Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXV/170/2012 RG Warnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2013

Uchwała Nr XXV/170/2012

Rady Gminy Warnice

 z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie  12.740.083 zł, z tego:

 1. dochody bieżące      10.197.689 zł,
 2. dochody majątkowe   2.542.394 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 12.009.142 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące         9.997.642 zł,
 2. wydatki majątkowe   2.011.500 zł.

§ 3. Ustala się planowana nadwyżkę budżetu w kwocie 730.941 zł, który zostanie przeznaczona na:

 1. wykup papierów wartościowych       300.000 zł,
 2. spłatę rat pożyczek                          430.941 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody  1.345.853 zł,
 2. rozchody    2.076.794 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie   15.500 zł,
 2. celowe w kwocie  24.500 zł,

z przeznaczeniem na:

 1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  24.500 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6 w kwocie  88.675 zł, z tego:

 1. w ramach pozostałych wydatków  88.675 zł.

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie  51.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie  42.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 9.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty  300.000 zł,

                                                                                                                          

 1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, do kwoty  300.000 zł

 

 1. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   295.122 zł

                                                                                                                             

§ 10.Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
 2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 4) w kwocie  45.000 zł,

§ 12.Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bak prowadzący obsługę budżetu gminy,
 5. udzielania:

a. zaliczek doraźnych pracownikom, na koszty podróży służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków,

b. zaliczek stałych na cały rok budżetowy dla pracowników, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki – do wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty miesięcznych wydatków. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności..

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 29-01-2013 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2013 08:18