Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/164/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Warnice

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13337

Uchwała Nr XXV/164/2012

Rady Gminy Warnice

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Warnice

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXV/164/2012

Rady Gminy Warnice

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY WARNICE

 

I. Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Warnice przeprowadza się w przypadkach określonych przepisami prawa lub w innych sprawach ważnych dla gminy lub jej części.

2.Konsultacje z mieszkańcami gminy Warnice przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców o sprawie poddanej konsultacjom. Przedmiotem konsultacji mogą być założenia do projektów uchwał lub projekty uchwał.

 

§ 2.1.Organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji na terenie gminy Warnice jest Wójt Gminy.

2.Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami podejmuje Wójt w formie zarządzenia.

3.Zarządzenie o którym mowa w ust. 2 musi określać:

 1. przedmiot konsultacji,
 2. termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
 3. formę konsultacji,
 4. w przypadku konsultacji w formie określonej w § 7 ust. 1 pkt 3 miejsce przeprowadzenia konsultacji,
 5. zasięg terytorialny konsultacji.

4.Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie Internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. O zamiarze przeprowadzenia konsultacji przed ich rozpoczęciem zostaną poinformowani radni Rady Gminy Warnice.

 

§ 3.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy.

 

§ 4.1.Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

 1. teren całej gminy,
 2. lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium.

2.Konsultacje mogą być przeprowadzone na wniosek Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, grupy Radnych w liczbie co najmniej 5 osób, Wójta Gminy lub mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 50 osób.

3.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

 1. określenie przedmiotu konsultacji,
 2. formę konsultacji,
 3. termin i zakres terytorialny konsultacji,
 4. uzasadnienie.

4.Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać:

 1. wskazanie osoby (osób) upoważnionych do kontaktu w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych,
 2. listę osób pełnoletnich stale zamieszkałych na terenie gminy popierających wniosek, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz własnoręczny podpis.

5.Wójt dokonuje formalnej oceny złożonego wniosku w terminie miesiąca, licząc od dnia jego złożenia. W przypadku stwierdzenia braków wzywa do uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przypadku nie uzupełnienia wniosku w określonym terminie, pozostawia go bez rozpatrzenia informując o tym wnioskodawcę.

 

§ 5. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

II. Zakres przedmiotowy przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami

 

§ 6.1.Konsultacje społeczne obligatoryjnie przeprowadza się przy:

 1. uchwalaniu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Warnice,
 2. uchwalaniu statutów jednostek pomocniczych gminy Warnice.

2.Konsultacjami społecznymi mogą być objęte inne sprawy ważne dla mieszkańców gminy.

 

III. Formy przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

 

§ 7.1.Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w formie:

 1. badania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Urzędu Gminy, BIP),
 2. sondaży internetowych,
 3. zebrania z mieszkańcami,
 4. imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

2.Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie Wójt Gminy.

3.Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.

 

§ 8.1.Konsultacje w formie ankietowej polegają na:

 1. opublikowaniu formularza ankiety na tablicy ogłoszeń, na stronie Internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. rozdysponowaniu formularzy ankiet w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.

2.Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji oraz adres mailowy lub adres zwrotny na który można nadsyłać wypełnione formularze.

3.Ankiety powinny mieć charakter imienny.

 

§ 9.1.Konsultacje w formie sondażu internetowego polegają na opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji na temat sprawy objętej konsultacją, łącznie z projektem jej rozstrzygnięcia.

2. Konsultacje w formie sondażu internetowego nie powinny trwać dłużej niż 14 dni od dnia opublikowania informacji.

 

§ 10.1.Konsultacje w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji polegają na opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie formularza zgłoszenia opinii.

2.Wypełnione formularze będą składane w terminie określonym w zarządzeniu o którym mowa § 2 ust. 3 pkt 2, pkt 3, w sekretariacie Urzędu, przesyłane drogą listowną na adres Urzędu Gminy lub na adres mailowy Urzędu Gminy.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

§ 11.Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia:

 1. Mieszkańcom gminy – w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji,
 2. Radzie Gminy – na najbliższej sesji.

 

§ 12.1.Wójt zapewnia niezbędne do przeprowadzenia konsultacji warunki organizacyjno – techniczne.

2.Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy.

 

§ 13.Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla organów Gminy Warnice podejmujących rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 04-01-2013 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Kacperska 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Urszula Kacperska 08-02-2013 10:11