolenia poza teren gminy.

 

 

§ 4. W razie zastępstwa przewodniczących w komisjach stałych, radnemu przysługuje dieta w wysokości 280 zł.

 

§ 5. 1. Ustala się dietę miesięczną dla sołtysów w wysokości 100 zł (stu złotych).

2. W przypadku gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków (np. wyjazd za granicę, do sanatorium, pobyt w szpitalu) zobowiązany jest o zaistniałej sytuacji powiadomić wójta.

3. W przypadku dłuższej nieobecności sołtysa (1 m-c i powyżej) dieta miesięczna nie będzie wypłacana.

4. W przypadku dłuższej nieobecności sołtysa (1 m-c i powyżej) obowiązki sołtysa pełni zastępca sołtysa. Dieta miesięczna w przypadku zastępstwa będzie wypłacana zastępcy sołtysa.

 

§ 6. 1. Ustala się dietę sołtysa za udział w posiedzeniu rady, uczestnictwo w posiedzeniach komisji na zaproszenie oraz naradach organizowanych przez Wójta Gminy w wysokości 100 zł (obejmującą również ekwiwalent za poniesione koszty dojazdu).

2. Sołtys będący jednocześnie radnym, za udział w posiedzeniu rady otrzymuje tylko jedną dietę.

 

§ 7. Sołtys przyjeżdżający po kwitariusz oraz dokonujący rozliczenia należności z tytułu pobranych podatków i opłat otrzymuje zwrot kosztów przejazdu wg ceny biletu PKS lub innego przewoźnika publicznego.

 

§ 8. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny lub sołtys otrzymuje tylko jedną dietę, bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczył.

 

§ 9. 1. Zwrot kosztów podróży służbowych będzie dokonywany na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).

2. Czynności o których mowa w ust. 1, w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący Rady.

 

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 11. Traci moc uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Warnice

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Madej 09-05-2013 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Madej 09-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2013 07:42